Programs Listing

Assoc. Prof. Denitza Topchiyska, PhD

Assoc. Prof. Denitza Topchiyska, PhD
Academic position:
доцент
Department:
Право
Phone number:
Office hours:
Понеделник 9:00-11:00 412 I Корпус
Петък 9:15-11:15 412 I Корпус

Professional biography:


Доцент Деница Топчийска е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е защитила докторска дисертация на тема „Политика на Европейския съюз за защита на личните данни“. От 2009 г. е преподавател в Нов български университет. Нейните научни интереси са в областта на правната теория и философия и проблематиката, свързана с интернет и информационното общество. Работила е като правен експерт в Комисията за регулиране на съобщенията, а също като ръководител и консултант по проекти на ЕС. Специализирала е в Европа и САЩ.

Denitza Toptchiyska has been Associate Professor of Law at the New Bulgarian University since 2016, where she teaches courses on General Theory of Law and Information Society Law.

She obtained her degree in Law and completed her Doctoral degree at Sofia University, with a dissertation on EU Data Protection Policy. Following her studies, she worked as a legal expert at the Communications Regulation Commission. Toptchiyska is the author of the monograph “The Rule of Law: Theoretical Aspects” and has written numerous specialized publications on legal theory, data protection, and freedom of information.

In 2018, Toptchiyska was selected to participate in the Study of the U.S. Institute for Scholars Programme "American Politics and Political Thought," an intensive post-graduate level academic programme organized by the University of Massachusetts, Donahue Institute, USA.

In the academic year 2020-2021, she was a Fulbright visiting research scholar at the University of Notre Dame, USA, and a visiting scholar at the University Paris II Panthéon-Assas, France, working on her comparative research project “Law, Governance and New Technologies: US and EU Regulatory Approaches.” In 2023 and 2024, she was invited as a visiting professor at the University of Lyon 2, France, teaching courses on Human Rights and Digital Law. From 2022 to now she has been a research fellow at the ISLC – Information Society Law Center of the University of Milan, Italy.

Since 2022 Denitza Toptchiyska has been the editor-in-chief of the Law Journal of NBU.


Publications:


Основни публикации:

Монографии:

Топчийска, Д. (2016). Върховенство на правото. Теоретични аспекти. изд. Авнгард-Прима, София (ISBN 978-619-160-673-3)

Второ издание: Топчийска, Д. (2020). Върховенство на правото. Теоретични аспекти, изд. на НБУ (ISBN 978-619-233-114-6)

Публикации:

1. Toptchiyska, D. (2023) Reflections of the Global Digital Environment on the Legal System in Bulgaria - in Dumitrescu, C., Stefanescu, A. & Radulescu, D. (eds.). Justice, Community and Freedom: IVR World Congress Proceedings 2022. London: LAMBERT Academic Publishing, p.137-147 (ISBN:‎ 978-6205525913)

2. Toptchiyska, D. (2024) Constitutional Law and Human Rights in Eastern Europe. In: Cremades, J., Hermida, C. (eds) Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7_224-1 (https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-31739-7_224-1#citeas)

3. Топчийска, Д. (2023) Регулиране на метаданните: в търсене на баланс между правото на лична неприкосновеност и сигурността. В Сидова, Д., Топчийска, Д., Стайкова, Е.(съст. и ред.) Права и сигурност. София: Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0", стр. 331-341 (Title of the article in English: Regulating Metadata: Finding a Balance Between Privacy Rights and Security.)

4. Toptchiyska, D. (2023) Legal Aspects of Content Moderation on Social Media Platforms: a Comparative Perspective. - in Papers from the Tenth International Scientific Conference of the European Studies Department, Jean Monnet Centre of Excellence, Faculty of Philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, p. 166-175

5. Топчийска, Д. (2022). Съвременната концепция за лична неприкосновеност в дигиталната среда в правните системи на ЕС и САЩ. Във Вучков, В., съст. "Тридесет години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека. Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 30 април 2022 г.", НБУ. София: Нов български университет, 140–155.[online] https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/trideset-godini-bylgariq-v-syveta-na-evropa-vyrhovenstvo-na-pravoto-demokraciq-prava-na-choveka-sbornik-dokladi-ot-jubilejna-nauchna-konferenciq-30-april-2022-g-nbu

6. Топчийска, Д. (2022). Правните системи на ЕС и САЩ в глобалната технологична среда: регулаторни подходи за защита на личните данни. Списание "Общество и право", бр. 6/2022, 75-94

7. Топчийска, Д. (2021). Право, религия и социални медии. – В: Сборник с доклади от Научни четения „Право и религия“, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 159-172

8. Топчийска, Д. (2022). Правото на лична неприкосновеност на децата в дигиталната среда. – В: Сборник с доклади от международна научна конференция "30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето - предизвикателства и перспективи", София: Издаделство на НБУ, 436-454

9. Топчийска, Д. (2020). Защитата на личната неприкосновеност в условията на пандемията от COVID-19, Law Journal of NBU (Електронно юридическо списание на НБУ), бр. 2, 63–74

10. Топчийска, Д. (2020). За философията на правото и правния позитивизъм в статиите на проф. Цеко торбов от периода 1926–1942 г. в Сборник доклади и статии от научна конференция по случай 120 години от рождението на проф. Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г., София: Нов български университет, 76-94

11. Топчийска, Д., Обработването на лични данни за журналистически цели, сп. Общество и право, бр. 2/2019, 22-42

12. Топчийска, Д. (2019).Уводна статия към сборника със статии на Цеко Торбов. "За правото, обществото и философията." Съставителство и научна редакция Екатерина Михайлова, Ясен Захариев, Деница Топчийска. София: Нов български университет, 2019. 390 стр., ISBN 978-619-233-084-2.

13. Топчийска, Д. (2019). Свободата на изразяване и медиите в контекста на новия Регламент на ЕС за защита на личните данни. – В: Сборник доклади и статии от международната научна конференция "Правата на гражданите и тяхната защита“, София: Нов български университет, 379-398

14. Toptchiyska, D. (2019). Processing of Personal Data for Journalistic Purposes. Тhe Case of Bulgaria, in International Journal for the Data Protection Officer, Privacy Officer and Privacy Counsel, Ireland: 2019/ Volume 3/ Issue 7, p. 13-16

15. Топчийска, Д. (2018). Етика, право и технологии в контекста на защитата на личната неприкосновеност и личните данни в ЕС.Възможности за международно предаване на данни извън Евросъюза - част 1, сп. Общество и право, кн. 5/2018, стр. 3-12

16. Топчийска, Д. (2018).Етика, право и технологии в контекста на защитата на личната неприкосновеност и личните данни в ЕС.Възможности за международно предаване на данни извън Евросъюза - част 2, сп. Общество и право, кн. 6/2018, стр. 3-20

17. Топчийска, Д. (2018). Балансът на права и легитимни интереси като основание за обработване на лични данни съгласно Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, Годишник на департамент "Право" на НБУ за 2017 г., НБУ (2018), ISSN 1314 - 8087, стр. 202-213

18. Топчийска, Д. (2017). Принципите като елемент на правната система. – В: Сборник от научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев , София, УИ „Св. Климент Охридски“ (2017) ISBN: 978-954-07-4260-1, 230-236

19. Toptchiyska, D. (2017). The Rule of Law and EU Data Protection Legislation. ORBIT Journal, 1(1) (2017), ISSN : 2515-8562, https://doi.org/10.29297/orbit.v1i1.16, 16 pages (Text in English)

20. Топчийска, Д. (2016). Правата и принципът за върховенство на правото. – В сборник в памет проф. Р. Ташев „Право и права”, София, УИ „Св. Климент Охридски“, ISBN: 978-954-07-4173-4, стр. 122 – 135

21. Топчийска, Д. (2016). Социална справедливост и върховенство на правото. – В сборник „Законът на правото и правото на закона“, София, НБУ (2016), ISBN 978-954-535-951-4, 222 – 231

22. Топчийска, Д. (2016). Тенденции в развитието на концепцията за върховенството на правото. – В сборник „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?“, София, издателство на НС, 35-41

23. Топчийска, Д. (2016). Понятие за справедливост в правото. Сп. Правна мисъл, книжка 3, ISSN 1310-7348, стр. 3-19

24. Топчийска, Д. (2016). Формални стандарти в концепцията за върховенство на правото. – В: Годишник на департамент "Право" на НБУ за 2015 г. , НБУ, ISSN 1314 - 8087, стр. 243-257

25. Toptchiyska, D. Protecting privacy in social media in Rico, L. (ed.) Controversial Matters in Media Ethics, Spain, Dykinson S. L. (2016) ISBN: 978-84-9085-989-6, p. 113 - 126

26. Toptchiyska, D. Application of data protection concepts to cloud computing in Bottis, M. (ed.) Lifting the Barriers to Empower the Future of Information Law and Ethics. Greece, The University of Macedonia Press ( 2015) ISBN : 978-618-5196-03-5, p. 157 - 174 (Text in English)

27. Топчийска, Д. (2016). Върховенство на правото и защита на личните данни в Интернет. – В сборник „Право и интернет“, Бургас, БСУ - Център по юридически науки, ISSN 1311-3771, стр. 177 – 184

28. Топчийска, Д. (2016). Правна регламентация на предоставянето на безвъзмездни средства в Европейския съюз. - В сборник доклади от международна научно-приложна конференция "Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата на Европейския съюз", София, УИ „Св. Климент Охридски“, ISBN: 978-954-07-4203-8, стр. 119-130

29. Топчийска, Д. (2014). Правото да бъдеш забравен в решението на Съда на ЕС по казуса Google. Law Journal of NBU (Електронно юридическо списание на НБУ), бр. 2 от 2014 г., ISSN (online) 1314–5797, стр. 94- 112

30. Топчийска, Д. (2014). Естественоправни теории – тенденции на развитие. Law Journal of NBU (Електронно юридическо списание на НБУ), бр. 3 от 2014 г., ISSN (online) 1314–5797, 15 стр.

31. Матеева, С. и Топчийска, Д., Медии и право. Годишник на департамент "Право" на НБУ за 2013 г. , НБУ (2014), ISSN 1314 - 8087, стр. 90-11

Courses from the current semester: