Електронен каталог

гл. ас. д-р Стела Атанасова

гл. ас. д-р Стела Атанасова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Музика
Телефон:
Приемно време:
Сряда 10:00-13:00 116 I Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 116 I Корпус
Петък 10:00-11:00 116 I Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография

Име: Стела Янева Атанасова

Образование:

Средно Музикално Училище «Борис Христов»- Варна (оперно пеене); Средно Музикално Училище «Панчо Владигеров»-Бургас (виола)

2004 – Нов Български Университет. Бакалавър по «Компютърни системи и технологии», специализация «Компютърно музициране»

2006 - Нов Български Университет. Магистър по «Компютърни технологии в сигурността и отбраната»

2011 - Нов Български Университет. Редовен докторант към Департамент «Информатика», с тема на дисертационния труд «Изследване на методи и средства за създаване на компютърна алгоритмична музика»

2012 – Нов Български Университет. Придобиване на образователна и научна степен «доктор» (с тема «Изследване на методи и средства за създаване на компютърна алгоритмична музика»), по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна специалност: Музикознание и музикално изкуство

Научни интереси:

Компютърна музика, електронна музика, фрактална музика, компютърни технологии, аудио дизайн, дигитално изкуство, филмова музика. Допълнителни изследователски интереси в областта на: изкуствен интелект, фрактално изкуство, приложения в средата на MAC OSX.

Изпълнителска и концертна дейност:

Участие във фестивали и концерти за електронна и електроакустична музика.

Участие в концерт по време на празника на град Плевен, 2008 г.

Участие в концерт в гр.Бургас, част от програмата на Община Бургас, 2008 г.

Участие в концерт в гр.София, НДК – “Салон на изкуствата 2008 ”.

Участие в концерт – промоция на съвместен албум на студенти и преподаватели от модул “Компютърно музициране”, 2008 г., НБУ.

Участие в концерт, организиран по повод дните на Еврейската култура – септември 2008 г.

Концертно участие в гр.Айтос, част от официалната програма от празниците на града.

Концертно участие в Аулата на НБУ, на форум-фестивала “Вселената на компютърната музика”.

Изнасяне на Коледен концерт в църквата “Св.Йоан Павел II”, 2008 г.

Участие в концерт “Good night music” в Чешки културен център, Лилав салон, 2010 г.

Концертно участие в цикъл от лекции-концерти и представяния, под надслов „Отворено образование“, по инициатива на Департамент „Музика“ – НБУ, сезон 2010 – Компютри и музика, в камерна зала България.

Спечелена награда на публиката в конкурс за композиция на саундтрак на София, организиран от Британски съвет и Община София, с песента „Amazing“, 2010 г.

Академична и преподавателска дейност:

Директор на магистърска програма “Мултимедия, компютърна графика и анимация” към МФ на НБУ (от октомври 2007 до декември 2011 г.).

Програмен консултант на общообразователни курсове по компютърни умения към ФБО на НБУ(от февруари 2012 г.).

Преподавател към Департамент „Музика“ (от ноември 2010 г.).

Бакалавърски курсове “Синтезатор”.

Магистърски курс “Разработване на приложения с Power Designer”.

Общообразователен курс „Компютърни умения за Apple“ (за напреднали).

Магистърски курс „Компютърни системи и технологии в музиката“.

Бакалавърски курс „Пеене/Инструмент/Танц“.

Магистърски курс „Методи и средства за създаване на мултимедийни приложения в средата на Mac OSX“.

Общообразователен курс „Компютърни умения на РС“.

Научни публикации:

1. Фракталната музика – себеподобие и усещане за безкрайност

Стела Атанасова, Нацонална секция по акустика и Институт по механика - БАН, сп.“Акустика ” София, бр.11, 2009 г., ISSN 1312-4897, стр.127-133

2. Фреквенция, 12 тет – или как музиката се превежда чрез съотношения

Стела Атанасова, Нацонална секция по акустика и Институт по механика - БАН, сп.“Акустика ” София, бр.11, 2009 г., ISSN 1312-4897, стр. 134 -154

3. Софтуер и компютърни ресурси за създаване на алгоритмична музика

Стела Атанасова, Нацонална секция по акустика и Институт по механика - БАН, сп.“Акустика ” София, бр.11, 2009 г., ISSN 1312-4897, стр. 119 - 126

4. Графиране на музика при представяне на многомерни данни

Стела Атанасова, Нацонална секция по акустика и Институт по механика - БАН, сп.Акустика, бр.12, 2010 г., ISSN 1312-4897, стр.131- 138

5. Фрактални модели в музиката

Стела Атанасова, Национална секция по акустика и Институт по механика - БАН, сп. "Акустика", бр. 13, 2011 г., ISSN 1312-4897, стр. - 146-148

7. Доклад на тема: Музиката - преди и след компютърните технологии

Стела Атанасова; представен на Национална конференция "АКУСТИКА -ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика), София 2013

8. Доклад на тема: Новите измерения в света на музиката

Стела Атанасова, представен на Национална конференция "АКУСТИКА -ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика), София 2014

9. Доклад на тема: Бъдещето на музиката

Стела Атанасова, представен на Национална конференция "АКУСТИКА -ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика), София 2015

10. Доклад на тема: Как Youtube промени света на музиката

Стела Атанасова, представен на Национална конференция "АКУСТИКА -ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика), София 2016

11. Доклад на тема: Декораторът на времето

Стела Атанасова, представен на Национална конференция "АКУСТИКА -ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика), София 2017

12. Доклад на тема: Музиката и изкуствения интелект

Стела Атанасова, представен на Национална конференция "АКУСТИКА -ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика), София 2018

13. Доклад на тема: Човекът и машината - в търсене на вдъхновение

Стела Атанасова, представен на Национална конференция "АКУСТИКА -ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика), София 2019

14. Доклад на тема: Как изкуственият интелект промени музикалната индустрия

Стела Атанасова, представен на Национална конференция "АКУСТИКА -ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика), София 2021

Участие в конференции и семинари:

Доклад на тема “Алгоритмичната музика – начин или средство за композиране на музика”, изнесен на семинара „ Пленер в музика и цвят в зимна Гърция” -ноември 2007 г.

Доклад на тема “Основни принципи за създаване на алгоритмична, фрактална музика”, изнесен на Форум-фестивала “Вселената на компютърната музика”- декември 2007 г.

Доклад на тема “Фракталната музика – себеподобие и усещане за безкрайност”, изнесен по време на текущия семинар към Департамент “Информатика”- февруари 2008 г.

Доклад на тема “Фракталното изкуство - хаос, порядък, раздробяване и музика без край”, изнесен на семинар в НБУ - май 2008 г.

Доклад на тема “Обучение по компютърни технологии в сигурността и отбраната в НБУ”, изнесен на конференция АСТЕЛ 2008 “Цифрова демокрация”, БАН – май 2008 г. Докладът е публикуван на сайта на АСТЕЛ.

Доклад на тема ”Фреквенция, 12 ТЕТ – или как музиката се превежда чрез съотношения “, изнесен по време на текущия семинар към Департамент “Информатика” - декември 2008 г.

Доклад на тема “Може ли музиката да бъде преведена на друг език?”, изнесен на форум-фестивала “Вселената на компютърната музика” - декември 2008 г.

Доклад на тема “Софтуер и компютърни ресурси за алгоритмично композиране”, изнесен по време на текущия семинар към Департамент “Информатика” - юни 2009 г.

Доклад на тема “Фракталите и музиката”, изнесен на семинар “Синтез и настроение” - април 2009 г.

Доклад на тема „Връзката между математиката и изкуствата“, изнесен на съвместен семинар между Департамент „Музика“ и Департамент „Информатика“ – юни 2010 г.

Доклад на тема „Графиране на музика при представяне на многомерни данни“, изнесен на Национална конференция «Акустика» към БАН, Институт по механика и биомеханика – декември 2010 г.

Доклад на тема „Фрактални модели в музиката“, изнесен на Национална конференция «Акустика» към БАН, Институт по механика и биомеханика – декември 2011 г.

Участие в семинар, на тема „Медийна композиция и електроакустична музика“, НБУ и ДМА - април 2011 г.

Участие в Арт семинар по изкуствата – май 2011 г.

Участие в проекти:

Участие в проект към Научноизследователски сектор към Технически университет, на тема “Създаване на научно учебна лаборатория за системно проектиране и виртуално инженерство” – 2010 г.

Участие в проект към БАН, Институт по Математика и Информатика; Институт за фолклор; Институт за изкуствознание, на тема: «Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека» - 2010 г.

Организиране и участие в проект за концерт и промоция на съвместен албум на студенти и преподаватели от модул “Компютърно музициране”, юни 2008 г., НБУ.


Публикации:


1. ФРАКТАЛНАТА МУЗИКА – СЕБЕПОДОБИЕ И УСЕЩАНЕ ЗА БЕЗКРАЙНОСТ

Стела Атанасова, Нацонална секция по акустика и Институт по механика - БАН, сп.“Акустика ” София, бр.11, 2009 г., ISSN 1312-4897, стр.127-133

2. ФРЕКВЕНЦИЯ, 12 ТЕТ – ИЛИ КАК МУЗИКАТА СЕ ПРЕВЕЖДА ЧРЕЗ СЪОТНОШЕНИЯ

Стела Атанасова, Нацонална секция по акустика и Институт по механика - БАН, сп.“Акустика ” София, бр.11, 2009 г., ISSN 1312-4897, стр. 134 -154

3. СОФТУЕР И КОМПЮТЪРНИ РЕСУРСИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АЛГОРИТМИЧНА МУЗИКА

Стела Атанасова, Нацонална секция по акустика и Институт по механика - БАН, сп.“Акустика ” София, бр.11, 2009 г., ISSN 1312-4897, стр. 119 - 126

4. ГРАФИРАНЕ НА МУЗИКА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА МНОГОМЕРНИ ДАННИ

Стела Атанасова, Нацонална секция по акустика и Институт по механика - БАН,

сп.Акустика, год.XII, бр.12, стр.131- 138 (2010). (ISSN 1312-4897)

5. ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В МУЗИКАТА

Стела Атанасова, Национална секция по акустика и Институт по механика - БАН,

сп. "Акустика", год. XIII, бр. 13, ISSN 1312-4897, стр. - 146-148 (2011)

6. КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА – НОВАТА МУЗА НА 21 ВЕК

Стела Атанасова, Национална секция по акустика и Институт по механика - БАН,

сп. "Акустика", год. IX, бр. 14, ISSN 1312-4897, стр. - 120-126 (2012)

7. МУЗИКАТА - ПРЕДИ И СЛЕД КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стела Атанасова, Национална секция по акустика и Институт по механика - БАН,

сп. "Акустика", год. Х, бр. 15 (2013)

8. НОВИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В СВЕТА НА МУЗИКАТА

Стела Атанасова, Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА", 2014

9. БЪДЕЩЕТО НА МУЗИКАТА

Стела Атанасова, Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА", 2015

10. КАК YOUTUBE ПРОМЕНИ СВЕТА НА МУЗИКАТА

Стела Атанасова, Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА", 2016

11. ДЕКОРАТОРЪТ НА ВРЕМЕТО

Стела Атанасова, Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА", 2017

12. МУЗИКАТА И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Стела Атанасова, Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА", 2018

13. ЧОВЕКЪТ И МАШИНАТА - В ТЪРСЕНЕ НА ВДЪХНОВЕНИЕ

Стела Атанасова, Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА", 2019

14. КАК ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ПРОМЕНИ МУЗИКАЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Стела Атанасова, Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА", 2021

15. AIVA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE VIRTUAL ARTIST)

Стела Атанасова, Национална конференция "ФЕМАКУСТИКА", 2022

16. THE INTERSECTION OF MUSIC AND AI

Стела Атанасова, Национална конференция "ФЕМАКУСТИКА", 2023

Курсове от текущия семестър: