Електронен каталог

проф. д-р Георги Петров

проф. д-р Георги Петров
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
+359878929434
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Висше образование и научно израстване

• 1973 - 1977 г. завършено висше педагогическо образование във Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски”, специалност "Педагогика” ("Педагог и редовен преподавател с допълнителна специалност български език”).

• 1982 г. спечелен обявен от ВСШ - МВР конкурс за задочен аспирант в Академията на МВР - гр. Москва и през 1987 г. и защита на кандидатска дисертация на тема: "Превантивно - педагогическа дейност на детските педагогически стаи към милицията с малолетните правонарушители, намиращи се под влиянието на асоциални микрогрупи”, за присъждане на научна степен "Кандидат на педагогическите науки”.

• 1999 г. в качеството на преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност за нуждите на МВР (ВИПОНД), участие в конкурс и присвояване на научното звание "доцент” по педагогика.

• 2016 г. – избран за академичната длъжност „професор“ по направление 1.2. Педагогика (Превантивна педагогика) към катедра „Теория на възпитанието“ при факултета по Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“.

Публицистични и научни интереси

Моите общочовешки, научни и практически интереси са в областта на педагогическата и психологическата науки, както и в социалните дейности, а именно:

• Превенция на противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните(история, теория, методика, практика)

• Закрила на децата(история, теория, методика, практика)

• Социална работа с хора с девиантно и делинквентно поведение

• Патриотично възпитание

• Естетическо възпитание

Законотворческа дейност

Като представител на сектор "Детска престъпност” при Дирекцията на Националната полиция(ДНП) със заповеди на Министъра на вътрешните работи и Директора на ДНП, Министъра на правосъдието и Министъра на образованието и науката през периода 1996-1997 г. - официално участие в дейността на работни групи за разработването на проекти за: Закон за закрила на детето; изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; Правилник за социално-педагогическите интернати и Правилник за възпитателните училища-интернати.

Със заповед на министъра на вътрешните работи през 2001 г. - участие в работна група за разработване на проект за ,,Наредба за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето”, който бе утвърден без съществени изменения.

Съвместна дейност с неформални организации

Членство и участие в работата на няколко специализирани неправителствени институции:

• сдружение ,,Пренебрегнати деца”;

• сдружение ,,Закрила на детето”;

• дружество SOS ,,Детски селища” – България(член на УС).

• "Съюз на учените в България”;

• „Съюз на българските журналисти“;

• Клуб по воден туризъм и воден слалом при ТД ,,Мургаш” – МВР.

Специализация и квалификация

• По предложение на Директора на Националната полиция и със заповед на Министъра на вътрешните работи през м. ноември 1993 г. - участие в двуседмичен стаж към Бригадата за непълнолетни в департаменталната полиция на департамент "Нантер” – Париж. Работните теми са: детска проституция, наркомания, превенция и закрила на децата от посегателства.

• През м. юни 1994 г. с министерска заповед - участие в тридневен международен семинар (България и Германия) по въпросите на полицейската превенция на противоправното поведение сред подрастващите под егидата на фондация "Ханс Зайдел”.

• През 1999 г. - участие като водещ на едноседмичен семинар за обмен на опит по въпросите на превенцията на противоправното поведение сред подрастващите, проведен във Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност за нуждите на Министерството на вътрешните работи(ВИПОНД – МВР) с участието на български, френски и немски полицаи.

• През м. май 2000 г. - командирован в графство ,,Гуент” – Южен Уелс– Великобритания за обучение по Българо-английската програма ,,Работа на полицията в училищата”, финансирана от английския Ноу-хау фонд. Единият от двата представени уроци(за поведението на полицаите на улицата) е заснет на видеолента и според изявлението на водещите на семинара ще бъде използван в обучителната дейност с уелските полицаи.

Отличия

• За постигнати високи резултати в учебната и бойната подготовка, и за завоюване на класна специалност още през първата година(1971) – „радиотелеграфист 1-ви клас“ е присвоено званието ,,Отличник по бойната и политическата подготовка”, а през втората година от службата - производство в сержант от БНА.

• За добри резултати в превантивната дейност с деца – правонарушители като инспектор в Детска педагогическа стая, през 1982 г. - награден с изказване на благодарност от Министъра на вътрешните работи.

• През 1986 г. - награден с грамота от началника на 5-то РПУ на МВР за системни добри резултати в служебната работа.

• За постигнати добри резултати във възпитателната и обучителната дейност сред личния състав на столичната милиция, и във връзка с успешната защита на кандидатската дисертация в Академията на МВР – СССР, по предложение на Началника на Софийско градско управление на МВР през 1987 г. е присвоено званието "Отличник на Министерството на вътрешните работи” от Министъра на вътрешните работи.

• За постигнати положителни резултати в превантивно-педагогическата, методическата и научноизследователската дейност по проблемите на превенцията на детската престъпност и защитата правата на децата и във връзка с 24 май – денят на българската писменост и култура, по предложение на ръководството на Дирекцията на Националната полиция през 1997 г. - удостояване с почетния знак на Министерството на образованието и науката - "Неофит Рилски”


Публикации:


Курсове от текущия семестър: