Електронен каталог

проф. Албена Бакрачева д.н.

проф. Албена Бакрачева д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


АЛБЕНА БАКРАЧЕВА, д.ф.н., е професор по американска литература, Департамент „Англицистика”, Нов български университет. Създател е на Магистърска програма на НБУ„Американистика и британистика. Сравнителни изследвания” (на английски език).

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/ENVersion2014/AmericanAndBritishStudies.pdf

Албена Бакрачева е автор на книгите: "Близост в различията" (Изд. на СУ„Св. Климент Охридски” 1995); "Заложби на отвореността" (Изд. на СУ„Св. Климент Охридски” 1997); "Видимост отвъд видимото. Художественият дискурс на американския трансцендентализъм" (Изд. на Нов български университет 2007); "The Call of the Green. Thoreau and Place-Sense in American Writing" („Фабер”2009,Lambert, Germany 2017; "Visibility Beyond the Visible. The Poetic Discourse of American Transcendentalism (Rodopi Publishing House," Amsterdam-New York, NY 2013), както и автор на многобройни статии в български и международни научни издания.

Тя е съставител и преводач на тома "Хенри Дейвид Торо. Живот без принцип. Избрани произдения" (Изд. „Лик” 2001; Изд. „Сиела” 2011); съставител и редактор на "The Sun Is but a Morning Star. Anthology of American Literature" (Изд. на Нов български университет 2005); съставител, преводач и автор на предговорите на книгите: "Ралф Уолдо Емерсън. Свръхдушата. Избрани произведения"(Изд. "Сиела" 2014); "Хенри Дейвид Торо. "Дивите ябълки" (Изд. "Кръг" 2019); "Американска литературна теория и критика" (Изд. на Нов български университет 2020); преводач и автор на послеслова на книгата "Лято на езерата" от Маргарет Фулър (Изд. "Кръг", 2020).

Проф. Бакрачева е член на Thoreau Society, USA, на Международната асоциация по американистика (IASA – the International American Studies Association), както и на Съюза на преводачите в България.

Международният й опит включва: Fellowship of the John F. Kennedy Institute for North American Studies at the Freie Universitaet, Berlin, Germany (1992), Fulbright Grant – SUNY, USA (1993-94), USIA Fellowship – Summer Institute on Contemporary American Literature at the University of Louisville, Kentucky, USA (1999), както и многобройни участия в конференции в САЩ и Европа. От 2008 Албена Бакрачева е Еразмус-лектор по американска литература в Университета на Мачерата, Италия (Dipartamento di Lingue e letterature moderne, Universita degli Studi di Macerata, Italia).

Проф. Албена Бакрачева е носител на Наградата "The Walter Harding Distinguished Service Award" за изключителен научен принос в областта на американистиката (Concord, Massachusetts, USA, 2014).

ALBENA BAKRATCHEVA is Professor of American Literature and American Studies at New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, and Chair of the Master’s Program of American and British Studies (taught in English). In 2007 she obtained the honorary academic degree of Doctor of Letters(D.Litt.). http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/ENVersion2014/AmericanAndBritishStudies.pdf

Albena Bakratcheva is author of "Similarities in Divergences" (1995 – in Bulgarian), "Potentialities of Discourse" (1997 – in ulgarian), "Visibility Beyond the Visible" (2007 – in Bulgarian), "The Call of the Green. Thoreau and Place-Sense in American Writing" (2009р 2017 – in English), "The Poetic Discourse of American Transcendentalism" (Rodopi Publishing House, Amsterdam-New York, NY 2013 – in English).

She is editor and translator of "Henry David Thoreau. Life Without Principle. Selected Works" (2001 and 2011); editor of "The Sun Is but a Morning Star. Anthology of American Literature" (2005); editor and translator of: "Ralph Waldo Emerson. The Over-Soul. Selected Works" (2014); "Henry David Thoreau. Wild Apples. Selected Works" (2019); "American Literary Theory and Criticism" (2020); "Summer on the Lakes" by Margaret Fuller.

Prof. Bakratcheva is member of the Thoreau Society, USA, the International American Studies Association (IASA), and the Union of Translators in Bulgaria.

Albena Bakratcheva’s international experience includes: Fellowship of the John F. Kennedy Institute for North American Studies at the Freie Universitaet, Berlin, Germany (1992), Fulbright Grant – SUNY, USA (1993-94), USIA Fellowship – Summer Institute on Contemporary American Literature at the University of Louisville, Kentucky, USA (1999).Since 2008 Albena Bakratcheva is Erasmus-Lecturer of American Literature at the Dipartamento di Lingue e letterature moderne, Universita degli Studi di Macerata, Italia.

Prof. Albena Bakratcheva is the honorary recipient of The Walter Harding Distinguished Service Award for excellent literary scholarship (Concord, Massachusetts, USA, 2014).


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

Книги

•The Call of the Green. Thoreau and Place-Sense in American Writing. Faber 2009; Lambert Academic Publishing, Germany, 2017. (монография)

•Visibility beyond the Visible. The Poetic Discourse of American Transcendentalism. Rodopi Publishing House: Amsterdam, The Netherlands, 2013. (монография)

•Видимост отвъд видимото. Художественият дискурс на американския трансцендентализъм. Издателство на Нов български университет: София, 2007. (монография)

•The Suns Is but a Morning Star. Anthology of American Literature. New Bulgarian University Press: Sofia, 2005.

•Заложби на отвореността. Университетско издателство "Св. Климент Охридски": София, 1997. (монография)

•Близост в различията. Особености на реалистичното повествование в английския просвещенски роман и българската следосвобожденска белетристика. Университетско издателство "Св. КлиментОхридски": София, 1995. (монография)

Преводи

•Патриша Хайсмит. ДЪЛБОКА ВОДА. „Народна култура”, София, 1988.

•Уоле Шоинка. ЛЪВЪТ И ПЕРЛАТА; ОБИТАТЕЛИТЕ НА БЛАТАТА; СМЪРТТА И КРАЛСКИЯТ СЪВЕТНИК (пиеси). „Народна култура”, София, 1989.

•Хенри Дейвид Торо. УОЛДЪН. ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ. Превод и предговор. „Народна култура”, София, 1993.

•Хенри Дейвид Торо. ЖИВОТ БЕЗ ПРИНЦИП. Съставителство, превод и предговор. „Лик”, София, 2001; „Сиела”, София, 2011.

•Ралф Уолдо Емерсън. СВРЪХДУШАТА. Съставителство, превод и предговор. „Сиела”, София, 2014.

•Хенри Дейвид Торо. УОЛДЪН. Превод и предговор. „Хермес”, Пловдив, 2016.

•Хенри Дейвид Торо. ДИВИТЕ ЯБЪЛКИ. Избрани есета. Съставителство, превод и послеслов. Издателство "Кръг", 2019.

•АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРНА ТЕОРИЯ И КРИТИКА. Съставителство, превод и предговор. Издателство на Нов български университет, 2020.

•Маргарет Фулър. ЛЯТО НА ЕЗЕРАТА. Превод и послеслов. Издателство "Кръг", 2020.

•Ралф Уолдо Емерсън. КРЪГОВЕ. Съставителство, превод и послеслов. Издателство "Кръг", 2021 (под печат).

Есета и статии

“‘Higher Laws’ and ‘Divine Madness:’ Transnational and Translocal Configurationsof Quixotic In/Sanity in the American Renaissance.” One World: The Americas Everywhere – RIAS, eds. Gabriela Vargas-Cetina and Manpreet Kaur Kang. A Special Issue of RIAS - the Review of International American Studies,Vol. 13, Fall - Winter 2020 (2/202), 87-101.

“‘Men First, Subjects Afterwards:’ Thoreau, “Civil Disobedience,” and the Thoreauvian Echoes of 1968.” In: “1968: Transnational Legacies.” Review of International American Studies - RIAS, vol. 12, Fall-Winter (2/2019), pp. 119-128. ISSN 1991-2773

“Thoreau’s ‘Wild Apples’.” В: Сборник, посветен на Йордан Костурков. Изд. На Пловдивския университет, 2018, pp. 23-35. ISBN 978-619-202-451-2

“Classics.” In: Henry David Thoreau in Context, ed. James S. Finley, CAMBRIDGE University Press, Cambridge, UK-New York, USA, 2017, pp. 57-66. ISBN 978-1-107-14922-9

„Модерност/духовност: превъплъщения на идеята за Америка в американската и българската култура”. В: Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (XX-XXI в.), Институт за литература, БАН, Изд. Център „БоянПенев”, 2017, с. 31-44. ISBN 978-619-7372-06-9

“‘Wild Apples’ and Thoreau’s Commitment to Wildness in the Last Decade of His Life.” In: Nineteenth-Century Prose, Volume 44, Number 2, Fall 2017, Special Issue: Thoreau Bicentennial Essays, ed. Richard J. Schneider, San Diego State University Press: San Diego, CA, USA, pp. 197-212. ISSN 1052-0406

"'What Is the Sea to a Fox?' Why Would Thoreau Ask?: Imaging the Atlantic in Cape Cod." In: The Thoreau Saunterer: Volume 19-29, USA, 2012, pp. 182-191. ISSN 1068-5359

"Яркото зарево на американската литературна критика: Маргарет Фулър" – Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева, Институт за литература, БАН, Изд. Център „Боян Пенев”, 2012/13, стр. 471-6. ISBN 978-954-322-5590

“Metamorphoses of the Frontier: Realities and Haunting Ghosts of Americanization.” In: North American Borderland Narratives – French, Spanish, and Native Identities. Studies of the Psychological Borderlands. Ed. by Jeanette M. L. den Toonder. New York: The Edwin Mellen Press, 2011, pp. 13-23. ISBN-13: 978-0-7734-1295-8; ISBN-10: 0-7734-1295-6

"The Stranger and the Inhabitant Viewing the Shore in Thoreau's'Cape Cod'" - В: "ГодишникнаНовбългарскиуниверситет. Департамент 'Чуждиезици и литератури'", София, 2009. (Публикацияна CD: Новбългарскиуниверситет, юни 2009) ISSN 1313-7875

"Between Nonconformity and Belonging: The New England 'Club of the Like-Minded'" - В: "Conformism, Non-Conformism and Anti-Conformism in the Culture of the United States". Edited by Antonis Balasopoulos, GesaMackenthun, Theodora Tsimpouki.Series: European Views of the United States. Edited by the Officers of the European Association for American Studies,Volume 1. Universitätsverlag WINTER, Heidelberg, Germany, 2008, с. 81-90. ISBN 978-3-8253-5479-4

"Thoreau's Way from Emerson to Thoreau: The Gesture of Self-Naming" - В: "The Thoreau Reader", EServer Web Publishing Project, at Iowa State University, in Ames, Iowa. Ed. by Richard Lenat, 2007.

"The Transatlantic Identity of the Transcendentalist: New England Horizons of Postkantianism" - В: "Trans/American, Trans/Oceanic, Trans/lation". Selected Proceedings of the Third World Congress of the International American Studies Association (IASA):University of Lisbon, Portugal, September 20-23, 2007.(Публикацияна CD: CafePress, San Mateo, CA, June 2009)

"Яркото зарево на американската критическа мисъл: Маргарет Фулър" - В: "Български език и литература", София, кн. 3-4, 2007, с. 46-54. ISSN 0324-1270

"Сред тихите съответствия на вътрешни и външни пейзажи: Х. Д. Торо и 'Седмица по реките Конкорд и Меримак'" - В:"Годишник на Нов български университет. Департамент 'Чуждиезици и литератури'. Сборник 'Език, литература, култура', том 7", София, 2007. (Публикацияна CD: Нов български университет, юни 2007) ISSN 1313-7875

"'Омировският експеримент' на Хенри Дейвид Торо" - В:"Словото - класическо и ново", Юбилейна конференция на Факултета по класически и нови филологии. Том 1/2005, Съст. Светлана Арнаудова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2007, 148-152. ISBN 978-954-07-2525-3

"Сред хармониите на опазената святост: Уолдън, Торо и 'Уолдън'" - В: "Философия", София, кн. 4, 2006, с. 10-17. ISSN 0861-6302

"Екопоетичният Торо" - В: "Български език и литература", София, кн. 1-2, 2006, с. 225-240. ISSN 0324-1270

"Metamorphoses of the Frontier: Realities and Haunting Ghosts of Americanization" - В: " eRUNSMAGAZINE.COM ", Issue 42, February 2006.

"Resounding New England Culture Today: Poetic Voices and Visions" - В: " Culture, Education and Leadership Today and Tomorrow". Proceedings of the 7th International Fulbright Conference, Sofia, May 12-13, 2006. (Публикацияна CD: Bulgarian-American Commission for Educational Exchange,София, декември 2006)

"Revelations of the Place: Transatlantic Romantic Globalizations" - В: "Spaces, Gaps, Borders". Proceedings of the 8th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies held in Sofia, 24-26 October, 2003. Volume I, Literature and Cultural Studies, Edited by Dr. Svetlin Stratiev and Assoc. Prof. Vesela Katsarova, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2006, 273-278. ISBN-10: 954-07-2355-6; ISBN-13: 978-954-07-2355-6

"With or Without Principle: Transcending Transcendentalism. Aesthetic Controversies, Receptional Modes" - В: "Годишник на Нов български университет. Департамент 'Чуждиезици и литератури'. Сборник 'Език, литература, култура', том 6", София, 2005, с. 227-231. ISBN 954-535-380-6

"Locating the American Voice: Space Relation as Self-Identification in Henry David Thoreau's Vision" - В: "How Far is America from Here?". Selected Proceedings of the First World Congress of the International American Studies Association 22-24 May 2003. Edited by Theo D'haen, Paul Giles, Djelal Kadir, and Lois Parkinson Zamora, Series: TextxeT. Studies in Comparative Literature 47, Rodopi, Amsterdam-New York, NY, 2005, с. 383-391. ISBN 90-420-1756-2

"Менторството като призвание: Торо през погледа на Емерсън" - В: "Философия", София, кн. 4, 2005, с. 38-45. ISSN 0861-6302

"Visibility Beyond the Visible: American Transcendentalism and/in Bulgarian Culture" - В: "МедияТаймс Ревю – издание за политика, изкуство и идеи", април 2005.

"Традиции и индивидуален талант: Емерсън и Торо" - В: "Български език и литература", София, кн. 1-2, 2005, с. 206-221. ISSN 0324-1270

"The Strange Liberty of Walking 'Walden'" - В: "The Concord Saunterer. Special 'Walden' Sesquicentennial Issue: Walden the Place and 'Walden' the Book", Published Annually by The Thoreau Society, Concord, Massachusetts, U.S.A., Volume 12/13, 2004/2005, с. 18-20. ISSN 1068-5359

"Американската 'Защита на поезията' – апотеоз на американския поет" - В: "Чуждоезиково обучение", София, кн. 4, 2004, с. 64-73. ISSN 0205-1834

"Американският трансцендентализъм - художествено-религиознапрактика и начин на живот" - В: "Философия", София, кн. 2, 2004, с. 42-52. ISSN 0861-6302

"Поетът-проповедник: естетическият модел на американските трансценденталисти" - В: "Български език и литература", София, кн. 1-2, 2004, с. 192-202. ISSN 0324-1270

"Първоосновите на американския трансцендентализъм - пуританство и просвещенски рационализъм" - В:" МедияТаймсРевю – издание за политика, изкуство и идеи ", май 2004.

"Американскияттрансцендентализъм" - В: "МедияТаймсРевю – издание за политика, изкуство и идеи", април 2004.

"Frontier Transcendences: The Need for Local Memories" - В:"America in the 21st Century". Proceedings of the International Conference of the Bulgarian-American Fulbright Commission and the Bulgarian American Studies Association (BASA), Sofia, November 21-22, 2003. (Публикацияна CD: Bulgarian-American Commission for Educational Exchange, София, ноември 2004)

"Трансатлантическите преображения на посткантианската мисъл: Ралф Уолдо Емерсън" - В: "Кант и диалогът на традициите. Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200-годишнината от смъртта на Имануел Кант", Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2004, с. 383-403.

"В часанавечернотосвиване: ГеоргиРупчев" - В: "Краят на модерността? Култура и критика - част III" (сборник), Издателство LiterNet, Варна, 2003, с. 492-496. ISBN 954-304-024-9

"The Wild, The West, The World: The Wild West World or the World Wild West" - В: "Годишник на Нов български университет. Департамент 'Приложна лингвистика'. Сборник 'Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение', IV част", София, 2003, с. 122-125. ISSN 954-535-380-6

."Visibility Beyond the Visible: American Transcendentalism and/in Bulgarian Culture" - В: ZENAF Conference Proceedings, "Cultural Exchanges between Central/Eastern Europe and America" - East-West American Studies Conference, 29 May - 2 June, 2002 at the Zentrum fuer Nordamerika-Forschung, Johann Wolfgang Goethe-Universitaet, Frankfurt am Main, Volume 3/2003, с. 40-59.

"A Fate That Never Turns Aside: Globalization and Convergence" - В: "FULBRIGHT, Knowledge, Power and Freedom in a Changing World. Proceedings of the Fifth International Fulbright Conference,Sofia, May 16-18, 2002", Bulgarian-American Commission for Educational Exchange, София, 2003, с. 288-294.

"From Interculturality to Multiculturality in Liberal Education" - В: "FULBRIGHT, Globalization and Cultural Differences. Proceedings of the Fourth International Fulbright Conference, Sofia, May 19-21,2000", Bulgarian-American Commission for Educational Exchange, София, 2001, с. 169-171.

"Първоосновитенаамериканскиятрансцендентализъм - пуританство и просвещенски рационализъм" - В: "Философски форум", София, год. III, бр. 9/1, 2001, с. 211-222. ISSN 1311-1213

"Американският трансцендентализъм" - В: "Кант и кантовата традиция в България. Сборник, посветен на стогодишнината от рождението на проф. ЦекоТорбов", Издателство ЛИК, София, 2001, с. 336-341. ISBN 954-607-391-1

"Вдъхновението във философско-естетическата система на американските трансценденталисти" - В: "Философия",София, кн. 1, 2001, с. 30-36. ISSN 0861-6302

"Унитариатството в духовната традиция на американския трансцендентализъм" - В: "Философия", София, кн. 1, 2000, с. 8-15. ISSN 0861-6302

"Българската следосвобожденска белетристика в светлината на европейската романова традиция" - В:" Българската мяра в литературата ", Българскиписател, София, кн. 3, 1999, с. 250-287. ISBN 954-443-592-1

"Видимост отвъд видимото": Американският трансцендентализъм - В: "Език и литература", София, кн. 3, 1995, с. 13-26.

"'Тъй се почнуват романите...' (Особености на реалистичното повествование в английския просвещенски роман и българската следосвобожденска белетристика)" - В: " Литературна мисъл ", София, кн. 1, 1993, с. 48-78. ISSN 0324-0495

"Близост в отличията. Особености на повествованието у Михалаки Георгиев и Оливър Голдсмит" - В: "Език и литература", София, кн. 2, 1992, с. 49-62.

"Ад" - PRESTO към "Септември" - В: "Литературна мисъл", София, кн. 8, 1986, с. 103-109. ISSN 0324-0495

Курсове от текущия семестър: