MHRB214 Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд

Анотация:

Курсът “Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд“ е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност, включващи самостоятелна работа с учебни материали, както и работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране.

Курсът съдържа основни теми и дискутира въпроси, които са от основно значение за мултидисциплинарния характер на управлението и организацията на здравословните и безопасните условия на труд. Въпросите се разглеждат както в контекста на европейската/националната социална политика, така и като политика на работодателя.

Целта на курса е да се разбере значимостта на подобряването на условията на труд и съвременните тенденции в развитието на политиките по осигуряване на здраве и безопасност на работа на национално ниво, както и на ниво ЕС, и създаване на умения у студентите за самостоятелна работа с релевантните нормативни актове и практическо решаване на казуси, взети от съдебната практика.

Курсът е фокусиран върху запознаване на студентите с основните източници на законодателството, регулиращо стандартите за здравословни и безопасни условия на труд: международно, европейско и национално. Представят се и се дискутират основни понятия, като оценка на риска за здравето и безопасността при работа; трудовите злополуки и професионалните заболявания и процедурите по тяхното установяване, документиране и предприемане на мерки за елиминиране вредите за здравето на работника и/или за обезщетяване за настъпилите вредоносни последици.

Разглеждат се видовете отговорност на работодателя за нарушение на стандартите /нормите за здраве и безопасност при работа, като се илюстрират с казуси от съдебната практика.

Курсът разглежда въздействието на съвременните технологии върху условията на труд и свързваните с тях предизвикателства пред правителството, социалните партньори и работодателите.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
 Елена Тикварска-Кръстенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Основните източници на правото, определящи стандартите за здравословни и безопасни условия на труд (международни, на ЕС и национални)

• Основните институции, които са отговорни за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката за осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд

• Тенденциите в развитието на съвременната социална политика и факторите, които ги обуславят; както и предизвикателствата пред работодателите, свързани с някои от тези фактори /нови технологии, гъвкави форми на работа и застаряващо население/

Ключовите елементи, цената и ползата от въвеждането на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

• Факторите на работната среда, които влияят на здравето и безопасността при работа.

• Значението на доброто здраве и необходимостта от прилагане на превантивни мерки за опазване на здравето и работоспособността на работещите.

• Оценката на риска, произтичащите от нея последици за работното място и необходимите мерки за управление и контрол на риска на работните места.

2) Могат:

• Да тълкуват и прилагат нормативните актове, гарантиращи осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Да предлагат адекватни управленски решения за елиминиране или минимизиране на рисковете за здравето и безопасността при работа на организационно ниво

• Да работят в екип при решаване на комплексните и мултидисциплинарни управленски проблеми по отношение гарантирането на здравословни и безопасни условия на труд от страна на работодателя

• Да разработват, организират, планират и прилагат политиката по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с нормативните изисквания и по начин, който е подходящ за организацията и разбираем за служителите на всички нива.

• Да оценяват и преразглеждат състоянието на работата по БЗР, съгласно политиката на фирмата и промените в нормативната база и да дават препоръки за непрекъснато подобрение.

• Да участват в оценката на професионалния риск и в разработването на достъпна и ефективна система за контрол, намаляване и предотвратяване на възможните рискове на работното място.

• Да определят изискванията за обучение по здравословни и безопасни условия на труд и допринасят за организацията и провеждането на обучението.

• Да съдействат за доброто индивидуално и колективно здраве чрез системи за контрол на здравословното състояние на работещите.

• Да осъществяват връзка между служителите, длъжностните лица и контролните органи, отговорни за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

• Да участват в разследването на трудови злополуки и инциденти на работното място и да дават препоръки, произтичащи от резултатите.

• Да съветват работодателя и работниците по въпроси, свързани със здравеопазването и безопасността при работа.

• Да прилагат превантивни програми за минимизиране и отстраняване на риска на работното място.


Предварителни изисквания:
Спецификата на предмета на курса не предполага необходимост от предварително създадени умения. Все пак, студентите следва да имат базови знания относно:

• Управленски процес и екипна дейност

• Социално управление

• Теория на организациятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Политика по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;Правна и институционална рамка за безопасни и здравословни условия на труд
  2. Оценка на риска за здравето и безопасността при работа; Трудови злополуки и професионални заболявания
  3. Задължения и отговорности на работодателя и роля на синдикатите за осигуряване на здраве и безопасност при работа
  4. Предизвикателствата пред политиката по условията на труд в контекста на новите технологии, демографски и икономически тенденции.

Литература по темите:

Основна литература:

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд

• Подзаконови актове (основно постановления на МС и наредби на МТСП и МЗ)

• Съдебна практика на ВКС и ВАС

• Анализи и доклади на НОИ, НСИ, МТСП, ИА ГИТ

• Релевантни директиви на ЕС, както и други актове на ЕС в областта на опазване здравето и безопасността на трудещите се

• Съдебна практика на Съда на Европейския съюз

• Конвенции и препоръки на Международната организация на труда

Допълнителна литература:

• Публикации на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа; Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, Главна дирекция Заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия; Евростат

• Публикации на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); Световен икономически форум (World Economic Forum - WEF); McKinsey & Company и др.

Средства за оценяване: