Електронен каталог

преп. Галина Величкова

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Англицистика
Телефон:
+359887198827
Приемно време:
Сряда 14:30-16:00 fkc II Корпус
Четвъртък 15:45-16:15 fkc II Корпус
Петък 12:30-14:30 fkc II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

НБУ, 2011 - 2013 г., Магистърска програма "Лингводидактика", обр. степен: "Магистър"

СУ "Свети Климент Охридски", 2006-2008 г., Магистърска програма "Британска и американска литература";

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2003 - 2005 г., Бакалавърска програма "Английска филология", обр. степен: "Бакалавър", Свидетелство за професионална квалификация: "Учител";

ИУ Варна, 1998 - 2002 г., Бакалавърска програма "Счетоводство и контрол", обр. степен: "Бакалавър".

Професионален опит:

2010 -

НБУ - Преподавател по английски език

2008 -

Преводач на свободна практика към:

ARTE.DOC

изд. "Алтера"

изд. "ОксиАрт"

изд. "Изток-Запад"

сп. "Съвременник"

Проекти:

MULTEMO

Сътрудник 2010 - 2012 г.

Участие в конференции:

НБУ - Юбилейна зимна школа, 2014 г.

НБУ - Зимна школа 2013 г.

НБУ - Зимна школа 2012 г.

23rd BETA-IEFTL Annual International Conference: STRUCTURED SELF- AND PEER ASSESSMENT IN SOFT SKILLS TRAINIG

BETA-IEFTL - 2012 г.:Experience Multilingual Interactive Activities

MULTEMO Dissemination Event (2012, Sofia): Multilingual Activities Applied in Bulgarian Schools and Universities

Optima Conference 2008, Sofia: Ideas for Quality in Language Education


Публикации:


Преводи:

„Морската Дама“, Авт.: Маргарет Драбъл, изд. ОКСИАРТ, София, 2009 г.

„Като приятел“, Авт.: Форест Гандър, изд. АЛТЕРА, София 2010 г.

"Спа декамерон", Авт.: Фей Уелдън, изд. ОКСИАРТ, София, 2011 г.

"Ще бягаш ли с мен?", Авт. Давид Гросман, изд. Алтера 2013 г.

"Червената нишка", Авт. Давид Гросман, изд. АЛТЕРА, София, 2015 г.

"Дай, за да вземеш", авт. Адам Грант, изд. АЛТЕРА, София, 2017 г.

"Животът, който загърбваме", авт. Алън Ескенс, изд. Изток-Запад, София, 2017 г.

"Люляковите момичета", авт.Марта Хол Кели, изд. Изток-Запад, София, 2018 г.

"Завръщането на Албърт у дома", авт. Омър Хикъм, изд. Изток-Запад, София, 2019 г.

"Жените в замъка" Джесика Шатък, изд. "Изток-Запад"

Статии:

A Course Model for Developing Oral Presentation Skills

of Advanced level Foreign Language Students. Modes

of Application in Interpreter Training (p.85)

in:

Proceedings of International Conference on Translation Studies "Ecology of Translation: Interdisciplinary Research and Perspectives", OCTOBER 4-5, 2013 Tyumen, Russia. - 275 p., ISBN: 978-5-9904075-5-8

МОДЕЛЬ КУРСА ПО РАЗВИТИЮ УМЕНИЙ УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ НА ПРОДВИНУТОМ УРОВНЕ; стр.187

в:

ВЕСТНИК ПНИПУ

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ

№ 8 (50)

Редактор и корректор Е.И. Хазанжи

Подписано в печать 23.12.13. Формат 70?100/16.

Усл. печ. л. 16,93. Тираж 100. Заказ № 271/2013.

Издательство

Пермского национального исследовательского

политехнического университета.

Incorporating a Course Model for Developing the Oral Presentation Skills of Advanced Level Learners of English as a Foreign Language into the Language Courses (p.52)

в

"Езиковото обучение днес - защо, за кого и как?" Сборник с доклади от кръгла маса, 2013 g.

Издателство "Наука и Икономика" ИУ- Варна

ISBN 978-954-21-0669-2

"ЦЕНАТА НА ДОСЕГА С ИДЕНТИЧНОСТТА НА ДРУГИТЕ, ИЛИ ЗА ПРЕПРЕВОДА НА СЪВРЕМЕННАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА НА РЕДКИ ЕЗИЦИ"

в "Годишник на Департамент "Англицистика", 2015 г. (стр.89)

Доклад: The TESOL MThNG Conference – New Trends in Teaching in an Ancient City, публикуван в E-Newsletter

Bulgarian English Teachers’ Association

© Published bimonthly by the Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL)

Issue 28, Year VI,

March – April 2017

Превод и редакция на английския текст в: Докторантски четения 2016. Ред. Ирина Генова, Оксана Минаева. Издателство на НБУ, 2017.

Курсове от текущия семестър: