MALM067 Проект: педагогически изследователски проект

Анотация:

Настоящият самостоятелен проект надгражда на знанията и уменията, усвоени от студентите в рамките на курс MALM 100 Методика на развиване на езиковите умения. Извънаудиторният курс има за цел да развие у бъдещите или вече практикуващите преподаватели критично и творческо отношение към учебния процес, както и умения да анализират дадена житейска тема/ ситуация и да идентифицират необходимите на обучаваните чуждоезикови знания и умения за справяне с нея, както и да подбират и/или разработят учебните материали за развиване на тези компетентности (в рамките на една урочна единица). Успоредно с това в рамките на своя индивидуален проект студентите подготвят методическа разработка (под формата на поредица от 2-3 урочни плана) на въпросната урочна единица. Сред целите на курса са:

- усъвършенстване на практическите умения на студентите за творческо прилагане на различни методи и техники за развиване на чуждоезиковата компетентност на обучаваните чрез интегриран подход при преподаването на езиковите знания и развиването речеви умения;

- изграждане на умения за съобразяване на учебния процес с характеристиките на конкретната група обучавани и учебния контекст;

- развиване на способност за критически анализ и информиран подбор на учебните материали за ЧЕО;

- развиване на умения за вещо боравене с широк набор от готови учебни материали (вкл. и тяхното адаптиране) и за създаване на такива на базата на автентични материали.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

- различни съвременни методи за развиване на чуждоезиковата компетентност на обучаваните;

- специфичните особености на чуждоезиковото обучение в различните степени на образование;

- широк набор от готови учебни материали за ЧЕО.

2) могат:

- критично да осмислят и анализират процеса на чуждоезиково обучение и да идентифицират необходимият езиков материал и речеви компетентности, нужни на обучаваните за справяне с дадена житейска ситуация или актуална тема на общуване;

- да прилагат творчески различни методи за чуждоезиково обучение съобразно условията на конкретния учебен контекст;

- да интегрират ефективно преподаването на езиковите знания с развиването речеви умения в рамките на конкретна учебна тема;

- самостоятелно да планират поредица от учебни занятия, като подберат необходимите за целта учебни дейности и/или разработят такива на базата на автентични учебни материали;

- да боравят с широк набор от готови учебни материали (вкл. и да ги адаптират) и сами да създават такива на базата на автентични материали.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- задълбочени познания в областта на методика на чуждоезиковото обучение и/или записан курс MALM 100 Методика на развиване на езиковите умения);

- умения за създаване на методическа разработка под формата на стандартен урочен план.

- умения за адаптиране и/или разработване на учебни материали за преподаване на чужд език в конкретен учебен контекст.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. разработване на поредица от езикови упражнения и комуникативни дейности в рамките на една урочна единица (на база автентични материали)
  2. методическа разработка на урочната единица под формата на поредица от урочни планове (за обучаваните от определен учебен контекст)

Литература по темите:

Български:

 Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: Университетско издателство на НБУ

 Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

 Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

 Стефанова, П. (2007) “Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”

 Шопов, Т. (2002) Чуждоезиковата методика. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

 Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001

 Gemeinsamer europaischer Referenzrahmen fur Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Council for Cultural Co-operation Education Committee Modern Languages Division, Stasbourg, Langenscheidt Berlin . Munchen . Wien . Zurich . New York 2001

 Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006

Английски:

 Gower, R., Phillips, D. and Walters, S. (1995) Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

 Harmer, J. (1991) The Practice of English Language Teaching. London: Longman

 Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

 Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (3rd edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

 Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

 McDonough, J. and Shaw, C. (2003) Materials and Methods in ELT (2nd edition). Oxford: Blackwell Publishing

 Nunan, D. (1989) Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press

 Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers, Cambridge: Cambridge University Press

 Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

 Ur, P.(1996) A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press

 Woodward, T. (2001). Planning Lessons and Courses. Cambridge: Cambridge University Press

Немски:

 Funk, Hermann und Koenig, Michael (2003) Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt Berlin/München

 Kast, Bernd (2002) Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt Berlin/München

 Müller, Bernd-Dietrich (2002) Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. Langenscheidt Berlin/München

 Neuner, Gerhard und Hunfeld, Hans (2003) Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung. Langenscheidt Berlin/München

 Westhof, Gerhard (2002) Fertigkeit Lesen. Langenscheidt Berlin/München

Френски:

 Bérard, E. (1991) L’approche communicative. Théories et pratiques, Paris, CLE International, Coll. Didactique des langues étrangères.

 Besse H. (1995) Méthodes et pratiques des manuels de langue, Paris, Crédif/Didier.

 Conseil de l’Europe (2001) Cadre européen de référence pour les langues, Paris, Didier.

 Cuq, J.-P., Gruca I. (2002) Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, PUG

 Cuq J.-P. (2003) Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, Clé International.

 Cyr P. (1998) Les stratégies d’apprentissage, Paris, Clé International, coll. Didactique des langues étrangères.

 Defays J.M. & Deltour S. (2003) Le français langue étrangère et seconde. Enseignement et apprentissage, Liège, Ed. Mardaga.

 Germain, C., Séguin, H. (1998) Le point sur la grammaire, Paris, CLE International, Coll. Didactique des langues étrangères.

 Falardeau, E., Fisher, C., Simard, Cl. & Sorin. N. (2007) La didactique du français: les voies actuelles de la recherche. Québec: Les Presses de l’Université Laval.

 Halté, J.-F. (1992/1998) La didactique du français, Paris, PUF.

 Klein W. (1989) L’acquisition de langue étrangère, Paris, Armand Colin

 Lancien T. (1998) Le multimédia, Paris, Clé International.

 Mackey, W.F. (1972) Principes de didactique analytique. Paris: Didier

 Martinez P. (1996) La didactique des langues étrangères, Paris, PUF.

 Pekarek Doehler, S. (2006) “Compétence et langage en action”. Bulletin Vals-Asla, 84, 9-45.

 Pottier B. (1992) Théorie et analyse en linguistique, Paris, coll. Langue Linguistique Communication, Hachette Supérieur.

 Puren, Ch., (1988) Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, Nathan – CLE International, Coll. Didactique des langues étrangères.

 Valette, Rebecca M. (1975) Le test en langues etrangeres. Guide pratique. Classiques Hachette

 Vigner, G. (2004) La grammaire en FLE, Paris, Hachette, Coll. F.

 Le Français dans le Monde, списание

Испански:

 Bello, P., Feria, A., Ferra, José María y otros: Didáctica de las segundas lenguas. Santillana, ISBN: 84-294-5998-7.

 Pastor Cesteros, S. (2004) Aprendizaje de segundas lenguas. Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Alicante: Universidad de Alicante

 Sáenz Barrio, O. (Dir.) (1994) Didáctica General. Un enfoque curricular. Alcoy: Marfil

 Canale, Michael, Merrill Swain (1996) Fundamentos teóricos de los enfoques comunicativos I., Gijón, España, p. 56-61

 Breen, Michael P. (1996) Paradigmas contemporáneos en el diseño de programas de lenguas I., Gijón, España, p. 52-71

 Lomas, Carlos (1997) La educación lingüística y el limbo de los justos., Gijón, España, p 62.

Руски:

 Бабов, К. Проблема интерференции в процессе обучения русскому языку в блогарской школе, С., 1974

 Бабов, К. Изучение русской падежной системы в болгарской школе, С., 1974

 Бабов, К. Методика преподвания русского языка в болгарской школе, С., 1989

 Бим, И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника, М., 1977

 Гальскова, Н.Д. и Гез, Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика”, М., 2007

 Митрофанова, О.Д. и Костомаров, В.Г. Методика преподавания русского языка как иностранного, М., 1999

 Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению, М., 1989

 Пассов, Е.И., Кибирева, Л.В., Колларова, Э. Концепция коммуникативного инаязычного образования (теория и ее реализация). Методическиое пособие для русистов, М., 2007

 Рахманова, И.В. (ред.) Основные направления в методике преподавания иностранных языков в ХІХ – ХХ в., М., 1972

 Щерба, Л.В. Преподавание иностранного языка в средней школе. Общие вопросы методики, М., 1974

 Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного, М., 2003

Средства за оценяване:

Настоящата самостоятелна работа надгражда на знанията и уменията, усвоени в рамките на курс MALM 100 Методика на развиване на езиковите умения и се състои в разработване на поредица от езикови дейности в рамките на една урочна единица (50%) и методическа разработка на урочната единица под формата на урочни планове (50%).