Programs Listing

Prof. Martin Kanoushev, PhD

Prof. Martin Kanoushev, PhD
Academic position:
професор
Department:
Философия и социология
Phone number:
0898 545 531
Office hours:
Понеделник 13:00-14:30 210 II Корпус
Четвъртък 10:30-13:00 210 II Корпус

Professional biography:


CURRICULUM VITAE

ЛИЧНИ ДАННИ

Име: Мартин Стефанов Канушев

Дата на раждане: 9 Август 1966, София

Научна позиция: Професор, Доктор по социология

Адрес: Нов български университет

Департамент “Философия и социология”

Монтевидео № 21, София 1618

Тел. 02/81 10 130; JSM 0898 545 531

E-mail: mkanoushev@gmail.com

ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ

1984 – Средно образование, ОСПУ “Васил Друмев”, град Велико Търново.

1991 – Магистър по социология, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, Магистърска теза: “Символ и рационалност: социологическа рефлексия върху проблема за феноменалния пласт на съзнанието”.

2000 – Доктор по социология, Институт по социология, Българска академия на науките, Докторска теза: “Престъпление, престъпност, наказание: социологическо изследване на съдебния процес”.

2007 – Хабилитация по социология, Институт по социология, Българска академия на науките, Хабилитационна теза: “Социалното конструиране на девиантния субект”.

2009 – Доцентура по социология, Нов български университет, Департамент „Философия и социология”, Доцентска теза: „Власт и субективност: относно формите на медикализация на престъплението”.

2018 – Професура по социология, Нов български университет, Департамент „Философия и социология“, Професорска теза: „Историческа социология на наказателните политики в България“.

НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1992 – 1993 – Постмагистърска специализация по История на социологията, Катедра Социология, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”.

1995 – 1996 – Научна специализация, Фондация “Отворено общество”, Прага, Изследователска тема: “Националната идентичност в ситуация на преход – исторически ресурси”.

2000 – 2001 – Научна специализация, Дом за науките за човека и обществото, София-Париж, Франция. Изследователска тема: “Норма, отклонение и патология в наказателното правосъдие (Социологическа перспектива)”.

2003 – Научна специализация, Холандски институт за академични изследвания в хуманитарните и социалните науки, Васенаар, Холандия. Изследователска тема: “Наказателна власт и социална идентичност: (късно)модерно срещу постсоциалистическо общество”.

2004 – Научна специализация, Институт за академични изследвания на науката, технологиите и обществото, Грац, Австрия. Изследователска тема: “Технологично конструиране на биополитиката: от дисциплинарни технологии към биотехнологии за социален контрол”.

2005 – 2006 – Научна специализация, Център за академични изследвания, София. Изследователска тема: “Трансформации на институционалните практики в българската юридическа система: наказателно право и психиатрично знание”.

Юли 2006 – Научна специализация, Факултет по социология, Университета на град Касел, Германия, Изследователска тема, „Социология на правото: съвременни проблеми и перспективи”.

Октомври 2006 – Научна специализация, Център за икономически и социални аспекти на геномиката, Университет на град Ланкастър, Великобритания, Изследователска тема: „Етически измерения на съдебната генетика”.

Юли – август 2007 – Научна специализация, Висше училище за социални науки, Париж, Франция, Изследователска тема: „Социология на медицината: критика на понятието за душевна болест”.

2008 – 2009 – Научна специализация, Център за академични изследвания, София. Изследователска тема: “Режими на истината: социални контексти на авторитет на наказателното право в българските преходи”.

НАУЧНИ ПОЗИЦИИ

1992 – 1997 – Изследовател в Институт за критически социални изследвания, София.

1993 – 1999 – Специалист в Институт по социология, Българска академия на науките, Секция “Социология на отклоняващото се поведение”.

1994 – 1998 – Хоноруван асистент по Обща социология и Въведение в социологията в СУ “Св. Климент Охридски”.

1995 – 1998 – Хоноруван асистент по Обща социология в ПУ “Паисий Хилендарски”.

1995 – 1999 – Докторант на свободна подготовка в Институт по социология, Българска академия на науките, Секция “Социология на отклоняващото се поведение”.

1996 – 2000 – Старши изследовател в Социологическа програма на Център за изследване на демокрация, София.

1999 – 2003 – Хоноруван преподавател по История на социологията в Нов български университет, София.

1999 – 2008 – Хоноруван преподавател по Социология на насилието и наказателните институции в ПУ “Паисий Хилендарски”.

2000 – 2008 – Хоноруван преподавател по Обща социология в СУ “Св. Климент Охридски”.

2000 – 2007 – Научен сътрудник I-ва степен в Институт по социология, Българска академия на науките, Секция “Социология на отклоняващото се поведение”.

2007 – 2009 – Хоноруван преподавател по Социология в Нов български университет, София.

2007 – 2009 – Старши научен сътрудник ІI-ра степен в Институт по социология, Българска академия на науките, Секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”.

2008 – Член на редакционната колегия на Списание „Социологически проблеми”.

2009 – Отговорен редактор на Списание „Критика и хуманизъм”.

2009 – 2018 – Доцент по Социология в Нов български университет, Департамент „Философия и социология”.

2014 – 2016 – Ръководител на Департамент „Философия и социология” на Нов български университет.

2015 – Член на Управителния съвет на Българска социологическа асоциация.

2016 – Номинация за наградата Питагор на Министерство на образованието и науката за най-добра книга: „Историческа социология на наказателните политики в България”, (В три тома), НБУ, София.

2018 – Професор по Социология в Нов български университет, Департамент „Философия и социология”.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ

1990 – 1991 – “Националният консенсус в България”.

1991 – “Тест за пред-електорална политическа толерантност”.

1991 – 1994 – “Социалният конфликт в периода на преход”.

1992 – “Оста “ляво – дясно” и посттоталитарното идеологическо пространство”.

1992 – “Публично пространство и училище”.

1992 – 1993 – “Етнометодология на политическото погребение”.

1993 – 1994 – “Пренаписването на новата българска история: етнометодология на учебниците по история на България”.

1995 – 1996 – “Националната идентичност в ситуация на преход – исторически ресурси”.

1995 – 1999 – “Непълнолетните и девиантното поведение”.

1996 – 2000 – “Общественото мнение в България: мониторинг на корупцията”.

1997 – 2000 – “Социални мрежи и капитали – генезис на новите политически елити”.

1998 – 2000 – “Бизнесът, държавната администрация и корупцията в българското общество”.

1999 – 2001 – “Новите български елити – геополитически приоритети, социални оценки и ценностни ориентации”.

2001 – “Човешката сигурност в Централна и Източна Европа”.

2000 – 2001 – “Проблемът корупция в Балканските страни – сравнително социологическо изследване”.

2001 – 2004 – “Социология на отклоняващото се поведение”.

2003 – 2005 – “Психиатрична експертиза и криминално поведение: археология на наказателната власт”.

2004 – 2006 – “Политическа рационалност и социална власт: генеалогия на юридическите институции в Източна Европа”.

2005 – 2008 – “Непълнолетните и насилието: трансформации на социалния контрол в българското общество”.

2006 – 2008 – “Социология на медицината: към критиката на понятието за душевна болест”.

2009 – 2012 – „Предизвикателствата пред представителната демокрация днес”.

2010 – 2013 – „Какво значат думите в България? В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика”.

2011 – 2014 – „Съдебна власт и наказателни институции: генеалогия на престъпността през българския преход”.

2013 – 2015 – „Всеки има право на втори шанс. Проблеми на социалното включване на бивши лишени от свобода”.

2014 – 2016 – „Гражданска практика за студенти и учители: протестите след 2011 г.“

2016 – 2018 – „Антилиберални дискурси и пропагандни послания в българските медии: разпространение и социално възприемане”.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, руски.

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

MS Windows, Word, Excel, SPSS, PowerPoint.

НАУЧНА РЕДАКЦИЯ

Норма и патологии, Списание Критика и хуманизъм, кн. 17, бр. 1/2004, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Докторантски брой, Списание Критика и хуманизъм, кн. 24, Специално издания, 2007, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Философският ХХ век в България: диалогични полета, Списание Критика и хуманизъм, кн. 28, бр. 1/2009, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Литература, историография, социология, Списание Критика и хуманизъм, кн. 29, бр. 2/2009, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Пол и сексуалност: култивиране на идентичностите днес, Списание Критика и хуманизъм, кн. 30, бр. 3/2009, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Аналитичната философия, Списание Критика и хуманизъм, кн. 31, бр. 1/2010, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Критика и суверенност, Списание Критика и хуманизъм, кн. 32, бр. 2/2010, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Политиката в пластовете на времето и пространство, Списание Критика и хуманизъм, кн. 33, бр. 3/2010, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Критическата теория и краткият ХХ век, Списание Критика и хуманизъм, кн. 34, бр. 4/2010, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Challenges to Representative Democracy Today. Critique and Humanism, Vol. 35, Special Issue, 2010, Humаn аnd Sociаl Studies Foundаtion, Sofiа.

Качество на висшето образование в национални и глобални контексти, Списание Критика и хуманизъм, кн. 36, бр. 1/2011, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Нация и гражданство: български и балкански посоки, Списание Критика и хуманизъм, кн. 37, бр. 2/2011, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Преосмисляне на демокрацията: власт и съпротива, Списание Критика и хуманизъм, кн. 38, бр. 1/2012, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Националното в епохата на неговата популярна възпроизводимост, Списание Критика и хуманизъм, кн. 39, бр. 2/2012, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Challenges to Representative Democracy Today 2, Critique and Humanism, Vol. 40, Special Issue, 2012, Humаn аnd Sociаl Studies Foundаtion, Sofiа.

„Народът” и „гражданското общество” като ресурси на демокрацията, Списание Критика и хуманизъм, кн. 41, Извънреден брой, 2013, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Градът: залог на локални и глобални политики, Списание Критика и хуманизъм, кн. 42, бр. 1/2013, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Малък наръчник по социология за икономисти, автор Гийом Вале, 2013, НБУ, София.

Младежки култури на социализма и постсоциализма: лайфстайл, конформизъм и протест. Списание Критика и хуманизъм, кн. 43, бр. 1-2/2014, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Мишел Фуко: Начини на употреба. Том І: Подчинение и критика. Списание Критика и хуманизъм, кн. 44, бр. 1/2015, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Мишел Фуко: Начини на употреба. Том ІІ: Форми на управляемост. Списание Критика и хуманизъм, кн. 44, бр. 2/2015, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Протестите като гражданска практика. Списание Критика и хуманизъм, кн. 45, бр. 1/2016, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Youth, Civic Аction аnd Protest. Critique and Humanism, Vol. 46, № 2/2016, Humаn аnd Sociаl Studies Foundаtion, Sofiа.

Медии и пропаганда след Студената война. Списание Критика и хуманизъм, кн. 47, бр. 1/2017, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Конспиративен разум и социално въображение. Списание Критика и хуманизъм, кн. 48, бр. 2/2017, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Media, Conspiracies, and Propaganda in the Post-Cold War World. Critique and Humanism, Vol. 49, № 1/2018, Humаn аnd Sociаl Studies Foundаtion, Sofiа.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Канушев, М. 1994. Историята като поле на социален конфликт. В: Социалният конфликт в условията на преход. Институт по социология, БАН, София.

Канушев, М. 1994. Общественото мнение в България – политически и икономически индекс, (в съавторство). BBSS Gallup International, София.

Канушев, М. 1995. Мястото на биографията в историческия разказ. В: Пренаписванията на новата българска история. Институт за критически социални изследвания, София.

Канушев, М. 1995. Дисциплинарните функции на скритата учебна програма. В: Пренаписванията на новата българска история. Институт за критически социални изследвания, София.

Канушев, М. 1995. Българското училище – нормативен ред и санкции. В: Поведение и отклонения. Институт по социология, БАН, София.

Канушев, М. 1996. Етнометодологически поглед към историческия дискурс, (в съавторство). В: Социологически проблеми 3.

Канушев, М. 1996. Експертно знание и обществено мнение. В: Архив, Списание за социална култура 1-2.

Канушев, М. 1996. Урокът по история: един етнометодологически експеримент. В: Архив, Списание за социална култура 1-2.

Канушев, М. 1997. Индивидуализираното наказание. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 1997. Граници и договори в новата българска история. В: Националната идентичност в периода на преход – исторически ресурси, ИК “ЛИК”, София.

Канушев, М. 1997. Войните в новата българска история. В: Националната идентичност в периода на преход – исторически ресурси, ИК “ЛИК”, София, 1997.

Канушев, М. 1997. Символна топология на Балканите. (в съавторство), В: Социологически проблеми 3-4.

Канушев, М. 1997. Българската политика през призмата на общественото мнение, (в съавторство). Сова – 5, София.

Канушев, М. 1998. Българската история в контекста на балканските държавни взаимодействия, (в съавторство). В: Образът на Другия, ИК “ЛИК”, София.

Канушев, М. 1998. Българското училище – нормативен ред, отклонения и санкции. В: Социологически преглед, Специален брой.

Канушев, М. 1999. Съвременният затвор – манифестирани и латентни функции. В: Социологически преглед 1.

Канушев, М. 1999. Закон и социални отклонения. В: Непълнолетните и девиантното поведение. Институт по социология, БАН, София.

Канушев, М. 2000. Престъпление, престъпност, наказание: социологическо изследване на съдебния процес, (Докторска теза). Институт по социология, БАН, София.

Канушев, М. 2000. Българският преход – граници на политологичния дискурс. В: Социални мрежи и структурни трансформации на капиталите след 10-ти ноември 1989 година: концептуализация на прохода. ИК “ЛИК”, София.

Канушев, М. 2000. Проблемът корупция в Балканските страни – сравнително социологическо изследване. Център за изследване на демокрацията, София.

Канушев, М. 2000. Съдебното пространство – власт на закона или власт на нормата. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2001. Норма, отклонение и патология в наказателното правосъдие (Социологическа перспектива). В: Годишник на Дом на науките за човека и обществото, София – Париж.

Канушев, М. 2001. Общественото мнение в България: мониторинг на корупцията. Център за изследване на демокрацията, София.

Канушев, М. 2002. “Престъплението без мотив” и механиката на наказателното правосъдие: към социология на социалните отклонения. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2002. Състояние на човешката сигурност в Централна и Източна Европа. Център за изследване на демокрацията, София.

Kanoushev, М. 2003. Prison and Discipline: A Genealogy of the New Technologies of Social Control. In: International Journal of Prison Studies 3, King’s College, London, United Kingdom.

Kanoushev, М. 2003. Penal Power and Social Identity: Late modern versus Post socialist Societies”, In: Annual Report of Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar, The Netherlands.

Канушев, М. 2004. Психиатрична експертиза и девиантно поведение: към археологията на съдебно-медицинската власт. В: Критика и хуманизъм 1.

Канушев, М. 2004. Норма и патологии: болестите на прехода, (в съавторство). В: Критика и хуманизъм 1.

Канушев, М. 2004. Предговор, редакция и съставителство на Норма и патологии. Списание Критика и Хуманизъм 1.

Канушев, М. 2005. Модерният затвор – условия за възможност и принципи на съществуване. В: Социология на отклоняващото се поведение. Издателство Просвета, София.

Канушев, М. 2005. Метод и рационалност или как е възможна социологията на всекидневния живот. В: Българско издание на ‘Le Monde Diplomatique’, Март.

Канушев, М. 2005. Машина и производство: към онтология на желанието. В: Българско издание на ‘Le Monde Diplomatique’, Юни.

Канушев, М. 2005. Памет и история или за истината между фактите и интерпретациите. В: Българско издание на ‘Le Monde Diplomatique’, Юли.

Канушев, М. 2005. Метод и рационалност или за изследователските възможности на етнометодологията. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2006. Предговор, редакция и съставителство на Висше образование и научни изследвания в общества на знанието. Списание Критика и Хуманизъм 1.

Канушев, М. 2006. Биополитика и човешки права: към генеалогията на проблемът за евтаназията. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2006. Предговор, редакция и съставителство на Биополитика и биоетика, (в съавторство). Списание Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2006. Социално междувремие и политическа рационалност: към социология на управляемостта. В: Светове в социологията. Юбилеен сборник в чест на професор Георги Фотев. СУ “Св. Климент Охридски”, София.

Kanoushev, М. 2006. Transformations of the Institutional Practices in the Bulgarian Legal System – Criminal Law and Psychiatric Knowledge. Centre for Advanced Study, Sofia.

Kanoushev, M. 2007. Ethics in Forensic Genetics, (in co-authorship). In: The Institutionalization of Ethics in Science Policy, Genewatch, London.

Канушев, М. 2007. Право и психиатрия: относно проблема за формите на медикализация на престъплението. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2007. Предговор, редакция и съставителство на Докторантският брой, (в съавторство). Списание Критика и Хуманизъм 2.

Канушев, М. 2008. Социалното конструиране на девиантния субект. ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Канушев, М. 2008. Проблема за евтаназията: социален контекст и етически основания”. В: Институционализация на етиката в научната политика. Издателство Просвета, София.

Канушев, М. 2008. Генните технологии: научна рационалност срещу етическа критика. В: Институционализация на етиката в научната политика. Издателство Просвета, София.

Kanoushev, M. 2009. Expert Examination, Norm and Truth in the Bulgarian Judiciary System. In: “Rules” and “Roles”. Fluid Institutions and Hybrid Identities in East European Transformation Processes (1989 – 2005). Lit Verlag, Berlin, Germany.

Kanoushev, M. 2009. Regimes of Truth: Social Context of Authority of the Criminal Law in the Bulgarian “Transitions”. Centre for Advanced Study, Sofia.

Канушев, М. 2009. Наказание и революционна целесъобразност: българското наказателно право през периода 1944-1956 г. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2009. Постоянен надзор и инфранаказателност: българското наказателно право през периода 1957-1969 г. В: Социологически проблеми 3-4.

Канушев, М. 2010. Биополитика и суверенност: към въпроса за границите на юридическата рационалност. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2010. Наказателна профилактика и мерки за сигурност: българското наказателно право през периода 1970-1989 г. В: Социологически проблеми, Извънреден брой.

Kanoushev, M. 2010. Punishment and Power: Toward the Historical Sociology of Socialism. In: Sociological Problems, Sociology on Move, Special Issue.

Kanoushev, M. 2010. Lаw and Punishment: A Critical Sociology of Juridical Institutions. Centre for Advanced Study, Sofia.

Kanoushev, M. 2011. Biopolics and Sovereignty: Toward the Question of the Limits of the Juridical Rationality. In: Critique and Humanism Journal, Special Issue.

Канушев, М. 2011. Наказания и инфранаказателност или за социалистическата икономия на репресията. В: Социологически проблеми 3-4.

Канушев, М. 2011. Мястото на наказанието „лишаване от права” в българското законодателство. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2012. Господството на закона срещу властта на правосъдието: бележки върху един казус от историята на българското право. В: (Не)станалото правово общество в България, Център за академични изследвания, София.

Канушев, М. 2012. „Извънредният случай” – една легална династия на политическото престъпление в България”. В: Социологически проблеми, Извънреден брой.

Kanoushev, M. 2012. „Еxtraordinary case” – a legal dynasty of political crimes in Bulgaria”, In: Critique and Humanism Journal, Special Issue.

Канушев, М. 2013. Чужденецът – една радикална метаморфоза (Бележки върху фигурата на бежанеца през ХХ-ти век). В: Чужденецът и всекидневието. Юбилеен сборник в чест на професор Кольо Коев, Нов български университет, София.

Канушев, М. 2013. Болести и отклонения: възможна ли е социологическа диагноза на българския преход. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2014. Рецензия на докторска дисертация: „Биополитическо конструиране на градското пространство. Изобретяване и усвояване на биополитически техники от индустриалния градски център до социалистическия хабитат”. В: Език и публичност 1.

Канушев, М. 2014. Малцинство: социално деконструриране и физическо унищожаване. В: По стъпките на Другия. Юбилеен сборник в чест на професор Майя Грекова, Просвета, София.

Канушев, М. 2014. Рецензия на докторска дисертация: „Към социалното конструиране на тялото на гражданина: здравето, болестта и хигиената през междувоенния период в София”. В: Език и публичност 2.

Канушев, М. 2014. Тялото на лагериста: живот по границите на смъртта. В: Социологически проблеми 3-4.

Канушев, М. 2014. Лишаване от свобода и невъзможна ресоциализация. В: Всеки има право на втори шанс. Проблеми при социалното включване на бивши лишени от свобода. Асоциация за реинтеграция на осъдени лица, София.

Канушев, М. 2015. Социалното инжeнерство – социологически ключ за разбиране на (българския) комунизъм. В: Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на професор Пепка Бояджиева. Изток-Запад, София.

Канушев, М. 2015. Рецензия на докторска дисертация: „(А)нормалност и достъп до публичността: социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 – 1939)”. В: Език и публичност 4.

Канушев, М. 2015. Социологически опит върху понятието „опасен рецидив” или как е възможен патологичният престъпник. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2015. Историческа социология на наказателните политики в България. Престъпление и наказание в националната държава, Том 1. НБУ, София.

Канушев, М. 2016. Историческа социология на наказателните политики в България. Наказателните практики на комунистическият режим, Том 2. НБУ, София.

Канушев, М. 2016. Бежанецът – социална траектория през конститутивните фигури на чуждостта. В: Критика и хуманизъм 1.

Канушев, М. 2017. Непогребваемото тяло или за съпротивата срещу смъртоностната власт. В: Стоп кадър. Юбилеен сборник в чест на професор Людмил Христов. НБУ, София.

Канушев, М. 2017. Рецензия на докторска дисертация: „Новите конфигурации на (де)медикализацията и алтернативните интерпретационни модели на употреба на здравето. Раждането с дула в България, 2010-2015 г.” В: Език и публичност 5.

Канушев, М. 2017. Антилибералната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013–2016, количествени изследвания. (в съавторство), Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Канушев, М. 2017. Пропагандно-идеологически портрети на осем български медии. Идеологически вариации на антилибералната пропаганда. (в съавторство), Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Канушев, М. 2017. Социалната (не)съизмеримост между тоталитарна и антидемократичната пропаганда. В: Медии и пропаганда след Студената война. Критика и хуманизъм 1.

Kanoushev, M. 2018. Social (In)commensurability between Totalitarian and Antidemocratic Propaganda. In: Critique and Humanism Journal, Special Issue.

Канушев, М. 2018. Страхът от наказание – властови модалности срещу тактически съпротиви. В: Страх, глупост, смях. Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Психиатрични експертизи и неолибералната управляемост на себе си“. В: Език и публичност 6.

Канушев, М. 2018. „Стигматизираната девиантност или как се конституира множествена изключеност“. В: Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност. Юбилеен сборник в чест на професор Румяна Стоилова. Изток-Запад, София.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Престъплението на овластения: конструиране и употреби (Между социалистическата собственост и финансовите интереси на ЕС)“. В: Език и публичност 7.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Властта в ситуация: теоретични и емпирични аспекти“. В: Език и публичност 8.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Съвременни биополитики на раждането: асистираната репродукция на раждането“. В: Език и публичност 9.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Семиотични подходи при изследване на корпоративната комуникация в новите медии“. В: Език и публичност 10.

Канушев, М. 2019. За разпадането на понятието „опасност“ или как се оценява и управлява един „риск“. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2019. Историческа социология на наказателните политики в България. Наказателните стратегии в отвореното общество, Том 3. НБУ, София (Ръкопис).


Publications:


Канушев, М. 1994. Историята като поле на социален конфликт. В: Социалният конфликт в условията на преход, Институт по социология, БАН, София.

Канушев, М. 1994. Общественото мнение в България – политически и икономически индекс. (в съавторство), BBSS Gallup International, София.

Канушев, М. 1995. Мястото на личната биография в историческия разказ. В: Пренаписванията на новата българска история, Институт за критически социални изследвания, София.

Канушев, М. 1995. Дисциплинарните функции на скритата учебна програма. В: Пренаписванията на новата българска история, Институт за критически социални изследвания, София.

Канушев, М. 1995. Българското училище – нормативен ред и санкции. В: Поведение и отклонения, Институт по социология, БАН, София.

Канушев, М. 1995. Общественото мнение в България – политически и икономически индекс. (в съавторство), BBSS Gallup International, София.

Канушев, М. 1996. Етнометодологически поглед към историческия дискурс. (в съавторство), В: Социологически проблеми 3.

Канушев, М. 1996. Експертно знание и обществено мнение. В: Архив, Списание за социална култура 1-2.

Канушев, М., 1996. Урокът по история: един етнометодологически експеримент. (в съавторство), В: Архив, Списание за социална култура 1-2.

Канушев, М. 1996. Общественото мнение в България – политически и икономически индекс. (в съавторство), BBSS Gallup International, София.

Канушев, М. 1997. Индивидуализираното наказание. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 1997. Граници и договори в новата българска история. В: Националната идентичност в периода на преход – исторически ресурси, ИК “ЛИК”, София.

Канушев, М. 1997. Войните в новата българска история. В: Националната идентичност в периода на преход – исторически ресурси, ЛИК, София.

Канушев, М. 1997. Символна топология на Балканите. (в съавторство), В: Социологически проблеми 3-4.

Канушев, М. 1997. Общественото мнение в България – политически и икономически индекс. (в съавторство), BBSS Gallup International, София.

Канушев, М. 1997. Българската политика през призмата на общественото мнение. (в съавторство), Сова – 5, София.

Канушев, М. 1998. Българската история в контекста на балканските държавни взаимодействия. (в съавторство), В: Образът на Другия, ЛИК, София.

Канушев, М. 1998. Българското училище – нормативен ред, отклонения и санкции. В: Социологически преглед, Специален брой.

Канушев, М. 1998. Българската политика през призмата на общественото мнение. (в съавторство), Сова – 5, София.

Канушев, М. 1999. Съвременният затвор – манифестирани и латентни функции. В: Социологически преглед 1.

Канушев, М. 1999. Закон и социални отклонения. В: Непълнолетните и девиантното поведение, Институт по социология, БАН, София.

Канушев, М. 1999. Общественото мнение в България: мониторинг на корупцията. Център за изследване на демокрацията, София.

Канушев, М. 1999. Проблемът корупция в Балканските страни – сравнително социологическо изследване. Център за изследване на демокрацията, София.

Канушев, М. 1999. Българската политика през призмата на общественото мнение. (в съавторство), Сова – 5, София.

Канушев, М. 2000. Престъпление, престъпност, наказание: социологическо изследване на съдебния процес. Докторска дисертация, Институт по социология, БАН, София.

Канушев, М. 2000. Българският преход – граници на политологичния дискурс”, В: Социални мрежи и структурни трансформации на капиталите след 10-ти ноември 1989 година: концептуализация на прохода, ЛИК, София.

Канушев, М. 2000. Общественото мнение в България: мониторинг на корупцията. Център за изследване на демокрацията, София.

Канушев, М. 2000. Проблемът корупция в Балканските страни – сравнително социологическо изследване. Център за изследване на демокрацията, София.

Канушев, М. 2000. Съдебното пространство – власт на закона или власт на нормата. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2001. Норма, отклонение и патология в наказателното право и правосъдие. (Социологическа перспектива). В: Годишник на Дом на науките за човека и обществото, София – Париж.

Канушев, М. 2001. Общественото мнение в България: мониторинг на корупцията. Център за изследване на демокрацията, София.

Канушев, М. 2001. Проблемът корупция в Балканските страни – сравнително социологическо изследване. Център за изследване на демокрацията, София.

Канушев, М. 2001. Състояние на човешката сигурност в Централна и Източна Европа. Център за изследване на демокрацията, София.

Канушев, М. 2002. „Престъплението без мотив” и механиката на наказателната правосъдие. (Към социология на социалните отклонения). В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2002. Състояние на човешката сигурност в Централна и Източна Европа. Център за изследване на демокрацията, София.

Kanoushev, М. 2003. Prison and Discipline: a Genealogy of the New Technologies of Social Control. In: International Journal of Prison Studies 3, International Center for Prison Studies, London, United Kingdom.

Kanoushev, М. 2003. Criminality and Delinquencies. In: Yearbook of the Department of Sociology, University of Antwerp, Antwerp, Belgium.

Kanoushev, М. 2003. Penal Power and Social Identity: Late modern versus Post socialist Societies. In: Annual Report of Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar, The Netherlands.

Канушев, М. 2004. Психиатрична експертиза и девиантно поведение: kъм археологията на съдебно-медицинската власт. В: Критика и хуманизъм 1.

Канушев, М. 2004. Норма и патологии: болестите на прехода. (в съавторство), В: Критика и хуманизъм 1.

Канушев, М. 2004. Предговор, редакция и съставителство на Норма и патологии, Критика и Хуманизъм 1.

Канушев, М. 2005. Модерният затвор – условия за възможност и принципи на съществуване. В: Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

Канушев, М. 2005. Метод и рационалност или как е възможна социологията на всекидневния живот. (Рецензия на книгата на Харолд Гарфинкъл, Изследвания по етнометодология, Критика и хуманизъм, София, 2005), В: Българско издание на ‘Le Monde Diplomatique’, Март.

Канушев, М. 2005. Машина и производство: към онтология на желанието. (Рецензия на книгата на Жил Дельоз и Феликс Гатари, Анти-Едип: капитализъм и шизофрения, Критика и хуманизъм, София, 2004), В: Българско издание на ‘Le Monde Diplomatique’, Юни.

Канушев, М. 2005. Памет и история или за истината между фактите и интерпретациите. (Рецензия на книгата на Пиер Видал-Наке, Убийците на паметта, Критика и хуманизъм, София, 2005), В: Българско издание на ‘Le Monde Diplomatique’, Юли.

Канушев, М. 2005. Метод и рационалност или за изследователските възможности на етнометодологията”, В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, M. 2005. Затворът и клиниката – два топоса за нов социален контрол. В: Списание Затворно дело 1.

Канушев, М. 2006. Предговор, редакция и съставителство на Висше образование и научни изследвания в общества на знанието, Критика и Хуманизъм 1.

Канушев, М. 2006. Биополитика и човешки права: към генеалогията на проблемът за евтаназията. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2006. Предговор, редакция и съставителство (в съавторство) на Биополитика и биоетика, Социологически проблеми 1-2

Канушев, М. 2006. Социално междувремие и политическа рационалност: към социология на управляемостта. В: Светове в социологията. Юбилеен сборник в чест на професор Георги Фотев. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Kanoushev, М. 2006. Transformations of the Institutional Practices in the Bulgarian Legal System. Centre for Advanced Study, Sofia.

Kanoushev, M. 2007. Ethics in Forensic Genetics, (co-authorship). In: The Institutionalization of Ethics in Science Policy, Genewatch, London, United Kingdom.

Kanoushev, М. 2007. Postsocialist Metamorphoses of the Criminal Law and Psychiatric Knowledge. In: Institutions, Images, Hybrids, Volume I, Berlin, Germany.

Канушев, М. 2007. Технологично конструиране на биополитиката: от дисциплинарни технологии към биотехнологии за контрол. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2007. Право и психиатрия: относно проблема за формите на медикализация на престъплението. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2007. Предговор, редакция и съставителство (в съавторство) на Докторантският брой, Критика и Хуманизъм 2.

Канушев, M. 2007. Превод на книгата на Майкъл Уолзър „За толерантността”. Критика и хуманизъм, София.

Канушев, М. 2008. Социалното конструиране на девиантния субект. Критика и хуманизъм, София.

Канушев, М. 2008. Проблемът за евтаназията: социален контекст и етически основания. В: Институционализация на етиката в научната политика. Просвета, София.

Канушев, М. 2008. Генните технологии: научна рационалност срещу етическа критика. В: Институционализация на етиката в научната политика. Просвета, София.

Kanoushev, M. 2009. Expert Examination, Norm and Truth in the Bulgarian Judiciary System. In: “Rules” and “Roles”. Fluid Institutions and Hybrid Identities in East European Transformation Processes (1989 – 2005), Lit Verlag, Berlin.

Kanoushev, M. 2009. Regimes of Truth: Social Context of Authority of the Criminal Law in the Bulgarian “Transitions”. Centre for Advanced Study, Sofia.

Канушев, М. 2009. Наказание и революционна целесъобразност: българското наказателно право през периода 1944-1956 г. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2009. Постоянен надзор и инфранаказателност: българското наказателно право през периода 1957-1969 г. В: Социологически проблеми 3-4.

Канушев, М. 2010. Биополитика и суверенност: към въпроса за границите на юридическата рационалност. В: Критика и хуманизъм, 2.

Канушев, М. 2010. Наказателна профилактика и мерки за сигурност: българското наказателно право през периода 1970-1989 г. В: Социологически проблеми, Извънреден брой.

Kanoushev, M. 2010. Punishment and Power: Toward the Historical Sociology of Socialism. In: Sociology on Move, Sociological Problems, Special Issue.

Kanoushev, M. 2010. Lаw and Punishment: A Critical Sociology of Juridical Institutions. Centre for Advanced Study, Sofia.

Kanoushev, M. 2011. Biopolics and Sovereignty: Toward the Question of the Limits of the Juridical Rationality. In: Challenges to Representative Democracy Today, Critique and Humanism, Special Issue.

Канушев, М. 2011. Наказания и инфранаказателност или за социалистическата икономия на репресията. В: Социализмите под микроскоп, Социологически проблеми, 3-4.

Канушев, М. 2011. Мястото на наказанието „лишаване от права” в българското законодателство. В: Нация и гражданство, Критика и хуманизъм, 2.

Канушев, М. 2012. Господството на закона срещу властта на правосъдието: бележки върху един казус от историята на българското право. В: (Не)станалото правово общество в България, Център за академични изследвания, София.

Канушев, М. 2012. „Извънредният случай” – една легална династия на политическото престъпление в България”. В: Дискурсивни практики и идентичности, Социологически проблеми, Извънреден брой.

Kanoushev, M. 2012. „Еxtraordinary case” – a legal dynasty of political crimes in Bulgaria”. In: Democracy and Crisis of the State, Critique and Humanism, Special Issue.

Канушев, М. 2013. Чужденецът – една радикална метаморфоза (Бележки върху фигурата на бежанеца през ХХ-ти век). В: Чужденецът и всекидневието. Юбилеен сборник в чест професор Кольо Коев, НБУ, София.

Канушев, М. 2013. Болести и отклонения: възможна ли е социологическа диагноза на българския преход. В: Болестите на прехода. Преходът като болест. Критика и хуманизъм, 1.

Канушев, М. 2014. Рецензия на докторската дисертация: Биополитическо конструиране на градското пространство. Изобретяване и усвояване на биополитически техники от индустриалния градски център до социалистическия хабитат. В: Език и публичност, 1.

Канушев, М. 2014. Малцинство: социално деконструриране и физическо унищожаване. В: По стъпките на Другия. Юбилеен сборник в чест на професор Майя Грекова, Просвета, София.

Канушев, М. 2014. Рецензия на докторската дисертация: Към социалното конструиране на тялото на гражданина: здравето, болестта и хигиената през междувоенния период в София. В: Език и публичност, 2.

Канушев, М. 2014. Тялото на лагериста – живот по границите на смъртта. В: Социологически проблеми 3-4.

Канушев, М. 2014. Лишаване от свобода и невъзможна ресоциализация. В: Всеки има право на втори шанс. Проблеми при социалното включване на бивши лишени от свобода. Асоциация за реинтеграция на осъдени лица, София.

Канушев, М. 2015. Социалното инжeнерство – социологически ключ за разбиране на (българския) комунизъм. В: Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на професор Пепка Бояджиева. Изток-Запад, София.

Канушев, М. 2015. Рецензия на докторска дисертация: (А)нормалност и достъп до публичността: социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 – 1939). В: Език и публичност 4.

Канушев, М. 2015. Социологически опит върху понятието „опасен рецидив” или как е възможен патологичният престъпник. В: Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2015. Историческа социология на наказателните политики в България. Престъпление и наказание в националната държава. Том 1. НБУ, София.

Канушев, М. 2016. Историческа социология на наказателните политики в България. Наказателните практики на комунистическият режим. Том 2. НБУ, София.

Канушев, М. 2016. Бежанецът – социална траектория през конститутивните фигури на чуждостта. В: Критика и хуманизъм 1.

Канушев, М. 2017. Непогребваемото тяло или за съпротивата срещу смъртоностната власт. В: Стоп кадър. Юбилеен сборник в чест на професор Людмил Христов. НБУ, София.

Канушев, М. 2017. Рецензия на докторска дисертация: „Новите конфигурации на (де)медикализацията и алтернативните интерпретационни модели на употреба на здравето. Раждането с дула в България, 2010-2015 г.” В: Език и публичност 5.

Канушев, М. 2017. Антилибералната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013–2016, количествени изследвания. (в съавторство), Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Канушев, М. 2017. Пропагандно-идеологически портрети на осем български медии. Идеологически вариации на антилибералната пропаганда. (в съавторство), Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

Канушев, М. 2017. Социалната (не)съизмеримост между тоталитарната и антидемократичната пропаганда. В: Антидемократичната пропаганда в България. Критика и хуманизъм 2.

Kanoushev, M. 2018. Social (In)commensurability between Totalitarian and Antidemocratic Propaganda. In: Critique and Humanism Journal, Special Issue.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Психиатрични експертизи и неолибералната управляемост на себе си“. В: Език и публичност 6.

Канушев, М. 2018. „Стигматизираната девиантност или как се конституира множествена изключеност“. В: Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност. Юбилеен сборник в чест на професор Румяна Стоилова. Изток-Запад, София.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Престъплението на овластения: конструиране и употреби. (Между социалистическата собственост и финансовите интериси на ЕС)“. В: Език и публичност 7.

Канушев, М. 2018. Страхът от наказание – властови модалности срещу тактически съпротиви. В: Страх, глупост, смях. Критика и хуманизъм 2.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Властта в ситуация: теоретични и емпирични аспекти“. В: Език и публичност 8.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Съвременни биополитики на раждането: асистираната репродукция на раждането“. В: Език и публичност 9.

Канушев, М. 2018. Рецензия на докторска дисертация: „Семиотични подходи при изследване на корпоративната комуникация в новите медии“. В: Език и публичност 10.

Канушев, М. 2019. За разпадането на понятието „опасност“ или как се оценява и управлява един „риск“. В: Социологически проблеми 1-2.

Канушев, М. 2019. Историческа социология на наказателните политики в България. Наказателните стратегии в отвореното общество. Том 3. НБУ, София (Ръкопис).

Courses from the current semester: