Електронен каталог

доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева

доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
028110620
e-mail:
Приемно време:
Вторник 12:00-16:00 412 II Корпус
Четвъртък 8:30-9:30 412 II Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Нинел Иванова Нешева-Кьосева

Професионална биография

и

Списък на научните публикации

След придобиване на научно звание “доцент” 2003 г.

на

ДОЦ. Д-Р НИНЕЛ ИВАНОВА НЕШЕВА-КЬОСЕВА

Преподавател на Нов български университет, София

на академична длъжност “Доцент” в департамент Администрация и управление, секция “Бизнес администрация”

Научна степен и научно звание

“Доктор”; диплома на ВАК № 23514 от 14.02.1995 г.,

“Доцент”; свидетелство на ВАК № 21909 от 28.05.2003 г по шифър 05.02.03 Икономика, “Народно стопанство”.

Професионален опит

1. Издателство “Наука и изкуство” – редактор,

2. СУ “Св. Кл. Охридски” – специалист-изследовател,

3. УНСС - асистент, старши асистент, главен асистент- Общоикономически факултет, .

4. НБУ – от 27.08.2003 г – Доцент

5. Консултант по програма ФАР ІІ на ЕС “Повишаване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия в България”

Административни длъжности:

Директор на БП “Икономика”: от 1.11.2003 г. до 19. 11. 2004.)

Академичен координатор на Департамент Икономика и бизнес администрация на НБУ за програмата на ЕС Socrates/Erasmus, от 2005 до 2008 г. и по настоящем за департамент Бизнес администрация

Създадени програми с двойна диплома

Създател на магистърска програма с двойна диплома с довйна диплома, съвместно с проф. Лаура Гардини, Университет на Урбино Италия “Управление и икономика на устойчивото азвитие”

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

ISNIE – International Society of New Institutional Economy

CSEAR – Centre for Social and Environmental accounting Research, със седалище университет Сейнт Андрюс, Шотландия

Член, със собствена база данни и статут на международен консултант, в мрежата Economic History net

В листата на редакторите по въпросите за социалната поносимост за сп. Accounting Forum – САЩ

В листата на редакторитеe по въпросите на икономическата теория на сп. O`Economia – Франция.

В листата на редакторите на Asian Journal of Business and Management.

В листата на редакторите на списание Corporate Social Responsibility

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНО ЗВАНИЕ “ДОЦЕНТ”

І. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

І. 1. Монографични изследвания:

А. На чужд език (2бр):

1. Baldarelli, Maria-Gabriella, Del Baldo, Mara, Nesheva-Kiosseva, Ninel ,

Environmental Accounting and Reporting. Theory and Practice, Springer, Series: CSR, Sustainability, Ethics & Governance, 2017, 396 стр.; Global Impact Factor на издателството Springer в областта на счeтоводството и финансите:1.513 (колективна монография)

2. Nesheva-Kiosseva, Ninel, Water-related Price Risks in Front of the Companies’ Sustainable Management In: "Geopolitics and Strategic Management in the Global Economy." Chapter (колективна монография) под редакцията на Анджело Презенца, IGI Global, USA, 2017;. impact factor IGI Global в областта на управлението 1.540 (Database Management).

І. 2. Студии, статии и доклади

А. Публикувани в чужбина на чужд език и изнесени на международни форуми:

1. Nesheva-Kiosseva, N., (2004), “A Jewish Bank in Bulgaria 1921-1951”, 17 Session Working Group of Banking History, “Ethnicity in Banking, ”Frankfurt am Main, 04.11.2004

2. Nesheva-Kiosseva, N., Ivanova, (2004)“ Geula”, a History of a Jewish Bank in Bulgaria”, World Meeting of the Economic and Business History Association (EBHA), High Point, North Carolina, USA, 27-30. 04. 2004.

3. Nesheva-Kiosseva, N., (2008) Financial Functions: Risk and Liquidity, Bulgaria 1997-2007; Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23

4. Nesheva-Kiosseva, N., (2008), Environmental Management and its Impact in Bulgaria, Second Italian conference of Social and Environmental Accounting, Rimini, Italy. 18/09/2008.

5. Nesheva-Kiosseva, N.,(2009) Teaching accounting in higher education of tourism: Comparative Analyses: Bulgaria (private-public) / Russia (private-public) higher education institutions”, 2009

6. Nesheva-Kiosseva, N., (2010), Pricing, environmental and social performance in the water supply company - monopoly de jure (real example) (with G.Getov) Catania, 2010.

7. Maria–Gabriella Baldarelli, Ninel Nesheva–Kiosseva, (2010), Social and environmental accounting and reporting institutional factors: comparative analysis Bulgaria/Italy In Social and Environmental Accounting In: Research advances and new perspectives edited by Pasquale Arena Eleonora Cardillo, Roma, 2012

8. Nesheva-Kiosseva, N., Robert Hickey (2011) A user-friendly method for monitoring ecotourism trends in bulgarian pilot regions based on the results of the biodiversity conservation and economic growth (BCEG), публикувано Електронно издание (диск) на EIASM Bruselles, Belgium, 2011, ISSN 2223-9014 И електронна публикация на пълния текст на адрес http://www.eiasm.org/frontoffice/event_download.asp?item=DOWN&event_id=789projectIn: Tourism Management, Marketing, and Development: Performance, Strategies, and Sustainability, Edited by Mariani, Czakon, Buhalis, Vitouladiti.

9. Maria–Gabriella Baldarelli, Mara Del Baldo, Ninel Nesheva–Kiosseva Implementing Sustainability reporting: (Neo)Institutional theory insights in the analysis of SGR Group Italy and CityGas Bulgaria, (2014), Journal of Modern Accounting and Auditing, (JMAA) ISSN 1548-6583,November 2014, Vol. 10, No. 11, 1067-1104, p. 1067-1104.) Global Impact Factor 0.654.

10. Nesheva-Kiosseva, N, (2015), Environmental Management and the Impact of Regulation in Bulgaria In: Global green accounting 2015 - the first annual annotated bibliography of green national accounting efforts around the world, La Pas Bolivia, Institute for advanced development studies- Bolivia, 2015; BULGARIA: Nesheva-Kiosseva, Ninel. ( Тази статия единствена представя България в областта на екологичното счетоводство и управление).

11. . Nesheva-Kiosseva, N, (2015) Other negative and positive effects in SMEs from network participation, In: Re-positioning of SMEs in the Global Value System, Universita degli studi di Urbino, 2015,

12. Nesheva-Kiosseva, N, (2016) Water-related Price Risks in Front of the Companies’ Sustainable Management, University of Parma, Report at 6th Italian SCEAR

Б. Публикувани на български език (21 бр):

1. Нешева-Кьосева, (2014)Метрики на устойчивото развитие, В: Сборник “Бизнесът – позитивна сила в обществото”, НБУ 2014, с. 655-697.

2. Нешева-Кьосева, Н., (2014)Методът “Material flow cost accounting (MFCA)”- отчитане на разходите в материалния поток (ОРМП), в: Сборник „Стратегическо планиране и програмиране: настояще _и _бъдеще” издателство Стопанство, УНСС, 2014

3. Нешева-Кьосева, Н., (2009), Финансовите кризи и тяхното изследване, Сб. Финансови иновации, № 2, 2009

4. Нешева-Кьосева, Н., (2006), Предприятията – балони. Към една авантюрна история на предприемаческата култура, сп. “Следва”, бр. 15, 2006, с. 96-110.

5. Нешева-Кьосева, Н., (2005), Кратка монетарна история на, Годишник на Департамент Икономика и бизнес администрация, Нов български университет, N 2, 2005, с. 69-97.

6. Нешева-Кьосева, Н., (2005), Финансова история на България: Периодизация, В: ГДИБА на НБУ,С. 2005, с. 56-69.

7. Нешева-Кьосева, Н., (2003), Паричната стабилизация в България 1923-1924 г., в: Сб. “Юридическата, историческата и икономическата наука в полза на България”, 2003.

ІІ. ПУБЛИКАЦИИ С УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

II A. Монографични (самостоятелно 4 бр):

1. Нешева-Кьосева, Н., Въведение в екологичното и социалното счетоводство, НБУ 2015.

2. Нешева-Кьосева, Н., “История на стопанските и административни институции (Обща теория и история на институциите)”, учебник за дистанционно обучение, НБУ, 2008, 237 стр.

3. Нешева-Кьосева, Н., “Икономически теории, (еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация)”, НБУ, С. 2009, 436 стр.

4. Нешева-Кьосева, Н., “Стопанска история”, учебник за дистанционно обучение, НБУ, С. 2006., 230 стр. второ издание 2008 г.

5. Нешева-Кьосева, Н., “Стопанска история”, учебник, “Международный университет в Москве”, 2003 г., 182 страници.

IV. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ В ЧУЖБИНА

1. Sixth Italian Conference on Social and Environmental Accounting Research (CSEAR Italy 2016), Parma (Italy) on 30th June and 1st July 2016. Presentation full paper

2. 4th Workshop - Innovative Processes in SMEs, Re-positioning of SMEs in the Global Value System, University of Urbino 24-25 September 2015, Palazzo Battiferri - Via Saffi, 42, Лекции на тема : Statistical and accountant reports and tax returns for Environment and Social issues in Bulgaria.

3. Socio-Economics: Ninel Nesheva-Kiosseva, Business ethics of the economy of communion and “Islamic banking” (comparative analyses and benchmarking business in-between cultures”- the development of Islamic finance, European association for banking and financial history (EABH) e. V, Workshop on the development of Islamic finance in Europe In cooperation with the university of Sarajevo, 2013

4. Fourth Italian conference of Social and Environmental Accounting, University of Trento, Italy, 2012

5. Third Italian conference of Social and Environmental Accounting University of Catania, 2010, Report

6. Second Italian conference of Social and Environmental Accounting, Rimini, Italy. 18/09/2008, Report

7. Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23- International Conference of Monetary and Banking History, Third Conference of SHEEMS, Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23, Report : Financial Functions: Risk and Liquidity, Bulgaria 1997-2007; Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23;

8. 17 Session Working Group of Banking History, “Ethnicity in Banking, Nesheva-Kiosseva, N., “A Jewish Bank in Bulgaria 1921-1951”,”Frankfurt am Main, 04.11.2004

V. ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛ

Преподавателска работа в чужбина:

2009 – Унверситет на Болоня, Факултет по иконoмика, Римини (Deprtamento Scienze Azziendali Facolta di Rimini), лекции на тема: Teaching accounting in higher education of tourism: comparative analyses: Bulgaria (private-public) / Russia (private-public) higher education institutions

http://www.economiarimini.unibo.it/NR/rdonlyres/B1066852-D963-4A4E-801A-4705F1D77EE6/163583/Ninel_Kiosseva_pp.pdf

2011 - Университет на Болоня, Факултет по икономика на Болоня, докторантски семинар на (Deprtamento Scienze Azziendali di Bologna)

Лекции на тема “Ценообразуване на “услуги от общ интерес” –

http://www2.sa.unibo.it/seminari/archivio.html#2011

3.Pricing, environmental and social performance in the water supply company - monopoly de jure (real example)

4. Университет на Болоня, факултет по Икономика Римини, магистърски курс по счетоводство на фирмата – лекции:

Statistical and accountant reports and tax returns for Environment and Social issues in Bulgaria

Университет на Болоня, факултет по Икономика, Римини, 2012

a)Theoretical and Measurement Aspects of the Effectiveness of Sustainable Development

b) Measurement of Effectiveness in Cases origin from Bulgaria

2011- Унверситет на Болоня, Факултет по иконoмика, Римини, докторантски семинар, на (Deprtamento Scienze Azziendali Facolta di Rimini),

http://www.economiarimini.unibo.it/Economia+Rimini/Eventi/2011/09/Social_and_environmental_accounting_and_reporting_in_Bulgaria.htm

лекции на тема “Social and Environmental Reporting and Accounting in Bulgaria” ; Statistical and accountant reports and tax returns for Environment and Social issues in Bulgaria”

http://eprints.nbu.bg/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1006

http://eprints.nbu.bg/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1005

2012 - Университет на Болоня, Факултет по икономика на Римини

на тема Theoretical and Measuring aspects of the effectiveness of the effectiveness of sustainable development company in Bulgaria, Measurement of the Effectiveness of the company

2013 - Университет на Авейро, Авейро, Португалия, 2014, Sustainability Accounting

2014 – Университет на Урбино, Италия, ENVIRONEMENTAL ACCOUNTING: EMAS, MFCA and Casio Case

2015 – Университет на Болоня, гост-лектор, Team Training, Environmental accounting and Law.

V. НАУЧНО РЪКОВОДСТВО В ЧУЖБИНА:

Научен ръководител на магистърска теза на студента Карлуш Найя, Университет на Авейро, Португалия, на тема: Impacto da aprovacao do R. 1606/2002, do PE e do Conselho: os sistemas de normalizacao contabilistica dos Estados-membros e os impactos do processo de transicao - Bulgaria. Успешно защитена на 21. 12. 2012

Carlos Naia ( carlosjnaia@sapo.pt), Univerdidade de Aveiro, Master thesis Impacto da aprovacao do R. 1606/2002, do PE e do Conselho: os sistemas de normalizacao contabilistica dos Estados-membros e os impactos do processo de transicao - Bulgaria. Quando a apresentar e for aprovada pelos juris, eu envio-lhe um exemplar. - Como e exercida a profissao de contabilidade na Bulgaria”(2012)

VI. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Проект - under the call of RUR-09-2017: [MOZART] Business models for modern rural economies - Horizon 2020 Член на Екипа (завършена Първа фаза)

Проект на Министерството и образованието и науката на Р България, “Изследвания, обучение и преподаване в чужбина”, 2017, Спечелен индивидуален проект за научни изследвания в Румъния, Университет на Крайова, Департамент Икономика и бизнес администрация, срок на осъществяване 2018 г.

Проект по Договор № BG051PO001-3.3.04/37, „Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интер-дисциплинарни социално-икономически изследвания "Институт за икономически изследвания, БАН, (2 програмни периода).

Проект по Договор № BG051PO001-3.3.04/37, „Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интер-дисциплинарни социално-икономически изследвания Проект Програма Еразъм: Universities of Marce:International week Ancona, Camerino, Macerata, Urbino 20-24 May 2013

VII. РЕЦЕНЗИИ

Editorial Advisory Board of “Modernization and Accountability in Public Sector Management-Portugal, Editor: Graca Azevedo - University of Aveiro, Portugal

published by IGI Global (http://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/2485), 2017.

Asian Journal of Business and Management, (2017), Managing Editor of Socio-Economic Conditions Of Dalit In Tamilnadu

OEconomia (France), (2011) - Theoretical discussions in Bulgaria during the great depression, OEconomia,2011

Глобални финанси, учебник, НБУ, 2010, Св. Масларов и колектив

Нешева-Кьосева, Н., (2008) Адаптивната ефикиасност на финансовото познание, рецензия на Сборник Финансови иновации, изд. на НБУ, С 2008/ сп. Следва, бр. 15/2008.

За посочените данни отговарям с документални материални доказателства.

..........................................

13.02.2016

(доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева)


Публикации:


Монографични издания - данни

Title Author(s) ISBN Year

Геула [книга]

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 954-8566-29-Х 2001

Икономически теории [книга]

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 978-954-535-594-3 [2009]

История на паричните кризи в България 1879-1912 [книга]

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 954-494-414-1 2000

История на стопанските и административните институции [книга]

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 978-954-535-465-6 2007

Сборник документи и материали по стопанска история [книга]

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова (и др., състав.) 954-494-374-9 1999

Сравнителна стопанска история [книга]

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова (съавт.) 954-535-113-6 2002

Сравнителна стопанска история [книга]

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова (съавт.) 954-535-113-6 1996

Стопанска история [книга]

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 954-535-445-3,978-954-535-445-8 2006

І. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Нешева-Кьосева, Н., История на паричните кризи в България (1879

- 1912 г.), Университетско издателство “Стопанство”, С. 2000., ISBN 954-494-414-1, 211 страници.

2. Нешева-Кьосева, Н., “Геула” историята на една еврейска банка в България,” Рацио –90, С. 2001, ISBN 954-8566-29-X, 182 страници.

А. На чужд език и изнесени на международни форуми:

1. Nesheva-Kiosseva, N., The Poale-Zionism and the formation of the Doctrine of the

Socialists -Liberals in Bulgaria at the beginning of the XX century, Jewish Annual, volume XXIX, 1998, p. 109-112.

2. Nesheva-Kiosseva, N., The View of the Jewish Credit Cooperative Associates in Bulgaria 3. Between the Two World Wars, Jewish Annual, volume XXX, 1998/1999.

4. Нешева-Кьосева, Н., “Относно проблема за историческото изследване на

икономическия растеж и жизненото равнище на България в сравнение с другите страни след Втората световна война.” Научно – практическа конференция с международно участие

5.“Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията, Свищов 2000, с. 58-65.

Nesheva - Kiosseva, N., “The Space dynamics of Non – European Europe in front of

XXI century”, Central European library - virtual bank of sciences, 10 pages.

6. Nesheva-Kiosseva, N., “A Jewish Bank in Bulgaria 1921-1951”, 17 Session Working Group of Banking History, “Ethnicity in Banking, ”Frankfurt am Main, 04.11.2004

Nesheva-Kiosseva, N., Ivanova, “ Geula”, a History of a Jewish Bank in Bulgaria”, World

7. Meeting of the Economic and Business History Association (EBHA), High Point, North Carolina, USA, 27-30. 04. 2004.

8. Nesheva-Kiosseva, N., Financial Functions: Risk and Liquidity, Bulgaria 1997-2007;

Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23

Nesheva-Kiosseva, N., Environmental Management and its Impact in Bulgaria, Second

9. Italian conference of Social and Environmental Accounting, Rimini, Italy. 18/09/2008.

10. Nesheva-Kiosseva, N., Teaching Accounting in Teaching accounting in higher

education of tourism: comparative analyses: Bulgaria (private-public) / Russia (private-

public) higher education institutions, Rimini, 2009

11. Nesheva-Kiosseva, N., Pricing, environmental and social performance in the water supply company - monopoly de jure (real example), Catania, University of Catania, 2010

12. Maria - Gabriella Baldarelli, Ninel Nesheva-Kiosseva., Social and environmental

accounting and reporting institutional factors: comparative analysis Bulgaria/Italy, Catania

2011, 47 pages.

13. Nesheva-Kiosseva, N., Robert Hickey A user-friendly method for monitoring

ecotourism trends in bulgarian pilot regions based on the results of the biodiversity

conservation and economic growth (bceg) project

14. Maria-Gabriella Baldarelli, Mara Del Baldo, Ninel Nesceva Kiosseva, Sabrina Gigli

Implementing sustainability reporting in SGR Group Italy and Bulgaria: challenges of transition from “greenwashing” to relational change using institutional theory

15. Nesheva-Kiosseva, N.,BUSINESS ETHICS OF THE ECONOMY OF COMMUNION AND “ISLAMIC BANKING” (COMPARATIVE ANALYSES AND BENCHMARKING) In: Business in-between cultures”- the development of Islamic finance; university of Sarajevo, 2012

Б. На български език:

14. Нешева-Кьосева, Н., “Пространствена динамика на не - европейска Европа пред

лицето на ХХІ век (икономически аспекти)” – сп. Социологически проблеми, година ХХХVІІ,

1995, кн.3, с.104-114.

15. Нешева-Кьосева, Н., “Еврейската кредитна кооперативна банка “Геула” (1921-1939

г.) - сп. Финанси, 1997, кн.3, с. 9-15.

16. Нешева-Кьосева, Н., “Извършен ли е Индустриален преврат в България от

Освобождението до войните” – сп. Алтернативи (издание на Университета за национално и

световно стопанство), 1997, кн. 6, с. 29-32.

17. Нешева-Кьосева, Н., “Паричната криза от 1887 г. в България” – сп. Алтернативи,

1999, кн.19-20, с.39-43.

18. Нешева-Кьосева, Н., “Еволюция на парите и паричните стандарти до Втората

световна война” – сп. Алтернативи, 1999, кн. 23 - 24, с.34 - 43.

19. Нешева-Кьосева, Н., “Паричната криза от края на ХІХ и началото на ХХ век в

България” – Научни трудове на УНСС, т. 2, 2000, с. 95-135.

20. Нешева-Кьосева, Н., “Банковото дело в историческа перспектива”, сп. Алтернативи,

кн. 4 - 6, 2000, с. 49 - 54.

21. Нешева-Кьосева, Н.., “Кризата “Сребърни рубли” – сп. Исторически преглед, кн. 3 – 4,

2000, година LVI, с. 188 – 205.

22. Стефанов, Любомир, Н. Нешева-Кьосева, “Перспективи на финансирането на

висшето образование в България”.

Статията има две издания в:

і.) Стефанов, Любомир, Н. Нешева-Кьосева, “Перспективи на финансирането на висшето

образование в България”, сп. Стратегии на образователната и научната политика, бр. 4, 1998, с.

60-62.

іі.) Стефанов, Любомир, Н. Нешева-Кьосева, “Перспективи на финансирането на

висшето образование в България”, В: Кьосев, А., Тотоманова, А.-М., Богданов, Б.,

Димитров, Г., Фотев, Г., Билинг, Д., Денков, Д., Павлов, Д., Цекова, Е., Герганов, Е.,

Тодоров, М., Станоев, Л.,Стефанов, Л., Кьосева, Н., Георгиева, П., Бояджиева, П., Славова,

П., Пранчов, Р., “Университетска автономия и академична отговорност”, С. 1999, с. 235-

237.

23. Нешева-Кьосева, Н., “Поглед върху кредитно-кооперативното дело на евреите в

България между двете световни войни”, Еврейски годишник, 1999, т. ХХХ, с. 89-103.

24. Нешева-Кьосева, Н., Дерегулативна икономическа политика: политиката на Роналд

Рейган за “икономическо възраждане на САЩ”, сп. “Алтернативи”, издание на УНСС, 2002 г.

25. Нешева-Кьосева, Н., Паричната стабилизация в България 1923-1924 г., в: Сб.

“Юридическата, историческата и икономическата наука в полза на България”, 2003 г.

26. Нешева-Кьосева, Н., Финансова история на България: Периодизация, В: ГДИБА на

НБУ,С. 2005, с. 56-69.

27. Нешева-Кьосева, Н., Кратка монетарна история на, Годишник на Департамент

Икономика и бизнес администрация, Нов български университет, N 2, 2005, с. 69-97.

28. Нешева-Кьосева, Н., Предприятията – балони. Към една авантюрна история на

предприемаческата култура, сп. “Следва”, бр. 15, 2006, с. 96-110.

29. Нешева-Кьосева, Н., “Coфийската еврейска популярна банка “Геула”, 1921-1951,

Приложение на икономическата теория в стопанско-историческото изследване”, Доклад,

изнесен пред националния семинар по Стопанска история, 22.02.2005.

30. Нешева-Кьосева, Н., Финансовите кризи и тяхното изследване, Сб. Финансови

иновации, № 2, 2009

31. Нешева-Кьосева, Н., Системата на счетоводна отчетнос и преподаването

на счетоводство в програмите по туризъм в Руската федерация, В: Сб. Туризмът,

предизвикателства в условията на криза, НБУ, 2011, с. 173-199.

Монографични:

3. Нешева-Кьосева, Н., “Стопанска история”, учебник, “Международны университет в

Москве”, 2003 г., 182 страници., 2007 ІІ издание

Нешева-Кьосева, Н., “Стопанска история”, учебник за дистанционно обучение, НБУ, С.

4.

2006., 230 стр. второ издание 2008 г.

5. Нешева-Кьосева, Н., “Икономически теории, (еволюция на икономическия

анализ)”, курс лекции за дистанционно обучение, НБУ, С. 2005

Нешева-Кьосева, Н., “История на стопанските и административни институции

6.

(Обща теория и история на институциите)”, учебник за дистанционно обучение, НБУ, 2008,

237 стр.

В съавторство:

3. Димитров, Димитър, Н. Нешева-Кьосева, “Записки по стопанска история на

България”, С 1992;

1.1. Нешева - Кьосева, Н., “Раждането на новото време”, с. 4 - 23.

4. Димитров, Димитър, Н. Нешева-Кьосева, “Сравнителна стопанска история”,

учебник за дистанционно обучение, издание на Нов Български университет, С. 1996.

Н. Нешева-Кьосева е автор на:

2 – 1) Нешева-Кьосева, Н., “Пространство и време в историята на стопанското

развитие”, (с. 11-29);

2 - 2) Нешева-Кьосева, Н., “Генералната трансформация на европейската икономика

(1500-1750 г.)”, (с.56-78);

2 - 3) Нешева-Кьосева, Н., “Индустриалният преврат”, (с.78-92);

2 - 4) Нешева-Кьосева, Н., “Първата ера на икономическия либерализъм”, (с.92-108);

2 - 5) Нешева-Кьосева, Н., “Великата депресия 1929-1933 г.”, (с.238-254);

2 - 6) Нешева-Кьосева, Н., “Обща характеристика на икономическото развитие на

света през 70-те и 80-те години на ХХ век”, (с.310-316);

Николов, Румен, Н. Нешева-Кьосева, “Стопанска история”, учебник за дистанционно

обучение, С. 2000

Н. Нешева-Кьосева е автор на:

3-1) Нешева-Кьосева, Н., “Пространствена и хронологична систематизация на

икономическото развитие”, (с. 7-20);

3-2) Нешева-Кьосева, Н., “История на производството и цените”, (с. 20-49);

3-3) Нешева-Кьосева, Н., “Историческа еволюция на икономическите структури”, (с.49-

63);

3-4) Нешева-Кьосева, Н., “Втората вълна”, (с. 63-74)

3-5) Нешева-Кьосева, Н., “Монетарна история”, (с. 74-100);

3-6) Нешева-Кьосева, Н., “Възстановяване и интеграция в съвременната история”, (с.

141-151);

3-7) Нешева-Кьосева, Н., “Депресиите”, (с. 151-170);

3- 8) Нешева-Кьосева, Н., Стопанска политика, (с. 170-192).

Нешева-Кьосева, Н., “Принос към историята на българската интелигенция (Райна

3.

Манафова, “Интелитенция с европейски измерения (1878-1912)”, Университетско

издателство “Св. Кл. Охридски”, сп. История, кн. 5, 1995, с. 61-64.

4. . Нешева-Кьосева, Н., Адаптивната ефикиасност на финансовото познание,

рецензия на Сборник Финансови иновации, изд. на НБУ, С 2008/ сп. Следва, бр. 15/2008.

Глобални финанси, учебник, 2010, Св. Масларов и колектив

Reviewer - OEconomia (France), 2011 - Theoretical discussions in Bulgaria

during the great depression, OEconomia,2011

5. Нешева-Кьосева, Н., Димитър Димитров, “Сборник документи и материали по Стопанска история”, Университетско изда

Данни на каталог на публикациите система COBIS:

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DIRE&id=0857413564068793&dfr=1&ppg=10&sid=7

Публикации:Научен електронен архив на НБУ:

http://eprints.nbu.bg/cgi/search/simple?q=Kiosseva&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL

Курсове от текущия семестър: