PCOM001 Убеждаващата комуникация

Анотация:

Курсът включва в рамките на хорариума 30 часа, разделени както следва: 20 лекционни часа, 6 часа дискусии и 4 часа практическо занимание. Целта на курса е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за историческото развитие и основните модели на убеждаващата комуникация, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики.

прочети още
Политически комуникации

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката;

• за организацията, управлението и структурата на кампании, в основата на които е убеждаващата комуникация, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) могат:

• за ръководство на самостоятелни структури в сферата на комуникациите, кампании и обществени дела.
Предварителни изисквания:
Студенти от сферата на политическите науки, социологията, философията, обществените комуникации. Завършили магистърска степен по масови комуникации, маркетинг, социология, икономика, визуални изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Апостолова, Г. (1999). Убеждаващата комуникация: Културната традиция и прагматичните императиви, С., ЛИК.

2. Бондиков, В. (2007). Манипулации в комуникацията, С., Сиела.

3. Емерен, Ван, Гротендорст, Фр. Х., Р. (2006). Системна теория на аргументацията, С., УИ „Св. Климент Фхридски“

4. Льобон, Г. (2005). Психология на тълпите, С., Хеликон.

5. Маринов, Р. (2004). Комуникационни стратегии, С., НБУ.

6. Рушкоф, Дъглас (2003). Теория и практика на манипулацията, С., Кръгозор.

7. Узунов, Ф. (2006). Харизматичното лидерство, С., Фабер.

8. Хоган, К. (2007). Наука за влиянието, С., Хеликон.

9. Христов, Чавдар (2008). Убеждаване и влияние, С., Сиела.

10. Чалдини, Р. (2005). Влиянието. Психология на убеждаването, С., Хеликон.

Средства за оценяване:

Две курсови работи.