Електронен каталог

доц. д-р Тома Томов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:30-15:45 406 I Корпус
Вторник 14:30-16:15 406 I Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на преподавателя

доц. д-р Тома Томов е щатен преподавател в департамент “Средиземноморски и източни изследвания”на Нов български университет от 2006 г. Последователно е назначен за директор на Бакалавърска програма „История” – модул „История на Стария свят” на НБУ(2006).

От 2006 г. е назначен за Декан на Бакалавърски факултет на НБУ. В годините 2006-2012 г. заема поста Декан на Бакалавърски факултет на НБУ, с прекъсване от средата на 2010 до средата на 2011 г., когато е “заместник ректор по учебната и международна дейност” на НБУ. Основател и ръководител на пътуващия семинар „Византийският Константинопол”. Провежда in situ научни изследвания на византийските паметници в Истанбул.

Основните му научни и практико-приложни приноси са в областта на историята, топографията и картографията на византийската столица Константинопол. Като практик се интересува от вписването на старите паметници в градския ландшафт – в древността и в съвременния свят.

Автор е на множество научни публикации от областта на историята, топографията и картографията на византийската столица Константинопол.


Публикации:


е-учебник: “История на древен Рим”(2007);

монографии: “Константинопол и Руската колония (до 1204 г.)”(2008); “Византия – позната и непозната” (2012);

статии: “New information about Cristoforo Buondelmonti`s drawings of Constantinople”, Byzantion 66/2 (1996), 431-453; в съавторство с Dr Annetta Ilieva, “The shape of the market: mapping the Book of the Eparch”, Byzantine and Modern Greek Studies 22 (1998), 105-116 и в Bulletin of British Byzantine Studies 23 (1997), 88 (abstract); “The last column in Constantinople”, Byzantinoslavica 59/1 (1998), 81-91; “Към въпроса за маршрута на Стефан Неман по време на похода му през 1190 г.”, Годишник на ЦСВП “Ив. Дуйчев” т. 11 (2002), 52-72; “Кондофрей – един интересен топоним в долината на Горна Струма”, Годишник на ЦСВП “Ив. Дуйчев” т. 11 (2002), 72-78; “Was Boris Kalamanovič Burried in the Church of St. Plato at Constantinople”, Byzantion 73/2 (2003), 510-529; “Once again on the village with the strange name of Kondofrej” Годишник на ЦСВП “Ив. Дуйчев” , т. 96 (15), 2007 г.; “Where was the Russian Embolos in Constantinople” Годишник на ЦСВП “Ив. Дуйчев”, т. 97 (16), 2011 г., 369-391; “Once again about the borders of Chrelja’s territory” Годишник на ЦСВП “Ив. Дуйчев” , т. 97 (16), 2011 г., 329-337; “Обликът на пазара в Константинопол” в: Сборник в чест на 70 годишнината на акад. В. Гюзелев, С., 2006, 733-755; “Към въпроса за Велбъждката битка”, сп. АНАМНЕЗА, 1/3 (2006); „Добромир Хриз, който владееше Просек и Струмица” сп. АНАМНЕЗА, 3 (2008); „Как се отнасяме към старините?”, - В: Културното наследство на съвременния град. Юбилеен сборник посветен на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева, (София, 2009), 61-71; “Три графита от черквата “Св. София” в Константинопол”, - В: Сборник за Света гора на департамент “Нова българистика” (под печат);”Игра на “дама” в храма Св. София, Константинопол ”, - В: Българско средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. М. Каймакамова (София, 2012), 439-455; “Един патриаршески графит от храма Св. София в Константинопол”, - В: Сборник в чест на 60-годишнината на проф. П. Ангелов (София, 2012), 227-230; „Един графит за Христовите Страсти в „Св. София”, Константинопол”, - В: QUOD DEUS VULT! Сборник в чест на проф. Красимира Гагова, С., 2013, 318-337; “Four Scandinavian’ signs in Hagia Sophia”, Byzantine and Modern Greek Studies, (под печат);“In the year 1397” Bulgaria Medievalis 3, 2014 (под печат).

Курсове от текущия семестър: