HACM308 От Тракия към България. Типология на етно-културния преход

Анотация:

Проблемите на етно-културната идентификация (индивидуална, групова, социална, регионална, национална) имат редица проявления в различните етапи на културната история. особено това важи в периодите на древността и ранното средновековие, когато се осъществяват държавообразователните процеси в Европа и останалите географски области.

Проблематиката е комплексна и сложна, както и подходите към отделните аспекти, оказващи влияние и днес на културните, социалните и политическите измерения на процесите дори и в днешния свят.

Ето защо е необходимо студентите да имат една обща теоретична постановка върху методологията и интерпретацията на изследванията по темата, по-конкретно на Балканите.

Курсът разглежда художественото и културното наследство на отделните народи, населявали днешните български земи.

Цел - да се създаде представа за сложната картина на особеностите на културното наследство на Балканите.

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите имат задълбочена представа за сложната картина на особеностите на културното наследство на Балканите.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Поглед върху етничността и етно-културния преход. Теории и течения, школи и термини.
 2. Проблематиката от гледна точка на Балканите и формирането на българското изкуство и култура.
 3. Траките и античната култура на Балканите и Средиземноморието през Римската епоха.
 4. Тракийското наследство и традиции в контекста на прехода от Античност към Средновековие.
 5. Тракия и Предна Aзия в късната античност. Митраизъм.
 6. Късноантично, раннохристиянско, ранновизантийско изкуство по българските земи.
 7. Народи на Преселението и художественото наследство по днешните български земи.
 8. Готи на Балканите, готи в Европа.
 9. Славяни. Произход, прародина. Славяни на Балканите.
 10. Прабългари – въпросът за прародината. Евразийското наследство.
 11. Прародината и традициите на прабългарите в българската ранносредновековна култура.
 12. Тракийско наследство и българска фолклорна култура.
 13. Шаманизъм.
 14. Културни връзки и типологически сходства в диахронен и синхронен план на Балканите и Евразийското пространство.
 15. Културни връзки и типологически сходства в диахронен и синхронен план на Балканите и Средиземноморието.

Литература по темите:

Маразов, И. Мит, ритуал и изкуство на траките. С., 1992

Маразов, И. Тракийският войн.

Маразов, И. Парадните наколенници в древна Тракия. (=Судии културно наследство.2) 2010.

Маразов, И. 1999. Кентаври, сфинксове, амазонки, негри. За семантиката на "чуждия" в образната програма на Панагюрските съдове. - Анали.1-4: 35-45.

Маразов, И. 2000. Маската Баубо в балкански контекст. - Български фолклор.4: 9-31.

Маразов, И. 2003а. Ловът като ценностно изпитание в митичната биография на тракийския владетел. - В: Анали.1: 44-57.

Маразов, И. 2007. "Полумаска" в обряде захоронения девних фракийцев. - В: Труды по русской истории. Сборник статей в памьять о 60-летии И.В. Дубова. СПб.2007: 216-232.

Маразов, И. 2008. Гарнитура към конска сбруя от "Колекция В. Божков". - В: А. Калоянов (ред) Светът на гетите. ИРИМ Русе: 56-88.

Маразов, И. 2008а. Златна пластинка за покриване на уста. - Годишник на РИМ Сливен: 13-25.

Маразов, И. 2008b. Песента на сирената или изпитание със слава. - В: Тракия и околният свят. (=МИФ 14). 2008: 114-157.

Минаева, О. Ранносредновековното българско изкуство и Пътят на коприната: бележки към проблематиката и изследванията в българската култура. - МИФ 15, Издателство на НБУ, 2010, 106-132.

Минаева, О. Преславското златно съкровище: пресечна точка на изтока и Запада в края на първото хилядолетие сл. Хр. – В: Годишник’2010. Научни изследвания. съставител Людмил Георгиев, Издателство на НБУ, 2010,