MBAM283 Международна търговия

Анотация:

Курсът обхваща основните направления в теорията и за международната търговия, както и различните аспекти в регулирането й. Лекциите са съобразени с най-новите тенденции в световната икономика и търговия, защото това е динамична материя, свързана с непрекъснати процеси на промяна, развитие и немалко изненади. Специално внимание се отделя на външнотърговските политика и отношения на България, отражението на глобалните промени и тенденции върху тях и мястото на страната в световното стопанство.

Целта е студентите да придобият комплексни знания за теоретичните основи на международната търговия и съвременната глобализация и за външноикономическите аспекти на търговската политика на различните държави и икономически блокове. С успешното завършване на курса студентите ще изградят умения за анализ на състоянието и основните тенденции в съвременното световно стопанство и търговските отношения между държавите, както и възможност за оценка на търговската политика и възможностите, които тя предоставя за повишаването на конкурентоспособността – както национална, така и на фирмено ниво.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• теориите за международната търговия;

• състоянието и тенденциите в развитието на съвременната световна икономика;

• същността, съдържанието, предназначението и последствията за бизнеса от прилагането на различните инструменти на външнотърговската политика;

• методите за анализ и увеличаване на конкурентоспособността на националната икономика на микроикономическо и макроикономическо равнище;

2) могат:

• да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в международната търговия;

• критично да оценяват съдържанието и инструментите на националната икономическа и външноикономическа политика и да формират и аргументират собствени позиции относно насоките на тяхното подобряване;

• адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на българската икономика в системата на Европейския съюз и световното стопанство като цяло.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Микроикономика

• Макроикономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Сотирова, Е. и В. Иванова. 2015. Световна икономика. Тракия – М.

• Съботинова, Д. 2015. Световна икономика. Бургаски свободен университет.

• Стефанов, Ст. 2009. Международна икономика. НБУ, София.

• Маринов, Г. и др. 2013. Международен икономикс. Наука и икономика.

• Албек, Х. и Т. Седларски. 2013. Международна икономика. Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

• Кругман, П., Обстфелд, М. и М. Мелиц. 2013. Международен икономикс: Теория и политика. Издателски комплекс – УНСС.

• Appleyard, D. and A. Field, Jr. 2014. International economics — 8th ed. McGraw-Hill.

• Carbaugh, R. 2013. International economics, 14th ed. South-Western. ISBN 9781285060316.