PCOM006 Екипи и лидерство

Анотация:

Курсът запознава студентите с философските основи на лидерството, както и с основните практически умения за неговото упражняване. Разглежда се историята на този въпрос, предишни и съвременни негови решения в направленията: лидерство в малки групи; лидерство в големи групи; арени и инструменти на лидерството

Теоретично и практическо усвояване на основните измерения на поведението в екип; познание за условията и етапите при формиране на екип и динамиката на екипното развитие – процеси, фактори и структури.

Да формира умения за ефективна работа в група. Да изгради лидерски умения по отношение на управляването на екипи.

прочети още
Политически комуникации

Преподавател(и):

проф. Евгений Дайнов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Придобиване на знания и реални практически умения в областта на

• целеполагането и предводителството на хора, групи хора и екипи

• Основанията и структурата на екипното действие, видовете екипи, разликите с предишни, традиционни подходи.

• Предимствата на екипното действие пред традиционните подходи.

2) могат:

• Да структурират и управляват постигането на своите цели на основата на прилагането на знанията и техниките на лидерството.

• Да формират онези отношения на отговорност и разумност, които са характерни за съвременното лидерство.

• Да анализират и структурират екипи.

• Ще притежават необходимите умения и нагласи за ефективно включване в екипни взаимодействия, да поемат различни роли в реализирането на групови цели.


Предварителни изисквания:
• N/P

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Marcinko R. The Real Team…/ Марчинко Р. Истинският екип.

2. Johnson P. Heroes…/ Джонсън П. Героите.

3. Thatcher M. The Downing Street Years / Тачър М. Живот и политика.

4. Reagan R. An American Life…/ Рейгън Р. Почти интимни мемоариЛитература на български език – допълнителна

5. Джулиани, М. “Лидерството”

6. Аргайл М., М. Хендерсън. Анатомия на човешките отношения, С., 1989.

7. Уолтърс, П. Г., Характеристики на успешното организационно развитие, С., 1996.

8. Хофстеде, Х., “Култури и организации”, Изд. “Класика и стил”, София 2001

Средства за оценяване:

Есе (80%)

Устен изпит (20%)