MBAM252 Проект: Актуални проблеми на международните финанси

Анотация:

Курсът има за цел да развие уменията на студентите м магистърската програма за представяне, анализиране и прогнозиране на процесите, тенденциите и и явленията в глобалната икономика и финанси.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• проблемите в международната икономика и международните финанси.

• възможни начини за решаване на разглежданите проблеми.

2) могат:

• Да обобщават и систематизират текущата специализирана информация за разглежданите въпроси

• Да аргументират определени гледни точки по конкретните проблеми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• макроикономика

. международни финанси

• международна икономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изпитания и перспективи пред международната финансова система
  2. Ролята на международните финансови организации в глобалната икономика
  3. Тенденции и перспективи пред валутния пазар

Литература по темите:

• Масларов, С. и колектив. Глобални пари и финанси, НБУ, С., 2011

• www.imf.org

• www.bis.org

• www.ime.bg

• http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm;

• http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

• http://www.bnb.bg/