MBAM283 Международна търговия

Анотация:

Курсът обхваща основните направления в теорията и за международната търговия, както и различните аспекти в регулирането й. Лекциите са съобразени с най-новите тенденции в световната икономика и търговия, защото това е динамична материя, свързана с непрекъснати процеси на промяна, развитие и немалко изненади. Специално внимание се отделя на външнотърговските политика и отношения на България, отражението на глобалните промени и тенденции върху тях и мястото на страната в световното стопанство.

Целта е студентите да придобият комплексни знания за теоретичните основи на международната търговия и съвременната глобализация и за външноикономическите аспекти на търговската политика на различните държави и икономически блокове. С успешното завършване на курса студентите ще изградят умения за анализ на състоянието и основните тенденции в съвременното световно стопанство и търговските отношения между държавите, както и възможност за оценка на търговската политика и възможностите, които тя предоставя за повишаването на конкурентоспособността – както национална, така и на фирмено ниво.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• теориите за международната търговия;

• състоянието и тенденциите в развитието на съвременната световна икономика;

• същността, съдържанието, предназначението и последствията за бизнеса от прилагането на различните инструменти на външнотърговската политика;

• методите за анализ и увеличаване на конкурентоспособността на националната икономика на микроикономическо и макроикономическо равнище;

2) могат:

• да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в международната търговия;

• критично да оценяват съдържанието и инструментите на националната икономическа и външноикономическа политика и да формират и аргументират собствени позиции относно насоките на тяхното подобряване;

• адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на българската икономика в системата на Европейския съюз и световното стопанство като цяло.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Микроикономика

• Макроикономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Характеристика на съвременното световно стопанство.
 2. Класически модел на международната търговия. бсолютни и сравнителни предимства. Граница на производствените възможности при постоянни и нарастващи пределни алтернативни разходи. Пределна норма на трансформация. Пределна норма на заместване. Равновесие в условия на автархия. Равновесие в условия на търговия. Непълна специализация в условията на нарастващи пределни алтернативни разходи.
 3. Съвременни теории за международната търговия. Факторна надареност. Факторна изобилност и факторна интензивност.
 4. Нови теории за международната търговия. Икономии от мащаба. Монополистична конкуренция и вътрешноотраслова търговия. Търговия при разлики в технологиите – жизнен цикъл на продукта. Транспортни разходи.
 5. Придобити предимства. Конкурентни предимства. Условия на търговия. Международна конкурентоспособност.
 6. Външнотърговска политика. Същност, роля, цели и инструменти. Измерване на ефектите на търговската политика.
 7. Мита - същност, видове, роля, функции. Трансферни механизми и ефекти на митата върху вътрешната икономика и върху международните отношения. Ефекти от въвеждането на импортно мито при малка и голяма страна. Номинална и ефективна митническа защита.
 8. Нетарифни ограничения. Количествени ограничения – квоти, лицензи, експортни ограничения. Скрити ограничения – технически и административни бариери, държавни покупки, вътрешни данъци. Финансови ограничения – субсидии, кредитиране, дъмпинг.
 9. Търговска политика. Протекционизъм и либерализация – аргументи за и против. Нови форми на протекционизма. Търговията като двигател на растежа. Условия на търговия и икономически растеж. Импортнозаместващ и експортноориентиран растеж.
 10. Роля на международните икономически организации за регулирането на международната търговия. Видове международни организации в световен мащаб. Световна търговска организация.
 11. Развитие на търговската политика на регионално равнище. Регионална икономическа интеграция – статични и динамични ефекти. Основни етапи на интеграционния процес. Зона за свободна търговия и митнически съюз. Парична интеграция. Оптимална валутна зона. Паричен съюз.
 12. Европейска икономическа интеграция – възникване, развитие и съвременни насоки. Единен вътрешен пазар. Търговска политика на ЕС.
 13. Регулиране на външноикономическите отношения на България. Външнотърговски отношения на България с ЕС и трети страни.
 14. Глобализацията в световното стопанство – същност, основни прояви и тенденции, Икономическите предизвикателства пред отделните страни и региони.
 15. Глобалната финансова и икономическа криза от 2007 г. – ефекти върху световното стопанство и ЕС.

Литература по темите:

• Сотирова, Е. и В. Иванова. 2015. Световна икономика. Тракия – М.

• Съботинова, Д. 2015. Световна икономика. Бургаски свободен университет.

• Стефанов, Ст. 2009. Международна икономика. НБУ, София.

• Маринов, Г. и др. 2013. Международен икономикс. Наука и икономика.

• Албек, Х. и Т. Седларски. 2013. Международна икономика. Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

• Кругман, П., Обстфелд, М. и М. Мелиц. 2013. Международен икономикс: Теория и политика. Издателски комплекс – УНСС.

• Appleyard, D. and A. Field, Jr. 2014. International economics — 8th ed. McGraw-Hill.

• Carbaugh, R. 2013. International economics, 14th ed. South-Western. ISBN 9781285060316.

Средства за оценяване:

• Текущо оценяване – участие в задачи за работа в клас (3х10%), разработване и представяне на задача за текущо оценяване (70%)

• Финално оценяване – тест (60%) и практически казус (40%)