Programs Listing

Prof. Rumen Genov, PhD

Academic position:
професор
Department:
История
Phone number:
8110276
e-mail:
Office hours:

Professional biography:


Образование: История, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 1973; доктор по история, 1979.

Предишна месторабота: Учител, І английска гимназия, София, 1972-74; асистент, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 1981; доцент, 1996; Ръководител, Катедра “Нова и съвременна история”, 2000-2005.

Настояща месторабота: доцент, Департамент “История”, Нов български университет

Aдрес: Департамент "История", Нов български университет; ул. “Монтевидео” № 21, София 1618, стая 206, ІІ корпус.

Телефон, Fax, E-mail: (+359 02) 8110 276; Fax (+359 02) 8110 275; genov@nbu.bg;

Членство в научни организации: Българско историческо дружество, член на Управителния съвет; Българско дружество за британски изследвания; European Association for the Study of English (ESSE)


Publications:


ЗА ПЕРИОДА ОТ 2000 ДО 2011 Г.

(1) Началото на българския либерализъм през погледа на английски и американски автори. - В: Семков, Милен (Съст.) Eвропа и България. Сборник в памет на проф. Христо Гандев (София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2000): 301-314.

(2) Наполеон - човекът и митът (Предговор) Дюфрес, Роже. Наполеон. Прев. от френски (София: ИК "КАМА", 2000)

(3) Шашко, Филип, Букица Гринберг, Румен Генов. Американски пътепиcи за България (София: Издателство "Планета-3", 2001) (съставителство и превод)

(4) Lady Emily Anne Strangford and the Image of British Philanthropy in Bulgaria. - In: Churova, Margarita, Ludmila Kostova (Eds.) The Case for Women: Britain and Europe (Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2001): 75-94.

(5) Съединението на Княжество България и Източна Румелия и британската дипломация (септември 1885-април 1886 г.). - Годишник на Център "Военна история". Военна академия "Георги Стойков Раковски". Военноисторически сборник, 2001, 1:

(6) Women in Bulgarian Society: History and Recent Changes. - In: Isaacs, Ann Katherine. (Ed.) Political Systems Systems and Definitions of Gender Roles (Pisa: Edizione PLUS-Universita di Pisa, 2001): 83-92.

(7) Франкмасонството - митове и реалности. - (Предговор) Нодон, Пол. Франкмасонството. Прев. от френски (София: ИК "КАМА", 2001)

(8) Убийството на века. - (Предговор) Ленц, Тиери. Убийството на Кенеди. Прев. от френски (София: ИК "КАМА", 2001)

(9) Обществени функции на историческата наука. - В: Историята като наука, образование и професия (София: Издателска къща "Гутенберг", 2002)

(10) Израел - държавата феникс (Предговор) Шураки, Андре. Държавата Израел. Прев. от френски (София: ИК "КАМА", 2002)

(11) История и цивилизация. История на света ХХ век. Учебник за 10. клас (София: "Планета-3", 2002) (съавтор)

(12) Война и мир през ХХ в ек: Идеологизирани представи и тълкувания. - В: Петков, Петко (Съст.) Двадесети век: Опит за равносметка. Сборник с доклади от българско-германска конференция проведена на 3-4 март 2000 г. (София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003): 301-314.

(13) Поява и развитие на протестантството. - В: Влиянието на протестантските мисионери за духовното и политическо освобождение на българския народ. Научна конференция, СУ "Св. Климент Охридски", 29 март 2002 г. (София, 2003): 5-13.

(14) “Incomprehension of the Nature of the Race Question: Saving the Bulgarian Jews from the Holocaust”. – In: Halfdanarson, Gudmundur, Аnn Кatherine Isaacs. (Eds.) Racial Discrimination and Ethnicity in European History (Pisa: Edizione PLUS-Universita di Pisa, 2003).

(15) Петко Каравелов и идеологията на българския либерализъм. - В: Todorova, Zwetana, Clemens-Peter Haase (Hrsg.) Politische Kultur in Bulgarien seit 1878, Deutschland und Sudosteuropa /Collegium Germania, 4/ (Sofia: Guttenberg Verlag, 2003): 17-34.

(16) Българската агитация от 1876 г. и създаването на британската Либерална партия. В: Баева, Искра (Съст.) Иронията на историка. Проф. Милчо Лалков (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2004): 317-25.

(17) Джеймс Баучър и Балканите. За някои дидактически аспекти на модерната политическа журналистика. – В: Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Шопов. София: Унив. Издателсво “Св. Климент Охридски”, 2006.

(18) Професор Димитър Д. Агура и началото на преподаванията по нова и най-нова история. В: Тодорова, Цвета, Зидарова, Людмила (Съст.) Първостроителят, ученият, човекът. Юбилейно издание по случай 155-годишнината от рождението на проф. Димитър Д. Агура (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2004): 40-49.

(19) Джеймс Ф. Кларк (1832-1916) – мисионер, просветител, филантроп. - В: Българо-американски връзки и отношения. Състав. Иван Илчев и Пламен Митев (София: Унив. издателство “Св. Климент Охридски”, 2004): 80-90.

(20) Испания – романтично минало и оптимистично настояще. - (Предговор) Перес, Хосе. История на Испания. Прев. от френски (София: ИК "КАМА", 2005):

(21) Каква ни е Хекуба, или защо трябва да се интересуваме от историята на Великобритания (предговор) лорд Кенет Морган (Ред.) Оксфордска история на Великобритания. (София: ИК "КАМА", 2005): 9-11.

(22) Джеймс Д. Баучър и Балканите. За някои дидактически аспекти на модерната политическа журналистика. – В: Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Шопов. Съст. Мария Радева. (София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006), 213-220.

(23) Дизраели, имперската политика и българския аспект на кризата на Източния въпрос, 1875-78 г. – В: Studia in Honorem Professoris Virginiae Paskaleva / Bulgarian Historical Review. Година ХХХІV. Кн. 1-2 (София: Институт по история-БАН, 2006), 151-163.

(24) “A New Era in History”: The Independence of Norway and the Bulgarian Public Opinion. – В: Норвегия във времето 1905-2005 / Norway in the Time 1905-2005 (София: Катедра Германистика и скандинавистика-ФКНФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 2006), 34-40.

(25) Disraeli and the Bulgarian Atrocities: A View from Bulgaria. Actes du Colloque International “Disraeli et l’Europe: L’homme d’etat et l’homme de lettres”. Moisan, Jean-Francois (Еd.) Universite Pais-X. Parcours Judaiques, No. 8 (Paris, CREA-UFR Anglo-Americaine, 2006), 47-57.

(26) Джеймс Франклин Кларк – основател на историческата българистика в Америка. – В: Кларк, Джеймс Ф. Библията и българското Възраждане. Прев. от англ. (София: ИК МаК, 2006): 277-285.

(27) За една паметно среща с внука на Уилям Гладстон. – В: Българско Възраждане. Идеи, личности, събития. Годишник. Т. 8 (София: Общобългарски комитет и фондация “Васил Левски”, 2006): 346-348.

(28) Реформацията, секуларизацията и националнообразуващите процеси в Европа през ХVІ век. – В: Реформацията: История и съвременни измерения (София: Нов български университет, 2007): 11-24.

(29) Бенджамин Дизраели и имперската експанзия: Идеология и практика през 70-те години на ХІХ век. – В: История и съвременност. Годишник на Департамент “История”. Т. І. 2006. Нов български университет (София: Издателство на Нов български университет, 2007): 119-141.

(30) “Horrors of War Absolutely Limitless”: The Russo-Turkish War of 1877-78 in Its Early British and American Accounts and Interpretations. – In: The Ottoman-Russian War of 1877-78. Ed. by Omer Turan (Ankara: Middle East Technical University-Meiji University Institute of Humanity, 2007).

(31) Джеймс Баучер: Живот отдаден на България. Каталог на документална изложба (София: Държавна агенция “Архиви”, 2008): 144 с.

(32) Джузепе Мацини и демократичния национализъм. – В: Млади и стари в българската история. Годишник на РИМ-Пловдив, 2008 (Пловдив, 2009): 93-102.

(33) Българското общество, американските протестантски мисионери и книгата на Уилям Уебстър Хол. – В: Хол, Уилям Уебстър. Пуритани на Балканите. Прев. от англ. (София: Издателство “Нов човек”, 2008): 307-311.

(34) Протестантството и българското общество. - В: Куличев, Христо. Заслугите на протестантите за българския народ. (София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008): 333-337.

(35) Източният въпрос, Априлското въстание и английската филантропия: Семейството Стренгфорд и Българите. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. 2007. 71 с.

(36) Едуард Огастъс Фрийман – историк на Европа и Източна Европа. - В: Толерантният националист. Паметен сборник (София: Издателство “Парадигма”, 2009): 105-114.

(37) Lami, Giulia, Moretto, Giovanni, Genov, Roumen. Religious Life in an Atheist State: Three Case Studies. – In: Halfdanarson, Gudmundur (Ed.) Discrimination and Tolerance in Historical Perspective (Pisa: Edizioni PLUS, 2009) 169-185.

(38) Английската филантропия в България след Априлското въстание.-В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев (София: Акад. изд-во “Проф. М. Дринов”, 2009): 51-68.

(39) Руско-турската война от 1877-78 г. през погледа на британски и американски журналисти и наблюдатели. – В: България и Русия: Межу признателността и прагматизма. Доклади на международна научна конференция, март 2008 г. (София: Институт по история при БАН, 2009): 78-88.

(40) "Политика на праведна страст": Гладстон и България (София: Народно събрание, 2009) 252 с. (съавтор)

(41) Политически пристрастия и поетични рефлекси: Алджернън Чарлз Суинбърн, Източната криза от 1870-те години и България. - В: Език, литература, многоезичие. Доклади пред първата национална междуниверситетска конференция, май 2009 г. Съст.: доц. Светлана Димитрова и др. (София: Нов български университет, 2011), 188-197.

(42) Среща и взаимодействие на културите: американското мисионерско семейство Кларк и българската среда ХІХ-ХХ век. –В: Годишник на Департамент «История». Том 2, 2007. (София: Нов български университет, 2010), 140-211.

(43) “Коварният Албион” и българското Съединение. – В: Митове и истории в България. Национална научна конференция посветена на 125-годишнината от Съединението на България. - Годишник на РИМ-Пловдив, 2010 (Пловдив, 2010): 93-102.

Редактор:

(1) Дюфрес, Роже. Наполеон. Прев. от френски (София: ИК "КАМА", 2000)

(2) Нодон, Пол. Франкмасонството. Прев. от френски (София: ИК "КАМА", 2001)

(3) Морган, лорд Кенет (Ред.) Оксфордска история на Великобритания. (София: ИК "КАМА", 2005)

(4) Кларк, Джеймс Ф. Библията и българското Възраждане. Прев. от англ. (София: ИК МаК, 2006)

(5) Реформацията: История и съвременни измерения (София: Нов български университет, 2007)

(6) Хол, Уилям Уебстър. Пуритани на Балканите (София: Издателство “Нов човек, 2008)

(7) Етноси, култури и политики в Югоизточна Европа. Юбилеен сборник с материали от научна конференция посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева. Ред. Румен Генов и др. София: Изд-во на НБУ, 2009

(8) Годишник на Департамент «История». Том 2. 2007. (София: Нов български университет, 2010)

(9) Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева. Културното наследство съвременния град, Нов български университет, 2009 г. (София: Нов български университет, 2011)