Programs Listing

Asst. Prof. Radosveta Krestanova, PhD

Asst. Prof. Radosveta Krestanova, PhD
Academic position:
главен асистент
Department:
Икономика
Phone number:
Office hours:
Вторник 13:00-15:00 302 II Корпус
Сряда 14:00-16:00 302 II Корпус

Professional biography:


Гл. ас. д-р Радосвета КРЪСТАНОВА-КАНЕВА

Контакти: rkrestanova@nbu.bg; radosvetakk@gmail.com

Доктор по право и политически науки на НБУ и Университета на Бургундия, Франция.

Главен асистент, Департамент Икономика.

Ръководител на Франкофонски център за академични постижения (Centre de réussite universitaire (CRU), НБУ.

Уебсайт : http://francophonie.nbu.bg/

Ръководител на Лаборатория за анализ и политики за въздуха към НБУ

Уебсайт : https://airpolicy.nbu.bg/bg/rykovoditel

Преподавател в департаменти:

Икономика (Бакалавърски програми „Финанси”, „Маркетинг и „Счетоводство и контролинг” ; Магистърска програма „Международен бизнес и развитие”)

Политически науки (Бакалавърскаa програми „Международна политика на френски език” и в Магистърска програма „Международни отношения и сравнителна политика на френски език”)

Чужди езици и култури (Бакалавърска програма „Романистика”)

КУРСОВЕ

Кръгова икономика и устойчиво развитие

Социална и солидарна икономика

Увод в международните отношения (на френски език)

Институции и актьори на международната политика (на френски език)

Екологична политика (на френски език)

Екологична политика (на английски език)

Екологични политики и устойчиво развитие

Международен бизнес и устойчиво развитие

Европейски проекти (на френски език)

Неправителствени организации и управление (на френски език)

Транснационални мобилизации и движения (на френски език)

Въведение в политическата наука (на френски език)

Интелектуалци, политика, революция (на френски език)

Френски език на европейската интеграция

Френски език на международната политика

Френски език за политолози

Общообразователен френски език за ниво

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ

2015: Докторска степен по право и политически науки, съвместна докторантура между НБУ и Университет на Бургундия в Дижон, Франция.

Докторска дисертация на тема « Les Nouveaux mouvements sociaux: le cas du mouvement écologique en Bulgarie » (Новите социални движения – зеленото движение в България)

1999: Магистърска степен по френска филология, Факултет за класически и нови филологии (ФКНФ), СУ „Св. Климент Охридски”.

Специализации: Превод на художествена и обществено-политическа литература, Методика на преподаването на френски език в началните и средните училища.

Дипломна работа: Le problèmе de la cohérence dans le recueil Illuminations d’Arthur Rimbaud („Проблемът за свързаността в сборника “Озарения” на Артюр Рембо”).

1983-1988 : 9 Езикова гимназия с изучаване на френски и испански език “Алфонс дьо Ламартин”, София.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ

2012: Специализации за усъвършенстване на научноизследователската дейност в Дом на науките за Човека (Maison des sciences de l'Homme MSH), Париж и Университет на Бургундия, Франция.

2009, 2010, 2011: Специализации за усъвършенстване на научноизследователската дейност в Дом на науките за Човека (MSH) в Дижон, Франция.

2008: Специализация за изследователска

дейност в School of Politics, Университета в Нотингам, Великобритания.

2006: Специализации за усъвършенстване на научноизследователската дейност в Университета на Бургундия, Франция, на тема „Сюрреализъм и политика”.

2005, 2008: Диплом на Министерството на науката, образованието и научно-изследователската дейност на Франция за оторизиран съставител и оценител на изпитни материали за владеене на френски език съобразно Препоръчителната езикова рамка на съвета на Европа.

ПО ВАЖНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

2019-2021: изследователски и приложен проект Air Quality Lab of NBU – Network of Social Learning Related to Air Quality and Environmental Protection (Лаборатория за качество на въздуха в НБУ – мрежа за обществена осведоменост за качеството на въздуха и опазването на околната среда), с подкрепата на Европейска климатична фондация (European Climate Foundation) (ръководител).

2019-2021: Consortium d’innovation pour construire des communautés participatives dans les universités d’Europe centrale et orientale (Консорциум за изграждане на активни граждански общности в университетите в Централна и Източна Европа), включващ Нов български университет, Университета в Сегед, Унгария, Университета на Тирана и Политехническия университет в Тирана, Албания и Държавния университет „Акаки Цертели" в Кутаиси, Грузия (координатор за НБУ).

2009 – 2017: Образователен проект МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ – Международен пътуващ университет за устойчиво регионално развитие в Западна Стара планина (ръководител).

ПРОФЕСИОНАЛЕН И ОБЩЕСТВЕН ОПИТ

От 2020 : Член на експертна комисия към Столична община за мониторинг на стратегии програми за подобряване на градската среда

От 2017 : Член на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ)

От 2017 : Член на европейската асоциация за европейско действие Еuropa NOVA: https://www.europanova.eu/membresdubureau/radosveta-krastanova

От 2011: Член на изследователска мрежа на Дом на науките за Човека, Дижон, за изучаване на устойчивото развитие в градска среда.

От 2009 : Член на изследователския екип на център "Жорж Шеврие", Университет на Бургундия, Франция.

От 2008 : Съосновател на образователна мрежа за устойчиво развитие и гражданско участие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ: www.placeforfuture.com

От 1995: Преводач на философска, историческа и социално-политическа литература към издателски къщи “Кама” и “Аргес”

ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Устойчиво развитие и кръгова икономика;

Социална и солидарна икономика;

Нови социални движения и иновативни политически форми;

Мотивация на гражданското участие в политиката, демокрация на участието и пряка демокрация;

Eкологични политики и политики за устойчиво развитие

Радикални артистични и политически течения между двете световни войни-сюрреализъм, дадаизъм, футуризъм;

Интердисциплинарни взаимодействия (политика-изкуство, политика-екология-устойчиво развитие).

Художествен и обществено-политически превод.

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Председател на гражданско сдружение “Щастливеца”, член на коалиция от граждански и природозащитни инициативи и сдружения ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ (2006-2016).

Представител на гражданското общество в гражданския съвет към Комисията по Околна среда и води на Столичен общински съвет (от февруари 2006).

Участник в гражданските кампании “Да спасим Иракли”, "Да спасим Странджа", НАТУРА 2000, "Нулеви отпадъци”.

Съорганизатор и координатор на проект “Гражданско въздействие върху институциите на местната власт за адекватно – законово и екологосъобразно – разрешаване на кризата с отпадъците на гр. София” в рамките на “Застъпнически кампании за промяна и подобряване на местни политики" на Институт “Отворено общество” - София (април-ноември 2006).

Съавтор и координатор за НБУ на проект за устойчиво развитие и гражданско участие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ (http://placeforfuture.org), финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (септември 2008- септември 2009).

Автор и ръководител на интердисциплинарен образователен проект УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО, финансиран от Фонд за стратегическо развитие на НБУ и Дирекция на природен парк "Витоша" (април-октомври 2010).

Организатор и главен координатор на ежегодния Пътуващ университет в Чипровци, посветен на гражданското участие и устойчивото развитие.


Publications:


Монографии:

Krastanova, R. (2016). Nouveaux mouvements sociaux et Nouvelle politique. Le mouvement vert en Bulgarie. Presses académiques francophones.

Krastanova. R. (2012). Green Movement and Green Parties in Bulgaria : Between System Integration and System Change. Friedrich Ebert Foundation, Sofia.

Кръстанова, Р. (2012). Зеленото движение и зелените партии в България. Между интеграция в системата и системна промяна. Фондация „Фридрих Еберт“- София.

Трудове в съавторство:

Krastanova, Radosveta and Hadjitchoneva, Juliana, eds. (2020) Villes en transformation : Defis, (pre)visions, perspectives = Changing cities : Challenges, predictions, perspectives. New Bulgarian University Press, Sofia.

Кръстанова, Р. Канев, К. (съст.) (2009). Място за бъдеще. Година първа. Сборник за устойчиво развитие и гражданско участие. СГС-Щастливеца, София.

Глави от научни трудове:

Кръстанова, Р. (2014). Състояние на гражданското общество и качество на демокрацията в България. В. – Качество на демокрацията в България. Канев, Д., Тодоров, А. (съст.), Изток-Запад, София.

Научна редакция:

Кръстанова, Р. (2014). Предговор и научна редакция на книгата Проект за свиване на растежа. Манифест за безусловна дотация за автономия. Автори: Лиеже, В., Мадлен, С., Онде, К., Вейо, А.- И. Сиела, София.

Научни статии:

Кръстанова, Р. (2021). Зелените политики в София. В: Стайкова, Е., Хаджичонева, Ю..Устойчиво развитие - поуки за София. Издателство на НБУ, 390 стр. SBN 978-619-233-176-4 (печатно издание) ISBN 978-619-233-177-1 (електронно издание).

Кръстанова, Р.(2021). От „червена“ икономика към „лилава“ икономика? Алтернативни стопански модели и нова ценностна парадигма. Годишник „Икономика и бизнес“ 2019 Департамент „Икономика“,издтелство на НБУ,170-186.

Krastanova, R (2019). The Green Movement in Bulgaria. Actors, Generations, Challenges, Values. In : Südosteuropa Mitteilungen Journal, 05-06/2019, 112-123, Südosteuropa Gesellschaft e.V.

Кръстанова, Р (2019). Зеленият гражданин. Политико-антропологически портрет. В: сп. Политически изследвания, бр. 1-2/2019,94-115.

Krastanova, R. (2019). La controverse au sein du militantisme écologiste entre le manichéisme et l'(éco)complexité. Étude anthtropolitique de trois générations de militants verts en Bulgarie. In : Les paroles militantes dans les contoroverses enviornementales, Revue “Questions de communications“, série actes 2018/37. Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, 2019, 57-81.

Кръстанова, Р. (2017). Европа на гражданите и транснационална демокрация: европейската гражданска инициатива пет години по-късно. В. - ЕС след 2020 г. : в търсене на идентичност, устойчивост и растеж. Сборник от годишната конференция на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), София, 26 октомври 2017 г

Krastanova, R. (2014). Nouveaux mouvements citoyens et Nouvelle politique. Le mouvement environnemental en Bulgarie entre la contestation du statuo quo et la redéfinition du bien commun. In. - Divinatio. Studia culturologica series. Znepolski, I.and Ginev, D. (eds), vol.37, Spring- Summer 2013.

Krastanova, R. (2014). Les nouvelles mobilisations urbaines. Humaniser et esthétiser par l'espace. In. – Mobilisations citoyennes dans l'espace public, Rouet, G. (dir.), L'Harmattan, Paris.

Кръстанова, Р. (2014). От демокрация на елитите към демокрация на участието. Анализ на мотивацията на участници в природозащитното движение в България. В – Социални идеи, движения и политики. Кандиларов, Е. (съст.) НПИ „Димитър Благоев“, София.

Кръстанова, Р. (2013). Очовечаването на екологията : един интердисциплинарен поглед . В - : Екология и хуманизъм, Димитров, Л., Мизов, М. (съст.), Фондация „Човещина“, София.

Кръстанова, Р. (2013). Зеленото движение в България между Прехода и Промяната. В. - Изследвания по история на социализма в България. Преходът. Част II, Кандиларов, Е., Мизов, М. (съст.), Център за исторически и политологически изследвания, София.

Кръстанова, Р. (2010). От демокрация на елитите към демокрация на участието? Анализ на мотивацията на участници в природозащитното движение в България (2005-2009) В. - Демокрацията в България през 21 век, Тодоров, А. (съст.), Европейски информационен център - Велико Търново, 155-165.

Krastanova, R. (2010). Écologie et contestation: La nouvelle vague verte en Bulgarie. In. - Engagement citoyen, Krasteva, A. et A. Todorov (dir). V.Tirnovo: Faber Publishers.

Кръстанова, Р. (2009). Има ли време за бъдещето? Устойчиво развитие и гражданско участие. В : Място за бъдеще. Година първа, сборник, Канев, Петър, Кръстанова, Радосвета (съст.), Място за бъдеще. Година първа,СГС-Щастливеца, София.

Кръстанова, Р. (2008). Гражданско общество и гражданско участие в природозащитата в България в контекста на европейските ценности. В. - Европейски ценности и гражданско общество. Център за исторически и политологически изследвания, София.

Kръстанова, Р. (2007). Сюрреализмът преди всичко и винаги. Азбучник на сюрреализма. сп. Следва, бр.7, НБУ.

Krustanova, R. (2006). L’Image – entre la destructuration voulue et une reconstruction possible. In. - Semiotics, Image and Narration. Southeast European Center for Semiotic Studies, New Bulgarian University, XII, EFFS.

ПРЕВОДИ

"Способността за съдене" - 6 философски есета на видни френски постмодернисти (Лиотар, Дерида, Кортиан, Лаку-Лабарт, Нанси, Декомб), изд. "Аргес", С., 1995

Стефан ЛЬОБЕК, "Франкското наследство", (Поредица: "Средновековна Франция"), изд. "Аргес", С., 1996

"Рембо и Лотреамон", в. "Литературен форум", м. февруари, 1999

Марсел БУРГА, "Техника на танца", изд. "Кама", С., 2000

Артюр РЕМБО, “Ранни творби”, в. "Литературен форум", март 2000, май 2000

Луи ФОРЕСТИЕ, две поеми в проза, в "Литературен форум", април 2001

Жул МИШЛЕ ,"Магьосницата", в. "Литературен форум", юни 2001

Пол ЛЬОМЕРЛ, "История на Византия", изд. "Кама", С. 2002

Пиер ВОАЛЕРИ, “Между два свята”, изд. “Кама”, С. 2005 (преводачески екип)

Жул МИШЛЕ, Антология, изд. на НБУ, С. 2019

Courses from the current semester: