Електронен каталог

Ангел Александров

Ангел Александров
Академична длъжност:
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
02/811 0609
Приемно време:

Професионална автобиография:


Ангел Стефанов Александров, инж.

Месторабота – научна организация, научно звено

Нов български университет, департамент „Телекомуникации“

Образование

• Висше, магистър-инженер по специалност Радио- и телевизионна техника, факултет Комуникационна техника и технологии, ТУ – София (1983 г.);

Заемани длъжности за последните пет години:

преподавател към Магистърски факултет (МФ),Бакалавърски факултет (БФ), Факултет базово образование (ФБО), ( Департамент “Телекомуникации”, НБУ);

Основна област и подобласти на научни изследвания

• Проектиране и конструиране на радиопредавателни и радиоприемни устройства;

• СВЧ техника; антенни технологии за СВЧ;

• Прогнози за разпространение на радиовълните;

• Антени и системи за мощни радиопредаватели;

Допълнителни области и подобласти на научни изследвания

• GSM комуникации; спътникови радиокомуникации; радио комуникации през Луната.

Специализации в чужбина и международно сътрудничество

Париж, Гренобъл – CIES – Meteo France

Научни награди и членство в научни организации

Член на БФРЛ – Българска Федерация на Радиолюбителите


Публикации:


Избрани научни публикации за последните 10 години:

1. Александров, А. ,Т. Стефанова „Проектиране и изследване параметрите на група късовълнови антени“, Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2010”, София, 2010 г., стр. 160-167.

2. Александров, А., Т. Стефанова „Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни“, Изд. “Аскони-Издат”, София, 2014.

3. Александров, А. Т. Стефанова „Слънчев цикъл 25 и влиянието му върху телекомуникациите и климата на Земята“, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 2018 г., стр. 1053-1063.

4. Александров, А., Т. Стефанова. Работа на дуобандер и 2х2 активни елементи с един фидер. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 27 - 28.06. 2019, стр. 1723-1731.

5. Стефанова, Т., А. Александров. За избора на преподавателска стратегия по телекомуникации: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2006”, Варна, 14-16.10. 2006, стр. 194-199.

6. Стефанова, Т., А. Александров. Ролята на лабораторните занятия при подготовката на студенти по телекомуникации в НБУ: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2007”, Варна, 11-12.10. 2007 г.

7. Стефанова, Т., А. Александров. Приложение на електронни модули в практическото обучение по телекомуникации: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2009”, Варна, 08-09.10. 2009 г.

8. Стефанова, Т., А. Александров. Технологии и видове взаимодействия при онлайн обучението: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15.06. 2012, Том 1, стр. 266-274

9. Stefanova, T., A. Alexandrov. Frequency Measurement of a 10 GHz Gun generator with a spectrum-analyzer up to 6 GHz. Proceedings of the 28 th International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Аssurance 2018”, September 10 – 14, 2018, Sozopol, Bulgaria, p. 121-122

10. Stefanova, T., A. Alexandrov. Measurement and analysis of cross-band satellite antenna parameters. Proceedings of the 29th International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Assurance”, September 6 – 10, 2019, Sozopol, Bulgaria, p. 21-24

Курсове от текущия семестър: