APTM101 Организационна структура на туристическата индустрия

Анотация:

Този курс има за цел да запознае студентите със спецификата на организационните структури в туристическата индустрия и по-конкретно технологията и организацията на дейностите в различните туристически предприятия – хотелиерски, ресторантьорски, посреднически, развлекателни.

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификата на функциониране на различните видове туристически предприятия

• Технологичните етапи на процесите в туристическите предприятия;

• Организацията на дейностите в туристическата индустрия.

2) могат:

• Да организират различните видове туристически предприятия;

• Да усъвършенстват управленските структури на туристическите фирми.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Воденска М., Посредническа дейност в туризма, МВБУ, Ботевград, 2006

2. Нешков М., Технология и организация на туристическата дейност, НБУ, 1994

3. Нешков, М. и кол., Въведение в туризма, УИ „Икономически университет – Варна”, В., 2001

4. Рибов, М. и кол., Стратегическият избор в туризма, Тракия-М, С., 2005

5. Рибов М. и кол., Ресторантьорство и хотелиерство, Тракия М, 2009

6. Тончев, Цв., М. Бъчваров, Основи на туризма, Тилия, С., 2006

Средства за оценяване:

Тестове - 50 %

Курсова работа/ проект - 50%