APTM200 Културни наследства в България

Анотация:

Курсът предлага знания за културните наследства в България. Той съчетава историческата перспектива в развитието на понятия и концепции за културно наследство по българските земи в конкретен исторически момент с представянето на регионални култури и тяхното ценностно преосмисляне и изграждане, както и предлага отделни случаи на развитие на културно наследство в регионален или в локален план и неговите трансформации. Курсът има и практическа насоченост – да запознае студентите със значими и с висока символна стойност наследства, които изграждат образи на българското наследство днес. Лекциите и семинарите дават възможност на студентите да се запознаят с локани и регионални култури, които могат да са в основата на разработване на проекти с приложен характер.

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят: основни направления, концепции и подходи в сферата на културните наследства на локално и регионално ниво;

2) Знаят: основни факти, събития, тенденции, свързани с културните наследства в България и тяхната трансформация;

3) Умеят: да анализират „случаи” от културни наследства в България съобразно историческия и регионалния контекст;

4) Умеят: да избират и да прилагат адекватни интердисциплинарни подходи при изследване на случаи в сферата на културните наследства.


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен на образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Културите – начин на живот.
 2. Културни наследства – преоткриване и ценностно преосмисляне на „българското“ - методологически постановки на изследване.
 3. Културни наследства – преоткриване и ценностно преосмисляне на „българското“ - интерпретиране и форми на организация и реализация на процесите. Институции и организации.
 4. Култури и територии: местно/ локално, регионално, транснрегионално.
 5. Традиционни култури и постмодерност.
 6. Традиционни култури и постмодерност.
 7. Градски култури – от Възраждането до „постсоциализма“
 8. Възрожденското общество и градската култура.
 9. Градска култура в периода на първата половина на 20-ти век.
 10. Градската култура по времето на социализма.
 11. Градската култура на "посттоталитарното" общество.
 12. Култури на селото – от „пазител на традициите“ до „резерват на етнографското“
 13. Култури на селото – от „пазител на традициите“ до „резерват на етнографското“
 14. Култури на селото – от „пазител на традициите“ до „резерват на етнографското“
 15. Градско и селско – етнографизация и употреби
 16. Градско и селско – етнографизация и употреби
 17. Културни различия – публични политики и стратегии за идентификация
 18. Културни различия – публични политики и стратегии за идентификация
 19. Културни различия – публични политики и стратегии за идентификация
 20. Празничният календар – конструиране, употреби и политики
 21. Празничният календар – конструиране, употреби и политики
 22. Празниците: публични политики и политически употреби
 23. Празниците: публични политики и политически употреби
 24. Фолклорът като култура – знания и умения.
 25. Занаятите – между потребностите на пазара и музейното експониране.
 26. Фолклорни изкуства – слово, песен, танц.
 27. Фолклорът на сцена.
 28. Фолклорни фестивали – между националното, регионалното и световното
 29. представяне на самостоятелни изследователски задачи
 30. представяне на самостоятелни изследователски задачи

Литература по темите:

Библиография по темите (заглавията съдържат библиография).

Основна литература

България – Италия. Дебати, локални култури, традиции. М. Паванело, М. Сантова - съст. Академично изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2006

България – Италия. Европейско културно пространство. Български фолклор, 2003, 4.

Град и наследства. Български фолклор, 2004, 1-2.

Град и култури . Български фолклор, 2007, 1.

Градът: социални трансформации и културни наследства. Годишник на департамент „Антропология”, 3 – електронни ресурси на НБУ, 2010.

Град и мобилност. Антропологични изследвания, т. 7. С., 2010, НБУ.

Културни наследства: социални трансформации и политически употреби – ebox.nbu.bg 2011

Идентичността. Български фолклор, 1998, кн. 1-2, 192 с.

Допълнителна литература

Бокова, И. Градско и селско. – Антропологични изследвания, т. 7. НБУ, С., 2010, 7-23.

Локални общности – 1. Културна идентичност – традиции – регионална принадлежност. С., 2000. ИК “Яр”.

Етнография на България. Т.1,2,3.

Маскарадът. Български фолклор, 2000, 4.

Маскарадни игри - минало и съвременност. Перник, 1995,120 с.

Маска и ритуал. Издание на НБУ/ “Яр”, С., 1999.

Обредът. МИФ 9. С., 2008, НБУ.

Фолклорната култура и човекът. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2002.

Други източници

Антропологични и документални филми по тематиката, видеодокументация – от авторите на курса.

Средства за оценяване:

Есе

Теренно изследване

Проект