Електронен каталог

гл. ас. д-р Мартин Янков

гл. ас. д-р Мартин Янков
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 15:30-17:30 414 A I Корпус
Сряда 13:30-15:30 414 A I Корпус

Професионална автобиография:


Мартин Янков завършва бакалавърска програма по Психология, а след това и магистърска програма по Трудова и организационна психология в СУ "Св. Климент Охридски". През 2018 г. в същия университет защитава докторска дисертация на тема "Любовни стилове, самооценка и личностни характеристики". Изнасял е курсове по обща и социална психология в три български университета - НБУ, СУ "Св. Климент Охридски" и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов". В периода 2018 - 2020 г. работи като училищен психолог в средно училище в град София.

Научните интереси на Мартин Янков са в областта на личностните характеристики и междуличностните отношения.


Публикации:


Янков, М. (2016). Развитие на научните възгледи за романтичната любов. В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,Философски факултет, Книга Докторанти, Том 1. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 158-173.

Янков, М. (2017). Разбирания и представи за романтичната любов любов сред младите българи. В: Зиновиева, И., Карабельова, С., Миланов, М. (ред.) Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология: Сборник с доклади от международна научна конференция, 2-3 юни 2017 г., София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 199-207.

Янков, М. (2017). Нагласи към любовните връзки сред младите българи. В: Зиновиева, И., Карабельова, С., Миланов, М. (ред.) Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология: Сборник с доклади от международна научна конференция, 2-3 юни 2017 г., София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 477-485.

Курсове от текущия семестър: