Programs Listing

Assoc. Prof. Boyan Dumanov, PhD

Assoc. Prof. Boyan Dumanov, PhD
Academic position:
доцент
Department:
Археология
Phone number:
02 8110269
e-mail:
Office hours:
Сряда 13:30-15:30 219 II Корпус
Четвъртък 13:30-15:30 219 II Корпус

Professional biography:


І. Средно и висше образование

1989-1992 68 СОУ “Акад. Никола Обрешков”, София

1992-1997 СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, катедра “Археология”, специалност “Средновековна археология”, Магистър, магистърска теза на тема “Произведения на късноантичния полихромен стил от територията на България (ІV-VІІ в.)”

1998-2003 докторант към катедра “Археология” на СУ “Св. Климент Охридски”; дисертация на тема “Късноантичното ювелирство в диоцезите Тракия и Дакия (ІV-VІІ в.)”.

30 Март 2004 – Научна и образователна степен Доктор, научна специалност Археология, присъдена от ВАК

2001 Специализация в Romisch-Germanische Komission des Deutschen Archaologischen Instituts, Франкфурт на Майн

Чужди езици

Английски, немски, руски

ІІ. Трудов стаж и преподавателска дейност

1998-1999 – редовна военна служба в Национална служба “Жандармерия”.

1999-2000 – 2002-2003 Хоноруван асистент към катедра “Археология” на СУ “Св. Климент Охридски” с курс упражнения по Археология на Късната античност (1999-2003) и Археология на Великото преселение на народите (2002-2003).

1999-2000 – 2001-2002 Хоноруван асистент към катедра “Археология” на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” с курс упражнения по Археология на Великото преселение на народите.

Януари 2004 – Декември 2004 - Инспектор по учебната дейност към Катедра Археология на СУ "Св. Климент Охридски" (по чл. 68)

Декември 2004 – Редовен преподавател Департамент Археология на Нов Български университет

ІІІ. Участия в Конференции, симпозиуми, конгреси, изнесени публични лекции

27-29.04. 1993 – ІІ Студентска Археологическа Конференция, Гюлечица, Самоковско

12-14.05. 2000 – Международна Научна Конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на чл. кор. проф. Веселин Бешевлиев

18-20.05. 2001 – Международна научна конференция “ Проф. дин Станчо Ваклинов и средновековната българска култура

13.09. 2001 - 62. Kolloquium der Arbeitsgemeinschaft Fruhgeschichtliche Archaologie. Reiss Museum, Манхайм

1-4.10. 2002 – Втори Международен Симпозиум “2075 години от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство”

29.12. 2002 - Археологически четения в чест на ст. н.с. І ст. д-р Люба Огненова

13-14.02. 2004 - Трета регионална археологическа конференция, с. Струмяни, обл. Благоевград

6-7.10. 2005 г. – Международна археологическа конференция “Долния Дунав през античността”, гр. Тутракан

ІV. Участие в Археологически експедиции

Август 1993 – Праисторическа селищна могила, с. Мъдрец, Старозагорско

Септември 1993 – Селище и светилище от ранната желязна епоха при с. Рогозиново, Харманлийско

Юли 1994 – Антично укрепено селище, с. Топола, Каварненско

1994 – 2003 – Постоянен член на екипа, проучващ Националния Археологически резерват “Дуросторум-Дръстър-Силистра” с ръководител доц. д-р Стефка Ангелова

Юни 1999 – Ранносредновековна крепост, Бюрабург, провинция Хесен, Германия

Октомври 1999 – Тракийски могилен некропол, с. Гарваня, Кърджалийско

Юни 2000 – Късноантичен укрепен комплекс с базилика, кв. “Лозенец”, София

Октомври 2000 – Тракийско селище от късната желязна епоха, с. Гарваня, Кърджалийско

Май 2001 – Неолитен комплекс, с. Ляската, Маданско

Юни-Юли 2002 – Средновековно селище, с. Златна Ливада, Чирпанско

Ръководител на експедиции

Октомври 2002 – Късноантично селище, с. Голяма Първица, Кърджалийско

Октомври 2003 -Юли 2004 – Късноантично селище, с. Малко Тръново, Чирпанско

Юли 2005 – Средновековна крепост и турски армейски некропол при с. Горно Ново село, общ. Братя Даскалови.

ІV. Конкурси и проекти

Май 2000 – Конкурс във Фондация “Отворено общество”, София за финансова подкрепа на Лятна археологическа школа в Националния археологически резерват “Дуросторум-Дръстър-Силистра”

Ноември 2000 – Конкурс в представителството на ЮНЕСКО, София за финансова подкрепа за специализация в Romisch-Germanische Komission des Deutschen Archaologischen Instituts, Франкфурт на Майн, Германия


Publications:


монографии:

1. Воинският офицерски гроб с представителна колесница от Дуросторум / Силистра / The burial of a high-ranking officer with a ceremonial carriage from Durostorum / Silistra. Силистра, 2013.

2. Късноaнтичното ювелирство в диоцезите Тракия и Дакия“, София, 2014.

статии:

1. 1997 Das Diadem aus Varna – ein interessanter Vertäter der spätantiken Juwelierkunst. – Archaeologia Bulgarica, II, 2, 51 – 56

2. 2001 Einige Bemerkungen über den hunnischen Schmuck aus Varna (Sammlung Diergardt). - Archaeologia Bulgarica, V, 1, 67 – 72

3. 2002 Наблюдения към един тип “ловуващ конник” върху произведения на късноантичното ювелирство. – В: πιτύη. Изследвания в чест на проф. др. И. Маразов. София, 407 – 413

4. 2003 “Чужди” елементи сред източногерманските паметници от Тракия и Дакия. – В: Р. Милев (Съст.) Готите и старогерманското културно-историческо присъствие по българските земи. София, 86 – 92

5. 2003 Archaeology of the late antique treasures south of the Lower Danube (4-6 cc.). Common directions. – In: Thracia XV. In honorem Annorum LXX Alexandri Fol, 677 – 690

6. 2003 Късноантични пръстени с гръцки и латински надписи от Тракия и Дакия. – В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. др. В. Бешевлиев. София, 125 – 134

7. 2004 Късноантичното ювелирство в диоцезите Тракия и Дакия (4-7 в.). Автореферат на дисертация. София

8. 2004 Метални предмети от периода 6 – 7 в. във фонда на ИМ – Хасково (в съавторство с М. Даскалов). – Известия на Историческия музей Хасково ІІ, 193 – 207

9. 2005 Спасителни археологически проучвания на обект 13 А (късноантично селище) при с. Малко Тръново, община Чирпан. – Археологически открития и разкопки за 2004 г. XLIV Национална археологическа конференция. София, 243 – 244

10. 2005 Проучвания в НААР “Дуросторум – Дръстър – Силистра” (в съавторство с Ст. Ангелова, Р. Колева, Вл. Пенчев). – Археологически открития и разкопки за 2004 г. XLIV Национална археологическа конференция. София, 279 – 281

11. 2005 Една късноантична катарама с изображение на конник. – В: Сб. Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура”, Велико Търново, 77-82.

12. 2005 The encrusted spatha from Durostorum. – Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Supplementum IV Stеphanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov. Sofia, 310 – 323.

2005 The Department of Archaeology of the New Bulgarian University (with P. Nedelcheva). – Zentrum für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, Archäologische Forschungen in der Türkei. Archaeologia Circumpontica, Heft 3, 2005, 14-16.

13. 2006 Средновековна крепост при с. Горно Ново село, община Братя Даскалови. – В: Археологически открития и разкопки през 2005 г. XLV Национална археологическа конференция. София, 331-333

14. 2006 Проучвания в НААР “Дуросторум-Дръстър-Силистра”. (в съавторство със Ст. Ангелова, Р. Колева, Ч. Кирилов, Вл. Пенчев). – Археологически открития и разкопки през 2005 г. XLV Национална археологическа конференция. София, 288-290

15. 2006 Нови наблюдения върху фибулите с медалионни изображения. – В: Spartacus II. 2075 години от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години Християнство. Международен Симпозиум 1-4 Октомври 2002 г. Сандански. Велико Търново, 113-120

16. 2006 Относно датата на деценалията на император Лициний и съдбата на сребърните donativa. – В: Heros Hephaistos: Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Велико Търново, 480-483

17. 2007 Recognizing the Goths on Lower Danube. The need of theoretical model. – In: The Lower Danube in Antiquity. International archaeological conference Bulgaria – Tutrakan, 6-7 October 2005. Sofia, 2007, 385-396.

18. 2007 Medallion brooches – insignia and largitiones or just adornments. – Ancient West & East 6, 161-175.

19. 2007 Провинциалният елит на Вътрешна Дакия в светлината на някои произведения на късноантичното ювелирство І (ІV в.). – Известия на Исторически музей – Кюстендил, т. ХІІ, 2007, 85-69.

20. 2007 Stoergoticismus на Балканите. Допълнение към Svenung. – История на пътя. Черно море между Изтока и Запада. ХІІ Понтийски четения. Варна, 9-10 Юни, 2006 г. Варна, 55-71.

21. 2007 Средновековна крепост при с. Горно Ново село, община Братя Даскалови. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. XLVІ Национална археологическа конференция. София, 2007, 478-481.

22. 2007 Проучвания на средновековния некропол в м. “Ескимезарлък” край с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. XLVІ Национална археологическа конференция. София, 482-484.

23. 2007 Проучвания в НААР “Дуросторум-Дръстър-Силистра”. (в съавторство със Ст. Ангелова, Р. Колева, Ч. Кирилов, Вл. Пенчев). – Археологически открития и разкопки през 2006 г. XLVІ Национална археологическа конференция. София, 283-286.

24. 2007 Криза и устойчивост на римската и готска идентичност през 6 в. – МИФ, 12, 219-237.

25. 2008 Goticismus – средновековна и модерна политическа доктрина. – Анали, 15, 1,102-116.

26. 2008 Възпоменателните съдове на император Лициний и “войната на императорите и образите” от ранния 4 в. – В: Сборник в чест на Александра Милчева .

27. 2008 Римското ювелирство в Мизия и Тракия. – Р. Иванов (Съст.) Археология на българските земи. Том ІІІ. София, 2008, 97-118

28. 2008 Dorostolum / Dristra. - Encyclopedia of the Hellenic World. Allocated electronic volumes.

29. 2008 Mesambria \ Mesemmvria. - Encyclopedia of the Hellenic World. Allocated electronic volumes.

30. 2008 Тракийско светилище от късната бронзова епоха и късноантично укрепено селище на вр. Карабурун (Градището), общ. Баните, обл. Смолян. – Археологически открития и разкопки за 2007 г. София, 141-143.

31. 2008 Археологическо проучване на обект “Късноримско селище” (№13 по ОВОС) в района на трасето на път 1-5 Джебел-Подкова-Маказа (км 355+500 – 355+850). – Археологически открития и разкопки за 2007. София, 514-515.

32. 2008 Проучвания на късноантична и средновековна крепост при с. Горно Ново село, общ. Братя Даскалови. – Археологически открития и разкопки за 2007. София, 565-567.

33. 2008 Проучвания на средновековния некропол в м. “Ескимезарлък” край с. Горно Ново село, общ. Братя Даскалови. – Археологически открития и разкопки за 2007. София, 752-753.

34. 2009 The Gothic fiction in the formation of the national historical schools of Europe. – Archaeologia Bulgarica, 3, 2009, 73-88

35. 2010 Насоки в развитието на римската и готската идентичност през 6 в. Преглед на съвременните източници. – В: Сборник в чест на проф. дин Велизар Велков. София, 435-450.

36. 2010 Археологически проучвания на късноантичен кастел и средновековна крепост в землището на с. Горно Ново село, общ Братя Даскалови. – Археологически открития и разкопки за 2009 г. XLIX Национална археологическа конференция. София, 395-398.

37. 2010 “Вторият” меч от гробната находка от Дуросторум. - Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Supplementum V. Stеphanos Archaeologicos in honorem Stefkae Angelova. 361-374.

38. 2011 Археологически проучвания на късноантичен кастел и средновековна крепост в землището на с. Горно Ново село, общ Братя Даскалови. – Археологически открития и разкопки за 2010 г. L Национална археологическа конференция. София, 374-377.

39. 2011 Издирване на археологически обекти в Етрополско. - Археологически открития и разкопки за 2010 г. L Национална археологическа конференция. София, 551-554.

41. 2011 A history of the East German and Gothic studies. Critical analysis of the archaeological and historical studies concerning the East Germans. - http://newbulgarian.academia.edu/BoyanDumanov/Teaching/21384/

42. 2011 Characteristic of the written sources about the attendance of the Goths in the territory of the late antique dioceses of Thracia and Dacia. - http://newbulgarian.academia.edu/BoyanDumanov/Teaching/21385/

43. 2011 Българските археолози като интелектуалци и участието им в политиката. - http://newbulgarian.academia.edu/BoyanDumanov/Talks/46862/

44. 2012 Класовите основи на идеята за древнотракийския елемент в българската народност и опозицията на археолозите. – В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944-1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23-24 март 2011 г. София, 201-220

45. 2012 The late antique workshops of jewellery south of the Lower Danube. Direct and indirect evidence of local production. – In: L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds.) The Lower Danube Roman Limes (1st-6th c. AD). Sofia, 405-428

46. 2012 Археологически проучвания на късноантичен комплекс в землището на с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. LI Национална археологическа конференция. София, 351-353

47. 2013 Долнодунавските готски паметници, украсени с Kerbscnitt. Фибули. – „Селищна археология“. Годишник на Департамент Археология, Нов български университет. Т. VII, 112-151.

48. 2013 Спасителни археологически проучвания на обект „Късноантичен кастел и средновековно селище“ в м. „Градището“ при с. Мирково, общ. Мирково. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. LII Национална археологическа конференция. София, 287-290.

49. 2013 Археологически разкопки в м. Св. Атанас, гр. Етрополе (в съавторство с Анета Петрова). - Археологически открития и разкопки през 2012 г. LII Национална археологическа конференция. София, 284-297.

50. 2013 Комплексно проучване на археологически обекти в землището на с. Мирково, Софийска област. - Археологически открития и разкопки през 2012 г. LII Национална археологическа конференция. София, 540-543.

51. 2013 Barbarian military equipment and its evolution in the Late Roman and Great Migration periods (3rd-5th c. A.D.). – In: A. Sarantis, N. Christie (Ed.) War and Warfare in Late antiquity. Late Antique Archaeology. Volume 8. Leicester, 493-522.

52. 2013 Practical considerations, workflow protocol, and research prospects of micro-UAVs: Uncovering the upland zone archaeological heritage of the Mirkovo basin, Bulgaria (with J. Chapman, B. Gaydarska). - The Society for Archaeological Sciences Bulletin, 36,4, 34-43.

53. 2014 „Hunnic” modified skulls: physical appearance, identity and the transformative nature of migrations. – In: D. Sayer, H. Williams (Eds.) Mortuary Practices and Social Identities in the Middle Ages: Essays in Burial Archaeology in Honour of Heinrich Haerke. Exeter, 54-70.

54. 2014 The class foundations of the idea about the attendance of the ancient Thracian element within the formation of Bulgarian ethnicity. The opposition of the archaeologists. – Archaeologia Bulgarica 3, 12-27.

55. 2014 Mobility as a factor in the migration south of the Lower Danube. The case of the Goths. – Papers of the American research center in Sofia. Vol. 1, 33-41.

56. 2015 Thrace in Late Antiquity. – In: Ch. Denver Graninger, E. Nankov, J. Valeva (Eds.) A Companion to Ancient Thrace. Oxford, 91-105.

57. 2015 Цар Самуил, археологията и фатализмът в нашата история. – Университетски дневник, 8, 28-31.

58. 2015 Nomads and Byzantium. Problematic aspects of maintaining diplomatic relations diplomatic relations with the Pechenegs. – In: J. Bednarikova, M. Meshko, A. Zakova (eds.) Methodology in Ancient and Byzantine History. Brno, 2015, 181-193 (in cooperation with Marek Meshko, Masaryk University).

59. 2015 Mobility as a factor in the migration south of the Lower Danube. The case of the Goths. – Papers of the American research center in Sofia. Vol. 1, 2015, 33-41.

60. 2016 Петър Мутафчиев и археологическото проучване на Подбалканската област. – В: Историкът като изследовател, гражданин и човек. Сборник от конференция в чест на проф. Петър Мутафчиев, проведена на 17-18.05. 2013 г. в НБУ. София, 97-103.

61. 2016 Археологически проучвания на късноантичен селищен комплекс в землището на на с. Горно Ново село, общ. Братя Даскалови през 2015 г. – В: Археологически открития и разкопки за 2015 г. София, 566-569.

62. 2016 Издирване на археологически обекти на територията на общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора. – В: Археологически открития и разкопки за 2015 г. София, 864-867.

63. 2017 Националистични аспекти в българската археология от Освобождението до 1939 г. Раздел "Средновековие", ПОД ЗНАКА НА МУЗАТА КЛИО Юбилейна научна конференция по случай 20 години департамент „История“, под печат.

64. 2017 An Investigation of Soil Phosphate Analysis for Identification of Activity Areas at Doshkere, Bulgaria (with Boyka Zlateva). - Journal of Chemical Studies (in print).

65. 2017 Zwibelknopffibeln im Barbaricum nördlich der mittleren unteren Donau. – In; Tivadar Vida (Ed.) Romania Gothica II. The Frontier Worldq Barbarians and the Military Culture (with Dieter Quast). Budapest, 10-23.

66. 2017 Brain drain und Rückkehehr – Effekte von Migration in Abwanderungsgebieten. – In: H. Geisler (Hrsg.) Wandel durch Migration (with Dieter Quast). Büchenbach, 9-18.

67. 2017 История на проучванията в работната зона (с Иван Суванджиев, Живко Узунов). – В: И. Гацов, Б. Думанов, И. Димитрова, Ж. Узунов (Съст.) SARCHUS-AIR. Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати. София, 2017, 9-26.

68. 2017 Резултати от теренните издирвания в работния район (с Ирена Димитрова, Живко Узунов). - В: И. Гацов, Б. Думанов, И. Димитрова, Ж. Узунов (Съст.) SARCHUS-AIR. Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати. София, 2017, 37-48.

69. 2017 Комуникации и древни пътища. - В: И. Гацов, Б. Думанов, И. Димитрова, Ж. Узунов (Съст.) SARCHUS-AIR. Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати. София, 2017, 49-54.

70. 2017 Селищният комплекс при с. Горно Ново село – регионален управленски, икономически и религиозен център в централния дял на Сърнена Средна гора. - В: И. Гацов, Б. Думанов, И. Димитрова, Ж. Узунов (Съст.) SARCHUS-AIR. Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати. София, 2017, 55-62.

71. 2017 Каталог на регистрираните археологически обекти от теренни археологически издирвания през 2015 и 2017 г. (с Живко Узунов, Ирена Димитрова, Чавдар Лалов). - В: И. Гацов, Б. Думанов, И. Димитрова, Ж. Узунов (Съст.) SARCHUS-AIR. Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати. София, 2017, 77-114.

72. 2018 Археологически проучвания на късноантичен селищен комплекс при с. Горно Ново село, общ. Братя Даскалови (с Драгомир Гърбов, Чавдар Лалов). – Археологически открития и разкопки през 2017 г. LVII Национална археологическа конференция. София, 2018, 384-386.

73. 2018 Теренни издирвания в общини Етрополе, Ботевград и Мирково. Геоложки и химични анализи (с Анета Петрова, Ирена Димитрова, Биляна Костова, Живко Узунов). - Археологически открития и разкопки през 2017 г. LVII Национална археологическа конференция. София, 2018, 611-613.

74. 2018 Теренни изидравния в община Симитли (с Методи Златков, Илия Кулов, Христина Цонева, Светослав Йорданов). - Археологически открития и разкопки през 2017 г. LVII Национална археологическа конференция. София, 2018, 613-616.

75. 2018 Теренни издирвания в общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора (с Ирена Димитрова, Петранка Неделчева, Живко Узунов). - Археологически открития и разкопки през 2017 г. LVII Национална археологическа конференция. София, 2018, 653-656.

76. 2018 Терор в епохата на толерантност. Археологически свидетелства за политически престъпления през късната античност. – В: Археология на властта. Сборник с материали от конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на департамент „Археология“ към НБУ (под печат).

Courses from the current semester: