Електронен каталог

проф. Албена Бакрачева д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Англицистика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 13:00-14:30 312 II Корпус
Четвъртък 13:00-14:30 312 II Корпус

Професионална автобиография:


АЛБЕНА БАКРАЧЕВА, д.ф.н., е професор по американска литература, Департамент „Англицистика”, Нов български университет. Създател е на Магистърска програма на НБУ„Американистика и британистика. Сравнителни изследвания” (на английски език).

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/ENVersion2014/AmericanAndBritishStudies.pdf

Албена Бакрачева е автор на книгите: "Близост в различията" (Изд. на СУ„Св. Климент Охридски” 1995); "Заложби на отвореността" (Изд. на СУ„Св. Климент Охридски” 1997); "Видимост отвъд видимото. Художественият дискурс на американския трансцендентализъм" (Изд. на Нов български университет 2007); "The Call of the Green. Thoreau and Place-Sense in American Writing" („Фабер”2009,Lambert, Germany 2017; "Visibility Beyond the Visible. The Poetic Discourse of American Transcendentalism (Rodopi Publishing House," Amsterdam-New York, NY 2013), както и автор на многобройни статии в български и международни научни издания.

Тя е съставител и преводач на тома "Хенри Дейвид Торо. Живот без принцип. Избрани произдения" (Изд. „Лик” 2001; Изд. „Сиела” 2011); съставител и редактор на "The Sun Is but a Morning Star. Anthology of American Literature" (Изд. на Нов български университет 2005); съставител, преводач и автор на предговорите на книгите: "Ралф Уолдо Емерсън. Свръхдушата. Избрани произведения"(Изд. "Сиела" 2014); "Хенри Дейвид Торо. "Дивите ябълки" (Изд. "Кръг" 2019); "Американска литературна теория и критика" (Изд. на Нов български университет 2020).

Проф. Бакрачева е член на Thoreau Society, USA, и на Международната асоциация по американистика (IASA – the International American Studies Association).

Международният й опит включва: Fellowship of the John F. Kennedy Institute for North American Studies at the Freie Universitaet, Berlin, Germany (1992), Fulbright Grant – SUNY, USA (1993-94), USIA Fellowship – Summer Institute on Contemporary American Literature at the University of Louisville, Kentucky, USA (1999), както и многобройни участия в конференции в САЩ и Европа. От 2008 Албена Бакрачева е Еразмус-лектор по американска литература в Университета на Мачерата, Италия (Dipartamento di Lingue e letterature moderne, Universita degli Studi di Macerata, Italia).

Проф. Албена Бакрачева е носител на Наградата "The Walter Harding Distinguisehd Service Award" за изключителен научен принос в областта на американистиката (Concord, Massachusetts, USA, 2014).

ALBENA BAKRATCHEVA is Professor of American Literature and American Studies at New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, and Chair of the Master’s Program of American and British Studies (taught in English). In 2007 she obtained the honorary academic degree of Doctor of Letters(D.Litt.). http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/ENVersion2014/AmericanAndBritishStudies.pdf

Albena Bakratcheva is author of "Similarities in Divergences" (1995 – in Bulgarian), "Potentialities of Discourse" (1997 – in ulgarian), "Visibility Beyond the Visible" (2007 – in Bulgarian), "The Call of the Green. Thoreau and Place-Sense in American Writing" (2009р 2017 – in English), "The Poetic Discourse of American Transcendentalism" (Rodopi Publishing House, Amsterdam-New York, NY 2013 – in English).

She is editor and translator of "Henry David Thoreau. Life Without Principle. Selected Works" (2001 and 2011); editor of "The Sun Is but a Morning Star. Anthology of American Literature" (2005); editor and translator of: "Ralph Waldo Emerson. The Over-Soul. Selected Works" (2014); "Henry David Thoreau. Wild Apples. Selected Works" (2019); "American Literary Theory and Criticism" (2020).

Prof. Bakratcheva is member of the Thoreau Society, USA, and the International American Studies Association (IASA).

Albena Bakratcheva’s international experience includes: Fellowship of the John F. Kennedy Institute for North American Studies at the Freie Universitaet, Berlin, Germany (1992), Fulbright Grant – SUNY, USA (1993-94), USIA Fellowship – Summer Institute on Contemporary American Literature at the University of Louisville, Kentucky, USA (1999).Since 2008 Albena Bakratcheva is Erasmus-Lecturer of American Literature at the Dipartamento di Lingue e letterature moderne, Universita degli Studi di Macerata, Italia.

Prof. Albena Bakratcheva is the honorary recepient of The Walter Harding Distinguisehd Service Award for excellent literary scholarship (Concord, Massachisetts, USA, 2014).


Публикации:


Курсове от текущия семестър: