Електронен каталог

доц. д-р Ралица Костадинова

доц. д-р Ралица Костадинова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Електронна поща: rkostadinova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Ралица Костадинова е магистър по право на СУ "Св. Климент Охридски" и доктор по наказателно право на Нов български университет. От 2001 г. е асистент в департамент Право на Нов български университет и титуляр на курс Упражнения по наказателно право. През периода 2004-2013 г. е директор на магистърска програма "Право". Била е член на Комисия по акредитация към Магистърски факултет и член на Библиотечен съвет на Нов български университет.

От учебната 2015/2016 г. е лектор по Наказателно право на Европейския съюз, както и на курсове в програми на департамент Национална сигурност (Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията, Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес и други) и на общообразователния курс Основи на правото (Право).

От 2020 г. заема академичната длъжност доцент в Нов български университет и е титуляр на курсовете по Наказателно право, Международно наказателно право и Наказателно право на Европейския съюз.

Член на Съвета на Департамент Право

Член на Българската асоциация по криминология

Главен редактор на Юридическо списание на Нов български университет (Law Journal of NBU)

За контакти:

Адрес: Нов български университет,

София 1618,

ж.к. Овча купел,

ул. Монтевидео № 21

Департамент Право, кабинет 410

Електронна поща: rkostadinova@nbu.bg


Публикации:


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ГЛ. АС. Д-Р РАЛИЦА КОСТАДИНОВА

І. МОНОГРАФИИ И СТУДИИ

1. Транспортни престъпления. София, Сиела, 2012.

2. Formation of Bulgarian Criminal Law in the Post-Ottoman Liberation Period. In: Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Sudosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2015. X, 934 S., рр. 755-795.

3. Условното осъждане по българското наказателно право. София, Издателство на Нов български университет, 2019.

ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

3. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2008. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

4. Наказателно право в схеми и определения, Второ преработено издание, София, Сиела, 2009. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

5. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2012. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

6. Наказателно право в схеми и определения, Трето преработено и допълнено издание, София, Сиела, 2014. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

7. Наказателно право в схеми и определения, Четвърто преработено и допъленено издание, София, Сиела, 2017. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

ІІІ. НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ

1. Наказателноправни въпроси на граничната сигурност на Република България, Правен преглед, 2002, № 1, с.77-87.

2. Юридически аспекти на качеството, Бюлетин качество, 2003, № 3.

3. Трафикът на хора – престъпление по българския Наказателен Кодекс, Юридическо списание на НБУ, 2005, №2

4. Пробацията след последните промени в наказателното законодателство, Правна мисъл, 2005, № 2, с. 53-66.

5. Противодействие на трафика на хора (наказателноправни аспекти), Правен преглед, 2005, № 1, с. 82-92.

6. Обща характеристика на престъпленията по транспорта, Юбилеен сборник на Департамент „Право”, НБУ, 2006, с. 311-325.

7. Управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотици или техни аналози, Правен преглед, 2007, № 1,ISSN 1310-9472, с. 120-136.

8. Административнонаказателна и наказателна отговорност за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, Правна мисъл, 2008, № 1. , ISSN 1310-7348, с. 53-63.;

9. Кодификация на българското наказателно законодателство, Годишник на Нов български университет, 2010, съставител: доц. Д-р Людмил Георгиев. с. 461-466.

10. Наказателноправна защита на транспортната безопасност в България, Правен преглед, 2008 ,№ 1, ISSN 1310-9472, с. 53-76.

11. Юридически механизми за защита на пострадалите от домашно насилие, Юридическо списание на НБУ , 2008, №3.

12. Наказателноправна защита на регистрационния и идентификационния режим на моторните превозни средства, Юридическо списание на НБУ,. 2008, № 4.

13. Съгласуване на кодификационните закони. Юридическо списание на НБУ, 2009, №3.

14. Транспорт и транспортна безопасност, част 1, Юридическо списание на НБУ, 2010, № 2.

15. Транспорт и транспортна безопасност, част 2. Юридическо списание на НБУ, 2010, № 3.

16. Особености на изпълнителното деяние на престъпното повреждане на транспортни средства или съоръжения. Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Правни науки, 2010, с. 226-229.

17. Traffic crimes under Bulgarian criminal law. Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 1 (2011), p. 30-37.

18. Особености на предмета на транспортните престъпления по българското наказателно право. Правна мисъл, 2011, № 2, с. 20-35.

19. Смесената вина при транспортните престъпления. В: Сборник: Международна научна конференция „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения” -24-25 юни 2011 г., том Втори, Бургас, БСУ, 2011, с. 211- 216.

20. Особености на обекта на транспортните престъпления. В: Научни трудове на Института на държавата и правото. Том VI, София, 2011, с. 299-316.

21. Специфики на обекта при отделните видове престъпления по транспорта. В: Юбилеен сборник на Департамент Право, НБУ, 2011, 312-327.

22. Особености на диспозицията и изпълнителното деяние на транспортното престъпление по чл. 342 от Наказателния кодекс. Правна мисъл, 2011, №4, с. 23-37.

23. Дискусионни въпроси относно вината при същинското транспортно престъпление. Норма, 2011, №1, с. 29-40.

24. Още един доктор по право на НБУ. Университетски дневник, №31, 2011, с.7-8.

25. Европейски модели за наказателноправна защита на транспортната безопасност. Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. Годишна научна конференция 2012. София, Издателски комплекс на УНСС, с. 229-234.

26. Особености на субекта на престъпленията, засягащи безопасността в транспорта. Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет, С., 2013, с. 207-223.

27. Системата на престъпления и наказателната политика на Република България. В: Модели за система на престъпления според наказателното право, съст. Проф д-р Йордан Айдаров. Унив. изд. "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2013, с. 131-146.

28. Последните промени в наказателното законодателство. В: Международна научна конференция “Правото – изкуство за доброто и справедливото”, 29-30 септември 2012, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България.

29. За университетските преподаватели и научните архиви. Библиосфера, №16, 2012.

30. Понятието значителни имуществени вреди в българското наказателно право. Научни трудове на Русенския университет, 2012, том 51, серия 7, с. 260-264.

31. Условное осуждение в болгарском уголовном праве. В: Актуальные проблемы современных общественных наук: научное знание в глобализирующемся мире: материалы III Междунар.науч.-практ. конф. молодых ученых / редкол.: Д. Р. Пескова [и др.]. –Уфа : БАГСУ, 2013, с. 299-305.

32. Възникване и развитие на условното осъждане в България (1904 - 1968 г.). В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том втори, Бургас, 2013, с. 135-141.

33. Видове наказания, предвидени за транспортните престъпления по българското наказателно право. В: AUREA. Златни правила. Годишник на Юридическия факултет на УНСС, №6, 2013, с. 191-201.

34. Стефан Бобчев и българското обичайно наказателно право през ХІV-ХVІІІ век. В: Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев, Издателски комплекс УНСС, С, 2014, с. 97-102.

35. Наказателноправната защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност. В: Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условие на динамика и трудно предвидима среда / Състав и науч. ред. Веселин Георгиев, София, Нов български университет, 2013, с. 484-490.

36. Престъпления срещу сигурността на гражданската авиация. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 6, Издателски комплекс на Национален Военен университет, Велико Търново. 2013, с. 76-84.

37. Практика на Върховния касационен съд по приложението на чл. 343 от НК (2012-2014 г.), Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 7, 242-245.

38. Наказателното правораздаване през погледа на медиите. В: Медиите в България: 25 години по-късно, НБУ, 2015, 110-116.

39. Някои аспекти на наказателната отговорност при стопанските престъпления. В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, том2, С., Издаделски комплекс - УНСС, 2015, 233-239.

40. Наказателноправна защита на националната сигурност. В: Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност. Съст. и ред. Тодор Коларов, С.: Нов български университет, 2016, с. 381-384.

41. Безусловното осъждане на „Условното осъждане“. В: Законът на правото или правото на закона. НБУ, 2016, стр. 151-158.

42. Особености на отложеното изпълнение на наложено наказание в българското наказателно законодателство. В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи. Съст. проф. Д-р Пл. Панайотов, Доц. д.ю.н. Г. Митов, гл. ас. д-р Н. Кузманова, С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 199-211.

43. Конституцията на Република България от 1991 г. и принципите на наказателното право. В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?", С.: Народно събрание, с. 241-246.

44. Наказателноправната защита от тероризъм –някои аспекти на Международното наказателно право и Наказателното право на ЕС. Годишник на департамент Право на НБУ 2015, С.: 2016, с. 298-311.

45. Криминализация на тероризма в Наказателното право на Европейския съюз. В: Сборник с доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2016, с. 77- 85.

46. Особености на наложеното наказание за прилагане на условното осъждане по българското наказателно право. В: Департамент Право. Годишник, 2016. София, НБУ, 2017, стр. 288-307.

47. Производство по трансфер на пробационни мерки. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 6, Велико Търново, 2017, стр. 177-187.

48. Конституцията на Република България от 1991 г. и принципите на наказателното право. В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?", С.: Народно събрание, с. 241-246.

49. Наказателноправната защита от тероризъм –някои аспекти на Международното наказателно право и Наказателното право на ЕС. Годишник на департамент Право на НБУ 2015, С.: 2016, с. 298-311.

50. Криминализация на тероризма в Наказателното право на Европейския съюз. В: Сборник с доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2016, с. 77- 85.

51. Особености на наложеното наказание за прилагане на условното осъждане по българското наказателно право. В: Департамент Право. Годишник, 2016. София, НБУ, 2017, стр. 288-307.

52. Директива (EС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и промените в българското наказателно законодателство“. В: Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност. Сборник научни трудове. С.: 2018, с. 338-347.

Курсове от текущия семестър: