Електронен каталог

гл. ас. д-р Дафинка Сидова

гл. ас. д-р Дафинка Сидова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 203 II Корпус
Вторник 16:00-18:00 203 II Корпус
dsidova@nbu.bg; Месинджър Daffi Sidova Онлайн

Професионална автобиография:


Дафинка Василева Сидова завършва „Публична администрация“ в НБУ през 2011 г. Придобива ОКС „бакалавър“ с отлично защитена бакалавърска теза на тема „Трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2000-2010 г.“.

През 2014 г. придобива ОКС „магистър по европейско управление“, след като защитава отново с отличие магистърска теза на тема: „Европейското териториално сътрудничество като инструмент на политиката за сближаване на Европейския съюз (2007-2013 г.)”, МП „Европейско управление“.

Същата година печели конкурс за редовен докторант със стипендия към департамент „Национална и международна сигурност“, ДП „Стратегии и политики на сигурност“.

През 2018 г. придобива ОНС „доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ с дисертационен труд на тема: „Трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността в Средиземноморския регион в началото на ХХI в.“, с научен ръководител проф. д-р Венелин Георгиев. В дисертацията си д-р Сидова изследва състоянието на аспектите на „широката сигурност“ и положителното влияние на ТГС върху тях, в конкретиката на държавите от Северна Африка и Близкия изток.

Заедно с дисертационната тематика, Дафинка Сидова изучава и анализира основни проблеми от криминологичната и криминалистичната науки, бежанското право, дипломатическото и консулското право, човешката сигурност, правната регламентация на частната охранителна дейност и др.

През академичната 2017-2018 г. е хоноруван преподавател към департамент „Национална и международна сигурност“. Oт 1 октомври 2018 г. заема академичната длъжност „асистент“, а през юли 2020 г. е назначена като главен асистент след успешно премината конкурсна процедура.

ПРОЕКТИ

1.Участие като ръководител на проект „Сборник с доклади на студенти от Младежки дискусионен форум и Студентски семинар по сигурност“ към Фонд „Учебни програми“ на МФ, ноември 2019. Съставителство, оформление и научна редакция на сборника (ISBN 978-619-239-304-5)

2.Участие в два проекта „Пътуващ семинар по криминология“ към Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ и към Студентски съвет на НБУ, август 2019.

3.Участие като ръководител на проект „Сборник с доклади на студенти от Младежки дискусионен форум и Студентски семинар по сигурност“ към Фонд „Учебни програми“ на МФ, ноември 2018. Съставителство, оформление и редакция на сборника (ISBN 978-619-239-106-5)

4.Участие като член на проект „Повишаване авторитета на НБУ и ДНМС чрез участие на преподаватели в конференции по проблеми на сигурността“ към ЦФСР, 2018/2019 г.

5.Участие като член на проект „Издигане авторитета на НБУ и ДНМС чрез участие на преподаватели в конференции“ към ЦФСР, 2017/2018 г.

6.Участие в изследователски проект „Изследване и развитие на плановете, процедурите и мерките за физическата сигурност на персонала и студентите от Нов български университет“ към Централен фонд за стратегическо развитие „Развитие на материалната база“ – участие при събирането и обработването на данните от изследването. Краен продукт: План за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт в Нов български университет - януари-май 2016

7.Участие като член на проект „Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз към ЦФСР, 2016/2017 г.

8.Участие като член на проект „Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност“ към ЦФСР, 2015/2016 г.

ЧЛЕНСТВА

Член на Студентския съвет на НБУ за мандата 2009-2010 г.

Член на Академичния съвет на НБУ в периода 2010-2011 г.·

Член на Програмния съвет на ДНМС от 01.10.2017 г. до момента.

СЕРТИФИКАТИ

Стаж в Столична община - Район „Овча купел“

Стаж в администрацията на Омбудсмана на РБ


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

1. Сидова, Д., 2021. Концепцията за човешката сигурност в политиките на НАТО. Tokarev, Al., et al. (Int. Ed. Board). IX International Scientific Conference “Technics. Technologies. Education. Safety”, 7-10.06.2021, Year V, Issue 3(13), Vol.3 Military Sciences and National Security. Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), с. 283-286

2. Иванова, Ем. и Дафинка Сидова, 2021. Роля на Европейския съюз за обезпечаване на екологичната сигурност. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 27-28 май 2021 г., Т.6, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 197-207.

3. Владимирова, М. и Дафинка Сидова, 2021. Противодействие срещу радикализацията в Албания и Босна и Херцеговина (сравнителен анализ). В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 27-28 май 2021 г., Т.6, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 186-196.

4. Kostova, Pr., D. Sidova, 2020. Ecological Security and Environmental Security – Similarities and Differences. Radulov, N. et al. (Int. Ed. Board). IV International Scientific Conference “ConfSec 2020”, Year 4, Issue 1 (6), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online), pp 25-28 и в:

Kostova, Proletina and Sidova, Dafinka, 2020. Ecological Security and Environmental Security – Similarities and Differences. In Radulov, N. et al. (Int. Ed. Board). IV International Scientific Conference “ConfSec 2020”, Year 4, Issue 3, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0668 (Print), ISSN 2535-082X (Online), 91-94, Available from: https://stumejournals.com/journals/confsec/2020/3/91

5. Владимирова, М. и Дафинка Сидова, 2020. Анализ на възможностите за противодействие срещу радикализацията в Албания. Radulov, N. et al. (Int. Ed. Board). IV International Scientific Conference “ConfSec 2020”, Year 4, Issue 1 (6), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online), 42-45

6. Костова, Пр. и Дафинка Сидова, 2020. Екологични аспекти на човешката сигурност в условията на пандемията COVID-19. В Сборник с доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността, 22-23 октомври 2020 г., Т.1, Научни направления „Мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7465, стр. 184-194.

7. Владимирова, М. и Дафинка Сидова, 2020. Ислямският радикализъм в Албания – фактори за възникване и развитие. Tokarev, Al., et al. (Int. Ed. Board). VIII International Scientific Conference “Technics. Technologies. Education. Safety”, 8-11.06.2020, Year IV, Issue 3(10)/2020, Vol.3 Security. Military Sciences. Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), с. 187-190

8. Сидова, Д., 2020. Човешката сигурност във време на пандемична криза. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 28-29 май 2020 г., Т.6, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, с. 9-19.

9. Владимирова, М. и Дафинка Сидова, 2020. Причини за възникване и развитие на радикализацията в Босна и Херцеговина. В Дойков, Ненко (съст. и науч. ред). Широката сигурност. Сборник с научни доклади от Международна научна конференция, 27 март 2020 г., Т. 1. Противодействие срещу престъпността и тероризма. Военна сигурност, София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-17-1, с. 260-267.

10. Sidova, D., 2019. Human Security and Cross-Border Cooperation. Radulov, Nikolay et al. (Int. Ed. Board). III International Scientific Conference “ConfSec 2019”, Year III, Issue 4/2019, Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2525-0668 (Print), ISSN 2535-082X (Online), pp 148-151

11. Сидова, Д., 2019. Трансгранично сътрудничество, иновации, сигурност. Дойков, Ненко (съст. и науч. ред). Модерна сигурност и съвременни технологии. Сборник с научни доклади от Международна научна конференция, 15 март 2019 г., Т. 1. Технологии в сигурността, София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-13-3, стр. 169-179.

12. Сидова, Д., 2019. Превенция на детската и младежката престъпност чрез трансгранично сътрудничество (по примера на България и Румъния). В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 27-28 юни 2019 г., Т.5, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 250-259.

13. Сидова, Д., 2018. Българо-румънското трансгранично сътрудничество – резултати и ползи за икономическата сигурност. В Radulov, Nikolay et al. (Int. Ed. Board). II International Scientific Conference “ConfSec 2018”, Year 2, Issue 1(3), Vol. 1. Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online), pp 127-130

14. Сидова, Д., 2018. Ролята на трансграничното сътрудничество в защитата на населението и инфраструктурата. В Сборник с доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността, 25-26 октомври 2018 г., Т.5, Научни направления „Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата“ и „Управление на ресурси и технологии за защита на населението и инфраструктурата“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7465, с. 39-49.

15. Сидова, Д., 2018. Инструменти за усъвършенстване на средиземноморското трансгранично сътрудничество и неговата ефективност по отношение на „широката сигурност“. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 г., Т.5, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 197-207.

16. Сидова, Д., 2018. Приложение на сценарийното планиране при изследване на средиземноморското трансгранично сътрудничество и неговата ефективност спрямо „широката сигурност“. Дойков, Ненко. (съст. и науч. ред). Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност. Сборник с научни доклади от Международна научна конференция, 16 март 2018 г., София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-09-6, стр. 402-414.

17. Сидова, Д., 2017. СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОТО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО КАТО МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. Радулов, Николай (авт. колектив и предговор). Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион: Сборник научни трудове, С., Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия-4.0“, ISBN 978-619-7383-07-2, стр. 395-405 - представена при завършване на докторантурата

18. Сидова, Д., 2017. STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDITERRANEAN CROSS-BORDER COOPERATION AS AN INSTRUMENT FOR INCREASING THE "WIDER" SECURITY“. В Radulov, Nikolay et al. (Int. Ed. Board). International Scientific Journal “Security & Future”, Year 1, Issue 2, Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0668 (Print), ISSN 2535-082X (Online), pp 50-53

19. Сидова, Д., 2017. ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г., Т.4, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 88-98. Същата е публикувана и в Tokarev, Alexander et al. (Int. Ed. Board). Technics. Technologies. Education. Safety’17. Military Sciences and National Security. Proceedings, 31.05-3.06.2017 Veliko Tarnovo, Vol. 1, Year 1, Issue 1 (1), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), pp 23-27 - представена при завършване на докторантурата

20. Сидова, Д., 2017. ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН. В Сборник доклади от годишната научна конференция „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г.С. Раковски“, 18-19 май 2017 г., Първа част, С., Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISBN 978-954-9348-89-7 COBISS.BG-ID 1285267940, стр. 184-189 - представена при завършване на докторантурата

21. Сидова, Д., 2017. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ПРЕРАЗГЛЕДАНАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА НА СЪСЕДСТВО. В Дойков, Н. (науч. ред.). Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз: Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, 19 май 2016 г. Наука, образование, сигурност : Т. 4., С., НБУ, ISBN 978-954-535-953-8, стр. 112-121

22. Сидова, Д., 2017. РОЛЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН. Младите хора и сигурността: Сборник с есета на участници в Младежки дискусионен форум, 30 ноември 2016 г., Първо издание, С., Авангард Прима, ISBN 978-619-160-767-9, стр. 65-71

23. СИДОВА, Д., 2016. Методика за изследване на трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността. В Коларов, Т. (състав. и науч. ред.). Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност: Сборник с материали от международна конференция, 2-3 юни 2015 г. Наука, образование, сигурност: Т. 3., С., НБУ, ISBN 9789545359071, стр. 133-144 – представена при завършване на докторантурата

24. Сидова, Д., 2015. Ползи за екологичната сигурност от трансграничното сътрудничество [Онлайн ресурс], Софийски форум за сигурност, София, 2015, http://www.sofiaforum.bg/imgpool/file1420138969.pdf

Курсове от текущия семестър: