Българистика (Български език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Наука за литературата, Историческото познание, Митология и религия, История на България, Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство; общообразователни курсове в областта на хуманитарните науки, филологията и науките за културата. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)
 • проф. Виолета Дечева, д.н. OOOK234 История на театъра
 • проф. Евгения Иванова, д.н. OOOK068 Балканите
 • проф. Иван Касабов, д.н. BULB536 Семинар „Българска фонология и лексикология“ GENB023 Наука за езика OOOK011 Реторика и говорна култура
 • проф. Кристиан Банков, д.н. OOOK072 Общество и стилове на живот
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика OOOK122 Древни цивилизации, езици и писмености
 • проф. Мария Попова, д.н. OOOK014 Семиотика
 • проф. Мони Алмалех, д.н. BULB590 Български книжовен език BULB780 Семинар „Българска морфология“ BULB797 Семинар „Българска морфология“ BULB837 Семинар „Български синтаксис“ BULB839 Стаж" Редактор в издателство" BULB966 Семинар „Български синтаксис“ GENB023 Наука за езика OOOK243 Библейска култура
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. BULB010 Писане в печата BULB525 Издателски центрове и книгоразпространение в България (20 - 21 век) BULB537 Семинар на департамент "Нова българистика" BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.) BULB615 Редакционни политики: от "Дневник" до "Уикенд" BULB616 Сценарии, пиеси, диалози: четене и писане BULB637 Семинар "Литературна история" BULB638 Семинар на департамент "Нова българистика" BULB714 Литературният пазар днес BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB787 Ученическият писмен текст (факултативна дисциплина) BULB789 Творческо писане за ученика (избираема дисциплина) BULB817 Професията "критик" BULB838 Семинар „Годините на литературата (от 1907 до 1989)“ BULB839 Стаж" Редактор в издателство" BULB967 Семинар „Годините на литературата (от 1907 до 1989)“ OOOK212 Българска литература
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание OOOK167 Българинът на власт и в опозиция
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Мартин Канушев OOOK183 История и социология на сексуалността
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Росен Стоянов OOOK119 Медии и политика
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание OOOK210 Модерният университет
 • проф. Михаил Неделчев BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.) BULB637 Семинар "Литературна история" BULB740 История на културната периодика BULB742 Как се прави вестник и списание BULB759 Атон в българската култура и словестност BULB818 Професията "литературен сътрудник" (Как се работи с литературната история) BULB839 Стаж" Редактор в издателство" BULB963 Психология на творческия процес (избираема дисциплина) BULB964 Литературата и Библията в училище, (избираема дисциплина) GENB024 Наука за литературата OOOK205 Света гора - Атон OOOK212 Българска литература SEMB405 Градът като цялостен текст
 • проф. Сийка Костова-Чавдарова, д.ф.н. BULB783 Педагогика, 1 част BULB959 Педагогика, 2 част
 • доц. Анисава Милтенова, д.н. BULB316 Старобългарски език
 • доц. Морис Фадел, д.н. BULB510 Школи и направления в литературознанието BULB515 Българските дебати BULB524 Западноевропейски литератури (15-19 век) BULB538 Практика "Най-четените български книги" BULB580 Западноевропейски и американски литератури BULB597 Балкански литератури BULB639 Скандалът в литературата и журналистиката BULB787 Ученическият писмен текст (факултативна дисциплина) BULB799 Стаж «Текуща практика“ BULB839 Стаж" Редактор в издателство" BULB882 Пресрелийс: съставяне и редактиране BULB968 Стажантска практика OOOK074 Как да четем и разбираме литературно произведение
 • доц. Огняна Георгиева-Тенева, д.н. BULB596 Увод в методиката на обучението по български език и литература BULB785 Методика на обучението по български език BULB786 Методика на обучението по литература BULB788 Хоспитиране BULB820 Професията "редактор в медия" BULB965 Функционална грамотност по български език (избираема дисциплина)
 • доц. д-р Андрей Бояджиев BULB316 Старобългарски език
 • доц. д-р Биляна Курташева BULB526 Кино, телевизия, литераура BULB538 Практика "Най-четените български книги" BULB591 Кино и литература BULB597 Балкански литератури BULB638 Семинар на департамент "Нова българистика" BULB639 Скандалът в литературата и журналистиката BULB743 Българският литературен канон - формиране и проблематизиране BULB781 Семинар „Българският модернизъм“ BULB782 Стаж "Репортер в печатно издание" BULB788 Хоспитиране BULB816 Професията "редактор в издателство"
 • доц. д-р Георги Гочев BULB592 Антична литература
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BULB961 Приобщаващо образование
 • доц. д-р Емилия Дворянова BULB645 Практика „Лятна школа по творческо писане“ BULB759 Атон в българската култура и словестност BULB789 Творческо писане за ученика (избираема дисциплина)
 • доц. д-р Зарко Ждраков OOOK107 Съкровищата на България
 • доц. д-р Ирина Георгиева BULB619 Дума - знак и значение OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Йордан Ефтимов BULB525 Издателски центрове и книгоразпространение в България (20 - 21 век) BULB526 Кино, телевизия, литераура BULB538 Практика "Най-четените български книги" BULB580 Западноевропейски и американски литератури BULB615 Редакционни политики: от "Дневник" до "Уикенд" BULB620 История на печатната журналистика в България - XIX - XX век BULB714 Литературният пазар днес BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB782 Стаж "Репортер в печатно издание" BULB796 Интерпретаторски подходи към художествения текст в средното училище (избираема дисциплина) BULB839 Стаж" Редактор в издателство" BULB910 Уеб-периодика, форуми, блогове
 • доц. д-р Мариана Малинова OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия
 • доц. д-р Мария Огойска BULB740 История на културната периодика BULB759 Атон в българската култура и словестност BULB782 Стаж "Репортер в печатно издание" BULB816 Професията "редактор в издателство" BULB964 Литературата и Библията в училище, (избираема дисциплина) OOOK205 Света гора - Атон
 • доц. д-р Милен Томов BULB815 Работата на коректора
 • доц. д-р Светла Янева OOOK202 Българското Възраждане
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Велин Белев OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров OOOK137 Шедьоври на християнското изкуство
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев BULB798 Семинар Проверка на знания и умения чрез тест“
 • гл. ас. д-р Методи Коралов BULB784 Психология за бъдещи учители, 1 част BULB960 Психология за бъдещи учители, 2 част
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов OOOK176 Култура и философия на насилието
 • гл. ас. Владимир Игнатов OOOK011 Реторика и говорна култура
 • ас. Георги Цонев BULB536 Семинар „Българска фонология и лексикология“ BULB799 Стаж «Текуща практика“ BULB962 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
 • д-р Георги Текев OOOK210 Модерният университет