Електронен каталог

проф. д-р Кристиян Хаджиев

проф. д-р Кристиян Хаджиев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:30-16:15 620 II Корпус
Вторник 11:00-17:00 620 II Корпус
Четвъртък 11:00-15:00 620 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

Висше: Магистър по „Икономика”, специалност „Международен туризъм”, УНСС - София, 1995 г. (Диплома № 0007545, регистрационен № 28/12.03.1996)

Докторант на самостоятелна подготовка към Департамент „Бизнес”: НБУ, 2000-2003 г.

Образователна и научна степен:

Доктор на НБУ, 2004 г., (Диплома регистрационен № 018/2004)

Защитена докторска дисертация на тема “Проектиране на високо съвършени организации”, 2004 г.

Доктор на ВАК, 2009 г., научна специалност 05.02.20 „Социално управление” (Диплома № 33037/06.04.2009)

Защитена докторска дисертация на тема “Проектиране на съвършени организации”, Научна комисия 16, Протокол № 2 от 03.02.2009 г.

Доцент по научно направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление” (Теория на управлението) - 22.11.2022

Професор по научно направление 3.7. Администрация и управление (Управление на виртуални екипи)

Академична длъжност:

професор

Заемани длъжности:

2022 НБУ, професор по социално управление (решение на АС на НБУ, протокол №3/22.11.2022)

2014 НБУ, Ръководител на Департамент „Администрация и управление”

2012 НБУ, Ръководител на Департамент „Бизнес администрация”

2012 НБУ, доцент по социално управление

2008 НБУ, гл. асистент по социално управление (решение на АС на НБУ, протокол №4/23.12.2008) 2005 Директор на бакалавърска програма “Икономика” ДО в НБУ

2005 Директор на магистърска програма “Бизнес администрация” ДО в НБУ

2004 НБУ, ст. асистент по социално управление

1997 НБУ, асистент по социално управление

Преподавателска дейност:

преподавател по социално управление в Нов български университет, София (от 1997 г.).

Лекционни курсове в НБУ:

• бакалавърска програма “Икономика” – редовно и дистанционно обучение: “Основи на управлението”, “Управление на проекти”, “Увод във фирмената култура” Мениджмънт на туристическия бизнес, Технология и организация на ресторантьорството;

• бакалавърска програма “Администрация и управление”, модул „Публична администрация”: “Управление на проекти”;

• магистърска програма “Бизнес администрация” - редовно и дистанционно обучение: “Управленският процес и екипната дейност”, „Корпоративно управление”, “УЧР и лидерство”, практикуми “Модели за организационно съвършенство”, „Стратегии за организационна промяна”.

Сфери на изследователски интерес:

Самоуправляващи се работни екипи – теория и методология, социално управление, управление на проекти - теория и практика, организационно проектиране, проблеми на целево-адаптивните организации, управление на културните промени и проблеми на културната адаптация.

Членства:

Член на Редакционната колегия на International Journal of Private Higher Education -IJPHE – водещо академично теоретично списание в Европа, което се издава от Oxford Business College;

Член на Редакционната колегия на Списание „Икономическа мисъл“ – водещо академично теоретично списание в България, което се издава от института за икономически изследвания при БАН от 1956 г. насам

Член на Управителния съвет на Сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ (ЦАУР)

Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ)

Член на редакционната колегия на „Методология, интердисциплинарност, анализи, стратегии“ (годишно издание на Департамент „Икономика и бизнес администрация“ при НБУ)


Публикации:


1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии

- в български издателства

1. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., ИК “Люрен”, 2000 г., 224 с., ISBN 954-568-062-8

2. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология). Свищов, библ. „Стопански свят”., 2010 г., 280 с., ISSN 1310-2737 ; 103

3. Хаджиев, Кр. Управление на виртуални екипи (теория и методология). София, НБУ, 2021 г., 407 с. ISBN 978-619-233-160-3

4. Хаджиев, Кр., Котева, Н., и екип Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България и модели за нейното повишаване : монография, (Хаджиев, Кр. – 44 стр.- глава: първа) ISBN - 978-619-239-561-2, COBISS.BG-ID - 46792200

Учебници

- в български издателства

1. Хаджиев, Кр. и екип Управление на човешките ресурси - глава 6. Управление на екипи (критерии за екипна ефективност). Сборник, НБУ, Департамент “Бизнес администрация”, 2014, стр. 317-365

2. Хаджиев, Кр. Модели за организационно съвършенство. С., НБУ 2013 г., 342 с., ISBN: 978-954-535-756-5

3. Хаджиев, Кр. Теория на организацията. С., НБУ 2011 г., 370 с., ISBN: 978-954-535-663-6

4. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова Н. Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ 2005 г., 291 с. (Хаджиев, Кр. – 115 стр. – теми: пета, шеста и седма и съставителство на терминологичен речник), ISBN: 954-535-418-6

5. Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек, Екипи, Лидери. С., ИК “Люрен” 2001 г., 303 с. (Хаджиев, Кр. – 80 стр.), ISBN: 954-568-066-0

6. Каменов, К., Кр. Хаджиев Човешкият фактор и екипната дейност в управлението. С., ИК “Люрен” 2000 г., 174 с. (Хаджиев, Кр. – 60 стр.), ISBN: 954-568-064-4

В сборници /студии/

- в български издателства

1. Хаджиев, Кр. Философия на екипите в управлението. Сборник с избрани доклади ТУ-Варна – 2003

2. Хаджиев, Кр. Стратегии за организационна промяна в бизнеса. Годишник на Департамент “Икономика и бизнес администрация”, 2003, стр. 88-102

3. Хаджиев, Кр. Екипите – базов фактор за организационно съвършенство. Годишник на Департамент “Икономика и бизнес администрация”, 2005 г., стр. 34-48

4. Хаджиев, Кр. Организационна трансформация – от хаотична към съвършена организация. Сборник с избрани доклади от трета научна конференция “Съвременни управленски практики III”, 18-20 февруари 2005, гр. Бургас 2005, Том 1, стр. 194-205.

5. Хаджиев, Кр. E-learning съвременна форма в бизнес обучението. Годишник на Департамент “Икономика и бизнесадминистрация”, 2007

6. Хаджиев, Кр. Стратегията за „организационно свиване” в практиката на „Фолксваген груп”. Електронно списание “Диалог”. Свищов, кн. 4, 2007 г., стр. 58-94

7. Хаджиев, Кр. Динамики на модела за организационно съвършенство. Студия на Департамент “Икономика и бизнесадминистрация”, 2008 г. /под печат/

8. Пенчев, Р., Хаджиев, Кр. Управление на проекти. Студия „Мениджмънт и лидерство” на Департамент “Икономика и бизнесадминистрация”, 2008, стр. 68-95

9. Хаджиев, Кр., Изследване на управленската философия на Toyota Motor Corporation (микроикономически анализ). Научни трудове, том 3, МВБУ, 2007-2010 г., стр. 75-100.

10. Хаджиев, Кр., Японският модел ”ефективно мислене” – проблеми и възможности за приложение в България. Научни трудове, том 2, МВБУ, 2009 г., стр. /под печат/

11. Хаджиев, Кр. Н. Маринова, Електронно интернет базирано дистанционно обучение - актуална форма за повишаване квалификацията на кадри и специалисти от бизнеса. Сборник с избрани доклади от шестата научна конференция “Съвременни управленски практики VI”, 20-22 февруари 2009, гр. Бургас 2009, Том , стр. 184-194.

12. Хаджиев, Кр., Бизнесът и самоуправляващите се работни екипи. Сборник с избрани доклади от шестата международна научно-практическа конференция “Преподаване учене и качество във висшето образование - 2009”, 19-20 юни 2009, гр. Правец 2009, стр. 391-410.

13. Хаджиев, Кр., Специфика на целеполагането в СУРЕ. Сборник с избрани доклади от научно-практическа конференция „Научно въздействие за ефективен управленски процес – проблеми и решения”, 30 и 31 октомври 2009 г., Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов, стр. 284-292.

14. Хаджиев, Кр., Маринова, Н. Проектно осигуряване на управленския процес. Електронно списание “Диалог”. Свищов, кн. 3, 2010 г., стр. 1-33.

15. Хаджиев, Кр., Теоретико-методологически характеристики на управлението на проекти през призмата на структурния подход. Сборник научни трудове от І международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010”, 16-18 септември 2010 г., ТУ – Варна, стр. 179-190

16. Хаджиев, Кр., Специфични измерения на лидерството в екипна среда.Сборник научни трудове от І международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010”, 16-18 септември 2010 г., ТУ – Варна, стр. 90-99

17. Хаджиев, Кр., Философия на екипния модел през призмата на Каценбах и Смит. Сборник научни трудове от конференция с международно участие „Наука и общество”, 13-14 октомври 2010 г., СУБ – Кърджали, стр. 296-307

18. Хаджиев, Кр., Модел за управление на проекти на базата на ПИП-концепцията. Сборник с избрани доклади от международна научна конференция на тема „Управление на проекти”, 15-16 април 2011 г., гр. Трявна, организирана от Асоциацията на преподавателите по икономика и управление на индустрията, секция 1, стр. 54-61

19. Хаджиев, Кр., Маринова, Н. Проектите – необходимо средство за всяка компания. Сборник с избрани доклади от международна научна конференция на тема „Управление на проекти”, 15-16 април 2011 г., гр. Трявна, организирана от Асоциацията на преподавателите по икономика и управление на индустрията, секция 2, стр. 147-159

20. Хаджиев, Кр., Концептуален модел за екипна ефективност. Сборник с избрани доклади от юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика”, 12 май 2011 г., Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов, стр. 381-388

21. Хаджиев, Кр. SMART-концепцията в екипна среда. Сборник с избрани доклади от международна юбилейна научна конференция „Икономика и управление в XXІ век – решения за стабилност и растеж”, СА „Д. А. Ценов”, Свищов, 8-9 ноември 2011, стр. 342-350

22. Хаджиев, Кр., Системи за обучение и развитие на екипния потенциал. Сборник с избрани доклади от девета международна научна конференция на тема „Мениджмънт на иновациите-предприятия, банки, университети”, 28-29 юни 2012 г., гр. Варна, организирана от Асоциацията на преподавателите по икономика и управление на индустрията, секция „Маркетинг иновации. Формиране на иновационен човешки потенциал”, стр. 322-328

23. Хаджиев, Кр. Нови измерения на екипния подход. Електронно списание “Диалог”. Свищов, кн. 4, 2012 г., стр. 1-27

24. Хаджиев, Кр. Нови измерения на лидерството в екипна среда. Сборник с избрани доклади от юбилейна научно-практическа конференция „Човешкият фактор в управлението”, СА „Д. А. Ценов”, Свищов, 12-13 октомври 2012, стр. 94-109

25. Хаджиев, Кр. Лидерството в новата парадигма. Сборник с избрани доклади от юбилейна международна научно-практическа конференция „Бизнесът позитивната сила в обществото, НБУ, Департамент „Бизнес администрация” София, 04 юни 2013, стр.131-147

26. Хаджиев, Кр. Управление на културните промени в целево-адаптивните организации. (Management cultural change in high performance organization (HPO)). Сборник с избрани доклади от международна научна конференция „Мениджмънт на промяната”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ), Русе 11-13 април 2014, стр. 73-82

27. Хаджиев, Кр. Формиране на иновационен екипен потенциал чрез системите за обучение и развитие. Сборник с избрани доклади от научно-практическа конференция „Човешкият капитал – методология, измерения и практики” (образование-мениджмънт-бизнес), НБУ, Департамент „Бизнес администрация” 04 юни 2014, стр. 194-203

28. Хаджиев, Кр. Иновационни стратегии за организационна промяна. Сборник с избрани доклади от Десетата международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите – съвременни теории и практики”, Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ), Варна, 02-05 юли 2014, стр.27-37

29. Хаджиев, Кр. Управление на екипи (критерии за екипна ефективност). Сборник „Управление на човешките ресурси”, НБУ, Департамент “Бизнес администрация”, 2014, стр. 317-365

30. Хаджиев, Кр. Управление чрез цели в екипна среда. Сборник научни трудове от XIІI международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 15“, 21-24 юни 2015 г., гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, том 1, стр. 333-341

31. Хаджиев, Кр. Иновационни лидерски модели. Сборник с избрани доклади от научно-практическа конференция „Лидерството – време е за промени”, НБУ, Департамент „Бизнес администрация” 04 юни 2015, стр. 171-185

32. Хаджиев, Кр. Изследване на зависимости между тоталното управление на качеството (TQM) и стратегията за планиране на ресурсите на организацията (ERP). Сборник научни трудове от XIV международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 16“, 19-23 юни 2016 г., гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, том 1, стр. 1115-1125

33. Хаджиев, Кр. Подходи за управление на промяната – нови критерии и изисквания. Сборник с избрани доклади от научно-практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации” (иновации-институции-бизнес), НБУ, Департамент „Администрация и управление” 07 юни 2016, стр. 110-119

34. Хаджиев, Кр. Специфични измерения на лидерството в екипна среда. Сборник научни трудове от XV международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 17“, 25-28 юни 2017 г., гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, том 1, стр. 170-179

35. Хаджиев, Кр., Михова П., Петров, Г. Образователната стратегия за разработване на on-line магистърска програма по електронно здравеопазване. Сборник с избрани доклади от XIII международна научна конференция „The teacher of the future“, 26-28 май 2017, Будва, Черна гора, стр. 243-251

36. Хаджиев, Кр. Еволюция на организационно-структурните модели в управлението. Сборник с избрани доклади от международна научно-практическа конференция “Власт, управление и обществено развитие” (глобални, регионални и национални перспективи), НБУ, Департамент „Администрация и управление” 07 юни 2017, стр. 148-161

37. Хаджиев, Кр., Качество и иновации – системи и стратегии за внедряване на тоталното управление на качеството. Сборник научни трудове от XVI международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 18“, 24-27 юни 2018 г., гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, том 1, стр. 27-37

38. Хаджиев, Кр. Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи. Сборник с избрани доклади от научно-практическа конференция “Българската мечта – позитивната концепция”, НБУ, Департамент „Администрация и управление” 11 юни 2019, стр. 270-287, ISBN 978-619-233-131-3

39. Хаджиев, Кр., Еволюционно развитие на виртуалните екипи-концептуални и специфични измерения. Сборник научни трудове от XVII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 19“, 23-26 юни 2019 г., гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, том 1, стр. 163-243, ISSN 1314-6327

40. Хаджиев, Кр., Ю. Хаджичонева, А. Георгиев, Знание и конкуренто-способност: проблеми и перспективи, Сборник научни трудове от Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: единадесет години по-късно“ списание „Икономически и Социални алтернативи“, УНСС, МИО, стр. 230-239

41. Хаджиев, Кр., Ю. Хаджичонева, А. Георгиев, Електронното управление и електронното здравеопазване в България: състояние и развития, Сборник с избрани международни изследвания “eHealth for people with disabilities” Полина Михова – международен проект!!!

42. Hadjiev, Kr., Hadjitchoneva J., A. Ivanov (2019). eGovernment and eHealth in Bulgaria: Status and Developments. (22 p.). Sofia: NBU (under printing)

43. Хаджиев, Кр., Инoвaтивни модели зa внедряване на тоталното упрaвлeниe на качеството, Сборник научни трудове от Международна научна конференция „Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъсната промяна“, 29 ноември 2019 г., гр. София, ХТМУ – София, катедра "Икономика и стопанско управление", стр. 227-234, ISBN: 978-954-2940-22-7

44. Хаджиев, Кр., Адаптиране и балансиране елементите на организационната инфраструктура при проектиране на виртуални екипи. Сборник научни трудове от XVIII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 20“, 13-16 септември 2020 г., гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, стр. 350-360, ISSN 1314-6327

45. Хаджиев, Кр., Теоретико-методологически характеристики на стратегиите за организационна промяна в бизнеса. Theoretical and methodological characteristics of strategies for organizational change in business. International journal of sciences and art, Volume 2, ISSN 2671-3551, Skopje, 2020, p. 77-107; (Сборник научни доклади от международна научно-практическа конференция “Съвременните реалности-проблеми и перспективи“, 27.11 2020, НБУ, София и МИТ-Университет, Скопие и Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)), стр. 74-105, ISBN 978-954-383-137-1

46. Хаджиев, Кр., Ю. Хаджичонева, А. Георгиев, eGovernment and eHealth in Bulgaria: Developments and Challenges, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, том 5, 2020, стр. 454-483, ISSN 2603-297X (Online), https://doi.org/10.33919 yamd.20.5.21

47. Хаджиев, Кр., Теоретико-методологични измерения на реинженеринг-стратетията в контекста на организационната промяна. Сборник научни трудове от XIX международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 21“, 23-25 юни 2021 г., гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, стр. 169-174, ISSN 1314-6327

48. Хаджиев, Кр., Специфични характеристики и измерения на е-лидерството във виртуален контекст. Сборник научни трудове от Международна научно – практическа конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“, 9-11 юли 2021, Департамент „Администрация и управление”, НБУ, стр. 17-37, ISBN 978-954-383-140-1

49. Хаджиев, Кр. Измерения на екипната ефективност във виртуална среда, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, том 6, 2022, стр. 454-483, ISSN 2603-297X (Online), https://doi.org/10.33919 yamd.20.5.21

50. Хаджиев, Кр. Управление на знанията във виртуалните екипи - инструменти и процеси, Сборник научни трудове от Юбилейна научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, НБУ, Департамент „Администрация и управление” 27 юни 2022, стр. 270-287, ISBN 978-619-233-131-3

51. Хаджиев, Кр., Управление на конфликтите във виртуалните екипи. Сборник научни трудове от V Международна научно – практическа конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“, 20-22 май 2022, гр. Струмица, Департамент „Администрация и управление”, НБУ, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет - Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша, стр. 210-225, ISBN 978-954-383-145-6

52. Хаджиев, Кр., Специфични измерения на е-лидерството във виртуален контекст. Сборник научни трудове от XX международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 22“, 26-28 юни 2022, гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, стр. 169-174, ISSN 1314-6327

- в чуждестранни издателства

1. Hadjiev, Kr. Managing high performance virtual teams. Congress One world-many cultures, 8th International Interdisciplinary Conference, 26-27th October 2017 Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, Poland, 2018, p. 51-71

2. Hadjiev, Kr. Management virtual teams-theory and methodology. The 10th International Conference on New Challenges in Management and Business, NCM10-Dubai-2018-00278, 2018, p. 51-71

3. Hadjiev, Kr., J. Hadjitchoneva, A. Georgiev, Competitiveness for knowledge society: from nature to new development and challenges. In: Valahian Journal of Economic Studies. (2018). Vol. 9. Issue 2.Targoviste: VJES. 45-56. Available at https://content.sciendo.com/view/journals/vjes/9/2/vjes.9.issue-2.xml (в реферирани/индексирани издания) - https://doi.org/10.2478/vjes-2018-0017, ISSN: 2344-4924, Published online: 04 Mar 2019

4. Hadjiev, Kr. Total Quality Management and learning organization, International Journal of Sciences and Arts, Volume 1, Institut za nauka, umetnost, kultura i sport, NBU, Obrazovna Akademija Virtual-M, Skopje 2020, ISSN 2671-3551, p. 284-301

5. Hadjiev, Kr. Theoretical and methodological characteristics of strategies for organizational change in business, International Journal of Sciences and Arts, Volume 2, Institut za nauka, umetnost, kultura i sport, NBU, Obrazovna Akademija Virtual-M, Skopje 2020, ISSN 2671-3551, p. 77-107 (http://ijsa.mk/ijsa-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-volume-1/)

6.

7.

В списания /статии/

- в български издателства

1. Хаджиев, Кр. Промяната и фирмената култура. Списание “Бизнес управление”. Свищов, кн. 1, 2000 г., стр. 25-36

2. Хаджиев, Кр. Стратегии за организационна промяна Списание “Икономическа мисъл”. София, кн. 2, 2000 г, стр. 99-116

3. Хаджиев, Кр. Модел за организационно проектиране. Списание “Народностопански архив”. Свищов, 2000 г., стр. 30-37

4. Хаджиев, Кр. Подходи за проектиране на екипи Списание “Икономическа мисъл”. София, кн. 5, 2002 г., стр. 67-94

5. Хаджиев, Кр. Организационна трансформация – от хаотична към високо съвършена организация. Списание “Бизнес управление”. Свищов, кн. 5, 2003 г., 22-31 с.

6. Хаджиев, Кр. Модел за проектиране на целево-адаптивни организации. Списание “Икономическа мисъл”. София, кн. 4, 2004 г., 63-87 с.

7. Хаджиев, Кр. Трансформационен модел за организационно развитие. Списание “Икономическа мисъл”, София, кн. 5, 2005 г, стр. 37-53

8. Хаджиев, Кр. Критични въпроси при управлението на културните промени. сп. „Икономика”, бр. 1, 2006, стр. 54-57

9. Хаджиев, Кр., Н. Маринова Е-learning – съвременна форма за повишаване на знанията и уменията на мениджърите. Списание “Народностопански архив”, кн. 1, Свищов, 2009 г., стр. 55-70

10. Хаджиев, Кр. СУРЕ-концепцията в новата управленска парадигма. Списание “Икономическа мисъл”, София, кн. 1, 2010 г, стр. 47-73

11. Хаджиев, Кр. Специфика на компенсаторната система в СУРЕ-среда. Списание “Икономика 21”, Свищов, кн. 1, 2012 г, стр. 87-108

12. Hadzhiev, Kr. Specifics of the compensation system in a SMWT environment. Economics 21, Interuniversity Journal, book 1, 2012, p. 73-91

13. Хаджиев, Кр. Специфични измерения на на управленските роли в СУРЕ-среда. Списание “ Икономическа мисъл”, София, кн. 1, 2014 г, стр. 3-17, ISSN 0013-2993

14. Hadjiev, Kr. Specific dimensions of management roles in a self-managed work teams (SMWT). Economic thought, Bulgarian Academy of science, Economic research institute, Sofia, book. 1, 2014 г, p. 17-29, ISSN 0013-2993

15. Хаджиев, Кр. Инструменти за анализ на външната среда през призмата на самоуправляващите се работни екипи. Списание “Икономика 21”, Свищов, кн. 2, 2015 г, стр. 15-31

16. Hadjiev, Kr. Instruments for analysis of the external environment through the prism of Self –Managed Work Teams. Economics 21, Interuniversity journal, Year V, book. 1, 2015, p. 14-29

17. Хаджиев, Кр. Мултикултурна бизнес-среда – управленски подходи, ценности, тенденции и стереотипи. Списание “ Икономическа мисъл”, София, кн. 2, 2016 г, стр. 3-18, ISSN 0013-2993

18. Hadjiev, Kr. Multicultural business environment — management approaches, values, trends and stereotypes. Economic thought, Bulgarian Academy of science, Economic research institute, Sofia, book. 2, 2016, p. 17-29, ISSN 0013-2993

19. Хаджиев, Кр. Управление на виртуални екипи-теория и методология. Списание “ Икономическа мисъл”, София, кн. 2, 2017 г, стр. 30-51, ISSN 0013-2993

20. Hadjiev, Kr. Management virtual teams-theory and methodology. Economic thought, Bulgarian Academy of science, Economic research institute, Sofia, book. 2, 2017, p. 51-71, ISSN 0013-2993

21. Хаджиев, Кр., Хаджичонева, Ю., Георгиев, А., Котева, Н., Алексиев, А., Белухова, Р., Ройчева, А. Теоретико-методологически аспекти на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Икономика и управление на селското стопанство, брой 63, кн. 4/2018, р. 3-15, ISSN 0205-3845 (Print); ISSN 2534-9872 (Online) - Web of Science (1988-1991)

22. Хаджиев, Кр. Концептуален интегративен модел за ефективност на виртуалните екипи. Списание “ Икономическа мисъл”, София, кн. 5, 2020 г, стр. 3-26, ISSN 0013-2993

23. Хаджиев, Кр. Концептуални фактори за екипна ефективност във виртуален контекст. Списание “ Икономическа мисъл”, София, кн. 2, 2022 г, стр. 150-170, ISSN 0013-2993

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=255

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1046187

- в чуждестранни издателства

1. Hadjiev, Kr. Virtual Teams – a new paradigm in management theory. "The Heritage" - IUS's edition, International University of Struga, IPES-Institute of International Politics and European Studies, Nr. 19, 2018 p. 1-14, ISSN 1857-7482

2. УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

- вътрешни /НБУ/, финансирани от фонд “Развитие на научните изследвания”

1. Участие в изготвянето на доклада за самооценка на бакалавърска програма Бизнесадминистрация – ДО, 2003-2004

- външни проекти

1. 2011 г., Участие в екипа по проекта (член на жури) УТФ – “Млад предприемач” – Пловдив, 14.04.2011, Проекта се изпълнява от ЦУТФ към МОМН, Департамент “Икономика и БА” на НБУ е партньор;

2. 2011 г., Член на екипа по проекта “Тренировъчна фирма”, към Департамент “Икономика и бизнес администрация” – непосредствен резултат от проекта е въвеждане на нова 12 кр. извънаудиторна форма в БП “Бизнес администрация”, “Маркетинг”, “Туризъм” и “Финанси” – редовно обучение;

3. 2011 г., Участие в програмата за обучение на ръководители на УТФ (тренировъчни предприятия) – непосредствен резултат - сертифициран от ЦУТФ към МОМН

4. 2012/2013 Участие в проекта УПИЗ “Учебно-тренировъчна фирма”. Основни дейности: 1. провеждане на обучение на преподаватели от департаменти „Бизнес администрация“ и „Икономика“ във връзка със сертифицирането на УТФ към Международната организация на УТФ; 2. Участие на УТФ при НБУ в ХVI Международен панаир на УТФ „ТФ ФЕСТ2013 „Млад предприемач““- Пловдив; 3. Работа на три виртуални УТФ в националната и международна мрежа на УТФ; 4. Сертифициране на трите виртуални публични структури на базата на специализиран одит на учебно-практическата дейност на учебно-тренировъчните фирми на НБУ в съответствие със стандартите за качество на Световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми - ЕUROPEN” и организиране на форум – “Церемония по сертифициране на учебно-тренировъчните фирми (към НБУ).

5. 2013 г. Участие в екипа по проекта “Бизнес инкубатор”, съвместно с БЧК. Главна цел на проекта е да позволи на маргинализирани хора, желаещи да стартират собствен бизнес, да развият личните си и професионални качества с цел подобряване на социалния си статус като навлязат на пазара на труда чрез създаване на собствени независими работни стратегии. Специфична цел на проекта е да представи иновативна политика за социално интегриране на маргинализирани хора чрез създаване на заетост от самостоятелен бизнес в рамките на подкрепа на икономическа активност. Отговорности: Осигуряване на студенти от бакалавърските и магистърските програми на Департамента, които да участват в процеса на тюторство на маргинализираните групи (teaching assistantship) чрез предоставяне на доброволни консултации, участие в семинарите и сертифициране на студентите

6. 2013 Участие в разработването на проекта УПИЗ „Лаборатория за управление на риска”. Основната цел е да се консолидира научният потенциал на четири департамента („Бизнес администрация”, „Икономика”, „Политически науки”и „Национална и международна сигурност”) и да се изгради капацитет за предоставяне на консултантски услуги и експертиза в областта на риск мениджмънта. Участие в консултативния съвет на Лабораторията;

7. 2013 Участие в разработването на проект за изпълнение на критериите на НАОА за програмна акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм

8. 2015 Участие в разработването на проекта за трансформиране на УПИЗ „Лаборатория за управление на риска” в сдружение с нестопанска цел „Център за анализи и управление на рискове” (ЦАУР). Основната цел е да се консолидира научният потенциал на четири департамента („Бизнес администрация”, „Икономика”, „Политически науки”и „Национална и международна сигурност”) и да се изгради капацитет за предоставяне на консултантски услуги и експертиза в областта на риск мениджмънта. Учредител и член на управителния съвет на Центъра.

9. 2015-2016 Участие в разработването на проект за изпълнение на критериите на НАОА за програмна акредитация на докторските програми в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм

10. 2018-2019 Участие в разработването на проект за изпълнение на критериите на НАОА за програмна акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление

11. 2019-2020 Участие в разработването на проект за изпълнение на критериите на НАОА за програмна акредитация на професионално направление 3.9. Туризъм

12. 2019 Участие в разработването на проекта УПИЗ „Количествени методи и моделиране”. Основната цел е да се консолидира научният потенциал на департамент „Администрация и управление” и да се изгради капацитет за предоставяне на консултантски услуги и експертиза в областта на управлението. Участие в консултативния съвет на Лабораторията;

- външни, финансирани от ФНИ, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС и ОП НОИР

13. 2021-2025 Участие в проект - TUdi: Transforming Unsustainable management of soils in key agricultural systems in EU and China. Developing an integrated platform of alternatives to reverse soil degradation.

14. 2020 Участие в проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики”, фаза 2 на МОН, финансиран от ОП НОИР. Изпълнение на дейности на академичен наставник.

15. 2017-2019 Участие в проект „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства”, финансиран от ФНИ, договор №ДН15/11 от 18.12.2017 г., фаза 1

16. 2019-2020 Участие в проект „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства”, финансиран от ФНИ, договор №ДН15/11 от 18.12.2017 г., фаза 2

17. 2013-2014 Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0037 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на ЦДЕО към НБУ”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Основни дейности разработване на два авторски мултимедийни учебника и рецензент.

18. 2013-2016 Участие в проект BG051PO001-3.3.07-002 „Студентски практики”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Изпълнение на дейности на академичен наставник.

19. 2012/2013 г., Участие в екипа по разработване на проекта "Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на знанието", дейност 5 - Сформиране на екип за предефиниране и актуализиране на действащите програми и разработване на нови програми; дейност 6 - Разработване и изпълнение на план за работа на екипите за предефиниране и актуализиране на действащите програми и разработване на нови програми

20. 2012/2013 г., Участие в екипа по разработване на проекта “Развитие на електронни форми на ДО в системата на ВО”

21. 2009 г. Участие в разработването на учебен план за обучение по рамкова програма „Е” (съгласно чл. 10 от ЗППО) за професионално направление „Секретарски и офис дейности”, професия „Офис мениджър”, код 346010, специалност „Бизнес администрация”, код 3460101 и реализирането на проект № BG 2006/018-343.10.014 по програма ФАР “Перспектива за професионално развитие”. Схема за безвъзмездна помощ “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, Компонент 3 “Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни” Бюджетна линия: BG 2006/018-343.10.01 Договор BG2006/018-343.10.01.3.10.

22. 2009г. Участие в реализирането на проекта “Академия Българска бизнес мрежа”, академичен наставник, модул “Маркетинг”, проект № 0057, одобрен по програма BG 051 РО 001/07/3.3-01

23. 2009г. Разработване на учебна програма към МОН за задължителна професионална подготовка по „Мениджмънт на фирмата” – непосредствен резултат от проекта “Перспективи за кариерно развитие”.

24. 2008г. Член на екипа по проекта Business Case Competition (BCC) Разработка на бизнес казус (BIZ Case Competition) и обучение (тренинг) на участниците в локалния (междинен национален) кръг от и участие в журито, 14 и 15 май 2008г. Проекта се изпълнява от WUS – Австрия, НБУ е институционален партньор

25. 2007г. Член на екипа по проекта Business Case Competition (BCC) Разработка на бизнес казус (BIZ Case Competition) и обучение (тренинг) на участниците в локалния (междинен национален) кръг от и участие в журито, май 2007г. Проекта се изпълнява от WUS – Австрия, НБУ е институционален партньор

26. 2006г. – 2007г. участие в екипа по проекта BG 2005/017-457.01.017 „Трансграничен интегриран туристически бизнес център и мрежа” – изготвяне на анализи за инвестиционните перспективи и разработване на стратегия за развитие на туризма в община Чипровци

27. 1999г. – 2002 Phare project number BG 9812-02-01-01 “Strategic Restructuring and Financial Advisory Services”

28. 1999 г. – участие в Българо-датски образователен проект на МОН за разработване на учебни програми по “Персонален мениджмънт” и “Основи на мениджмънта” (в съавторство) за специалността “Спортен мениджмънт” – две годишен срок на обучение след 11 клас. Програмите са утвърдени от Зам.-Министъра на образованието

29. 1998г. Член на екипа работещ по проекта “Meeting for university students” по линия на AEGEE – София, със съдействието на Фондация “Отворено общество”

3. КОНФЕРЕНЦИИ

1. Участие с доклад в Юбилейна научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, 27 юни 2022, НБУ, София, Департамент „Администрация и управление”

2. Участие с доклад в XX международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 22“, 26-28 юни 2022, гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт

3. Участие с доклад в Международна научно–практическа конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“, 20-22 май 2022, гр. Струмица, Македония, Департамент „Администрация и управление”, НБУ, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет - Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша

4. Участие с доклад в Международна научно – практическа конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“, 9-11 юли 2021, Старозагорски минерални бани-База „Мини Марица Изток“, Департамент „Администрация и управление”, НБУ.

5. Участие с доклад в XIХ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 21“, „Дни на науката“, 23-25 юни 2021 г., гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт

6. Участие с доклад в Международната научно-практическа конференция “Съвременните реалности-проблеми и перспективи“, 27 ноември 2020, НБУ, София и МИТ-Университет, Скопие и Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша).

7. Участие с доклад в XVIII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 20“, 13-16 септември 2020 г., гр. Созопол, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт

8. Участие с доклад в Международната научна конференция „Глобални проблеми и регионални решения”, МИТ-Универзитет, Скопие, НБУ, ИНУКС, VIRTUAL-M, 28-29 ноември 2019, Скопие, хотел „Буш“

9. Участие с доклад в Международната научна конференция „Съвременни парадигми в управлението в контекста непрекъсната промяна”, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, катедра „Икономика и стопанско управление“ 29 ноември 2019, гр. София

10. Участие с доклад в научно-практическа конференция “Българската мечта – позитивната концепция”, НБУ, Департамент „Администрация и управление”, 11 юни 2019

11. Участие с доклад в XVII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 19“, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, 23-26 юни 2019, гр. Созопол

12. Участие с доклад в Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: единадесет години по-късно“ УНСС, МИО, 19 Октомври 2018, София

13. Участие с доклад в Global interferences of knowledge society, Targoviste - Romania, 16-17 November 2018

14. Участие с доклад в The 10th International Conference on New Challenges in Management and Business, Dubai, 2018

15. Участие с доклад в XVI международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 18“, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, 24-27 юни 2018 г., гр. Созопол

16. Участие с доклад в 8th International Interdisciplinary Conference, Congress One world-many cultures, Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, 26-27th October 2017, Poland

17. Участие с доклад в международна научно-практическа конференция “Власт, управление и обществено развитие” (глобални, регионални и национални перспективи), НБУ, Департамент „Администрация и управление” 07 юни 2017, София

18. Участие с доклад в XIII международна научна конференция „The teacher of the future“, 26-28 май 2017, гр. Будва, Черна гора

19. Участие с доклад в XV международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 17“, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, 25-28 юни 2017 г., гр. Созопол

20. Участие с доклад в XIV международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 16“, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, 19-23 юни 2016 г., гр. Созопол

21. Участие с доклад в научно-практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации” (иновации-институции-бизнес), НБУ, Департамент „Администрация и управление” 07 юни 2016, София

22. Участие с доклад в XIІI международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 15“, ТУ – София, Стопански факултет и Университет „Св. Кантан“ – Версай, Франция, Висш институт по мениджмънт, 21-24 юни 2015 г., гр. Созопол

23. Участие с доклад в международна научно-практическа конференция „Лидерството – време е за промени”, НБУ, Департамент „Бизнес администрация” 04 юни 2015, София

24. Участие с доклад в Десетата международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите – съвременни теории и практики”, Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ), 02-05 юли 2014, Варна

25. Участие с доклад в научно-практическа конференция „Човешкият капитал – методология, измерения и практики” (образование-мениджмънт-бизнес), НБУ, Департамент „Бизнес администрация” 04 юни 2014, София

26. Участие с доклад в международна научна конференция „Мениджмънт на промяната”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ), 11-13 април 2014, Русе

27. Участие с доклад в юбилейна международна научно-практическа конференция „Бизнесът позитивната сила в обществото, НБУ, Департамент „Бизнес администрация” 04 юни 2013, София

28. Участие с доклад в юбилейна научно-практическа конференция „Човешкият фактор в управлението”, СА „Д. А. Ценов”, 12-13 октомври 2012, Свищов

29. Участие с доклад в девета международна научна конференция на тема „Мениджмънт на иновациите-предприятия, банки, университети”, 28-29 юни 2012 г., гр. Варна

30. Участие с доклад в юбилейна научна конференция „Икономика и управление в XXІ век – решения за стабилност и растеж” на тема „SMART-концепцията в екипна среда”, СА „Д. А. Ценов”, 8-9 ноември 2011 г., Свищов

31. Участие с доклад в юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика”, 12 май 2011 г., Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов

32. Участие с доклад в международна научна конференция на тема „Управление на проекти”, 15-16 април 2011 г., гр. Трявна

33. Участие с доклад в научна конференция с международно участие „Наука и общество”, 13-14 октомври 2010 г., гр. Кърджали

34. Участие с два доклада в І международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010”, 16-18 септември 2010 г., ТУ – Варна

35. Участие с доклад в ХІІ лятна PR школа „Комуникационни практики и вътрешни публики”, 12-14 юли 2010 г., НБУ – София

36. Участие с доклад в научно-практическа конференция „Научно въздействие за ефективен управленски процес – проблеми и решения”, 30 и 31 октомври 2009 г., Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов

37. Участие с доклад в шестата научна конференция “Съвременни управленски практики VI”, 20-22 февруари 2009, гр. Бургас, организирани от БСУ, Център по икономически и управленски науки

38. Участие с доклад в трета научна конференция “Съвременни управленски практики III”, 18-20 февруари 2005, гр. Бургас, организирани от БСУ, Център по икономически и управленски науки

39. Участие с доклад в Научна конференция с международно участие Варна – 2003 , 19-21 септември 2003 г.

Курсове от текущия семестър: