Телекомуникации и компютърни технологии

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Електроника, Електронни съобщения, Телекомуникационни технологии, Математическо и симулационно моделиране, Мрежово инжeнерство; практически курсове като - Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи, Цифрови системи, Приложен софтуер, Дигитално видео и аудио и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, разпределени в четири модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. TCMB019 Електронни елементи и прибори TCMB028 Електроника за телекомуникации
 • проф. д-р Борис Туджаров DIHB010 Уеб базирана реалистична визуализация (Web Based Realistic Visualization)
 • проф. д-р Елена Благоева TCMB661 Интеркултурни умения за екипно управление
 • проф. д-р Иван Драганов SECB810 Информационно осигуряване на управлението TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB593 Телевизионното технологично развитие в съвременната дигитална реалност TCMB629 Бизнес планиране и програмиране на FM радио TCMB668 Финанси в електронните медии TCMB669 Техника и технологии на аудиовизуалните средства за масмедии TCMB697 Проект: Радиоформат на FM радио TCMB723 Бизнес планиране и управление на телевизионен канал TCMB788 Маркетинг на радио и телевизия TCMB789 Регулация и лицензиране на електронни медии TCMB795 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB796 Проект за медиен мониторинг по изискванията на ЕС TCMB797 Проект: Програмиране и управленска структура на телевизионен канал TCMB800 Социални мрежи и бизнес приложения TCMB890 Регулация и лицензиране на електронни медии TCMB897 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения
 • проф. д-р Пламен Цветков GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB008 Основи на измерванията в телекомуникациите TCMB026 Електротехника за телекомуникации TCMB127 Компютърно моделиране и симулиране на системи TCMB302 Електрозахранване на телекомуникационни системи TCMB500 Компютърно базирани методи за измерване в комуникациите TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB633 Анализ и синтез на системи с LabView TCMB645 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB763 Измерване и моделиране на зоната на покритие в системите за наземно и сателитно радиопредаване
 • проф. Антони Славински GENB074 Светът на Интернет SECB810 Информационно осигуряване на управлението TCMB112 Инфраструктурно изграждане на мрежи и компютърни Data- центрове за колокация и хостинг TCMB123 Инструменти и техники за управление на проекти в компютърните мрежи TCMB129 Иновации и предприемачество в дигиталния свят TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации TCMB631 Разпределение на радиочестотния спектър и радиослужби TCMB808 Финанси на телекомуникационен оператор TCMB865 Универсална услуга в съобщителния сектор TCMB897 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения
 • проф. Маргарита Петкова TCMB708 Цифрови системи и мрежи TCMB732 Инженеринг на корпоративни мрежи TCMB735 Сигнализации и комуникационни протоколи в телекомуникациите TCMB787 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации TCMB895 Качество на обслужване в телекомуникационните мрежи
 • доц. д-р Александър Сладкаров TCMB701 Микровълнова техника и технологии TCMB821 Измерване на микровълнова техника
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB131 Електромагнитна съвместимост в компютърните мрежи TCMB501 Въведение в телекомуникационните технологии и стандарти TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB503 Цифрови модулации за безжични комуникации TCMB529 Мобилни клетъчни радиомрежи - I част TCMB595 Практика: Безжични комуникации TCMB596 Проект: Цифрови комуникации TCMB597 Проект: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB631 Разпределение на радиочестотния спектър и радиослужби TCMB645 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB700 Съвременни мрежи за радио и телевизионно разпръскване TCMB763 Измерване и моделиране на зоната на покритие в системите за наземно и сателитно радиопредаване TCMB801 Системи за мобилни радиокомуникации TCMB818 Електромагнитна съвместимост и нейонизиращи излъчвания TCMB839 Електромагнитна съвместимост и нейонизиращи излъчвания TCMB899 Проект: Телекомуникационни технологии и стандарти
 • доц. д-р Валентин Ценов GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB007 Основи на икономиката в телекомуникациите TCMB123 Инструменти и техники за управление на проекти в компютърните мрежи TCMB129 Иновации и предприемачество в дигиталния свят TCMB411 Цени и ценообразуване в телекомуникациите TCMB508 Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB643 Основи на маркетинга в съобщенията TCMB696 Проект: Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB795 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB808 Финанси на телекомуникационен оператор TCMB865 Универсална услуга в съобщителния сектор TCMB870 Стаж: Проектиране на телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Васил Къдрев GENB074 Светът на Интернет TCMB109 Сървърни Linux системи и приложения TCMB125 Изграждане и поддържане на корпоративни мрежи TCMB130 Управление на трафика в компютърните и телекомуникационните мрежи (QoS) TCMB132 Конвергенция на информационните технологии и високотехнологичните комуникации в мрежите на бъдещето TCMB505 Цифрова обработка на сигналите TCMB536 Технологии за виртуализация на телекомуникационни услуги TCMB544 Приложна статистика TCMB564 Интернет търговия и електронни платежни инструменти TCMB628 Влакнестооптични комуникационни системи TCMB632 Linux базирани мрежови устройства TCMB634 Мобилни клетъчни радиомрежи - II част TCMB636 MPLS базирани опорни мрежи и протоколи TCMB708 Цифрови системи и мрежи TCMB732 Инженеринг на корпоративни мрежи TCMB735 Сигнализации и комуникационни протоколи в телекомуникациите TCMB765 Методи и технологии за разкриване и одит на мрежови инфраструктури TCMB787 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации TCMB793 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB862 Интернет базирани мрежи и протоколи TCMB870 Стаж: Проектиране на телекомуникационни мрежи TCMB892 Софтуерно дефинирани мрежи (SDN) TCMB895 Качество на обслужване в телекомуникационните мрежи TCMB897 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB898 Семинар по телекомуникационни системи и технологии
 • доц. д-р Георги Илиев GENB001A Математика TCMB031 Дискретни и аналитични методи при математическото моделиране за смартфон и таблет TCMB032 Решаване на линейни и оптимизационни задачи със смартфон и таблет TCMB127 Компютърно моделиране и симулиране на системи TCMB301 Математически методи за мрежова оптимизация TCMB544 Приложна статистика TCMB633 Анализ и синтез на системи с LabView TCMB726 Софтуерни приложения за оптимизационни и числени методи TCMB731 Инструменти и техники за управление на знанията TCMB884 Мрежова оптимизация и статистика TCMB897 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB904 Практика: Приложно моделиране на телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Георги Петров GENB074 Светът на Интернет TCMB031 Дискретни и аналитични методи при математическото моделиране за смартфон и таблет TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат TCMB414 Микропроцесори, микроконтролери и хетерогенни изчислителни архитектури TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB503 Цифрови модулации за безжични комуникации TCMB505 Цифрова обработка на сигналите TCMB507 Увод в програмируемите логически устройства TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни TCMB597 Проект: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB599 Проект по асемблиране компютърни конфигурации TCMB625 Приложна цифрова схемотехника TCMB632 Linux базирани мрежови устройства TCMB670 Проект по вградени системи и разпределени приложения TCMB698 Проект по основи на програмирането в телекомуникациите TCMB794 Проект по IP базирани мрежи и технологии TCMB799 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB838 Разработка на компютърни системи с отворени хардуерни платформи TCMB888 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB903 Проект: Системи за телеметрия и управление TCMB905 Практика по инсталиране и поддръжка на компютърен хардуер и софтуер
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMB123 Инструменти и техники за управление на проекти в компютърните мрежи TCMB731 Инструменти и техники за управление на знанията
 • доц. д-р Иван Богомилов SECB810 Информационно осигуряване на управлението TCMB522 Софтуерни системи за автоматизирано планиране TCMB564 Интернет търговия и електронни платежни инструменти TCMB591 Интернет търговия TCMB632 Linux базирани мрежови устройства TCMB862 Интернет базирани мрежи и протоколи
 • доц. д-р Полина Михова TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни
 • доц. д-р Росен Пасарелски GENB074 Светът на Интернет TCMB006 Въвдение в компютърните и комуникационни системи TCMB021 Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB108 Безжични мрежи за пренос на данни TCMB112 Инфраструктурно изграждане на мрежи и компютърни Data- центрове за колокация и хостинг TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат TCMB117 Инсталиране и поддръжка на WEB сайтове TCMB119 Мрежови сторидж системи TCMB124 Мрежово администриране и виртуализация TCMB315 Приложен софтуер за компютърни и телекомуникационни системи TCMB406 Увод в мобилните комуникации TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни TCMB546 Радиокомуникации TCMB595 Практика: Безжични комуникации TCMB596 Проект: Цифрови комуникации TCMB597 Проект: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB599 Проект по асемблиране компютърни конфигурации TCMB627 Кабелни и безжични мрежи TCMB635 Инсталиране и поддръжка на WEB услуги TCMB645 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB699 Практика по системно и мрежово администриране TCMB701 Микровълнова техника и технологии TCMB721 Системи за фиксирани радиокомуникации TCMB724 Системи за безжичен пренос на данни TCMB793 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB794 Проект по IP базирани мрежи и технологии TCMB795 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB799 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB821 Измерване на микровълнова техника TCMB838 Разработка на компютърни системи с отворени хардуерни платформи TCMB870 Стаж: Проектиране на телекомуникационни мрежи TCMB888 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB898 Семинар по телекомуникационни системи и технологии TCMB905 Практика по инсталиране и поддръжка на компютърен хардуер и софтуер
 • доц. д-р Цвета Апостолова TCMB001 Физика за телекомуникации TCMB030 Физика за телекомуникации - ІІ част TCMB301 Математически методи за мрежова оптимизация TCMB695 Практика: Приложно математическо моделиране на телекомуникационни системи
 • гл. ас. д-р Алена Добрева-Христова TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов SDEB008 Онлайн маркетинг за услуги (Online Marketing in Service)
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова TCMB033 3D моделиране и визуализация на обекти от космическата инфраструктура
 • гл. ас. д-р Николай Милованов SDEB001 Архитектура на център за обслужване на клиенти (Contact Center - System Architecture) TCMB027 Увод в мрежовото инжeнерство – I част TCMB029 Увод в мрежовото инжeнерство – II част TCMB124 Мрежово администриране и виртуализация TCMB532 Скриптове за автоматизация и управление на мрежови възли и телекомуникационни системи TCMB536 Технологии за виртуализация на телекомуникационни услуги TCMB636 MPLS базирани опорни мрежи и протоколи TCMB765 Методи и технологии за разкриване и одит на мрежови инфраструктури TCMB793 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB799 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB870 Стаж: Проектиране на телекомуникационни мрежи TCMB892 Софтуерно дефинирани мрежи (SDN)
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB014 Измервания в електрониката TCMB019 Електронни елементи и прибори TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи TCMB024 Измервания на електронни схеми TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB026 Електротехника за телекомуникации TCMB028 Електроника за телекомуникации TCMB500 Компютърно базирани методи за измерване в комуникациите TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB520 Приложна схемотехника TCMB597 Проект: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB598 Практика: Цифрови и аналогови интегрални схеми TCMB625 Приложна цифрова схемотехника TCMB633 Анализ и синтез на системи с LabView TCMB670 Проект по вградени системи и разпределени приложения TCMB798 Проект по цифрови схеми TCMB799 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB888 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB903 Проект: Системи за телеметрия и управление
 • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python
 • гл. ас. д-р Цветелина Симеонова TCMB125 Изграждане и поддържане на корпоративни мрежи TCMB130 Управление на трафика в компютърните и телекомуникационните мрежи (QoS) TCMB132 Конвергенция на информационните технологии и високотехнологичните комуникации в мрежите на бъдещето
 • д-р Златин Димитров TCMB109 Сървърни Linux системи и приложения
 • д-р Людмил Дуриданов TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB592 Глобалното работно място – фини настройки TCMB800 Социални мрежи и бизнес приложения
 • Ангел Александров TCMB008 Основи на измерванията в телекомуникациите TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB014 Измервания в електрониката TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB625 Приложна цифрова схемотехника TCMB631 Разпределение на радиочестотния спектър и радиослужби
 • Делян Керемедчиев CSCB400 Web-програмиране с HTML и JavaScript
 • Кирил Гоцев TCMB593 Телевизионното технологично развитие в съвременната дигитална реалност TCMB669 Техника и технологии на аудиовизуалните средства за масмедии
 • Петър Статев TCMB129 Иновации и предприемачество в дигиталния свят
 • Стоян Славчев   TCMB119 Мрежови сторидж системи
 • Тодор Дачев   TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат