APTM111 Практика: Организационна структура на туристическата индустрия

Анотация:

Курсът цели да приложи знанията на студентите, придобити от курса Организационна структура на туристическата индустрия, реализирайки проект, свързан с една от основните туристически дейности – хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и турагентска дейност, по избрана от тях тема, предварително уточнена с преподавателя, с обем 10-15 страници.

Допълнителни указания студентите могат да получат в платформата Moodle, в страницата на курса по време на семестъра.

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Спецификата на функциониране на различните видове туристически предприятия

• Технологичните етапи на процесите в туристическите предприятия;

• Организацията на дейностите в туристическата индустрия.

2) ще могат:

• Да организират различните видове туристически предприятия;

• Да усъвършенстват управленските структури на туристическите фирми.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Воденска М., Посредническа дейност в туризма, МВБУ, Ботевград, 2006

2. Нешков М., Технология и организация на туристическата дейност, НБУ, 1994

3. Нешков, М. и кол., Въведение в туризма, УИ „Икономически университет – Варна”, В., 2001

4. Рибов, М. и кол., Стратегическият избор в туризма, Тракия-М, С., 2005

5. Рибов М. и кол., Ресторантьорство и хотелиерство, Тракия М, 2009

Средства за оценяване:

оценяване с да/ не