APTM106 Историческите места като туристически обект

Анотация:

Културният туризъм е един от най-бързо развиващите се днес отрасли в света и се базира на консумиране продуктите на културата като цяло и на културно-историческото наследство на човешката цивилизация – в частност. Развитието на културния туризъм е от полза за опазването на историческите места с техните паметниците, както и за устойчивото развитие на съвременното общество.

В курса се разглеждат историческите места на Балканите, принципите и начините за организиране на културния туризъм, свързан с посещаването, изучаването, използването и опазването на обекти с културен и исторически характер.

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните исторически места на Балканите

• дейността на европейските и национални органи и институции в областта на културния туризъм, опазването на паметниците на културата и на традиционните културни практики и др.

• различни съвременни практики, методики и технологии за организация и управление на исторически туристически обекти;

2) могат:

• да осъществяват консултантска и експертна дейност в областта на организирането, маркетинга и управлението на културния туризъм;

• да умеят да идентифицират и моделират разнообразието на историческото българското наследство в съвременната информационно-комуникационна среда;

• самостоятелно да анализират проблеми и да решават въпроси, свързани с културния туризъм;

• да имат изградени практически умения относно прилагането на ефективни практики за организиране и управление на културния туризъм;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Д. Желева-Мартинс, Културен туризъм.

С. Алексиева, Връзки с обществеността на културния туризъм, С., 2004.

арх. Т. Кръстев, Историческите територии: интеграционно поле за култура и туризъм, С., 2005.

Й. Алексиева, С. Стамов, Специализирани видове туризъм Ч. 1, Ст. Загора, 2004.

Е. Костов, Културният туризъм, С, 2001.

К. Кларк, Цивилизацията, С., 1977.

П. Мутафчиев, Лекции по история на културата. С., 1995.

П. Бицилли, Основни насоки в историческото развитие на Европа от началото на християнската ера до наши дни. С., 1993.

Римски и ранновизантийски селища в България. Т. І –ІІ, 2002–2003.

А. Фол, Човекът във видовете време. С., 1998.

W. Muller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Tubingen 1977.

C. Mango, Antique Statuary and the Byzantine Beholder, DOP 17 (1963), 53-75.

C. Mango, Le developpement urbain de Constantinople (IVe – VIIe siecles), Paris 1985.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 60%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 20%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 20%