Електронен каталог

гл. ас. Станимир Мичев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 9:30-12:30 201 II Корпус

Професионална автобиография:


 ОБРАЗОВАНИЕ:

1984: СУ «Св. Климент Охридски», факултет «Класически и нови филологии», магистър по Испанска филология; специализация - превод; втора специалност - руски език. Дипломна работа на тема: „Функционални реализации на формите –ra и –se на минало несвършено време на подчинително наклонение в четири пикарескови романа от ХVІ век”.

 ПО-ВАЖНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

2000: Специализация в Института за писмени, устни преводачи и международни отношения в Университет Марк Блок - Страсбург 2 (Франция).

2001: Специализация в Школа по превод (СУ «Св. Климент Охридски»).

2004: Международна конференция “Обучение през целия живот” (Белград, Югославия).

2005: Конференция “Нови учебни системи по испански език” на издателство Difusion (София), и др.

 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

1984-1989: преводач в База за подготовка на чуждестранни кадри, София.

1989-1993: асистент по испански език, Институт за чуждестранни студенти (ИЧС).

1993-1996: старши асистент по испански език, Институт за чуждестранни студенти (ИЧС).

1996-1999: главен асистент по испански език, Институт за чуждестранни студенти (ИЧС).

1992-1999: хоноруван асистент в Нов български университет (НБУ).

1999 до момента: главен асистент по испански език в Нов български университет (НБУ).

 АКАДЕМИЧНА ДЕЙНОСТ:

2003-2004: Директор на бакалавърски програми «Германистика», «Неоелинистика», «Романистика», «Славистика», НБУ.

2004: Директор на базова програма «Приложна лингвистика» и бакалавърска програма «Чужди езици и култури – I и II година», НБУ.

от 2004 до 2010: Ръководител на департамент «Чуждоезиково обучение», НБУ.

от 2010 до февруари 2012: Директор на Център за чужди езици, НБУ.

от февруари 2012 до октомври 2013: Зам.-декан на Факултет за базово образование, НБУ.

 НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Теория и практика на превода, Лексикография, Лексикология и фразеология.

 ПО-ВАЖНА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ИМЕТО НА НБУ:

Национална комисия към МОН за провеждане на ученическа олимпиада по испански език:

2000-2020: Член на Националната комисия към МОН за провеждане на ученическа олимпиада по испански език.

2003, 2018, 2019, 2020: Председател на Националната комисия към МОН за провеждане на ученическа олимпиада по испански език.

Национална комисия към МОН за изработване на зрелостните изпити по испански език.

2008, 2009: Член на Националната комисия към МОН за изработване на зрелостните изпити по испански език.

 ДРУГА ПО-ВАЖНА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ОТ ИМЕТО НА НБУ:

2004: Участие в международна конференция “Обучение през целия живот” (Белград, Югославия).

2009: Обучителен семинар в Института “Сервантес” за получаване на сертификат за екзаминатор на изпитите DELE.

2009: Организиране, подготовка и подписване на договор с Института “Сервантес” за предоставяне на НБУ на статут на Изпитен център от втори тип за провеждане на изпити за придобиване на международен сертификат за владеене на испански език DELE.

2009: Организиране и провеждане на първия изпит за придобиване на международен сертификат за владеене на испански език DELE - Институт “Сервантес” – НБУ.

2009: Съвместно с Посолството на Кралство Испания организиране на II Национален обучителен семинар за преподаватели по испански език в България – в НБУ.

2009: Организиране на Първата междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие” с участието на докладчици от 14 университета в България.

 ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:

Асоциация на испанистите в България.


Публикации:


СТАТИИ

1. Мичев, Ст., Ламбова, А. (2018). Проблеми при превода на филмов текст за дублаж (от немски и испански на български език). В: Годишник на департамент „Романистика и Германистика“, т. 3 (2018), (Юбилейно издание в чест на 70-та годишнина на проф. Мария Грозева, д.н.). София: Издателство на Нов български университет, 361-386.

2. Мичев, Ст. (2017). Междукултурната комуникация през призмата на превода. В: Антропология на изток от рая. София: Издателство на Нов български университет, 370-384. ISBN 978-954-535-989-7.

3. Мичев, Ст. (2015). За някои модели на процеса на превод при филмов изходен текст. В: Годишник на департамент „Романистика и германистика“, Том 1 (Юбилейно издание в чест на 70-та годишнина на доц. д-р Ани Леви). София: Издателство на Нов български университет, 245-256. ISBN 978-954-535-758-892-0.

4. Мичев, Ст. (2015). За компресията на преводен филмов текст. В: Scientiae es potential. В началото бе словото. (Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. д-р Нели Раданова). София: Издателство на Нов български университет, 165-172. ISBN 978-954-535-887-6.

5. Мичев, Ст. (2015). За дескриптивизма, превода и филмовия превод. В: В началото бе словото (Сборник в чест на проф. Мария Китова–Василева, д.н.). София: Издателство на Нов български университет, 377-386. ISBN 978-954-535-870-8.

6. Мичев, Ст. (2014). За теорията на превода и филмовия превод за дублаж. В: Мислене, език, реч. (Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Евгения Вучева). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 326-335. ISBN 978-954-07-3757-7.

7. Мичев, Ст. (2014). За културните референти и филмовия превод в другата култура. В: Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. (Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 235-248. ISBN 978-954-07-3689-1.

8. Мичев, Ст., Ламбова, А. (2014). За дублажа и субтитрирането в българския телевизионен филмов ефир“. В: Езикът – наука и практика (Юбилеен сборник по повод 65-годишнина на проф. Мария Грозева). София: Издателство на Нов български университет, 351-366. ISBN 978-954-535-810-4.

9. Мичев, Ст. (2013). За основните характеристики на аудиовизуалния филмов текст“. В: Чуждоезиковото обучение днес (Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова), София: Издателство на Нов български университет, 312-322. ISBN 978-954-535-748-?

10. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2013). За похватите в превода: опит за описание. В: Времената отлитат, написаното остава (Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви), София: Издателство на Нов български университет, 61-94. ISBN 978-954-535-758-9

11. Мичев, Ст. (2011). За нормите на превод при изходен филмов текст. В: Чуждоезиково обучение, бр. 5, 65-71. София: МОМН. Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“/МОМН. ISSN 0205-1834

12. Мичев, Ст. (2011). За превода на филми в светлината на речевите актове. В: Чуждоезиково обучение, бр. 4, 3-15. София: МОМН. Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“/МОМН. ISSN 0205-1834

13. Мичев, Ст. (2010). За началото на киното и филмовия превод. В: Чуждоезиково обучение, бр. 6, 51-62. София: МОМН. ISSN 0205-1834

14. Мичев, Ст. (2010). Филмов превод, дублаж, субтитриране. В: Чуждоезиково обучение, бр. 4-5, 60-69. София: МОМН. ISSN 0205-1834

15. Мичев, Ст. (2010) За усвояването на преводачески умения в университета. В: Чуждоезиково обучение, бр. 1, 47-57. София: МОМН. ISSN 0205-1834.

16. Мичев, Ст. (2010). За филмовия превод – стъпка по стъпка. В: Език и литература, бр. 1-2. София: Съюз на филолозите българисти. 173-181. ISSN 0324-1270.

17. Мичев, Ст. (2009). Трудно ли е испанското произношение?. В: Чуждоезиково обучение, бр. 3, 46-53. София: МОН. ISSN 0205-1834.

18. Мичев, Ст. (2009). Англицизмите – желани гости или натрапници в съвременния испански език. В: Чуждоезиково обучение, бр. 5, 34-49. София: МОМН. ISSN 0205-1834.

19. Мичев, Ст. (1997). За учебния диалог в някои испански системи за чуждоезиково обучение. В: Чуждоезиково обучение, ХII, бр. 5-6, 31-40. София: МОН.

20. Мичев, Ст. (1996). Realizaciones funcionales de los dos imprefectos de subjuntivo en –ra y en –se en cuatro novelas picarescas. В: Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение (съвместно издание на Нов български университет, Институт за чуждестранни студенти, сп. Чуждоезиково обучение. София: Нов български университет.

ПРЕВОДИ

1. Мичев, Ст. (2015). Върху раменете на гиганти. Превод от испански. В: Разширяването на света (Изследвания в чест на професор Богдан Богданов). София: Издателство на Нов български университет, 255-266. ISBN 978-954-535-894-4.

2. Мичев, Ст. (2013). Прогрес, утопия, вяра и подчинение. Превод от испански. В: Следва, бр. 28, София: Издателство на Нов български университет, 41-52. ISSN 1311-9060.

3. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2013). Що е философия? Превод от испански. София: Издателство на Нов български университет, 273 с. ISBN 978-954-535-776-3

4. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2012). Въведение в речника на Платон. Превод от испански. София: Издателство на Нов български университет, 331 с. ISBN 978-954-535-722-0

5. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2010). Modelos de realidad. Desde la lectura de los clásicos. Превод от български на испански. Lugo: Axac, Colección Onoma, 130 с. ISBN 978-84-92658-11-4.

6. Мичев, Ст. (2006). Въведение в Пир на Платон. Превод от испански. В: В градината с розите 2. Лекции и слова (2003-2006). София: Нов български университет, 43-64. ISBN 10: 954-535-438-0; ISBN 13: 978-954-535-438-0.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2017) Español lengua viva. Suplemento para las escuelas búlgaras. B1.1. Притурка за българските училища към учебната система Español lengua viva B1. Madrid: Santillana de Educación S.L., 2007. ISBN 978-84-9345-375-6. София: Educational Centre, 2017.

2. Мичев, Ст. и др. (2014). ¡Aímate!. 155 примерни тестови упражнения за олимпиадата по испански език, 8-12 клас. София: ИК „Колибри“, 207 с. ISBN 978-619-150-429-9.

3. Мичев, Ст., Сиракова, В., Янева, Д. (2009). Paso a Paso A1+ (учебник по испански език за българи). София: Везни-4, 160 с. ISBN 978-954-9977-38-7.

4. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2009). Paso a Paso A2+ (учебник по испански език за българи). София: Везни-4, 172 с. ISBN 978-954-9977-40-0.

5. Мичев, Ст. (2008). Prisma de ejercicios. Nivel A2, continúa. Упражнения и граматика по испански език за подготовка на ниво А2 (малко напреднали) по Общата европейска езикова рамка. Превод и адаптация. София: Editorial Edinumen/ИК „Колибри“, 131 с. ISBN 978-954-529-552-2.

6. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2007) Paso a Paso A1 (учебник по испански език за българи). София: Везни-4. ISBN 978-954-9977-33-2.

7. Мичев, Ст., Янева, Д. (2006). Практическа испанска граматика (с упражнения и отговори). София: Везни-4, 480 с. ISBN 10: 954-9977-25-0; ISBN 13: 978-954-9977-25-7.

8. Мичев, Ст., Крушева, В. (2001). Испанска граматика – кратка и ясна. Превод от немски и испански. София: ПОНС, 120 с. ISBN: 978-954-827-880-5.

9. Мичев, Ст., Янева, Д. (2002). Съвременни самоучители - испански език. София: Везни-4, 232 с. ISBN 954-9977-15-3.

РЕЧНИЦИ

1. Мичев, Ст., Янева, Д. (2016). Испанско-български речник. Второ преработено и допълнено издание. София: Везни-4. 799 с. ISBN 978-9549977-69-1.

2. Мичев, Ст., Янева, Д. (2001). Испанско-български речник. София: Везни-4, 800 с. ISBN 954-9977-04-8.

3. Мичев, Ст. и др. (1992) Българско-испански речник. София: Вис Виталис.

4. Мичев, Ст. и др. (1991) Испанско-български речник. София: Вис Виталис.

РЕЦЕНЗИИ

Мичев, Ст. (1995). Рецензия на Curso de gramática aplicada del español (Morfosintaxis). Авт. М. Китова, Е. Вучева. София: Булвест 2000, 1994 г., 384 с. В: Чуждоезиково обучение, бр. 6, София: МОН.

Курсове от текущия семестър: