MALM100 Методика на развиване на езикови умения

Анотация:

Курсът се състои от 30 аудиторни часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

" теоретични ракурси на проблемите - 10 часа (изискват активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по критичен преглед и анализ на литературата по предварително зададена тема и доклад по нея, или участие в дебатите по време на обсъждането на останалите доклади);

" работни семинари - 20 часа (също изискват активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по предварително зададени теми, изготвяне на урочни планове и изнасяне на учебна симулация на работа в класна стая по готови и авторски учебни материали, или участие в симулация и критичен дебат след нея). Сред целите на курса са

" представяне на различни методи за развиване и интегриране на четирите речеви умения в ЧЕО;

" развиване на способност за критически анализ на методическата литература и информиран подбор на учебните материали;

" изграждане на умения за прилагане на разглежданите методи творчески според условията в конкретната класна стая;

" развиване на умения за вещо боравене с широк набор от готови учебни материали и за създаване на такива на базата на автентични материали.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят / познават

" различни съвременни методи за развиване и интегриране на четирите езикови умения в ЧЕО;

" широк набор от готови учебни материали за ЧЕО.

2. Могат

" да могат да прилагат тази методи творчески според условията в конкретната класна стая;

" да боравят с широк набор от готови учебни материали и сами да създават такива на базата на автентични материали.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" задълбочени познания по методика на чуждоезиковото обучение;

" умения за адаптиране и/или разработване на учебни материали за преподаване на чужд език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение и обяснение на формите за текущо оценяване
 2. Презентации/Теория: Развиване на рецептивните комуникативни умения: Четене
 3. Презентации/Теория: Развиване на рецептивните комуникативни умения: Слушане
 4. Презентации/Теория: Развиване на продуктивните комуникативни умения: Говорене
 5. Презентации/Теория: Развиване на продуктивните комуникативни умения: Писане
 6. Микро-преподаване (по публикувани материали): Четене
 7. Микро-преподаване (по публикувани материали): Слушане
 8. Микро-преподаване (по публикувани материали): Говорене
 9. Микро-преподаване (по публикувани материали): Писане
 10. Микро-преподаване (по автентични материали и с авторски задачи): Четене
 11. Микро-преподаване (по автентични материали и с авторски задачи): Слушане
 12. Микро-преподаване (по автентични материали и с авторски задачи): Говорене
 13. Микро-преподаване (по автентични материали и с авторски задачи): Писане
 14. Обобщение: самооценка на постигнатите резултати по време на курса и анализ на почерпения опит от колегите
 15. Рефлексия върху усвоените професионални знания и умения в рамките на курса и самооценка на професинионалното развитие

Литература по темите:

BIBLIOGRAPHY / БИБЛИОГРАФИЯ

In English / на английски език

Brown, H. D. (1994) Teaching by Principles. (third edition) London: Prentice Hall

Cunningsworth, A. (1995) Choosing Your Coursebook. Oxford: Macmillan Heinemann

Doff, A. (1992) Teaching English. Cambridge: Cambridge University Press

Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to Learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

Ellis, R. (1985) Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

Gower, R., Phillips, D. and Waters, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

Grant, N. (1987) Making the Most of Your Textbook. Harlow: Longman

Hagger, H., K. Burn and D. McIntyre (1993) The School Mentor Handbook London: Kogan Page

Halliwell, S. (1992) Teaching English in the primary Classroom. London: Longman

Harmer, J. (1991) The Practice of English Language Teaching. London: Longman

Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated), . London: Longman Pearson Education Limited

Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

Hughes, A. (2003) Testing for Language Teachers. (second edition) Cambridge: Cambridge University Press

McDonough, J. And Shaw, C. (2003) Materials and Methods in English Language Teaching (second edition) Oxford: Blackwell Publishing

Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge University Press

Nunan, D. (1991) Language Teaching Methodology. London: Prentice Hall

Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

Philips, S. (1993) Young Learners. Oxford: Oxford University Press

Prodromou, L. (1992). Mixed Ability Classes. London: Macmillan

Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

Scrivener, J. (1994) Learning Teaching. Oxford: Heinemann

Tanner, R. and Green, C. (1998) Tasks for Teacher Education, a refelctive approach. London: Longman

Thomas, D., Dimitrova, S., Geshev, G. and Tashevska, S. (2002) A Baseline Survey of Pre-Service English Language Teacher Education In Bulgaria: 2001 - 2002. Sofia: The British Council

Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press

Wajnryb, R. (1992) Classroom Observation Tasks. Cambridge: Cambridge University Press

Walters, S. and Gower, R. (1983) Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

Willis, J. (1996) A Framework for Task-based Learning. London: Longman

Woodward, T. (2001) Planning Lessons and Courses. Cambridge: Cambridge University Press

In Bulgarian / на български език

Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Парадигма

Шопов, Т. (1998) Вторият език (Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Томас, Д., Димитрова, С., Гешев Г. и Ташевска С. (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България 2001 - 2002. София: Британски Съвет

Димитрова, С. и Ташевска С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

Средства за оценяване: