HACM400 Политическа история на Древна Тракия

Анотация:

Представя основните периоди на тракийската политическа история и взаимодействието на политическите реалии и процеси с други културни реалии и процеси в Древна Тракия – етноси, езици, религия, митология, царска идеология, архитектура, изобразително изкуство и др. Основни теми са легендарните царе на траките, държавообразователните процеси и основните тракийски династически домове, политическите взаимодействия на траките с елини, перси, македони, келти, римляни и др. Въвежда в проблематиката на тракийското изворознание.

Цели:

• Да представи политическите реалии и процеси във взаимодействие с други феномени на културата на древна Тракия.

• Да представи разликата между етносния и полисния тип държавност.

• Да представи политическите взаимодействия на траките с елини, перси, македони, келти, римляни и др.

• Да въведе в проблемите на тракийското изворознание.

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) познават:

• основни периоди на тракийската политическа история;

• държавообразователните процеси на траките; основните политически събития в периода края на 6 в. пр. Хр. – нач. на 3 в. пр. Хр.;

• най-важните династически домове, най-изявените тракийски владетели и тяхното място в историята на Древна Тракия;

• политическите и икономически отношения между древна Тракия и Елада;

• основните посоки на взаимодействия между тракийските и други средиземноморски държави;

2) могат:

• да характеризират периодите в тракийската история и култура;

• да анализират явления и процеси от тракийската история в контекста на древната история на Източното Средиземноморие;

• да интерпретират основните археологически паметници от политическа гледна точка;

• да характеризират феномени на тракийската култура;

• да работят с научната литература по проблематиката;

• да работят с писмени извори в превод.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в работата по курса: тематика, форми на провеждане на занятията, форми на оценяване, електронният курс в MOODLE, електронни задания за оценяване.
 2. Въведение в тракийското изворознание: видове извори и методи за работа с тях. Епиграфски и литературни извори.
 3. Видове извори и методи за работа с тях. Археологически и изобразителни извори.
 4. Видове извори и методи за работа с тях. Нумизматични и етнографски извори
 5. Население и етноними в Древна Тракия. Поселищна система, пътища, общество.
 6. Периодизация на тракийската история.
 7. Ранни тракийски държавни обединения.
 8. Одриско царство. Външна политика на Одриското царство. І ч.
 9. Одриско царство. Външна политика на Одриското царство. ІІ ч.
 10. Държавни обединения на трибалите.
 11. Държавни обединения на гетите.
 12. Тракия под римска власт.
 13. Тракийската религиозност.
 14. Семинар: Политика и култура в древна Тракия.
 15. Студентски презентации

Литература по темите:

ИЗВОРИ

Извори за старата история и география на Тракия и Македония. (съст. Дечев, Д., Кацаров, Г.), София БАН. 1949.

Фол, Ал., Тачева и др., Подбрани извори за историята на българските земи в древността, С 80, 19932.

Извори за историята на Тракия и траките. Т.І. , (съст. Фол, Ал.), София, АИ „Марин Дринов”, 1981.

Извори за историята на Тракия и траките. Т.ІІ. (съст. Гочева, З.), София, АИ „Марин Дринов”, 2002.

Латински извори за българската история. Том I. София 1958.

Фол, Ал., Д. Попов. Христоматия по тракология. Том І-ІІ. София, 1989-1998.

ОМИР 1969. Илиада. Превод Ал. Милев, Бл. Димитрова. Народна култура. София.

ОМИР 19812. Одисея. Превод Г. Батаклиев. Народна култура. София.

ТУКИДИД 1979. История на Пелопонеската война. Превод М. Мирчев. Наука и изкуство. София.

ХЕРОДОТ 1986, 1990. История. Превод П. Димитров. Наука и изкуство. София.

МОНОГРАФИИ

Ботева, Д., Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). София 1997.

Ботева-Боянова, Д., Проблеми на тракийската история и култура. София 2000.

Гочева Зл., Завещано от траките, С 87.

Данов, Хр., Древна Тракия. С 68.

Дечев, Д., Характеристика на тракийския език. С 52.

Етнология на траките. (съст. Ив. Георгиева) София 1999.

История на България, т.І. С 81.

Йорданов, К., Политическите взаимоотношения между Македония и тракийските държави (359-281 пр. Хр.). София 1998 (Studia Thracica, 7)

Кацаров, Г., Битът на старите траки според класическите писатели, сб. БАН, 1, 1913, 1-97.

Кратка енциклопедия. Тракийска Древност. (под ред.) Попов, Д. С 93.

Маразов, Ив. Видимият мит. С 92.

Маразов, Ив., Художествени модели в древността, С 2004

Михайлов, Г., Траките, С 72.

Попов, Д., Тракология. София 1999.

Попов, Хр., Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VI- I в пр. Хр. София 2002.

Порожанов, К., Общество и държавност у траките, средата на II – началото на I хил. пр. Хр. София 1998 (Studia Thracica, 6)

Рабаджиев, К. Елински мистерии в Тракия. Опит за археологически прочит. София. УИ "Кл. Охридски".2002.

Тачева, М., История на българските земи в древността, ч. ІІ, С 87.

Тачева, М. Власт и социум в римска Тракия и Мизия. София 2000.

Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София.Агато. 2006.

Тодоров, Я. Паганизмът в долна Мизия през първите три века след Христа. С., 1928.

Фол, Ал., Демографска и социална структура в древна Тракия. София 1970.

ФОЛ, А. 1972. Политическа история на траките. Края на второ хилядолетие до края на пети век пр. н. е. Наука и изкуство. София.

ФОЛ, А. 1975. Тракия и Балканите през ранно елинистическата епоха. Наука и изкуство. София.

Фол, Ал., Спиридонов, Т., Историческа география на тракийските племена. София 1983.

Фол, Ал., История на българските земи в древността, ч. І, С 81, 19972.

ФОЛ, А. 20082 . История на българските земи в древността (до края на ІІІ в. пр. Хр.). Второ преработено и допълнено издание. Тангра ТанНакРа. София.

Фол, Ал., Политика и култура в Древна Тракия, С 90.

Фол, Ал., Слово и дела в Древна Тракия, С 93.

Фол, Ал., Тракийската култура: казано и премълчано. С 95, 19982.

ФОЛ А. 20093. Тракийската култура. Казано и премълчано. Тангра ТанНакРа. София.

Фол, Ал., Древната култура на югоизточна Европа. С 98.

ФОЛ А. 20093. Древната култура на Югоизточна Европа. Тангра ТанНакРа. София.

ФОЛ, А. – ФОЛ, В. 20082. Траките / The Thracians. Tangra TanNakRa Publishing House. Sofia.

Фол, В. – Попов, Д. – Йорданов, К. 2010. Тракийските царе. Тангра ТанНакРа. София

Фол, В. Скалата, конят, огънят. Ранна тракийска обредност. София. Аргес. 1993.

Фол, В., Скални топоси на вяра в Югоизточна Европа и в Мала Азия през древността. София, БАН Институт по тракология "Александър Фол", 2005.

Archibald, S. Odrysian Kingdom of Thrace. 1998.

FOL, A. – JORDANOV, K. – POROJANOV, K. – FOL, V. 2000. Ancient Thrace. International Foundation “Europa Antiqua” & Institute of Thracology – Bulgaria Academy of Sciences. Sofia.

VELKOVA Z. 1986. The Thracian Glosses. Adolf M. Hakkert. Amsterdam.

СТАТИИ И СТУДИИ

сп. Археология, 1987, 3 – посветено на Рогозенското съкровище.

Бонев, Ал., Микенско наследство в Тракия. В: Векове, 1987,6,16.

Бонев, Ал., Тракия и егейският свят през втората половина на ІІ хил. Пр. Хр. В: Разкопки и проучвания, София 1988.

Венедиков, Ив., Предахеменидски Иран и Тракия. В: Известия на Археологическия институт, 31, 1969, 7-13.

Венедиков, Ив. Тракийският конник. В: Векове, 1972,4,3-14

Венедиков, Ив., Вълчитрънското съкровище, Изкуство, 1975, 3-4, 2-11.

сп. Изкуство 1986,6 – посветено на Рогозенското съкровище.

ГЕРОВ, Б. Романизмът между Дунава и Балкана. Част първа. От Август до Хадриан; Част втора. От Хадриан до Константин Велики. В: ГСУ ФФ, том 45, кн. 4; том 47 и 48, 1949-1954.

ДИМИТРОВ, Д.П. За укрепените вили и резиденции у траките през римската епоха. - Изв. на Археологическия институт, 1958.

Маразов, Ив., Влияние и самобитност или Иран и Тракия. В: Исторически преглед, 1975, 3,54-61

Маразов, Ив., Трако-келтски културни паралели. В: Изкуство, 1982,9,14.

Фол, Ал., Символично погребение от Казичене. В: Изкуство, 1975,3-4, 11.

Фол, Ал., Гръцкият стил и т. нар. “варварско изкуство”. В: Изкуство, 1973,3,26.

Фол, Ал. Проучвания върху гръцките извори за древна Тракия. (в няколко части в: ГСУ ИФ - Годишник на Софийския университет Исторически факултет):

І. Тракия в Периегезата на Хекатей. - ГСУ ИФ 66, 1972, 19-33;

II. Тракийският логос на Херодот. - ГСУ ИФ 67, 1973, 7-25;

III. Тракия в Тукидидовата "Археология". - ГСУ ИФ 68, 1974, 7-34;

IV. Теопом: "Гръцката история" и "История на Филип II (Македонски)". - ГСУ ИФ 69, 1975, 7-43;

V. Генеалогисти и митографи от V-IV в.пр.н.е. - ГСУ ИФ 70, 1976, 5-32;

VI. Ефор: "Общи дела". - ГСУ ИФ 72, 1978;

VII. Конон "Разкази". - ГСУ ИФ 74, 1980.

Фол, Ал. Interpretatio Thracica. - В: Помощни дисциплини. Т. II. С., 1980, 61-72.

Фол, Ал., Трако-илирийски сближения VІІІ-ІІІ в. Пр. н.е., във: Векове 1990,3,48-55.

Фол, Ал., Началото на опознаването в Европа ІІІ в. пр. н. е.- ІІІ в. н. е.. във: Векове 1990,4,36-42.

Фол, Ал., Втора година “Гетика”. В: Изкуство, 1983,4,3.

Фол, Ал., Трета година “Гетика”. В: Изкуство, 1984,4,24-28.

Фол, Ал., Четвърта година “Гетика”. В: Изкуство, 1986,2,18-21.

Фол, Ал., Слово и изделие в Древна Тракия. В: Изкуство, 1989,3,27-33.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Антонов, Д. Изделията от благороден метал в Северна Тракия. Враца. 2007.

Богданов, Б., Орфей и древната митология на Балканите. С 91.

Венедиков, Ив., Т. Герасимов, Тракийското изкуство. С 1973

Венедиков, Ив., Медното гумно на прабългарите. С 83.

Венедиков, Ив., Раждането на боговете, С 94.

Венедиков, Ив., Тракийското съкровище от Летница. С 1996

Гергова, Д., Обредът на обезсмъртяването в Древна Тракия. София 1996.

Живкова, Л. Казанлъшката гробница. С, 1974.

Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Славена. 2005.

Маразов, Ив. Мит, ритуал и изкуство у траките. С 92.

Маразов, Ив. Митология на траките. С 94.

Маразов, И. Митология на златото. София.ИК “Хр. Ботев”. 1994.

Маразов, Ив., Рогозенското съкровище, С 96

Маразов, Ив., Траките и виното. С 2002

Маразов, Ив., Тракийският воин, С 2005

Маразов, Ив., Скъпоценните наколенници в древна Тракия. (= Студии културно наследство №2). Музей на НБУ. 2010.

Маразов, Ив., Мистериите на Кабирите в древна Тракия. София. „З. Стоянов“. 2011.

Marazov, Iv. Thrace and the Ancient World. Sofia. Accent. 2011.

Попов, Д., Богът с много имена. С 95.

Попов, Д., Залмоксис. Религия и общество на траките. С 89.

Попов - Д. Фол, В. 2010. Божествата на траките. Тангра ТанНакРа. София

Тракийски паметници. Т. І. Мегалитите в Тракия.

Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. С 1953.

Фол, Ал., Ив. Венедиков, Ив. Маразов, Д. Попов, Тракийски легенди. С 81.

Фол, Ал., Тракийският орфизъм, С 86

Фол, Ал., Тракийският Дионис. Книга първа: Загрей. С 91.

Фол, Ал., Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. С 94.

Фол, Ал., Химните на Орфей. С 95.

Фол, В. Райчевски,Ст., В.Фол. Кукерът без маска. С., 1993.

Фол, В., Р. Нейкова. Огън и музика. София, "БАН", 2000.

Фол, В., Орфей, тракиецът. София, ТаНакРа,

Чичикова, М., Гробницата от Свещари. В: Изкуство, 1983,4,18-27.

Фол, Ал., Погребални маски. В: Проблеми на изкуството 1991,1,50-53.

Фол, Ал., Орфизмът и изкуството. В: Арт хоризонт 1992,1,6.

Фол, Ал., Цветът на обреда. В: Изкуство, 1990,6,40-43.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване: 1 задължителна задача (анализ на писмени и изобразителни извори) и 1 избираема задача (дискусия, резюме, реферат), всяка от които формира по 50% от крайната оценка, оформена от текущо оценяване.

.

Оценяване чрез изпит: Реферат, оценяван в две форми - като писмена работа и устно събеседване.