MBAM251 Проект: Политическа структура на международните икономически отношения

Анотация:

Разработката е в рамките на около 15 стандартни машинописни страници. В нея – по избор на студента - се анализира важен (значим) проблем или аспект от предметната област на централната тема. Отправна точка е внимателният прочит на текста в някоя от главите на посочените по-долу два основни източника.

Изложението се състои от две тясно свързани помежду си части, в които студентът реализира следните задачи:

• в първата част се обобщават и систематизират основните идеи, развити от автора в избраната глава от книгата (обем – не повече от 1/3 от цялата разработка);

• във втората част (останалите 2/3 от разработката) студентът представя собствената си позиция по избрания проблем - във формата на коментар върху прочетения текст като за целта привлича допълнителна информация и аргументация от поне още един литературен източник, по собствен избор (за предпочитане е източниците да са повече).

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Формиране на знания, умения и нагласи за анализ и интерпретация на политико-икономическите и институционални аспекти в развитието на съвременното световно стопанство.
Предварителни изисквания:
Студентите имат познания по Международна икономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А. Основни източници

1. Робърт Гилпин. Глобална политикономия. Разбиране на международния икономически ред. София, Издателство „Дамян Яков”, 2003.

2. Джоузеф Стиглиц. Глобализацията и недоволните от нея. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2003 г.

Б. Допълнителни източници

І. Монографии, статии, доклади:

Стефанов, Ст. “Международна икономика” (второ основно преработено и актуализирано издание). София, НБУ, 2009 г.

Стефанов Ст. “Вместо предговор: За наследството на прехода или за икономическите “постижения” на България през изминалите 20 години” в: “Икономическата активност в България и нейните социални измерения (първо десетилетие на новия век)” (в съавторство). Изд. на КНСБ и INE GSEE. София 2009 г.

Стефанов, Ст. Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика – особености и последствия. Сп. “Икономическа мисъл”, № 4, 2003 г.

Стефанов, Ст. Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността. Сп. “Икономическа мисъл”, № 1, 2002 г.

Стефанов, Ст. Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз. Сп. “Международни отношения”, бр. 4, 2001 г.

Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld International Economics: Theory and Policy. Addison Wesley, 7 edition, 2005.

Robert J. Carbaugh. International Economics. Tenth Edition. Wadsworth Publishing Company, USA, 2004.

Стоядин Савов и др. Световна икономика. Издателство „Стопанство”, София, 2006.

Кийт Пилбийм. Международни финанси. София, изд. FTP, 1995.

World Trade Report (за съответната година) - може да бъде изтеглен от сайта на Световната търговска организация.

World Development Report (за съответната година) - може да бъде изтеглен от сайта на Световната банка.

Trade and Development report (за съответната година) - може да бъде изтеглен от сайта на УНКТАД.

II. Списания:

- “Икономика”, “Икономическа мисъл” и др.;

- библиотеката на Нов Български университет разполага и с богата колекция от списания на чужди езици - в частност на английски, френски, немски и руски.

III. Седмични икономически издания

- “Капитал”, “Икономически живот”, “Банкер”, “КЕШ” и др.;

IV. Статистически данни и анализи в публикациите на:

- Националния статистически институт, Статистическия портал на Европейския съюз – EUROSTAT, Българска народна банка, Международния валутен фонд, Световната банка, Световната търговска организация, УНКТАД, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и др. Някои от тях са на разположение в библиотеката на НБУ.

V. ИНТЕРНЕТ:

Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu.int/

Европейска комисия: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

Делегация на европейската комисия в България: http://www.evropa.bg/

Световна търговска организация: www.wto.org.

Международен валутен фонд: www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

УНКТАД - Конференция на ООН за търговия и развитие: www.unctad.org

Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Българска народна банка: www.bnb.bg

Национален статистически институт: www.nsi.bg

ВАЖНО!!!

Библиотеката на НБУ предоставя големи възможности за намиране на актуална информация чрез своите бази данни, включително и достъп до чуждестранни пълнотекстови бази данни.

Може да ползвате и услуга „Поръчване на библиографска справка по интересуваща Ви тема”.

Средства за оценяване:

Оценява се при представяне на самостоятелната работа в периода на семестриалните занятия или изпитната сесия.