APTM102 Специализирани видове туризъм (религиозен, винен и др.)

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със специализираните видове туризъм и тяхното развитие в България и по света. Предмет на основната част от предлаганите теми са същността и значението на различните видове туризъм и мястото им в съвременната туристическа индустрия. В рамките на курса се представят накратко историята, развитието и значението на културния туризъм някои видове културен туризъм (религиозен, образователен, фестивален, туризмът, свързан с културно-историческото наследство, винен, както и същността на екологичен, кулинарен и др.

Сред основните теми на курса са спецификите на отделните видове специализиран туризъм, техните публики, послания и проблеми у нас. Проследяват се развитието им в практиката на българския туризъм, различните рекламни и PR кампании за тяхното популяризиране и най-известните специални фестивали и събития, свързани с тях.

Курсът включва анализиране на добри български и световни практики и тенденциите, свързани с популяризиране на съвременния културния туризъм - чрез новите медии и социалните мрежи, чрез представянето на страната в Интернет пространството, на международните и националните туристически изложения и борси и др. В рамките на курса се планират дискусии по различни теми, анализ на случаи от практиката, разработване на самостоятелни курсови работи, посещение и отразяване след това на конкретни събития в областта на културния туризъм и др.

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

- основни определения и ключови понятия в културния туризъм и различните видове специализиран туризъм

- кои са най-интересните видове културен туризъм и мястото им в съвременната туристическа индустрия

- как се подготвя, организира и финансира рекламирането и промоцирането на различните видове специализиран туризъм у нас и в чужбина

- кои са подизпълнителите и партьорите при организацията на културния туризъм (държавни и общински институции и организации, неправителствен сектор, културни, образователни и музейни институции, туристически бранш и др.)

2) ще могат:

- да разграничават и представят различните видове културен туризъм

- да анализират силните и слабите страни на специализираните видове туризъм и развитието им у нас

-да подготвят проекто-план за съвместната работа на публичната администрация, местната общност и различните заинтересовани страни за увеличаване на потенциала на културния туризъм

-да подготвят проекто-план за специализирани маршрути за български и чуждестранни туристи


Предварителни изисквания:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по пъблик рилейшънс

• първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Специализирани видове туризъм.Същност и видове. Значение на културния туризъм. Основни характеристики. Развитие, значение и тенденции в рамките на световния туризъм
 2. Кратка история и развитие на културния туризъм. Конкурентни дестинации за културен туризъм (Казуси от практиката).
 3. Световни практики и международни инициативи. Инициативи на ЮНЕСКО. Европейски културни маршрути.
 4. Видове културен туризъм – кратка история и развитие. Туристически имидж (Казуси от практиката).
 5. Туристически продукт, ресурси и условия за развитие на културен туризъм у нас. Устойчиво развитие - участие на публичната администрация, местната общност и различните заинтересовани страни в планирането, защитата и развитието на културния туризъм (Казуси от практиката).
 6. Интеграция на културното наследство с туризма. Комерсиализиране или опазване на културните ценности. Профил на туристите - потребности и изисквания за промяна на развитието на културния туризъм.
 7. Същност и характеристики на туризма, свързан с културно-историческото наследство. Примерни маршрути.
 8. Същност и характеристики на религиозния (свещен) туризъм. Примерни маршрути.
 9. Същност и характеристики на познавателния (образователен) туризъм. Примерни маршрути.
 10. Същност и характеристики на фестивалния туризъм. Примерни маршрути.
 11. Същност и характеристики на винения туризъм. Примерни маршрути.
 12. Тенденции в развитието на специализираните видове туризъм като част от културния туризъм – връзки и влияние с останалите видове туризъм. Глобализация, устойчиво развитие, околна среда. (Казуси от практиката)
 13. Същност и характеристики на кулинарния туризъм – традиции и тенденции. Храната като културен феномен. Примерни маршрути.
 14. Реклама и PR на специализираните видове туризъм. Информация и комуникация в класическите и онлайн медии. Анимация и атракции. Организиране на специални събития (Казуси от практиката).
 15. Промоциране на специализираните видове туризъм - международни и национални конгреси, конференции, изложения и борси; международни и национални издания. Социални медии и диитален маркетинг - специализирани сайтове, корпоративни блогове, социални мрежи и др. (Казуси от практиката).

Литература по темите:

Монографии, книги, публикации:

Алексиева, С., Връзки с обществеността на културния туризъм, С., 2004

Алексиева, С. История между сезоните – книга за БХРА ( том първи), С., 2003

Алексиева, С. История между сезоните – книга за БХРА ( том втори), С., 2004

Алексиева, С. Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2016

Алексиева, С. България-Китай. Културен туризъм, С., 2010

Алексиева, С. Културният туризъм – мисията на Велико Търново, С., 2011

Алексиева, С., Практики на връзките с обществеността в областта на културния туризъм // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / „Алма комуникация". 2009, № 2. Available from: [www.media-journal.info]

Алексиева, С., Популяризиране на културното наследство в града (успешни български примери). В: Годишник на департамент „Антропология”, НБУ, бр. 4, 2010 - http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=5

Алексиева, С., Имиджът, комуникациите и публиките - водещи константи в международните туристически изложения // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС/„Алма комуникация". 2011, № 8. Available from: [ www.media-journal.info ]

Алексиева, С. И.Бокова. Туризъм и културно наследство. С., 2013

Алексиева, С. И. Емилова, М. Караилиева. Специализирани видове туризм, С., 2017

Алексиева, С. С. Темелкова. Изграждане на имидж на туристически дестинации, С., 2019

Атанасова, Л., Маркетинг на взаимовръзките. Концептуална основа и практика, Габрово, 2009

Бокова, И., Маскарадът - културно наследство и локални практики.

В: Годишник на департамент „Антропология”, НБУ, бр. 4, 2010 - http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=12

Бориславов, Я. Виното. Българска енциклопедия, С., 2004

Гаврилов, Г., А. Пелова, М. Михов, Селата в България. С., 2016

Караилиева, М. Човешки ресурси в туризма, С., 2019

Кол, К. Виното - всичко, което трябва да знаем за него, С., 2016

Костов, Е., Културният туризъм, С., 2001

Котлър, Ф. Маркетинг съвети от А до Я, С., 2005

Котлър, Ф., Лий, Н., Корпоративна социална отговорност, С., 2011

Маринов, С., Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическа дестинация, Варна, 2006

Стамов, Ст., Никовска, Кр., Специализирани видове туризъм (част 1), Стара Загора, 2011

Стамов, Ст., Никовска, Кр., Специализирани видове туризъм (част 2), Стара Загора, 2011

Маринов, С., Съвременни видове туризъм, Варна, 2011

Марков, Ив. Апостолов, Н., Туристически ресурси, В. Търново, 2008

Нешков, М., Дъбева, Т., Милева, М.,Ракаджийска, С., Маринов, Казанджиева, В., Въведение в туризма, Варна, 2001

Рибов, М., Конкурентно предимство в туризма, С., 2005

Рибов, М., и колектив, Туризмът в ерата на качеството, С., 2008

Рибов, М., и колектив, Туристически дестинации, С., 2008

Томс, Ж., Георгиева, К., Инструменти за социални мрежи, С., 2012

Сборници:

Сб. Винен туризъм, Варна, 2009

Сб. Културното наследство в съвременния град, С., 2009

Сб. Културният туризъм – бъдещето на България, Варна, 2010

Сб. Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза (състав. и науч. ред. Соня Алексиева), изд. НБУ, С., 2011

Сб. Музеите и устойчивото развитие(състав. и науч. ред. Соня Алексиева), изд. Фабер, 2019

Специализирани списания:

HoReMag (архив)

Бакхус (архив)

Happy Weekend (архив)

Туризъм и отдих(архив)

Одисей (архив)

Черга(архив)

Травел (архив)

Интернет сайтове:

http://bulgariatravel.org/bg/ofitsialen_turisticheski_portal

http://thexperts.bg/

http://www.horemag.bg/

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c240.html

http://www.unesco-bg.org/

http://www.unesco.org/new/en/

http://www.icomos.org/en/

http://www.unesco-centerbg.org/

http://www.pravoslavieto.com/

http://ninkn.bg/

http://www.sabori.bg/i.php/index.html

http://www.bacchus.bg/

http://www.divino.bg/

http://www.bgsommelier.com/

http://bulgariandrinks.com/

http://www.abtta.com/

http://www.batabg.org/index.htm?ReadForm

Средства за оценяване:

1. Участие и активност на студента по време на занятия – 10 %;

разработване на курсова работа (проект, реферат) – 30 %

решаване на казус – 10 %

решаване на задачи

самостоятелни задания – 30 %

посещение на събития с подготовка на проект/есе – 20 %

2. Провеждане на текущия контрол:

- ноември

- декември

- курсов проет - януари 2020 г.

Крайна дата за предаване на курсова работа: до 15 януари 2020 г.

При получена оценка среден (3) или слаб (2) на курсовата работа, студентът не може да бъде освободен с текуща оценка и се явява на изпит в рамките на сесията.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

- предаване на две писмени работи или казуси през семестъра: курсова работа, проект и др. за текущо оценявене

- явяване на изпит през сесията - двукомпонентен: тест и отговор на въпрос по тема от тематичния план.

За допълнителна информация: консултации на доц. д-р Соня Алексиева - всеки понеделник - в Библиотеката, от 16.30 до 18.00 - веднага след стъкления вход откъдето се влиза - в залата със сините кресла при ксероксите.

E-mail: pr@pr-bg.eu и

salexieva@nbu.bg

Успешен семестър!