Електронен каталог

гл. ас. д-р Теодора Ризова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:30-15:30 207 II Корпус
Вторник 13:30-15:30 207 II Корпус
Сряда 9:00-11:00 207 II Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 207 II Корпус
Петък 9:00-11:00 207 II Корпус

Професионална автобиография:


д-р по администрация и управление

главен асистент доктор Теодора Ризова е щатен преподавател в Департамент" Администрация и управление".

Образование: висше магистърско образование “ Международен туризъм”

Основни изследователски интереси в областта на: Балнеология и СПА туризъм, Мениджмънт на минералните водни ресурси за здравен туризъм, Управление на използването и охрана на природните ресурси; Изследване на икономическата ефективност при използването на природните ресурси, Екологичен мениджмънт

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

Приложение на международните стандарти за качество в туризма,Технология на туроператорската дейност в лечебния туризъм и разработването на възстановителни програми при санаториално-курортното обслужване;

Възможности за експертиза в областта на:

Мениджмънт на минералните водни ресурси и приложение на СПА технологиите в здравния туризъм; Хотелиерски мениджмънт; Информационните системи за резервации и настаняване в хотелиерството(обучение на Clock и Fidelio)

Преподавателски интереси в областта на:

Балнеология и СПА туризъм, Европейски регулации и стандарти в туризма, Международни стандарти за качество в туризма, Информационни системи за резервации и настаняване в хотелиерството, Организация и управление на хотелиерството; Технология на хотелиерското обслужване и др.

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

Член на международния СПА мениджърски клуб

Участие в национални и международни проекти:

Участие в национален проект „Студентски практики“,финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“- съфинансиран от Европейския Социален Фонд като академичен наставник на студенти от БП „Туризъм“

По-важни публикации:

Монография

1.Ризова, Т., Организация и управление на минералните водни ресурси на България за здравен туризъм, издателство “ Аскони”,ISBN 978-954-383-071-8,2013г

Студия

2. Ризова, Т., Методологически въпроси на минералните водни ресурси за туризъм, издателство”Аскони”, , ISBN 978-954-383-063-3,София, 2012,

Статии

3. Ризова, Т., Дестинации за здравен туризъм в България, сборник на Икономическия университет Варна и Варненската Туристическа камара,ISBN 978-954-579-945-7,159-172 стр., 2012г

4. Ризова Т, СПА технологии в лечебном туризме, Журналь из ВАК “ЕстественньIe науки”,издательство Спутник+, Москва;2012

5.Ризова Т, Территориальное распределение бальнеологических ресурсов в Болгарии, НаучньI журнал “ВопросьI економических наук” Москва,ISBN 978-5-9973-2086-7 издательство Спутник+,2012г, 62-73стр.

6.Захаринов Б.,Ризова Т, СПА индустрията се нуждае от уникалност, Сборник на НБУ-Туризмът-предизвикателства в условията на икономическа криз ;ISBN 978-954-535-642-12011г, София,211-224стр

7. Ризова Т, Аспекти на здравния туризъм в България, Списание“ Туризъм и отдих” –година 11(2012) брой 4-5; раздел Балнеология, издателство ДАКЕР;

8. Ризова, Т, Поморие-дестинация для проведения отдьIха и СПА туризма,списание”Туризм и отдьIх”Болгария,номер 3,MITT, МосквьI, издателство Дакер, 2013г.

9.Rizova T.,In Bulgaria the Balneological resorts are open all over the year,Tourism&Recreation,еdition 6,World Travel Market,London, 2012


Публикации:


Монография

1.Ризова, Т., Организация и управление на минералните водни ресурси на България за здравен туризъм, издателство “ Аскони”,ISBN 978-954-383-071-8,2013г

Студия

2. Ризова, Т., Методологически въпроси на минералните водни ресурси за туризъм, издателство”Аскони”, , ISBN 978-954-383-063-3,София, 2012,

Статии

3. Ризова, Т., Дестинации за здравен туризъм в България, сборник на Икономическия университет Варна и Варненската Туристическа камара,ISBN 978-954-579-945-7,159-172 стр., 2012г

4. Ризова Т, СПА технологии в лечебном туризме, Журналь из ВАК “ЕстественньIe науки”,издательство Спутник+, Москва;2012

5.Ризова Т, Территориальное распределение бальнеологических ресурсов в Болгарии, НаучньI журнал “ВопросьI економических наук” Москва,ISBN 978-5-9973-2086-7 издательство Спутник+,2012г, 62-73стр.

6.Захаринов Б.,Ризова Т, СПА индустрията се нуждае от уникалност, Сборник на НБУ-Туризмът-предизвикателства в условията на икономическа криз ;ISBN 978-954-535-642-12011г, София,211-224стр

7. Ризова Т, Аспекти на здравния туризъм в България, Списание“ Туризъм и отдих” –година 11(2012) брой 4-5; раздел Балнеология, издателство ДАКЕР;

8. Ризова, Т, Поморие-дестинация для проведения отдьIха и СПА туризма,списание”Туризм и отдьIх”Болгария,номер 3,MITT, МосквьI, издателство Дакер, 2013г.

9.Rizova T.,In Bulgaria the Balneological resorts are open all over the year,Tourism&Recreation,еdition 6,World Travel Market,London, 2012

Курсове от текущия семестър: