Електронен каталог

доц. д-р Светла Янева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
История
Телефон:
8110276
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:15 206 II Корпус
Вторник 16:15-18:00 206 II Корпус

Професионална автобиография:


Светла Славова Янева

Образование и квалификация:

Висше – История, СУ “Св.Кл.Охридски”, София

1997 Докторска дисертация: „L’artisanat et les corporations de metier dans la partie centrale des Balkans pendant la premiere moitie du XIXe siecle” („Занаятчийството и занаятчийските сдружения в централната част на Балканите през първата половина на XIX век”). Доктор по история и цивилизации на Европейския университетски институт.

Декември 1997 присъдената образователна и научна степен доктор е утвърдена от ВАК при МС на РБ.

Научни степени и звания:

Доцент, доктор

Преподавателска дейност:

2009-2014 НБУ, лекционни курсове „Новото време и балканските нации”, „Османската империя и Европа”, „Българите през 15–18 в.”, „Българското Възраждане”, „Исторически извори”, „Кризи и реформи в Османската империя XVIII-XIX в.”, „Европа и българското национално Възраждане”, „Самодостатъчността на имперската икономика и нейните модификации”, „История на социалните и икономически идеи”, „Османската империя и Балканите”, „Османска цивилизация”, „Институциите на Османската империя”, „Историческа демография на Османската империя”, „Изграждането на обединена Европа”, „Що е история”.


Публикации:


Hayashi Kayoko and Mahir Ayd?n (eds.) The Ottoman State and Societies in Change: A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers. Kegan Paul: London, New York, Bahrein. 2004, 264 р. Ianeva, Svetla. Chapter 2. Samоkov: An Ottoman Balkan City in the Age of Reforms. pp. 47–76.

История на българите. Т. 2. С., 2004. 753 с. (в съавторство с Е. Грозданова, Й. Списаревска, О. Тодорова, Р. Радкова, И. Тодев). Янева, Светла. глава 4. Стопански живот и социална структура на българите през Възраждането, с. 415–500.

Янева, Светла. Българи – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя. Към историята на българския делови и социален елит през XIX в. С., Нов Български Университет, 2011, 422 с.

Ianeva, Svetla. Produzioni protoindustriali nella parte centrale dei Balcani durante la prima meta del 19 secolo. – In: Le vie dell'industrializzazione europea. Sistemi а confronto, Bologna (Il Mulino), 1997, 439–464.

Ianeva, Svetla. Statut economique et social des gens de metier du Sud-Est europeen sous la domination ottomane dans les annees 40 du 19e siecle (le cas de Samokov). – Bulgarian Historical Review, 1997, 2–3, 28–43.

Ianeva, Svetla. XIX. Yuzy?l?n ilk yar?s?nda Balkanlar?n orta k?sm?nda zanaatlar ve zanaatkarlar.– In: G. Eren (ed.) Osmanl?, 3 cilt Iktisat, Ankara, 1999, 533–538.

Янева, Светла. Пътища на индустриализацията: протоиндустриите в Европа и в българските земи 18 – 19 в. – Исторически преглед, 2000, 5–6, 99–119.

Ianeva, Svetla. Die Handwerker, die Zunfte und der ottomanische Staat auf dem Balkan zu Beginn des 19. Jahrhunderts. – In: Heinz-Gerhard Haupt (ed.) Das Ende der Zunfte. Ein europaischer Vergleich, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, band 151, Gottingen, 2002, 271–283.

Янева, Светла. Фискални практики и откупуване на данъци в Търновско през 40-те – 50-те години на 19 век. (Из тефтерите на хаджи Минчо хаджи Цачев). – Исторически преглед, 2004, 5–6, 166–178.

Ianeva, Svetla. Тhe commercial practices and protoindustrial activities of Haci Hristo Rachkov, a Bulgarian trader at the end of the eighteenth to the beginning of the nineteenth century. – Oriente Moderno, XXV (LXXXVI), 1, 2006, 77–92.

Ianeva, Svetla. Financing the state? Tax-farming as a source of individual wealth in the nineteenth century. – Oriens, 37 (2009), 209–224.

Янева, Светла. Формална и неформална власт: българите – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя и в българското общество през XIX в. – Годишник на Департамент „История”. T. III. С., НБУ, 2011, 96–111.

Янева, Светла. Началото на инкорпорацията на централно балканските провинции на Османската империя в световната икономическа система (края на XVIII–XIX в.) – В: Константинова, Ю. (ред) Балканите – модернизация, идентичности, идеи. С., ИБ, 2011, 35-48.

Ianeva, Svetla. Main characteristics and changes in the industrial activities in the central Balkans during “the long 19th century” – In: E.Eldem, S.Petmezas (eds.) The Economic Development of South-Eastern Europe (1830-1914). Athens, Apha Bank, 2011, 197-224.

Ianeva, Svetla. The non-Muslim tax-farmers in the fiscal and economic system of the Ottoman Empire in the 19th century. – In: Jorgen S. Nielsen (ed.) Religion, ethnicity and contested nationhood in the former Ottoman space. Leiden–Boston, BRILL, 2012, 47–62.

Ianeva, Svetla Des activites professionnelles et reseaux commerciaux de quelques marchands bulgares pendant la periode initiale de l’incorporation des Balkans ottomans dans l’economie- monde (fin du 18e – debut du 19e siecle) – Etudes balkaniques XLVII, 4, 74–95.

Курсове от текущия семестър: