Електронен каталог

гл. ас. д-р Десислава Давидова

гл. ас. д-р Десислава Давидова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


автобиография

Лична информация

Собствено (и) име (на) / Фамилия(и)

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАВИДОВА

E-mail ddavidova@nbu.bg

Националност Българска

Пол Женски

Предпочитана длъжност / Сфера на работа

Висше образование

Трудов стаж

октомври – 2005 – понастоящем

преподавател по италиански език в НБУ

София, ул. Монтевидео, 21

Придобита образователна и научна степен "Доктор" след защитена дисертация на тема: "Сравнително изследване на италианските и българските отстъпителни изречения" в НБУ, на 29.10.2021

септември 2002 – юни 2005

хоноруван преподавател по италиански език

ЦЧЕ, НБУ, София, ул. Монтевидео, 21

2001 – септември 2005

учителка по италиански език в 105 СОУ “Атанас Далчев"

105 СОУ “Атанас Далчев”

ОКТОМВРИ –ДЕКЕМВРИ 2001

ХОНОРУВАН ПРЕВОДАЧ ОТ ФРЕНСКИ ЕЗИК

МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

1999 – 2000

ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

2000-2001

КОРЕКТОР

КОРЕКЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК, ПРЕВОД

ИЗДАТЕЛСТВО ФАБРИ

1999 – 2001

АСИСТЕНТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

ВТУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ.ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ, 2

1998-99

УЧИТЕЛКА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ ЛИЦЕЙ – ГОРНА БАНЯ

1996-1997

КОРЕКТОР

ИЗДАТЕЛСТВО ГАБЕРОВ

Велико Търново

1993 – 1998

Наименование на придобитата квалификация Магистърска степен

Италианска Филология,

втора специалност Френска филология

Основни предмети/застъпени професионални умения Италианска литература, морфосинтаксис, фонетика, историческа граматика

Име и вид на обучаващата или образователната организация

СУ “Св. Климент Охридски”

1988-1993

средно музикално образование като частна ученичка

История на музиката, хармония, пиано, солфеж

СОУ “Емилиян Станев” гр. Велико Търново

1988 – 1993

средно образование Езикова Гимназия - френски език

втори чужд език – английски

френски език, литература

Езикова Гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров” гр. Велико Търново /

1986-88

музикално училище към Консерваторията “ Санта Чечилия” , Рим. Ученичка в класа по пиано на проф. Николета Вирджилио

пиано, солфеж, италиански език

Име и вид на обучаващата или образователната организация Музикално училище „Енрико Ферми” , Консерватория „Санта Чечилия”, Рим

Майчин език български

Чужд (и) език (езици)

Самооценяване Разбиране Разговор Писане

Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение

Език италиански C2 C2 C2 C2

Език френски B1 B1 B1 B1

английски A2 A2 A2 A2

Добри комуникативни компетенции

Добро умение за работа с хора

Умение за работа в екип

Компютърни умения и компетенции MS Office, Internet

Музикални компетенции, пиано

Свидетелство за управление на МПС Категория В

Автор на помагало по италиански език IMPARARE DI PIU, издателство Колибри, 2009


Публикации:


Семинари:

Съвместен семинар - "Техники за запомняне на лексика",7 май, 2009, НБУ

Семинар на тема: "Видеоматериалите - забавен ресурс в часа по италиански език", 15 юни, 2012, НБУ

Издадено помагало:

Помагало по италиански език IMPARARE DI PIU', Колибри, 2009

Съвместен семинар - „Грешките, които помагат да научаваме (продуктивност на поправянето на грешки)” – 22 май 2008 г., НБУ.

Участия в конференции:

Участие във междууниверситетска конференция на тема "Език, литература, многоезичие", с доклад "Някои употреби на неопределителния член "един" и италианското му съответствие" , НБУ, 30-31 май, 2009

Статии:

1.Давидова, Д. (2006) "Неизвестно есе на Енрико де Губернатис", Алманах за литература и изкуство "Света Гора", В.Търново

2.Давидова, Д. (2009)Езиковият израз на фантастичното и на хиперболата в разкази на Радичков и техният превод

на италиански език. Годишник N 7 на департамент Чужди езици и литератури, НБУ

3.Давидова, Д. (2009) Поглед към някои употреби на простото деепричастие (gerundio semplice) в италиански език в съпоставителен план с български език. Годишник N 7 на департамент Чужди езици и литератури, НБУ

4. Давидова, Д. (2010)„НЯКОИ СЕМАНТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИТАЛИАНСКИТЕ ПОДЧИНЕНИ ОТСТЪПИТЕЛНИ /ЕКСПЛИЦИТНИ/ ИЗРЕЧЕНИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ В БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”или НАРУШЕНАТА ВРЪЗКА ПРИЧИНА-СЛЕДСТВИЕ”-

Списание Чуждоезиково обучение,брой 4

5. Давидова, Д. (2014): „ Българските наречия за начин и техният италиански превод в „Бай Ганьо” от А.Константинов . В: Юбилеен сборник в чест на проф. Мария

Грозева-Минкова на департамент „Романистика и Германистика”. София: Нов български университет, cc. 376-396 (ISBN 978-954-535-810-4)

6. Давидова, Д. (2015): „ Многофункционалността на съюза anche se в сравнителния контекст между български и италиански”. В: Юбилеен сборник по случай 65-та годишинина на доц.д-р Нели Раданова на департамент „Романистика и германистика”, София: Нов български университет, сс.173-189 (ISBN 978-954-535-887-6)

7.Давидова, Д. (2016): „Италианският отстъпителен съюз benchè и българските му преводни еквиваленти. В: Годишник на департамент „Романистика и германистика”,София: Нов български университет. ISSN 13 13 78 75

http://eprints.nbu.bg/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=3336

8. Давидова, Д. (2017):“Съгласуване на времената в примери със сложните времена на congiuntivo /в преводни текстове от италиански на български език/ Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 3 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н., София: НБУ, ISBN 978-954-535-993-4

9. Давидова, Д.(2018): Отстъпителният съюз макар че и италианските му преводни еквиваленти в примери с минало несвършено време. Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, ISBN 978-619-233-023-1 (Online)

10. Давидова, Д.(2019):La congiunzione concessiva quantunque in due romanzi italiani degli inizi del ‘900 in un corpus di esempi tradotti in bulgaro. BEITRÄGE ZUR TRANSLATION UND FACHKOMMUNIKATION, NBU, Sofia.

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/beitrage-zur-translation-und-fachkommunikation

Рецензии:

1.Рецензия на двустранния речник DIZIONARIO HOEPLI BULGARO di Iliana Krapova, bulgaro-italiano italiano-bulgaro, списание СЪПОСТАВИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ, 2017/4

2. Рецензия на магистърска теза на тема:

Особености при превода от италиански на български език на част от разказите на Николò Аманити от сборника „Моментът е деликатен” към СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕВОДАЧ-РЕДАКТОР”

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА. София, февруари, 2017

3.Рецензия на магистърска теза на тема: „Преводът на устойчиви словосъчетания от италиански на български език в художествени текстове“ към Магистърски факултет, Департамент „Чужди езици и литератури“, магистърска програма „Писмен и устен превод“, НБУ, дипломант Калина Боянова Сталева, юли, 2021

Курсове от текущия семестър: