APTM107 Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм

Анотация:

Семинарът има за цел да подплати практически познанията и уменията, придобити от студентите в областта на античното художествено наследство и неговото представяне пред широката публика. Това се предвижда да стане чрез самостоятелна работа при постоянни консултации с преподавателя върху индивидуални и групови задачи по избрани теми. Студентът подготвя презентация по всяка тема.

• Да създаде у студентите навици за самостоятелна работа в областта на античното изкуство.

• Да създаде у студентите практически навици за анализ и атрибуция на паметниците на античното изкуство.

• Да задълбочи познанията на студентите за емблематичните паметници и произведения на изкуството от античното и тракийско културно наследство

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите успешно семинара

знаят:

основните паметници и произведения на изкуството от епоха

могат:

да ги представят пред широка аудитория


Предварителни изисквания:
Да изучават курса "Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Венедиков, Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София. 1973.

И. Маразов. Мит, ритуаол и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.1994

И. Маразов. Древна Тракия. Пловдив. Летера. 2008.

Т. Шалганова. Изкуство и обред на бронзовата епоха. Монографии МШФ 3. 2005.

И. Маразов, Т. Шалганова, О. Минаева. Култура на кръстопът. Пловдив. Летера. 2008.

Вж. поредицата МИФ на департамента “История на културата”

Вж. сайта „Дигитален корпус на тракийското изкуство”

Вж. сайта „Музейна мрежа”

Средства за оценяване:

подготовка и представяне на презентации по всяка тема

дискусия по презентациите