SHEM105 Project: Managing Knowledge-Driven ICT Projects

Анотация:

Курсът е предназначен за придобиване на умения в разработване и управление на проекти. Представлява самостоятелна или екипна работа на студенти по възложена от преподавателя тема с практически характер под наблюдението на преподавателя, която завършва с изготвянето на самостоятелна или екипна разработка.

прочети още
Management of Business, Innovation and Technology (Joint programme with The University of Sheffield)

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Обща представа за характера на различните организации и структури, спонсориращи проекти. Методите и информационните структури за търсене на спонсорство в областта на управлението на проекти.

2) могат: Да прилагат някои изследователски методи за оценка на проекти в областта на екологията и опазването на околната среда. Да използват активно познанията си в следващи образователни равнища.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: След завършени базови курсове по упраеление на проекти.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработване на идея;
  2. Разработване на структура;
  3. Разработване на проект;
  4. Защита на проект.

Литература по темите:

Според актуалността заданията на проекта се актуализират всеки семестър и се обявяват в Мудъл със съответната литература.