Programs Listing

Asst. Prof. Rumyana Stefanova, PhD

Asst. Prof. Rumyana Stefanova, PhD
Academic position:
главен асистент
Department:
Кино, реклама и шоубизнес
Phone number:
02/811 0438
Office hours:
Вторник 14:30-17:30 Компютърна зала - III корпус
304
404
Библиотека I Корпус
Вторник 8:30-9:30 Компютърна зала - III корпус
Библиотека
304 I Корпус
Понеделник 14:30-15:30 Б1 - rstefanova@nbu.bg Онлайн

Professional biography:


Доктор по 8.2 Изобразително изкуство (Семиотика в графичния дизайн)

Главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн

Научни интереси:

мултимедия, мултимедийна реклама, растерна и векторна графика, интернет базирани технологии, актуални подходи в обучението и преподаването, семиотика.

Телефон, факс: 02/8110 404, 02/8110 408, 02/8110 438

Email: rstefanova@nbu.bg

Образование:

Доктор по изобразително изкуство (Семиотика в графичния дизайн)- НБУ.

Магистър по Промишлена топлотехника, инженер – ВМЕИ, сега ТУ, София.

Магистър по математика - ВМЕИ, сега ТУ, София.

Специализации:

Приложна математика - ВМЕИ

Изчислителна техника и информатика – ВМЕИ

Професионална реализация:

От 1995 г. – преподавател в Нов Български Университет.

Административна дейност:

От 01.10.2010 - 2016 - директор, по-късно програмен консултант, на бакалавърска програма “Кино и телевизия”

От 01.03.2004 - директор на бакалавърски програми “Анимационно кино”, “Графичен дизайн”, “Кино и телевизия”, “Реклама”, “Фотография” и “Визуални изкуства” в НБУ.

От 01.10.2003 до 01.03.2004 - директор на базова програма “Визуални изкуства” в НБУ.

От 2001 - директор и автор на програма “Интернет на практика” в НБУ.

Академична дейност:

Член на Факултетния съвет на ФБО.

Член на съвета на департамент “Кино, реклама и шоубизнес”.

Академичен опит (курсове):

Векторна компютърна графика (Illustrator)

Векторни техники (Illustrator)

Страниране (InDesigh) - І част

Страниране (InDesigh) - ІI част

Компютърна мултимедийна реклама (Power Point, CorelDraw).

Компютърни средства за графичен дизайн (Corel Draw).

Презентиране в графичния дизайн

Компютърна обработка на фотоизображение и техники за колаж.

Компютърни графични продукти за изображение в рекламата.

Основни принципи за изграждане на мултимедийно представяне.

Мултимедийни технологии.

Рекламно печатна дейност с РС.

Авторски мултимедийни системи и средства.

Двумерна и основи на тримерна компютърна анимация.


Publications:


• Стефанова, Румяна, 2023. Фестивал за компютърни изкуства. Университетски дневник, брой 33, стр. 108-113. София: Издателство на НБУ. ISSN 1311-8439;

• Stefanova, Rumjana, 2023. The language of multimedia presentation. XVII Млад научен форум за музика и танц, стр. 108-124. Департамент Музика. София: Издателство на НБУ. ISSN 1313-342X;

• Stefanova, Rumjana, 2023. The Culture of Real Virtuality and Virtual Reality through the Prism of the Volumetric Interface - Volumetric Interface, Past, and Present, Health Benefits. Global health, conflitti e dinamiche di genere, 235-252 p. Roma: Gruppo editorial. Tab s.r.l., ISBN versione cartacea 978-88-9295-659-9, ISBN versione digitale 978-88-9295-659-9;

• Стефанова, Румяна, 2023. Графичният дизайн – актуални тенденции. Годишник на Департамент Кино, реклама и шоубизнес 2022, стр. 61-74. София: Издателство на НБУ. ISSN 2535-1079 (online);

• Стефанова, Румяна, 2022. Докосване до познатото и непознато изкуство (музеят на изкуството в Тел Авив). Годишник на Департамент Кино, реклама и шоубизнес 2020-2021, стр. 217-224. София: Издателство на НБУ. ISSN 2535-1079 (online);

• Стефанова, Румяна, 2022. Визуален графичен език в графичните програми. Годишник на Департамент Кино, реклама и шоубизнес 2020-2021, стр. 83-93. София: Издателство на НБУ. ISSN 2535-1079 (online);

• Стефанова, Румяна, 2022. Списанието – издание, претворено в изкуство. Медии и обществени комуникации, бр. 51. Алма комуникация ООД. ISSN 1313-9908;

• Стефанова, Румяна, 2021. Наративът в туристическите лога на държавите. Медии и обществени комуникации, брой 48. Алма комуникация ООД. ISSN 1313-9908;

• Stefanova, R.; Stefanova, D., 2021. Technology and Health. Cultural and Semiotic Aspects. Ripartire con la cultura Ripartire con la sanita, 41-58 p. Roma: Gruppo editoriale Tab, ISBN 978 88 9295 293 5;

• Stefanova, Rumjana, 2017. Logotype and Narrative. Proceedings of the world congress of the IASS/AIS, © IASS Publications & NBU Publishing House, ISSN2414-6862;

• Стефанова, Румяна, 2016. Българската модна марка – разпознаваме ли я? Научно списание Текстил и облекло, брой 6, реферирано издание на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи. ISSN 1310-912X;

• Стефанова, Румяна, 2016. Изкуството на опаковката като провокация. Изкуствоведски четения 2015, Изкуствата в Новото време: смесване на езиците. София: БАН - Институт за изследване на изкуствата. ISSN: 1313-2342;

• Стефанова, Румяна, 2016. Izberete bulgarskoto! Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес 2014-2015 г., стр. 51–65. София: Издателство на НБУ. ISBN 978-954-535-963-7;

• Стефанова, Румяна, 2015. Интерфейс на „мускули“. Научно списание Текстил и облекло, брой 9, год. LXIII, реферирано издание на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи. ISSN 1310-912X. http://tok-bg.org/;

• Стефанова, Румяна, 2015. Наративът в бранда на филмовия фестивал в Солун, Сборник с научни публикации, проект N BG051PO001-3.3.06-0060, том 2, част 2, стр. 200-215, печатно издание и на CD;

• Стефанова, Румяна, 2015. Обемен интерфейс – мостът към бъдещето. Годишник на Департамент Кино, реклама и шоубизнес 2013-2014, стр. 38-51. София: Издателство на НБУ. ISBN 978 954 535 886 9;

• Стефанова, Румяна, 2013. Знаковост на съвременни визуализации на данни в Интернет. Звуко-зримият образ. Сборник на Департамент Кино, реклама и шоубизнес, стр. 174-188. София: Издателство на НБУ. ISBN 978 954 535 780 0;

• Стефанова, Румяна, 2013. Съвременност-предизвикателства за обучение, научно списание Проблеми на постмодерността, том III, брой 2, стр. 205-215, Департамент по Социология, ЮИУ Неофит Рилски – Благоевград. ISSN:1314-3700 [Educational Challenges in the Present, Postmodernism Problems, tom 3, br. 2, p. 205-215, Department of Sociology, SWU Neofit Rilski - Blagoevgrad. ISSN 1314-3700];

• Стефанова, Румяна, 2013. Формиране символиката на образите в интерфейса на съвременните информационни среди, Семиотични стратегии: Докторантите по семиотика на НБУ, стр. 273-292. София: НБУ, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания. ISBN 978 954 535 786 2;

• Стефанова, Румяна, 2013. Графичният дизайн – фактор за възприемане на днешния свят., Сборник на Департамент Дизайн и архитектура 2011-2012, стр. 159-170. София: Издателство на НБУ. ISBN 978 954 535 791 6;

• Стефанова, Румяна, 2013. Атрактивни визуализации за Интернет. Сборник на Департамент Дизайн и архитектура 2011-212, стр. 209-221. София: Издателство на НБУ. ISBN 978 954 535 791 6;

• Стефанова, Румяна, 2013. Съвременност-предизвикателства за обучение. Електронно научно списание: Проблеми на постмодерността, орган на Международния научен семинар Медии и образование към Философски факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград, Том III, Брой 2, 2013, (10 стр.), ISSN:1314-3700;

• Стефанова, Румяна, 2012. Семиотика на графичната IT изразност през погледа на потребителя, научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама Медии и обществени комуникации (17 стр.), брой 14 от септември 2012 г., http://media-journal.info/index.php?p=cat&cid=2;

• Стефанова, Румяна, 2012. Ключовата роля на съвременните интерфейси. Годишник: Studia semiotica (ebox.nbu.bg/semiotika/) – електронно издание, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, НБУ (23 стр.);

• Стефанова, Румяна, 2011. Графичният дизайн в призмата на информационните технологии. Студентска научна сесия ‘2011, Русенски университет Ангел Кънчев, 10 май 2011 г., Сборник доклади с докторантски изследвания, стр. 116-121, Русе;

• Стефанова, Румяна, 2010. Организиране на отдел за управление на проекти. Сайт на Българска Асоциация по управление на проекти, http://project.bg/resursi/, презентация и статия;

• Стефанова, Румяна, 2010. Как си представяме образованието свързано с уеб в учебните заведения. Списание за уеб дизайн и технологии: .NET develop/discover/design , брой 206 (31), септември 2010, стр. 87;

• Стефанова, Румяна, 2009. Камера обскура. Списание за университетска култура: Следва, стр. 71-76. София: Издателство на НБУ. ISSN 13119060, http://eprints.nbu.bg/view/people/;

• Стефанова, Румяна, 2008. Тайните на доброто презентиране. Твоят бизнес: Списание за предприемчивите българи, брой 7, година V, 15 юли-15 септември 2008 г., стр. 50-51;

• Стефанова, Румяна, 2008. Интернет, идентичност и интеркултурният диалог, Годишник, том шести: Факултет по изкуствата. ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград, стр. 56-59, ISBN 9789546805683, http://eprints.nbu.bg/view/people/;

• Стефанова Румяна, 2007. Тероризмът – 24 кадъра в секунда (7 стр.) от научна конференция Тероризъм, медии и сигурност. София: НБУ, 19.11.07. на CD;

• Стефанова, Румяна, 2007. Състоянието на професионалното образование и обучение в област Електроника и автоматизация (98 стр.), Сборник на Министерство на труда и социалната политика по проект PHARE 2003 BG 2003/004 – 937.05.03 Vocational Qualification;

• Стефанова, Румяна, 2007. Манипулативното въздействие на Интернет върху съвременните комуникации и визуалните изкуства (21 стр.) по доклад, изнесен на конференцията Класическите медии и съвременните комуникации и публикувана в електронен вариант - www.nbu.bg.