MALM191 Практика: Хоспитиране по английски език

Анотация:

Хоспитирането трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясната специалност – филолог-учител по чужд език (aнглийски) и да ги подготви за педагогическата практика и преддипломния стаж по специалността. Курсът цели:

# да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

# да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

# да развие у студентите практически умения и знания за работа в класната стая;

# да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

# наблюдение на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва подготовка за полево изследване и водене на структурирано наблюдение);

# обсъждане на наблюдаваните уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите);

# самостоятелен критичен анализ на наблюдаваните учебни занятия и извеждане на изводи за професионалното развитие.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

 отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в основна степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

 да подлагат на конструктивен анализ наблюдаваните професионални практики и да изследват конкретни методически проблеми на работното място;

 да вземат добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение по чужд език;

 умело да направляват собственото си професионално развитие на база почерпения опит.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

# по английски език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка;

# записан/завършен курс по Дидактика и Методика на ЧЕО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тема за наблюдение в базовото училище: Teaching the receptive skills - reading (integrating the 4 skills) /portfolio structured observation sheet No.3 "Teaching the receptive skills - reading & listening"/
 2. Тема за наблюдение в базовото училище: Teaching the receptive skills - listening (integrating the 4 skills) /portfolio structured observation sheet No.3 "Teaching the receptive skills - reading & listening"/
 3. Тема за наблюдение в базовото училище: Teaching the communicative skills - speaking (integrating the 4 skills) /portfolio structured observation sheet No.5 "Teaching the communicative skills - speaking & writing"/
 4. Тема за наблюдение в базовото училище: Teaching the communicative skills - writing (integrating the 4 skills) /portfolio structured observation sheet No.5 "Teaching the communicative skills - speaking & writing"/
 5. Тема за наблюдение в базовото училище: Teaching grammar (ways of integrating it with work on the skills) /portfolio structured observation sheet No.4 "Teaching vocabulary and grammar"/
 6. Тема за наблюдение в базовото училище: Teaching vocabulary (ways of integrating it with work on the skills) /portfolio structured observation sheet No.4 "Teaching vocabulary and grammar"/
 7. Тема за наблюдение в базовото училище: Lesson planning implemented: openings / closures, lesson phases and transitions (including lesson breakdowns and fillers, if observed) /portfolio structured observation sheet No.6 "Lesson planning"/
 8. Тема за наблюдение в базовото училище: Patterns of classroom interaction (attending to the adult learner) /portfolio structured observation sheet No.2 "Patterns of classroom interaction and attending to the learner"/
 9. Тема за наблюдение в базовото училище: Teacher talk: managing error and giving feedback /portfolio structured observation sheet No.7 "Giving feedback and managing error"/
 10. Тема за наблюдение в базовото училище: Teacher talk: giving instructions, eliciting and presenting, checking understanding, use of visual aids /portfolio structured observation sheet No.1 "Teacher talk: instructions, eliciting, use of visual aids"/
 11. Групово обсъждане и рефлективен анализ на резултатите от проведените наблюдения по време на хоспитирането на база попълнените структурирани формуляри за наблюдение.
 12. Попълване на педагогическото портфолио - раздел "Хоспитиране" (Teaching practice observation)

Литература по темите:

 Основна:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Newby, D. et al. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: A reflection tool for language teacher education. Graz: Council of Europe

 Допълнителна:

1. Davcheva, L. and Tarasheva, E. (1998) Branching out - A Cultural Studies Syllabus. Sofia: British Council

2. Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to Learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

3. Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

4. Gower, R. and Waters, S. (1983) Teaching practice handbook. Oxford: Heinemann

5. Harmer, J. (1991) The Practice of English Language Teaching. London: Longman

6. Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

7. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

8. Scriverner, J. (1994) Learning Teaching. Oxford: Heinemann

9. Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

10. Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

• участие в дискусиите за обсъждане на наблюдаваните уроци - 20 %

• портфолио от попълнени формуляри за наблюдение (вкл. и рефлективни есета) - 80 %.