Електронен каталог

доц. д-р Ралица Костадинова

доц. д-р Ралица Костадинова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 14:15-16:15 412 I Корпус
Четвъртък 14:15-16:15 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Ралица Костадинова е доктор по наказателно право (2011) и доцент (2020) в департамент "Право" на Нов български университет. Автор на над 60 публикации в наказателноправната област в български и международни научни издания. Преподава в Нов български университет от 2001 г. като асистент по наказателно право. През периода 2004 -2013 г. е програмен директор на магистърска програма "Право"; член на Библиотечен съвет, член на комисия по акредитация към МФ, секретар на списание "Правен преглед", член на редакционната колегия на Юридическо списание НБУ и др.

През периода 2012-2023 г. въвежда редица нови курсове в програмите на департамент Право, департамент Национална и международна сигурност и други.

През учебната 2023/2024 г. е титуляр следните курсове: Наказателно право, Семинар по наказателно право, Международно наказателно право, Наказателно право на ЕС, Наказателно право и наказателен процес.

Има преподавателски и експертен опит в областта на наказателното право, история на наказателното право, национална сигурност в различни образователни центрове и администрация извън НБУ: Национален институт по правосъдие, Народно събрание, Макс Планк институт по правна история (Франкфурт, Германия) и др.

Член е на Международната асоциация по наказателно право, Българската асоциация по криминология; Член на Редакционната колегия на Юридическо списание на НБУ и негов главен редактор (2005-2021); Ръководител на Кръжок по наказателно право в НБУ от 2018 г. до сега.

За контакти: rkostadinova@nbu.bg

Адрес за кореспонденция: София 1618, ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео № 21, департамент "Право"


Публикации:


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. Д-Р РАЛИЦА КОСТАДИНОВА

І. МОНОГРАФИИ И СТУДИИ - 3

1. Костадинова, Р. Транспортни престъпления (стр. 351 с.). София: Сиела. 2012. ISBN - 978-954-28-1059-9; COBISS.BG-ID - 1245943268

2. Kostadinova, R. Formation of Bulgarian Criminal Law in the Post-Ottoman Liberation Period. In: Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Sudosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2015. X, 934 S., рр. 755-795. ISBN 9783465042464

3. Костадинова, Р. Условното осъждане по българското наказателно право. София: Издателство на Нов български университет, 2019. ISBN - 978-619-233-068-2; COBISS.BG-ID - 1290355172

ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - 6

4. Костадинова, Р. Освобождаване от изтърпяване на наложено наказание (Глава VII НК). В: Наказателно право на Република България. Обща част. Под научната редакция на проф. д.ю.н. Румен Марков. София, Сиела, 2022, с. 593-610. (Глава от учебник). ISBN - 978-954-28-4061-9.. COBISS.BG-ID - 55710216

5. Владимиров, Р. Костадинова, Р. Владимиров, Р. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2008. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров). ISBN - 978-954-28-0219-8. COBISS.BG-ID - 1228896740

6. Владимиров, Р. Костадинова, Р. Наказателно право в схеми и определения, Второ преработено издание, София, Сиела, 2009. ISBN - 978-954-28-0547-2. COBISS.BG-ID - 1231767780

7. Владимиров, Р. Костадинова, Р. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2012.

8. Владимиров, Р. Костадинова, . Наказателно право в схеми и определения, Трето преработено и допълнено издание, София, Сиела, 2014.

9. Владимиров, Р. Костадинова, Наказателно право в схеми и определения, Четвърто преработено и допъленено издание, София, Сиела, 2017. ISBN: 9789542824725

ІІІ. НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ

10. Петкова, Р. Юридически аспекти на качеството, Бюлетин качество, 2003, № 3.

11. Петкова, Р. Наказателноправни въпроси на граничната сигурност на Република България, Правен преглед, 2002, № 1, с.77-87.

12. Костадинова, Р. Трафикът на хора – престъпление по българския Наказателен кодекс, Юридическо списание на НБУ, 2005, №2.

13. Костадинова, Р. Пробацията след последните промени в наказателното законодателство, Правна мисъл, 2005, № 2, с. 53-66.

14. Костадинова, Р. Противодействие на трафика на хора (наказателноправни аспекти), Правен преглед, 2005, № 1, с. 82-92. ISSN 1310-9472.

15. Костадинова, Р. Обща характеристика на престъпленията по транспорта, Юбилеен сборник на Департамент „Право”, НБУ, 2006, с. 311-325.

16. Костадинова, Р. Управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотици или техни аналози, Правен преглед, 2007, № 1, с. 120-136.

17. Костадинова, Р. Административнонаказателна и наказателна отговорност за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, Правна мисъл, 2008, № 1. с. 53-63.

18. Костадинова, Р. Кодификация на българското наказателно законодателство. В: Годишник на Нов български университет, 2010, с. 461-466.

19. Костадинова, Р. Наказателноправна защита на транспортната безопасност в България, Правен преглед, 2008 ,№ 1, с. 53-76.

20. Костадинова, Р. Юридически механизми за защита на пострадалите от домашно насилие, Юридическо списание на НБУ, 2008, №3.

21. Костадинова, Р. Наказателноправна защита на регистрационния и идентификационния режим на моторните превозни средства, Юридическо списание на НБУ, 2008, № 4.

22. Костадинова, Р. Съгласуване на кодификационните закони. Юридическо списание на НБУ, 2009, №3.

23. Костадинова, Р. Транспорт и транспортна безопасност, част 1, Юридическо списание на НБУ, 2010, № 2.

24. Костадинова, Р. Транспорт и транспортна безопасност, част 2. Юридическо списание на НБУ, 2010, № 3.

25. Костадинова, Р. Особености на изпълнителното деяние на престъпното повреждане на транспортни средства или съоръжения. Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Правни науки, 2010, с. 226-229.

26. Костадинова, Р. Traffic crimes under Bulgarian criminal law. Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 1 (2011), p. 30-37.

27. Костадинова, Р. Особености на предмета на транспортните престъпления по българското наказателно право. Правна мисъл, 2011, № 2, с. 20-35.

28. Костадинова, Р. Смесената вина при транспортните престъпления. В: Международна научна конференция „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, том Втори, Бургас, БСУ, 2011, с. 211- 216.

29. Костадинова, Р. Особености на обекта на транспортните престъпления. В: Научни трудове на Института на държавата и правото. Том VI, София, 2011, с. 299-316.

30. Костадинова, Р. Специфики на обекта при отделните видове престъпления по транспорта. В: Юбилеен сборник на Департамент Право, София, 2011, с. 312-327.

31. Костадинова, Р. Особености на диспозицията и изпълнителното деяние на транспортното престъпление по чл. 342 от Наказателния кодекс. Правна мисъл, 2011, №4, с. 23-37.

32. Костадинова, Р. Дискусионни въпроси относно вината при същинското транспортно престъпление. Норма, 2011, №1, с. 29-40.

33. Костадинова, Р. Още един доктор по право на НБУ. Университетски дневник, 2011, № 31 с.7-8.

34. Костадинова, Р. Европейски модели за наказателноправна защита на транспортната безопасност. В: Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. Годишна научна конференция 2012. София, Издателски комплекс – УНСС, с. 229-234. ISBN 978-954-644-434-9

35. Костадинова, Р. Особености на субекта на престъпленията, засягащи безопасността в транспорта. Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет за 2012 г., София, 2013, с. 207-223.

36. Костадинова, Р. Системата на престъпления и наказателната политика на Република България. В: Модели за система на престъпления според наказателното право, Пловдив, 2013, с. 131-146. ISBN - 978-954-423-836-0; COBISS.BG-ID - 1262354404

37. Костадинова, Р. Последните промени в наказателното законодателство. В: Правото – изкуство за доброто и справедливото”. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив,2012. ISBN - 978-954-423-874-2; COBISS.BG-ID - 1262338788

38. Костадинова, Р. За университетските преподаватели и научните архиви. Библиосфера, №16, 2012.

39. Костадинова, Р. Понятието значителни имуществени вреди в българското наказателно право. Научни трудове на Русенския университет, 2012, том 51, серия 7, с. 260-264.

40. Костадинова, Р. Условное осуждение в болгарском уголовном праве. В: Актуальные проблемы современных общественных наук: научное знание в глобализирующемся мире: материалы III Междунар.науч.-практ. конф. молодых ученых / редкол.: Д. Р. Пескова [и др.]. –Уфа : БАГСУ, 2013, с. 299-305.

41. Костадинова, Р. Възникване и развитие на условното осъждане в България (1904 - 1968 г.). В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том втори, Бургас, 2013, с. 135-141.

42. Костадинова, Р. Видове наказания, предвидени за транспортните престъпления по българското наказателно право. В: AUREA. Златни правила. Годишник на Юридическия факултет на УНСС, №6, 2013, с. 191-201. ISSN 1313-6607.

43. Костадинова, Р. Стефан Бобчев и българското обичайно наказателно право през ХІV-ХVІІІ век. В: Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев. София: Издателски комплекс на УНСС, 2014, с. 97-102.

44. Костадинова, Р. Наказателноправната защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност. В: Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условие на динамика и трудно предвидима среда / Състав и науч. ред. Веселин Георгиев, София, Нов български университет, 2013, с. 484-490.

45. Костадинова, Р. Престъпления срещу сигурността на гражданската авиация. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“., том 6, Издателски комплекс на Национален Военен университет, Велико Търново. 2013, с. 76-84.- ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID - 1270820068

46. Костадинова, Р. Практика на Върховния касационен съд по приложението на чл. 343 от НК (2012-2014 г.). В: Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 7, с. 242-245.

47. Костадинова, Р.(2015). Наказателното правораздаване през погледа на медиите. В: Медиите в България: 25 години по-късно. София: НБУ, 2015, с. 110-116.

48. Костадинова, Р. (2015) . Някои аспекти на наказателната отговорност при стопанските престъпления. В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа. том 2. София: Издателски комплекс на УНСС. 2015, с. 233-239.

49. Костадинова, Р. (2016). Наказателноправната защита от тероризъм –някои аспекти на Международното наказателно право и Наказателното право на ЕС. В: Годишник на департамент Право на НБУ за 2015, София, 2016, с. 298-311.

50. Костадинова, Р. (2016). Наказателноправна защита на националната сигурност. В: Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност. София: НБУ, 2016, с. 381-384.

51. Костадинова, Р. (2016). Безусловното осъждане на „Условното осъждане“. В: Законът на правото или правото на закона. София: НБУ, 2016, стр. 151-158.

52. Костадинова, Р. (2016). Особености на отложеното изпълнение на наложено наказание в българското наказателно законодателство. В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 199-211.

1. 44.Костадинова, Р. (2016). Конституцията на Република България от 1991 г. и принципите на наказателното право. В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?", София: Народно събрание, с. 241-246.

53. Костадинова, Р. (2016). Криминализация на тероризма. В: Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски, том 7, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2016, с. 77-85.

54. Костадинова, Р. (2017). Производството по трансфер на пробационни мерки. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2017, том 6, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2017, с. 177-187. ISSN 1314-1937.

55. Костадинова, Р. (2017). Трансфер на пробационни мерки в Европейския съюз. В: Сборник 25 години департамент Право, 2017, с. 197-205.

56. Костадинова, Р. (2017). Особености на наложеното наказание за прилагане на условно осъждане по българското наказателно право. В: Годишник на Департамент Право за 2016, Година пета, София, 2017, с. 292-311.

57. Костадинова, Р. (2018)Директива (EС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и промените в българското наказателно законодателство. В: Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност. София, 2018, с. 338-347.

58. Костадинова, Р. (2018). Предходната съдимост на дееца като пречка за прилагане на условно осъждане. В: Годишник на Департамент Право на Нов български университет за 2017, Година шеста, София, 2018, с. 366-383.

59. Костадинова, Р. (2019). Институтът на условното осъждане като проявление на принципа на хуманизъм в наказателното право, В: Правата на гражданите и тяхната защита, София, 2019, с. 525-532.

60. Костадинова, Р. (2019). Модерната сигурност и взаимното признаване на решения за пробация и алтернативни санкции в Европейския съюз. В: Модерна сигурност и съвременни технологии, том 2, София, 2019, с. 404-411.

61. Костадинова, Ралица. (2020). Институтът на условното осъждане според Наказателния кодекс от 1968 г. Научни трудове на УНСС, 2020, №2, с. 51-66.

62. Костадинова, Р. (2020). Компетентност на Европейският съюз в областта на наказателното право. В: Международна научна конференция „Широката сигурност“,том 2, София, 2020, с. 446-451.

63. Костадинова, Р. (2021). 116 години условно осъждане в България. В: 100 години УНСС – 100 години право в УНСС, том втори, София, 2021, с. 97-102.

64. Костадинова, Р. (2021). Някои въпроси на условното осъждане при непълнолетните лица. В: Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи. София: Издателство на НБУ, с. 249-259.

65. Костадинова, Р. (2022). Превантивни аспекти на режима на изпитание по българското наказателно право. В: Приложната криминология в България. Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски". с. 242-250. ISBN 978-619-202-775-9

66. Костадинова, Ралица. (2022). Наказателноправни аспекти на противодействието на тероризма в актовете на Съвета на Европа. В: Тридесет години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека. София: Издателство на Нов български университет, 2022, с. 227-231. ISBN 978-619-233-240-2

67. Костадинова, Ралица. (2023). Някои аспекти на наказателноправната защита от тероризъм в България в средата на миналия век. В: Права и сигурност. Сборник научни трудове от международна научна конференция. София: Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0". с. 141-146. ISBN: 978-619-7383-31-7

68. Костадинова, Ралица. (2024). Криминализацията и другите мерки за борба с тероризма в България. В: Кръстева, А. и Стайкова, Е. (съст. и ред.)(2024). Правата на човека в епоха на кризи. София: Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0", с. 108-115.

69. Костадинова, Ралица. (2024). Реформата на защитата от домашно насилие и българското наказателно право. В: Реформата на защитата от домашно насилие. Сборник с доклади от научна конференция, под печат

Курсове от текущия семестър: