Електронен каталог

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
02/8110 371
Приемно време:
Четвъртък 11:15-13:15 201 II Корпус
Петък 10:00-11:00 201 II Корпус

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ

от 01.10.2005 г. до 05.03.2009 г.

Мадридски Университет Комплутенсе, Филологически Факултет,

Департамент по Испански Език, Теория на Литературата и Сравнително Литературознание

Мадрид, Испания

Докторантура; Докторска дисертация, защитена на 05.03.2009 г. с успех:

Отличен Cum laude

Доктор

от 01.10.1991 г. до 20.02.1992 г.

Университет за Национално и Световно Стопанство,

Институт за Следдипломна Квалификация,

Висша Школа за Външноикономическа Дейност

София, България

Мениджмънт на малките фирми

Специалист мениджър

от 01.10.1983 г. до 06.12.1988 г.

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”,

Факултет по Класически и Нови Филологии, Катедра Испанска Филология

София, България

Бакалавърска и магистърска степен на обучение – Испанска филология

Специалист по Испанска филология и учител по испански език и литература;

Специализация: Преводаческа; ІІ специалност: Български език и литература

ТРУДОВ СТАЖ

от 01.12.2013 г.

Нов Български Университет, гр.София, ул. „Монтевидео” 21

Факултет за базово образование, Департамент Романистика и германистика,

главен асистент по направление 2.1. Филология (съвременен испански език,

преподавател по испански език

от 03.11.2011 г. до 30.11.2013 г.

Нов Български Университет, гр.София, ул. „Монтевидео” 21

Факултет за базово образование, Център за чужди езици,

Чуждоезиково обучение – Общообразователни курсове

асистент, преподавател по испански език

от 09. 09. 2010 г. до 02.11.2011 г.

2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, гр.София, ул. “ Ген. Суворов” 36

Чуждоезиково обучение – Гимназиален етап

Учител по испански език и литература

от 01.10. 2010 г. до 30.06.2011 г.

Нов Български Университет, гр.София, ул. „Монтевидео” 21

Чуждоезиково обучение – Общообразователни курсове

Хоноруван преподавател по испански език

от 01.09.1994 г. до 16.09.2005 г.

13 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 63

Чуждоезиково обучение – Гимназиален етап

Учител по испански език и литература

от 01.10.2004 г. до 30.06.2005 г.

Нов Български Университет, гр.София, ул. „Монтевидео” 21

Чуждоезиково обучение – Общообразователни курсове

Хоноруван преподавател по испански език

от 21.02.2000 г. до 30.06.2003 г.

Частна Професионална Гимназия по Мениджмънт и Бизнес Администрация

„Хелиос 2000”, гр.София, кв. Изток, ул. „Юрий Гагарин” 16

Чуждоезиково обучение – Гимназиален етап

Учител по испански език

от 01.10.1992 г. до 31.08.1994 г.

96 СОУ „Лев Толстой”, гр.София, ж.к. Люлин, ул. „Н. Беловеждов” 1

Чуждоезиково обучение – Гимназиален и прогимназиален етап

Учител по испански език и литература

от 03.1992 г. до 08.1992 г.

Държавна фирма „Интелектинопродукт”, гр.София, бул. „Владимир Заимов” 58

Консултантска, иновационна и търговска дейност

Секретар-деловодител, преводач

от 09.1991 г. до 12.1991 г.

„Информтранс” ЕООД, гр.София,

Чуждоезиково обучение

Преподавател по испански език

от 03.1990 г. до 12.1990 г.

БОДК, Посолство на Република Никарагуа, гр.София, ж.к. Младост 1

Деловодство, преводи

Секретар-преводач


Публикации:


1. Практически опит от преподаването на испанската лескика в часовете по Испански Език като Чужд въз основа на дидактическа единица, озаглавена "Храна и напитки"

Под ръководството на Проф. д-р Хесус Санчес Лобато

Презентация, представена на ІІІ Форум на Преподавателите по Испански Език като Чужд, проведен във Филологически Факултет на Валенсиански Университет - 24.02.2007 г.

Foro de profesores de ELE, V, ISNN: 1886-337 X;

http://www.uv.es/foroele/foro3.htm

2.Преподаването на испанската лескика на ученици с майчин език български:методология и практика. Речникът в часовете по Испански Език като Чужд

Научен ръководител: Проф. д-р Хесус Санчес Лобато

Докторска дисертация, защитена на 05.03.2009 г. в Мадрид.

Публикувана на електронната страница на Мадридски университет Комплутенсе,

https://eprints.ucm.es/id/eprint/9407/

3. Присъствието на Испания в България посредством процеса

на преподаване и изучаване на испански език

Презентация - Междууниверситетска конференция на тема "Образ, действителност и възприемане на Испания по света",

организирана от НБУ и Университет "Крал Хуан Карлос", Мадрид, Испания, проведена на 18.04.2011 г. в НБУ, София

4. Габриел Гарсия Маркес и испаноамериканският свят

(литературата в часовете по испански език като чужд)

Примерна урочна единица (оригинал на испански език)

Юбилеен сборник "Времената отлитат, написаното остава"

в чест на доц. д-р Ани Леви, Издание на НБУ, София, 2013 г.,

ISBN: 978-954-535-758-9, стр. 319-327.

5. За предлозите por и para в испански език

Статия (оригинал на испански език)

Юбилеен сборник "Езикът наука и практика" по повод 65-годишнината на проф. дфн Мария Грозева-Минкова, Издание на НБУ, София, 2014 г.,

ISBN: 978-954-535-810-4, стр. 150-166.

6. За процеса на преподаване и усвояване на испанската лексика от български ученици и студенти (основни изводи от резултатите от анкета с лексикални упражнения)

Статия (оригинал на испански език)

"Традицията като вдъхновение" - Сборник с доклади от Десетата юбилейна зимна школа на Департамент "Англицистика", Издание на НБУ, София, 2014 г.,

ISBN: 978-954-535-822-7, стр. 64-79.

7. "Los postulados teóricos sobre el proceso de adquisición de lenguas extranjeras"

Статия

"Мás allá de las palabras" "Отвъд думите", Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на Рафаел Алварадо, Университетско издание "Св. Кл. Охридски", София, 2014 г.,

ISBN: 978-954-07-3881-9, стр. 173-181.

8. Испанската суфиксална система. Наставките -ada и -da в генеративната граматическа рамка

Статия (оригинал на испански език)

"В началото бе словото" Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н., Издание на НБУ, София, 2015 г.,

ISBN: 978-954-535-870-8, стр. 285-298.

9. Преподаването на речниковия запас от думи в часовете по испански език като чужд: дидактически подходи

Статия (оригинал на испански език)

"Scientia est potentia" "Знанието е сила" Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. д-р Нели Раданова, Издание на НБУ, София, 2015 г.,

ISBN: 978-954-535-887-6, стр. 299-310.

10. Юбилеен сборник „В началото бе словото” в чест на проф. д.ф.н. Мария Китова-Василева

Рецензия, публикувана в списание „Чуждоезиково обучение“, кн. 5, год. XLII, ISNN: 0205-1834, София, 2015 г.,

Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“

София, България

11. VV.AA. Pensamiento, Lengua, Habla. Estudios en honor de la catedrática Eugenia Vucheva,

Sofia, Editorial Universitaria “San Clemente de Ojrid”, 2014

Рецензия, публикувана в Anuario de estudios filológicos, vol. XXXVIII, ISNN: 0210-8178, стр. 288-293, 2015 г.,

Университет в Екстремадура

Екстремадура, Испания

12. “El aprendizaje del léxico: estrategias, técnicas y procedimientos”

Статия, публикувана в Годишник на департамент „Романистика и германистика“, том 1, юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви, Издателство на НБУ, ISBN: 978-954-535-892-0, стр.306-322, София, 2015 г.,

Нов български университет

София, България

13. Критерии за подбор на литературни текстове в обучението по испански език като чужд

Доклад (оригинал на испански език), представен на изданието на Зимна Школа 2017 "Многоезичност и междукултурна комуникация", проведено на 1-2.02.2017 г. в НБУ, София

Организатори: Департамент "Англицистика" и Департаемнт "Романистика и германистика", НБУ

14. Предговор

Предговор към Годишник на департамент „Романистика и германистика“, том 3, юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф Павлина Стефанова, д.н., Издателство на НБУ, ISBN: 978-954-535-993-4, стр. 7-10, София, 2017 г.,

Нов български университет

София, България

15. “¿Cómo seleccionar los textos literarios usados en la clase de ELE?”

Статия, публикувана на електронната страница на Институт Сервантес в София въз основа на доклад, изнесен на Втората среща на преподавателите по испански език в България, състояла се на 22.04. 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски“

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/sofia_2017.htm

16. Sobre el papel del texto literario en las clases de E/LE

Доклад (оригинал на испански език), представен на Международния симпозиум, посветен на 55 години от основаването на Катедрата по испанистика и португалистика в СУ "Св. Климент Охридски", 26-28.10.2016 г. и публикуван в сборника на симпозиума "La lengua y la literatura: еncuentros, desafíos, influencias", Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 2019 г.

ISBN: 978-954-07-4597-8, стр. 341-345.

17.El concepto de Interlengua desde la perspectiva de la Lingüística Aplicada española

Статия (оригинал на испански език), публикувана в Тарашева, Е. (съст.). Годишник „Чужди езици и култури“, Том 2, 2019. София: Издателство на НБУ, 210-220. ISSN: 2603-4204 (Online). 2020 г.

18. Obra lexicográfica sinonímica en español: los inicios

Статия (оригинал на испански език), публикувана в Наймушин, Б. (съст.). Годишник „Чужди езици и култури“, Том 3, 2020-2021. София: Издателство на НБУ, 49-60. ISSN: ISSN 2603-4204 (Online). 2022 г.

19. Las muestras lexicográficas de sinónimos en español del siglo XIX.

Статия (оригинал на испански език), публикувана в Vucheva, E., Mollov, P., Panteva, T., Mitkova, A., Kiuchukova-Petrinska, B., Mangacheva, D., Marinkova, M., Tasev, K., Tzankova, T., Krastev, N. (eds.). Alcances, recuerdos y sueños filológicos. 60 años de Filología Hispánica en la Universidad de Sofía San Clemente de Ohrid. Sofía: Editorial Universitaria San Clemente de Ohrid, 183-188. ISBN: 978-954-07-5692-9. 2023 г.

20. La interlengua y el error en el proceso de adquisición de lenguas extranjeras. La clasificación del error según representantes de la Lingüística Aplicada española.

Статия (оригинал на испански език), публикувана в Димитрова-Гюзелева, С., Сиракова, В. (съст.). Традиция и новаторство. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция на департамент „Чужди езици и култури“ по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамента, 4-5 юни 2022 г. София: Издателство на НБУ, 447-458. ISBN: 978-619-233-255-6 (печатно издание); ISBN: 978-619-233-256-3 (електронно издание). 2023 г.

Курсове от текущия семестър: