Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Морфология в дизайна, Идеи и практически решения в интериорния дизайн, Художествено проектиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Интериорен дизайн
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. д-р Борис Сергинов ARTB597 Дизайн на жилищен интериор ARTB792 Дизайн на комплексни обекти в градска среда ARTB819 Тотален дизайн в интериора ARTB971 Практически курс "Дизайн на жилищен интериор" ARTB981 Практически курс "Дизайн на комплексни обекти в градска среда" ARTB984 Практически курс "Тотален дизайн в интериора" INTB113 Класически и нетрадиционни подходи към техники и материали в интериорния дизайн INTB116 Графични и цветни техники в интериора – I част INTB210 Графични и цветни техники в интериора – II част INTB302 Визуален език в дизайна - I част INTB402 Визуален език в дизайна - II част INTB710 Стаж INTB808 Стаж INTB810 Проект "Тотален дизайн в интериора"
 • проф. д-р Веселина Манева ARTB299 Законодателство в изкуството и дизайна
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Гергана Стефанова ARTB910 Въведение в архитектурното проектиране - І част ARTB916 Въведение в архитектурното проектиране-ІІ част
 • доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова INTB025 Методика на дизайна - I част INTB026 Дизайн работилница - I част INTB027 Методика на дизайна - II част INTB028 Дизайн работилница - II част INTB509 Дизайн за жилищна среда за деца INTB510 Дизайн за обществена среда за деца INTB515 Проект "Дизайн на детската среда" INTB607 Практика INTB608 Проект "Арт шоп"
 • доц. д-р Иво Попов ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама ARTB915 Визуална комуникация за градска среда INTB114 Форма и функция – I част INTB201 Структурна комбинаторика INTB207 Цветоизграждане в интериорния дизайн INTB208 Форма и функция – II част INTB511 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - I част INTB512 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - II част INTB513 Практика INTB809 Проект "Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама"
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • доц. д-р Ралица Стефанова INTB034 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - I част INTB035 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - II част INTB104 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - I част INTB106 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - II част INTB115 Орнаментът в дизайна – I част INTB209 Орнаментът в дизайна – II част INTB710 Стаж INTB808 Стаж
 • доц. д-р Светослав Анев ARTB726 Макетиране INTB030 Дизайн на мебели - I част INTB032 Дизайн на мебели - II част INTB110 Основи на проектирането в интериорния дизайн - I част INTB111 Основи на проектирането в интериорния дизайн- ІІчаст INTB513 Практика INTB607 Практика INTB900 Мебелен дизайн
 • доц. д-р Софрони Върбев ARTB598 Дизайн на градска среда ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB912 Интериорна графика ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" ARTB982 Практически курс "Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение" ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн" INTB011 Графично представяне на дизайнерски продукт INTB017 Графично оформление на портфолио INTB514 Проект "Дизайн на градска среда" INTB607 Практика
 • доц. д-р Янчо Генчев INTB009 Основи на конструирането - І част INTB013 Основи на конструирането - ІІ част
 • доц. Банко Банков INTB609 Проект "Интериор на търговски обекти"
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB722 Съоръжения за спорт и рекреация - І част ARTB822 Съоръжения за спорт и рекреация - ІІ част ARTB920 Екодизайн ARTB923 Организация на пространство в обществени сгради ARTB972 Практически курс "Дизайн на градска среда" ARTB974 Практически курс "Интериор на обекти в сферата на обслужването" INTB301 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - І част INTB401 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - ІІ част INTB708 Проект „Екодизайн" INTB710 Стаж INTB808 Стаж
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Евелина Гебрева ARTB722 Съоръжения за спорт и рекреация - І част ARTB999 Интериорен текстил-смисъл и функция, материали и продукти
 • гл. ас. д-р Руслан Лозев ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" ARTB989  Конструкции, технологии и материали в интериорния дизайн INTB113 Класически и нетрадиционни подходи към техники и материали в интериорния дизайн INTB201 Структурна комбинаторика INTB207 Цветоизграждане в интериорния дизайн INTB302 Визуален език в дизайна - I част INTB402 Визуален език в дизайна - II част INTB707 Проект "Дизайн на жилищен интериор"
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARTB528 Компютърно проектиране на триизмерни пространства ARTB827 Компютърно проектиране на триизмерни обекти (3D studio max) ARTB891 Компютърно проектиране : триизмерни пространства ARTB914 Двуизмерно компютърно проектиране (AutoCAD) INTB206 Основи в компютърното проектиране (Sketchup) INTB513 Практика INTB808 Стаж
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB623 Компютърни експерименти INTB007 Компютърно двуизмерно проектиране на Photoshop INTB016 Компютърно двуизмерно проектиране Illustrator INTB710 Стаж
 • преп. Илиана Гълъбова-Гикова ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн"
 • Ивана Янкова   ARTB990 Модулни системи за обзавеждане на обществена сграда
 • Петко Георгиев ARTB910 Въведение в архитектурното проектиране - І част ARTB916 Въведение в архитектурното проектиране-ІІ част