MBAM287 Проект: Актуални въпроси в корпоративната валутна политика

Анотация:

Курсът се състои от:

- събеседване по актуални въпроси на разглежданите теми, както и по практическата релевантност на основните теоретични концепции;

- разработване на курсова работа / конкретен казус по тема от предметната област на курса

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите

ще знаят:

- същността и сферите на приложение на валутната политика;

ще могат:

- да прилагат получените знания при вземането на решения на корпоративно ниво;

- да анализират факторите и възможностите за развитие съобразно валутната политика.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да са преминали следните курсове на обучение:

•Финанси

•Международни финансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготвяне на проект и презентация

Литература по темите:

Ганчев, Ганчо и Елена Ставрова. Международни финанси и финансова политика, Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2009.

Николова, И. Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения, Издателство на Нов български университет, 2018 г.

Пилбийм, К. Междунардони финанси, FTP, София, 1995.

Пътев, Пл. Международен финансов мениджмънт : Кн. 74, Свищов: Стопанс?ка академия "Д. А. Ценов", 2014.

Стоименов, М. Международни финанси, Тракия-М, 2011.

Buckley, A. Multinational Finance, 4th Edition, Pearson Education Ltd., 2000.

Kim, S and S. H. Kim. Global Corporate Finance, 6th Edition, 2006.

Shapiro, A. Multinational Financial Management, 8th Edition, Wiley Higher Education, 2006.

Soros, George. The tragedy of the European Union : Disintegration or revival? New York: Public Affairs, 2014

Stiglitz, Joseph E. Globalization and its discontents, New York: W. W. Norton and Company, 2003

Thirlwall, A. P. Trade, the balance of payments and exchange rate policy in developing countries, Cheltenham: Edward Elgar, 2003

www.bnb.bg – Българска народна банка

http://www.ecb.int

www.investor.bg

www.dnevnik.bg

www.capital.bg

www.ime.bg

www.imf.org

www.wsj.com/

www.ft.com