Електронен каталог

доц. д-р Васил Къдрев

доц. д-р Васил Къдрев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
0878539529
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ВАСИЛ КЪДРЕВ

Образование:

Период 1975 - 1980

Организация ТУ - София

Специалност Съобщителна техника

Професионален опит:

Период 1980 - 1994

Организация „Инкомс“ - Институт по съобщителна промишленост - София

Заемана длъжност: Научен сътрудник “Програмно осигуряване” (направление „Цифрови комутационни системи“)

Аспирант в Московски технически университет по съобщения и информатика (1983 – 1988) - специалност 02.07.20 “Мрежи, съобщителни възли и разпределение на информацията” (1988).

Период 1995 -1996

Организация Министерство на земеделието и хранителната промишленост

Заемана длъжност:Експерт „Телекомуникации“

Период 1994 – 1996

Организация „Edward Communications OOD“ - София

Заемана длъжност:Завеждащ фирмена телекомуникационна мрежа

Период 1995 – 2011

Организация ВТУ „Тодор Каблешков” - София

Заемана длъжност: Гл. асистент, доцент (специалност 02.07.20 „Телекомуникационни мрежи и системи”)

Период 2001 – 2010

Организация ВТУ „Тодор Каблешков” - София

Заемана длъжност: Завеждащ администрирането на университетската телекому-никационна мрежа на ВТУ “Т. Каблешков” като:

- Ръководител на „Телекомуникационен център” (от 2009 г. – „Университетски център по информационно и телекомуникационно осигуряване”);

- Супервайзор на информационното и телекомуникационно осигуряване (2010).

Период 2004 - 2011

Организация - Бургаски свободен университет (2004 - 2011),

- Русенски университет (2004 - 2006),

- Технически университет – Варна (2005 - 2012),

- Нов български университет (2010 - 2011).

Заемана длъжност: Хонорован доцент

Период 2011 – досега

Организация Нов български университет

Местонахождение София

Заемана длъжност: Редовен доцент

Други дейности:

- специализация във Франция (фондация “Sophia Antipolis” – Кан) на тема “Съвременни телекомуникации и интегрални мрежи” (1993).

- научен секретар на Факултетния съвет на факултет “Транспортна инфраструктура” на ВТУ “Т. Каблешков” (2001 – 2004).

- административно и финансово Интернет банкиране на ВТУ „Т. Каблешков” (2007 – 2010).

- участие в комисии по акредитация към НАОА (Русенски университет, ТУ – Габрово, Колеж по телекомуникации – Смолян) - 2009.

- участие като консултант в проект за изграждане на обединена телекомуникационна система на Уникредит-Булбанк (2008 – 2009).

- участие като консултант в проект за изграждане на телекомуникационна жп инфраструктура Пловдив-Бургас.

Научни публикации:

Общо над 95 публикации, 6 книги.

Проекти:

1. Ръководени вътрешни договори (във ВТУ „Т. Каблешков” за периода 2001 – 2009 г., тематично):

Период Наименование на проекта

2001 Изграждане на лаборатория по „Комутационна и мултиплексна техника”

2004 Изграждане на лаборатория по „Симулационно моделиране в комуникациите и транспорта”

2001 - 2006: 8 проекта за: Цялостно изграждане на университетска телекомуникационна инфраструктура (вътрешна и външна, подземна и въздушна, медна и оптична, сградна и междусградна, СКС в Ректорат и сертифициране), вкл. мрежа на СОТ и противопожарно известяване, вкл. и на студентски общежития; Изграждане и разширение на централен телекомуникационен и информационен възел (вкл. централен сървърен комплекс);

2001 - 2009 2 проекта за: Осигуряване на услуга „Свързаност към Интернет” (2001 - 2004) и „Свързаност към международната изследователска и образователна академична мрежа БИОМ (Geant)” (2005 - 2009).

2006 - 2009 4 проекта за: Развитие и надграждане на телекомуникационната мрежа и информа-ционна среда в съответствие със съвременните методи за управление на мрежи и ползване на (предоставен от МОН) лицензиран софтуер; миграция към стандартна кон-фигурация.

2009 1 проект: Изграждане на интегрирана информационна система на ВТУ „Т. Каблешков”

2. Ръководени договори с външни възложители от страната:

Период Наименование на проекта

2005 Изграждане на безжична телекомуникационна свързаност – WiFi (26 точки)

2006 Изграждане на лаборатория по „Java програмиране”

3. Международни проекти.

Проект ELISA „Обучение за МСП” на тема „Използване на информационните и комуникационни технологии” (Moodle и др.), 2006 - 2007 г.

Езикова подготовка: Руски, Английски, Френски

Членство: Съюз по автоматика и информатика, Съюз на учените в България, Съюз по електроника, електротехника и съобщения.

Области на научни интереси: - телекомуникационни мрежи и системи (фиксирани и мобилни); - мрежово администриране и мениджмънт; - комуникационни мрежи и телетрафик, - виртуални частни мрежи; - математическо и симулационно моделиране в телекомуникациите, - корпоративни мрежи.

e-mail: vkadrev@nbu.bg


Публикации:


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ - извадка

на доц. д-р инж. Васил Марков Къдрев

1. Kadrev V.M. and R.I. Goleva Analyses of Cell Servicing in ATM Multiplex with De-terministic Traffic Sources. In Proceedings of the ITC Sponsored St.Petersburg Regional International Teletraffic Seminar “Teletraffic Theory as a Base for QoS: Monitoring, Evaluation, Decisions”, LONIIS, St.Petersburg, Russia, June 1-7, 1998, pp. 377-388.

2. Kadrev V.М. and R.I. Goleva Analyses of Correlation Between Cell Delay and Cell Loss in ATM Multiplex with Varying Queue Length. In Proceedings of the Seventh International Conference "Electronics ’98", Sozopol, Bulgaria, September 23-25, 1998, book 2, pp. 51-56.

3. Goleva R.I. and V.M. Kadrev Analyses of ATM Multiplex Behavior Influenced by Different Types of Traffic Sources. In Proceedings of the National Conference with foreign participation "Telecom ’98", Varna, Bulgaria, October 7-9, 1998, vol.2, pp. 46-52.

4. Kadrev V.М. and R.I. Goleva Cell Delay and Cell Loss Ratio with Different Type of Traffic Sources in ATM Multiplex. In Proceedings of the National Conference with foreign participation "Telecom ’98", Varna, Bulgaria, October 7-9, 1998, vol.2, pp. 53-60.

5. Къдрев В.М. Програмен модул за определяне на времето за моделиране при създаването на имитационни модели на език GPSS. В сб. на национална конференция с международно участие “Телеком ’98”, Варна, 07-09.10.1998 г., том 1, с. 735 - 740.

6. Kadrev V.М. and R.I. Goleva Behavioural Analyses of ATM Multiplex with Deterministic Traffic Sources with Priorities. In Proceedings of the National Conference with foreign participation "Telecom ’99", Varna, Bulgaria, October 26-28, 1999, vol.2, pp. 61-66.

7. Къдрев В.М., Н.В. Пенев Сравнителен анализ на различни подходи за изграждане на АТМ мрежи. В сб. на национална конференция с международно участие “Телеком ’99”, Варна, 26-28.10.1999 г., том 1, с. 341-346.

8. Пенев Н.В., В.М. Къдрев Влияние на неравномерната плътност на мобилните абонати върху качеството на тяхното обслужване. В сб. на национална конференция с международно участие “Телеком 2000”, Варна, 11–13.10.2000 г., с. 277-282.

9. Пенев Н.В., В.М. Къдрев Анализ на ефекта от предоставяните услуги в АТМ мрежи. In Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies ICEST 2001, Bitola, Macedonia, June 07 – 08.2001, vol.2, pp. 308 – 313.

10. Пенев Н.В., В.М. Къдрев Изследване на ефективността на устройствата за абонатен достъп в АТМ мрежа. В сб. на национална конференция с международно участие “Телеком 2001”, Варна, 11 – 13.10.2001 г., с. 241 – 245.

11. Къдрев В.М., Н.В. Пенев Изследване на трафичните характеристики на клетъчна мрежа при неравномерно разпределение на абонатите. В сб. на XI научна конференция с международно участие “ТЕМПТ 2001 – Транспортът на XXI век”, София, 15 – 16.11.2001 г., с. 437 – 440.

12. Къдрев В.М., А.Н. Гушев Комутационна, мултиплексна и кабелна техника. Учебник за студентите от ВТУ “Т.Каблешков”. Изд. ВТУ “Т.Каблешков”, София, 2002.

13. Kadrev V.M. and N.V. Penev Research of the Process of Securing of QoS in Integral Networks Based on IP. In Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies ICEST 2002, Nis, Yugoslavia, October 02 – 04.2002, pp. 659-662.

14. Къдрев В.М., Н.В. Пенев Механизъм за приоритизиране на трафика в корпоративни мре-жи с интегрирани услуги. В сб. на национална конференция с международно участие “Телеком 2002”, Варна, 10 – 11.10.2002 г.

15. Фердинандов Е.С., Ц. Мицев, В.М. Къдрев Световодни комуникационни системи – ч.2 Предавателна част. “Сиела”, София, 2002.

16. Фердинандов Е.С., В.М. Къдрев, Ц. Мицев Световодни комуникационни системи – ч.3 Приемна част. “Сиела”, София, 2003.

17. Голева Р. И., В. М. Къдрев, К. В. Качарова Изследване на качеството на обслужване в IP телетрафични системи. В сб. ВТУ, 2008 г.

18. Голева Р. И., В. М. Къдрев, Ц. Б. Симеонова Изследване на качеството на обслужване в UMTS мрежи. В сб. ВТУ, 2008 г.

19. Голева Р. И., В. М. Къдрев Симулационен модел на параметрите на качеството на обслужване в UMTS мрежи. В сб. БСУ, 25-26.06 2010 г.

20. Голева Р. И., В. М. Къдрев Симулационен модел на параметрите на качеството на обслужване в IP телетрафични системи. В сб. БСУ, 24-25.06 2011 г., с. 141 – 148.

21. Goleva R., V. Kadrev End-to-end queue dimensioning in IP networks with heterogeneous traffic. In Proceedings of the 7th Annual International Conference On Computer Science And Education In Computer Science 2011 (CSECS 2011), Sofia, 6 – 10.07.2011, pp. 189 – 198.

22. Голева Р. И., В. М. Къдрев Изследване на изглаждането на VOIP трафика в IP мрежи. В сб. на Телеком 2011, София, 13 – 14.10.2011.

23. Къдрев В. М., М. Петкова , Г. Петров Управление на телекомуникационните мрежи от следващо поколение NGN. В сб. на НВУ „В. Левски”, В.Търново, 30.11 – 01.12. 2011.

24. Къдрев В.М., А.Н. Гушев Комутационна и мултиплексна техника. Учебник за студентите от ВТУ “Т.Каблешков”. Изд. ВТУ “Т.Каблешков”, - С., 2011, 320 с., под печат.

Курсове от текущия семестър: