Електронен каталог

гл. ас. д-р Надя Ненкова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 12:30-14:30 Библиотеката I Корпус
Сряда 11:00-13:00 Библиотеката I Корпус

Професионална автобиография:


Име: гл. ас. д-р Надя Ненкова

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: банките и банковата дейност; банков мениджмънт; управление на банковите рискове; публични финанси; фирмени финанси; финансови пазари; финансови институции.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: банковата конкуренция в България

Преподавателски интереси в областта на: банковото дело;публичните финанси; финансовите пазари; застраховането

Образование:

2015 г.- Доктор по професионално направление „Икономика“ и научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“, Нов български университет

Тема на дисертацията: „Изследване на конкурентоспособността на търговските банки в България”

2010 г. – Магистър, специалност „Финанси“, СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов

2009 г. – Бакалавър, специалност „Финанси“, специализация „Финансов мениджмънт“, СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов

Участие в национални и международни проекти:

Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.:

„Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“.

По-важни публикации:

Студии:

Към въпроса за природата на банковата конкуренция, Годишник на департамент „Икономика“, НБУ, 2016 г

Статии:

Копцентуални основи на банковата конкурентоспособност, Годишник на департамент „Икономика“, НБУ, 2017 г.

Структура и особености на банковия пазар у нас, сп. „Научни трудове“ - Ботевград, МВБУ, 2014 г

Възможности за дистанционен анализ на конкурентоспособността на банките, сп. Социално-икономически анализи, Стопански факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, бр. 6/2013 г.

Доклади:

Съвременни тенденции в банковия надзор, международна конференция „Икономиката на XXI век – корпоративна, национална и международна“, НБУ, 2017 г.

Организация на стрес-тестирането в кредитните институции, тринадесета международна научна конференция, МВБУ. 2017 г.

Модел за дистанционен анализ на конкурентоспособността на търговските банки, научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в икономиката“, НБУ, 2015 г.

Иновациите като фактор за повишаване конкурентоспособността между банките, трета научно-практическа конференция с международно участие на тема - „Корпоративните финанси на формиращите се пазари“ в НБУ. 2013 г.

Дистанционното банкиране - предизвикателство пред банките в България, МВБУ – Ботевград

Въздействие на финансовата криза върху конкурентоспособността на банките у нас, осмата международна научна конференция на младите научни работници на тема: «Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес», организирана от Финансово - счетоводен факултет на УНСС, 2012 г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: