Електронен каталог

гл. ас. д-р Едуард Маринов

гл. ас. д-р Едуард Маринов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
+359887715008
Приемно време:
Вторник 15:45-18:00 Библиотека I Корпус
Сряда 16:15-18:00 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:


Едуард Маринов е роден в София през 1981 г. Бакалавър е по публична администрация (ВСУ, 2007), магистър по международни отношения и право на ЕС (СУ, Университет Нанси, Университет Страсбург, 2008), доктор по международна икономика (2015), като ва всяка от образователните степени е получил награда за високи постижения. Завършил е семестриално право в СУ (1999-2004), има множество специализации по различни обществени и социални дисциплини. Използва свободно английски език, владее немски и руски.

В момента е главен асистент в Департамент „Икономика“ в Нов български университет, главен асистент и научен секретар на секция „Международна икономика“ на Института за икономически изследвания при БАН, изпълнителен директор на сдружение „Институт за публично-частно партньорство“, преводач за сп. „Икономическа мисъл“, редактор към Мюнхенския икономически репозиториум.

Основната област на научните му интерес са международните икономически отношения. Конкретно, академичната и научната му работа е фокусирана върху теорията на търговията и интеграцията, тенденциите в международната търговия (и по-конкретно развитието на външната търговия на България, държавите от Суб-Сахарска Африка, както и глобалните тенденции), споразуменията за регионална интеграция (с конкретен обект процесите на регионална икономическа интеграция в Африка и интеграцията в ЕС от гледна точка на България), икономическото развитие на Африка и връзките на континента с ЕС и България. Освен това, научните му интереси включват регионалното развитие (най-вече по отношението на мястото на българските региони в ЕС), модерното развитие на икономическата теория и методологията на научните изследвания.

Води курсове по Въведение в икономиката, Международна икономика, Макроикономика, Международен маркетинг, Стратегически маркетинг, Международни маркетингови стратегии, Международни делови преговори и др.

Преподава Въведение в икономиката, Макроикономика, Международна икономика, Международен маркетинг, Икономика на публичния сектор, Европейски интеграционни политики, Международни делови преговори, Стратегически маркетинг, Пазарни анализи, Стратегическо прогнозиране и планиране. Водил е курсове по Стратегическо планиране, Управление на проекти, Международни борси, Международни инвестиционни проекти, Макроикономика, Икономика на публичния сектор и др.

Има над 80 публикации (монографии, студии и статии в научни списания, доклади в сборници от научни форуми) на български, английски и руски език, обхващащи широк кръг от теми, покриващи научните му интереси. Има над 60 цитирания в български и чуждестранни научни публикации, негови публикации са включени като препоръчителна литература в курсове на университети в Нидерландия, Испания, Великобритания, Република Южна Африка. Участвал е в над 40 научни форума в България и в чужбина. Член е на Съюза на учените в България, на редакционната колегия на Eastern European Business and Economics Journal, рецензент за сп. Икономически изследвания, Journal of Management, Social Science and Humanities, Journal of Global Economics, Management and Business Research.

През 2015 г. получава Грамота на Съюза на учените в България за високи научни постижения в дисертация за 2015 г. (за дисертация „Регионална икономическа интеграция в Африка“), а през 2017 г. – Грамота за отличен проект в направление „Човек и общество“ по съвместна програма на МОН и БАН „Подпомагане на млади учени“ за 2016 г. (за проект „Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка“).

Освен с академична, преподавателска и експертна дейност в свободното си време пише поезия и проза, занимава се с ветроходство, колоездене и зимни кънки.


Публикации:


Книги

1. Marinov, E. 2015. International Trade of African Regional Economic Communities. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbruecken. 105 p. ISBN 978-3-659-66679-7.

2. Маринов, Е. 2015. Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните икономически общности в Африка. София, Институт за икономически изследвания при БАН. 174 с., ISBN 978-619-90568-0-6

3. Маринов, Е. 2015. Регионална икономическа интеграция в Африка. Варна. 213 с., ISBN 978-619-90568-1-3

4. Маринов, Е. 2017. Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. С.: ЕВМ. 154 с. ISBN 978-619-90568-4-4.

5. Marinov, E. and N. Nestorov. 2017. Development Aid and International Trade in Sub-Saharan Africa: EU vs. China. In: Wamboye, E. and E. Tiruneh (eds.) “Foreign Capital Flows and Economic Development in Africa: The Impact of BRICS versus OECD”, Palgrave Macmillan, New York, USA, pp. 271-297, ISBN 978-1-137-53496-5.

6. Панушев, Е., Бобева, Д., Маринов, Е. и др. Българската икономика: 10 години в Европейския съюз, С: FastPrintBooks. ISBN: 978-619-7312-71-3.

Студии и статии

1. Маринов, Е. 2007. Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Сп. Бизнес контакты, 3/2007, София, с. 30-31. ISSN 1312-109X. view

2. Маринов, Е. 2008. Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Сп. Наука, 3/2008, София, с. 19-26. ISSN 0861-3362. view

3. Marinov, E. 2013. International Trade Commodity Structure of African Regional Economic Communities. Economic Thought Journal, 4/2013, Sofia, pp.135-151. ISSN 0013-2993. view

4. Маринов, Е. 2013. Стокова структура на външната търговия на регионалните интеграционни общности в Африка. Сп. Икономическа мисъл, кн. 4/2013, София, с. 117-134. ISSN 0013-2993. view

5. Marinov, E. 2014. Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges. Journal of Global Economics 1/2014, Bucharest, pp. 42-55. ISSN 2343 – 9521. view

6. Маринов, Е. 2014. Географска структура на международната търговия на регионалните икономически общности в Африка. Сп. Икономически изследвания, кн. 2/2014, София, с. 69-98. ISSN 0205-3292. view

7. Marinov, E. 2014. Market and Trade Related Determinants of Economic Integration among Developing Countries. Journal of Financial and Monetary Economics 1/2014, Bucharest, pp. 180-186, ISSN 2392-9685. view

8. Marinov, E. 2015. Bulgaria’s Trade with Sub-Saharan African Countries. Papers of BAS: Humanities and Social Sciences, Vol 2, No 3-4/2015, Sofia, pp. 336-347, ISSN 2367-6248. view

9. Marinov, E. 2015. Economic Determinants of Regional Integration in Developing Countries. International Journal of Business and Management, Vol. III, No. 3 / 2015, Prague, pp. 22-39, ISSN 2336-2197. view

10. Marinov, E. 2015. Integration Potential of African Regional Economic Communities. Journal of Financial and Monetary Economics 2/2015, Bucharest, pp. 142-151, ISSN 2392-9685. view

11. Marinov, E. 2015. Intraregional Trade as an Indicator of the Effect of Integration Processes – the Case of African Regional Economic Communities. Economic Thought Journal, 3/2015, Sofia, рр. 84-102. ISSN 0013-2993. view

12. Marinov, E. 2015. The History of African Integration – A Gradual Shift from Political To Economic Goals. Journal of Global Economics 1/2014, Bucharest, pp. 74-86, ISSN 2343-9521. view

13. Маринов, Е. 2015. Развитието на интеграционните процеси в Африка: от политически към икономически цели. Сп. Геополитика 1/2015, София, с. 119-127, ISSN 1312-4579. view

14. Маринов, Е. 2015. Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните процеси на примера на регионалните икономически общности в Африка. Сп. Икономическа мисъл. 3/2015, София, с. 63-83. ISSN 0013-2993. view

15. Mаринов, E. 2015. Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави. Сп. Икономически и социални алтернативи, 3/2013, София, с. 62-73. ISSN 1314 – 6556. view

16. Маринов, Е. 2015. Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Суб-Сахарска Африка. Академично списание Управление и образование, кн. 1, том 11. Бургас. с. 58-62. ISSN 1312-6121. view

17. Marinov, E. 2016. Current Trends in the Economic Development of the Participating in the Tripartite Free Trade Area Regional Economic Communities. Journal of Economics and Political Economy, 1/2016, pp. 81-104, ISSN 2148-8347. view

18. Marinov, E. 2016. Economic Effects of Open Access to Scientific Publications. “Science. Business. Society.” International Scientific Journal, 1/2016, Sofia, pp. 30-33. ISSN 2367-8380. view

19. Raza, W. and E. Marinov. 2016. EU Trade Policy – Prospects, Challenges, Alternatives. Economic Thought Journal, 2/2016, Sofia, рр. 145-152. ISSN 0013-2993. view

20. Раза, В. и Е. Маринов. 2016. Търговската политика на ЕС – перспективи, предизвикателства, алтернативи. Сп. Икономическа мисъл. 2/2016, София, с. 135-144. ISSN 0013-2993. view

21. Marinov. E. 2016. Bulgarian and Romanian Regions Competitiveness - A Synthetic Overview. Romanian Journal of Economics,1/2016, Букурещ, с. 12-33, ISSN 2344-4568. view

22. Маринов, Е. 2016. Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Академично списание Управление и образование, 1/2006, Бургас, с. 52-57, ISSN 1312-6121. view

23. Маринов, Е. 2016. Външнотърговски отношения на ЕС с регионите за сключване на споразумения за икономическо партньорство в Африка. Сп. Икономически и социални алтернативи, 4/2016, София, с.27-40, ISSN 1314 – 6556. view

24. Marinov, E. 2016. Impact of Economic Partnership Agreements on Regional Integration and Trade Relations. Economic Studies Journal, 4/2016, Sofia, pp. 105-126. ISSN 0205-3292. view

25. Маринов, Е. и Бобева, Д. 2017. Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка. Сп. Икономическа мисъл, 1/2017, С., с. 49-68, ISSN: 0013-2993. view

26. Marinov, E. 2017. Opportunities and Prospects for Bulgaria Provided by the EU-Vietnam Free Trade Agreement. Journal of Global Economics, Management and Business Research, Volume 8, 2/2017, Manchester: IKP, pp. 88-94, ISSN: 2454-2504. view

27. Маринов, Е. и Бобева, Д. 2017. Пазарите в Субсахарска Африка – Възможност за диверсификация на българската външна търговия. Списание на БАН, 3/2017, с. 64-72. С., ISSN 0007-3989. view

28. Маринов, Е. 2017. Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Сп. Икономика 21, 1/2017, с. 96-122. Свищов, ISSN 1314-3123. view

29. Marinov, E. 2017. Bulgaria’s Trade Relations with the Main Partners in Sub-Saharan Africa – Trends and Prospects. Economics 21 Interuniversity Journal, 1/2017, pp. 87-110, ISSN 1314-3123. view

30. Маринов, Е. 2017. Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Академично списание Управление и образование, Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, 1/2017, с. 114-119, ISSN 1312-6121. view

31. Маринов, Е. 2018. Стокова структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Сп. Икономически и социални алтернативи, София, УИ “Стопанство“, 1/2018, с. 57-68, ISSN 1314.6556. view

32. Marinov, E. 2018. The Link between Official Development Assistance and International Trade Flows – Insights from Economic Theory. Journal of Financial and Monetary Economics 4/2017, Bucharest, pp. 239-247, ISSN 2392-9685. view

33. Маринов, Е. 2018. Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България. Сп. Икономическа мисъл. 6/2018, София, с. 63-82. ISSN 0013-2993.

34. Christova-Balkanska, I. and E. Marinov. 2019. The economic development of Bulgaria and Romania as EU member countries and their place within the global economy (Икономическото развитие на България и Румъния като държави-членки на ЕС и мястото им в глобалното стопанство). Сп. Икономическа мисъл. 3/2019, София, с. 129-134. ISSN 0013-2993. (in Bulgarian and English)

35. Маринов, Е. 2019. Субсахарска Африка: поле на борба за ресурси и пазари или новият икономически тигър. Академично списание Управление и образование, Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, 1/2019, с. 114-119, ISSN 1312-6121.

Доклади

1. Маринов, Е. 2007. Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией – состояние и основные проблемы. В: „Экономические отношения между Болгарией и Россией в условиях расширения ЕС, с. 180-186. (на руски и български език). view

2. Маринов, Е. 2012. Кризата в Европа – последици за Африка. В: Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата, УИ ВСУ “Черноризец Храбър”, с. 185-198. ISBN 978-954-715-558-9. view

3. Marinov, E. 2013. Economic Partnership Agreements of the EU: Impact on Regional Integration in Africa. In: The future of integration, the future of the European Union, pp. 200-208. ISBN 978-954-23-0867-6. view

4. Marinov, E. 2013. Impact of the European Union on Regional Integration in Africa. In: Financial and Monetary Economics – EFM 2013. Centre for Financial and Monetary Research at the Romanian Academy, pp. 229-239. ISSN 2344-3642. view

5. Marinov, E. 2013. Regional Competitiveness Index: Evaluation Results for Bulgarian Regions. In: Regionalni razvoj I demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope, ed. by Zoran Arandelovic, Univerzitet u Nisu, Nis, ISBN: 978-86-6139-067-8, pp. 265-274. view

6. Маринов, Е. 2013. Африканската зона за свободна търговия – стъпка към континентална интеграция. В: “Инвестиции в бъдещето - 2013”, IХ-та научно-приложна конференция с международно участие, График ООД–Варна, с. 266-271. ISBN 1314-3719. view

7. Маринов, Е. 2013. Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка. В: Посткризисното икономическо развитие на Европейския съюз и България, ГорексПрес, с. 406-414. ISBN 978-954-616-230-4. view

8. Маринов, Е. 2013. Морал и етика в научните изследвания. В: Методология на научните изследвания: Учебни материали DP 01/2013, съст. проф. Р. Чобанова, с. 101-108. ISSN 1312-5079. view

9. Маринов, Е. 2013. Регионална икономическа интеграция в Африка. В: Методология на научните изследвания: Учебни материали DP 01/2013, съст. проф. Р. Чобанова, с. 63. ISSN 1312-5079.

10. Маринов, Е. 2013. Регионалните интеграционни общности в Африка. В: Сборник доклади от Научен семинар “Новата икономическа география: теория и практика”, ЕКС-ПРЕС ООД, с. 143-154. ISBN 978-954-490-434-0. view

11. Маринов, Е. 2013. Тайните на икономическите индикатори. В: Методология на научните изследвания: Учебни материали DP 01/2013, съст. проф. Р. Чобанова, с. 21-25. ISSN 1312-5079. view

12. Маринов, Е. 2013. Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка. В: Политически и икономически трансформации в 21 век, УИ, ВСУ “Черноризец Храбър”, с. 79-90. ISBN 978-954-715-620-3. view

13. Marinov, E. 2014. Direction of International Trade of African Regional Economic Communities. In: Conference Proceedings of 14th International Academic Conference, Malta, ed. by Jiri Rotschedl, Klara Cermakova. IISES, Prague, ISBN 978-80-87927-06-9, pp. 292-317. view

14. Marinov, E. 2014. Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties. In: Proceedings of the 2nd Economics & Finance Conference, Vienna, Austria. Jiri Rotschedl, Klara Cermakova (eds). IISES, Prague, pp. 363-383. ISBN 978-80-87927-01-4. view

15. Marinov, E. 2014. Economic Integration Theories and the Developing Countries. In: Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, ed. by R. Dautov, P. Gkasis, A. Karamanos, T. Lagkas, A. Prodromidou, A. Ypsilanti. SEERC, Thessaloniki, pp. 164-177, ISBN 978-960-9416-07-8. view

16. Marinov, E. 2014. Regional Integration in Africa. In: Ph.D. Students Forum: Transatlantic Dialogues in the Field of Social Sciences, University Press “St. Kliment Ohridski”, pp. 9-31. ISBN 978-954-07-3755-3. view

17. Маринов, Е. 2014. Конкурентоспособност на черноморските региони на ЕС. В: Черноморският регион – глобални и регионални предизвикателства. ВСУ, Университетско издателство, Варна, с. 26-36, ISBN 978–954–715–636–4. view

18. Marinov, E. 2015. Direction of Bulgarian Foreign Trade – Results of the EU Membership. В: Юбилейна научна конференция "Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите", Свищов , Акад. изд. „Ценов“, с. 95-100, ISBN 978-954-23-1105-8. view

19. Георгиева, К. и Е. Маринов. 2015. Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства. В: Образованието и изследванията в информационното общество, Сборник доклади от национална конференция. София, АРИО, с. 265-275. ISSN 1314-0752. view

20. Маринов, Е. 2015. Външнотърговски отношения между ЕС и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи. В: Иновациите – двигател на икономическия растеж – Сборник научни доклади, ВУЗФ, София, с. 118-134, ISBN: 978-954-8590-32-7. view

21. Маринов, Е. 2015. Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка. В: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения – Сборник доклади от международна научна конференция, том 1, с. 84-90. Варна, Изд. Наука и изкуство, ISBN 978-954-21-0833-7 (т.1). view

22. Маринов, Е. 2015. Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Scienses and Humanities, Vol.XVII. Пловдив, СУБ-Пловдив, с.247-250. ISSN 1311-9192. view

23. Маринов. Е. 2015. Конкурентоспособност на българските региони – мястото на България в ЕС. В: Управление, ефективност, интеграция. В търсене на съвременни решения, София, Фондация Акад. Евгени Матеев, с. 96-106, ISBN 978-954-392-323-6. view

24. Mаринов, E. 2015. Основни търговски партньори на България на юг от Сахара. В: Сборник доклади от Х научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето 2015”, Варна, НТС-Варна, с. 212-217. ISSN 1314-3719. view

25. Маринов, Е. 2015. Политически детерминанти на икономическата интеграция. В: Икономически растеж: стимули и ограничители, София, изд. ГорексПрес, с.148-156, ISBN 978-954-616-258-8. view

26. Маринов, Е. 2015. Регионална икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие. В: Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие, том II, с. 302-309, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, ISBN 978-619-202-037-8. view

27. Маринов, Е. 2015. Участието на България в политиката за развитие на Европейския съюз. В: "Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, S1_9, с. 1-9, Велико Търново, Изд. Ай енд Би, ISBN 987-954-9689-99-0. view

28. Marinov, E. 2016. Economic Partnership Agreements and the Complex Framework of Regional Integration in Africa. In: EU Trade Policy at the Crossroads: between Economic Liberalism and Democratic Challenges, OFSE – Vienna, pp. 1-19, available at: link

29. Marinov, E. 2016. Economic Effects of Open Access to Scientific Publications. In: High technologies. Business. Society 2016 International Conference Proceedings, Volume II Business and Society, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Sofia, pp. 15-18. ISSN 1310-3946. view

30. Маринов, Е. 2016. Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес. В: Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, Велико Търново, Изд. Ай енд Би,, с. 6-13, ISBN 978-619-7281-07-1. view

31. Маринов, Е. 2016. Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция. В: География и приятели – сборник. София, изд. Парадигма, с.177-189, ISBN 978-954-326-273-1. view

32. Маринов, Е. 2016. Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка. В: „Алтернативи на икономическото развитие през ХХI век: теории, политики, решения“, София, Клуб „Икономика, c. 144-154, ISBN 978-954-90138-3-2. view

33. Marinov, E. 2016. Trade Relations between Central and Eastern European and Sub-Saharan African Countries. In: Proceedings of the International Conference Financial Perspectives and Challenges – FiPeC 2016. Bucharest, “Victor Slavescu” Centre for Financial and Monetary Research, pp. 195-206. ISBN 978-973-0-21836-7. view

34. Marinov, E. 2017. Bulgaria and Romania Trade with Sub-Saharan Africa: A Comparison. In: Christova-Balkanska, I. and Marinov, E. (eds). 2017. International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy”. Sofia: ERI-BAS. pp. 163-174. ISBN: 978-954-9313-09-3. view

35. Маринов, Е. 2017. Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? В: България в Европейския съюз десет години по-късно – какво (не) постигнахме?, С: РИК Минерва, с. 143-155. ISBN: 978-619-90549-8-7. view

36. Маринов, Е. 2017. Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи. В: Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики - Международна научна конференция. С. , с.138-145. ISBN 978-954-644-986-3. view

37. Маринов, Е. 2017. Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България. В: Стефанов, Н. (съст.). 2017. Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2016. С: изд. Пропелер, с. 75-80. ISBN: 978-954-392-446-2. view

38. Маринов, Е. 2018. Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2017, С: Издателство на НБУ, с. 102-115. ISSN 2534-9651. view

39. Маринов, Е. 2017. Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series А. Public Sciences, Arts and Culture, Пловдив, с. 50-55. ISSN 1311-9400. view

40. Маринов, Е. 2018. Българската политика за развитие: потенциални външноикономически ползи. В Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности. София, БПМР, с. 55-69, ISBN 978-619-7484-03-8.

41. Marinov, E. 2018. Bulgaria’s Participation in Development Policy: Potential Foreign Economic Benefits. In: European Development Policy – Challenges and Opportunities. Sofia, BPID, pp. 56-70, ISBN 978-619-7484-04-5.

42. Маринов, Е. 2018. Bulgarian International Trade before and after EU Accession. В: Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности) Сборник с научни изследвания на Стопанския факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Университетско Издателство „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, с. 115-122. ISSN 2603-4093.

43. Маринов, Е. 2018. Новата рамка на търговската политика на ЕС – протекционизъм или либерализация? В: „Идва ли времето на нов протекционизъм?”. ВУЗФ, Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“. София. с. 179-188, ISBN 978-954-8590-53-2

Учебници и учебни помагала

1. Маринов, Е. 2016. Онлайн курс по „Маркетинг в международния бизнес“ за магистърска програма „Международен бизнес“. С: НБУ, достъпен на https://e-edu.nbu.bg/course/.php?id=24866.

2. Маринов, Е. 2017. Европейска икономическа интеграция. С.: ЕВМ, 128 с. ISBN: 978-619-90568-2-0.

3. Маринов, Е. 2017. Икономика на публичния сектор – лекционен курс. С.: изд. ЕВМ. 138 с. ISBN 978-619-90568-3-7.

4. Маринов, Е. 2018. Икономически растеж. В: Златева, Д., Панушев, Е. (ред). Макроикономика. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“. с. 139-151. ISBN 978-619-208-148-5.

5. Маринов, Е. 2018. Фискална политика. В: Златева, Д., Панушев, Е. (ред). Макроикономика. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“. с. 210-218. ISBN 978-619-208-148-5

Курсове от текущия семестър: