Електронен каталог

доц. д-р Димитър Панайотов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Вторник 12:15-16:15 603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Публикации, Научно – изследователска дейност 2013- 2018

Власт и лидерство

(методология, измерения и мултидисциплинарни проекти)

1. Панайотов, Д. (2018). Организационно поведение. Нови парадигми за човешко развитие, НБУ, 463.

2. Панайотов, Д. (2018). Архитектура на властта – алхимия или динамична трансформация / Architecture of power - alchemy or dynamic transformation

(Introducing ideas, basic theses ). В: Власт, управление и обществено развитие , С., НБУ, 35-69.

3. Pаnayotov, D. (2017). ¬Multidisciplinary approaches, parameters and researching instruments for the business, management and strategic leadership. IN: International Journal of Business and Еconomics, Academic Star Publishing Company, ISSN 2155-7950, USA June 2017, Volume 8, No. 6, pp. 470-487.

4. Pаnayotov, D. (2016). For the necessity of a unified theory of leadership (requirements and dimensions of theoretical and practical concept) – Regional scientific-business conference LIMEN 2015, December – Belgrade, program: "Leadership and Management - State, Company Entrepreneur, pp.441-448.

5. Pаnayotov, D. (2015). Leadership and human future – requirements and dimensions of theoretical and practical concept. IN: International scientific-applied conference leadership - it is time for change, NBU, 4 June, 2015, 28- 49.

6. Pаnayotov, D. (2015). Theoretical and applicable aspects for conceptual analysis of leadership, IN: International Journal of Business and Social Science (IJBSS), Vol. 6, №11(1): November 2015, pp. 57-63.

Стратегически визии, управление и организационно поведение

(комплексни изследователски подходи и модели)

7. Панайотов, Д. (2016). Рационалност/ирационалност – нови науки и управленски визии. В: Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции-бизнес), С., НБУ, 18-48.

8. Панайотов, Д. (2014). New Paradigms - Interactionist Perspectives of Human Behaviour in Organizations and Management/ECONOMICS 21 Interuniversitety Journal Year ІV,Book 1, 2014/ Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта, Икономика 21, Междууниверситетско списание Година ІV, книга 1, 2014, 55-96.

9. Панайотов, Д. (2014). Organizational behavior – an integrated behavior and mezotheory for human development/ Организационное поведение – интегрированная парадигма и мезотеория развития человека - Проблемы теории и практики управления. Международный журнал, М. 6, 2014, 27-32.

Релацията: управление на човешките ресурси – човешки капитал - социален капитал - мотивация

(теоретико-приложен феномен за анализ и проучване)

10. Панайотов, Д. (2015). Човешкия капитал – концепция на смисъла и възможен индекс за личностно, организационно и обществено развитие. В: Човешкият капитал – методология, измерения, практики, С., НБУ, 25-58.

11. Панайотов, Д. (2014). Взаимодействието: човешки ресурси – човешки капитал – социален капитал – необходимата концепция за успешен мениджмънт, организационно и обществено развитие. В: Управление на човешките ресурси, С., НБУ, 2014, 13-28.

12. Панайотов, Д. (2014). Изследване на релации с теоретико-приложна значимост за мотивацията – измерения и принос за конкурентоспособността на съвременните организации. В: Устойчиво развитие и управленски практики: България – Бавария, С., НБУ, 28-38.

13. Панайотов, Д. (2014). Изграждане на система за мотивация в организацията. В: Управление на човешките ресурси, С., НБУ, 270-316.

14. Панайотов, Д.(2014). Нови подходи при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организациите, Икономическа мисъл, кн 5, 133-151.

По-важни публикации, научно – изследователска дейност до 2013г.

1) Организационно поведение Новите парадигми за човешко развитие. С., НБУ, 2013.

2) Управление на човешките ресурси. Курсове за МП“Бизнес администрация. С.,НБУ, 2014. (съавтор, съставител и редактор).

3) Бизнесът – позитивната сила в обществото“ (2013), „Човешкият капитал - методология, измерения и практики“ (2014), „Лидерството – време е за промени“(2015), „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес) (2016). С. НБУ (съавтор, съставител и редактор на изданията).

4) Мениджмънт и лидерство, Курсове за МП“Бизнес администрация С., НБУ, 2008 (съавтор, съставител и редактор на изданието).

5) Психология на бизнеса (управленски тренинг), С., “Сиела”, 2001, НБУ, 2006, 2008, 2011,

6) Психология на управлението. Парадигма на успеха (измерения и тенденции на модерния свят), УНСС, 1999.

7) Годишник Икономика и бизнес администрация (съставителство и редакция), НБУ, 2003, 2005, 2007

ІІ. Научни съобщения

1) Pаnayotov, D. (2015). Leadership and human future – requirements and dimensions of theoretical and practical concept.In International scientific-applied conference leadership - it is time for change, NBU, 4 June, 2015, 28- 49.

2) Pаnayotov, D.(2016). For the necessity of a unified theory of leadership (requirements and dimensions of theoretical and practical concept) – Regional scientific-business conference LIMEN 2015, December – Belgrade, program: "Leadership and Management - State, Company Entrepreneur, 441-448.

3) Pаnayotov, D. Theoretical and applicable aspects for conceptual analysis of leadership, IN: International Journal of Business and Social Science (IJBSS), Vol. 6,№11(1): November 2015, 57-63.

4) Панайотов, Д. New Paradigms - Interactionist Perspectives of Human Behaviour in Organizations and Management/ECONOMICS 21 Interuniversitety Journal Year ІV,Book 1, 2014 Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта, Икономика 21, Междууниверситетско списание Година ІV, книга 1, 2014.

5) Панайотов, Д. Organizational behavior – an integrated behavior and mezotheory for human development/ Организационное поведение – интегрированная парадигма и мезотеория развития человека - Проблемы теории и практики управления. Международный журнал, М. 6, 2014.,

6) Панайотов, Д. Изграждане на система за мотивация в организацията, В: Управление на човешките ресурси, НБУ, 2014,

7) Панайотов, Д. Новите подходи “рационално-ирационално”, “външно-вътрешно” при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организацииите, Икономическа мисъл, кн 9, 2014.

Курсове от текущия семестър: